Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2011

Update POHODA, rel. 9905

K dispozici od: 20. 12. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2011, rel. 9900 (resp. 9901, 9902, 9903, 9904).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli změně snížené sazby DPH je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9905.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9905 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Změna snížené sazby DPH

 • Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2012 změní výše snížené sazby DPH, a to z 10 % na 14 %. Aktuální sazba se u dokladů zobrazí na základě zadaného data zdanitelného plnění nebo odpočtu/doručení. Pokud bude u dokladu datum zdanitelného plnění či odpočtu, resp. doručení z roku 2011 a starší, automaticky se zobrazí sazba 10 %. Pokud toto datum bude již spadat do roku 2012, zobrazí se nová sazba ve výši 14 %.

  Doporučujeme zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně. Zatržením této volby si usnadníte práci při vystavování opravných daňových dokladů, storna k daňovému dokladu a vyúčtovacích faktur s odpočtem DPH.

  Při vystavení opravného daňového dokladu a storna k daňovému dokladu z roku 2011 se použije sazba daně platná k datu původního zdanitelného plnění, tj. sazba daně platná před 1. lednem 2012, která činí 10 %. Pokud budete vystavovat tyto doklady v roce 2012 a budete mít zatrženou volbu Nabízet historické sazby DPH, program automaticky použije původní sazbu DPH. V případě, že tuto volbu nezatrhnete, je nutné upravovat částky DPH ručně.

  Pozornost věnujte také vyúčtování zálohových faktur uhrazených v roce 2011. Ideálně je všechny vyúčtujte ještě v tomto roce.

  Před automatickým vytvořením ostatních závazků na jednotlivé splátky doporučujeme na záložce Splátky v agendě Leasingový majetek zkontrolovat částky DPH a v případě potřeby je ručně upravit na správné hodnoty.

  Změnou sazeb DPH nedojde k automatickému přecenění zásob. Tento přepočet cen musí být proveden ručně prostřednictvím povelu Záznam/Přecenit nákupní ceny, resp. prodejní ceny. Před provedením všech přepočtů cen doporučujeme provést zálohu Vaší účetní jednotky, a to prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Zálohovat.

  Více informací naleznete v nápovědě v programu POHODA (Jak postupovat/Změna sazeb DPH).

Režim přenesení daňové povinnosti

 • Od 1. 1. 2012 se dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Z tohoto důvodu je zaveden nový kód předmětu plnění „4 – Stavební a montážní práce“, u kterého se nevyplňuje rozsah plnění a měrná jednotka. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 - dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód „5 – Dodání zboží dle přílohy č. 5“.

  Aktualizovaný seznam naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Členění DPH v poli Kód předmětu plnění. Pro tyto kódy doporučujeme vytvořit nová členění DPH.

  Více o režimu přenesení daňové povinnosti se dozvíte na stránkách Ministerstva financí.

Zahraniční cestovní příkazy

 • Novela zákoníku práce přinesla i změny v oblasti cestovních náhrad. Při bezplatném poskytnutí jídla je zaměstnavatel nově povinen snížit zaměstnanci stravné.

  Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1.1.2012 poskytuje zahraniční stravné:
  • ve výši základní sazby, jestliže zahraniční cesta trvá déle než 18 hodin,
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní zahraniční cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  • v 1/3 výši, jestliže zahraniční cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

  Byly zapracovány základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012 dle vyhlášky č. 379/2011.

Ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy k 31.12.2011

 • Od 1.1.2012 je ukončen Portál veřejné správy (PVS) a od tohoto data již nebude možné tiskopisy prostřednictvím PVS elektronicky podávat.

  ČSSZ připravila vlastní portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), prostřednictvím kterého je možné z programu POHODA podat Oznámení o nástupu do zaměstnání, Evidenční list důchodového pojištění, Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) a Přehled o výši pojistného.

  Přiznání k DPH bude možné podávat pouze prostřednictvím daňového portálu EPO. Prostřednictvím tohoto portálu lze také podat: Souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

  Pro odesílání Výkazu pro Intrastat budou určeny aplikace InstatDesk (nástupce programu IDES) a InstatOnline. Všem uživatelům PVS doporučuje celní správa provést přeregistraci na jednu ze dvou uvedených aplikací. Hlášení za prosinec 2011 je nutné provést již v nové aplikaci.

  Pokud jste odesílali výkaz prostřednictvím programu IDES, hlášení za prosinec 2011, provedete ještě prostřednictvím této aplikace. Teprve až hlášení za leden 2012 provedete v nové aplikaci.

  Informace k registracím pro rok 2012 naleznete na stránkách celní správy.

Ostatní

 • Byly aktualizovány kódy služeb nutných pro export podacích archů pro Českou poštu.
 • Pokud je do položky dokladu přenesena hodnota přes F5 (…), zůstane již po vložení hodnoty kursor ve stejném poli.
 • Na příjemkách jsou již správně přiřazeny jednotky pobočkového zpracování dat v případě, že se příjemky vytvoří automaticky při datové uzávěrce nebo při importu zásob.
 • Nově přiřazený parametr internetového obchodu ke skladové zásobě se přenáší i v režimu pobočkového zpracování dat.
 • Na tiskové sestavě Součet položek v agendě Vydané faktury, resp. Vydané zálohové faktury se již správně seskupují skladové položky.
 • Při exportu faktury, která je vytvořena z přijaté objednávky, do formátu ISDOC se v elementu LineID uvádí číslo řádku, na kterém se přenesená položka nachází v přijaté objednávce.
 • V agendě Kasa Online, resp. programu Kasa Offline je již možné refundovat prodejku s textovými položkami.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2011, rel. 9904 ze dne 7. 12. 2011:

Sklady

 • V ekonomické řadě POHODA E1 nově umožňujeme automaticky objednat jednotlivé položky výrobku i v případě, že je výrobek vložen do přijaté objednávky.
 • Byl optimalizován přepočet cen pomocí povelu Záznam/Přecenit prodejní, resp. nákupní ceny v případě, že účetní jednotka používá velké množství individuálních cen.
 • V ekonomické řadě POHODA SQL, resp. E1 bylo v agendě Kasa Online optimalizováno vkládání zásob pomocí čtečky čárových kódů v případě, že je v dialogovém okně Nastavení SQL serveru (Soubor/ Účetní jednotky/Databáze) zatržena volba Vyhledávání při psaní.
 • Pokud u příjemky nebo převodky není zadaná žádná položka, resp. nejsou vyplněny pole PSČ, Obec, IČ, DIČ a Země, nedojde již při zvolení povelu Záznam/Neúčtovat ke smazání dříve vyplněných hodnot.

XML

 • U XML importu dokladů se na svázané položky přenáší stejné nastavení DPH, jako je u hlavní položky.
 • Při aktualizačním importu adresy je možné nastavit externí ID.

Ostatní

 • Již nedojde k vymazání pole Středisko, Činnost, Zakázka v případě, že tyto pole vyplním ručně v účetním deníku a následně zedituji zdrojový doklad.
 • Pokud se při ověřování IČ v systému ARES zjistí, že je subjekt ve skupinové registraci DPH, nedojde k zobrazení původního DIČ.
 • Správně se vytvoří soubor pro službu KB zástava pohledávek i v případě, že v textu faktury je použito odřádkování.
 • V režimu pobočkového zpracování dat typu Účetní/Klient se při vytváření pobočky z inicializačního balíčku správně zobrazí kategorie internetových obchodů.
 • V agendě Ostatní pohledávky byla optimalizována funkce pro hromadnou změnu předkontace prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše.
 • V ekonomické řadě POHODA E1 byla přidána pro agendu Personalistika přístupová práva pro poštovní tiskové sestavy.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2011, rel. 9903 ze dne 10. 11. 2011:

Účetnictví a fakturace

 • Při použití funkce pro vzájemné zápočty se již správně vyplňují předkontace na položkách interního dokladu dle použitého syntetického, resp. analytického účtu z likvidovaného dokladu.
 • Při přenosu dokladu v textovém režimu s výběrem položek do agendy Výdejky se na zdrojovém dokladu správně aktualizuje pole Přeneseno i v případě, že na skladě není požadované množství a je proveden pouze částečný přenos.
 • Před sestavením tiskové sestavy Přehled o majetku a závazcích se můžete rozhodnout, zda do sekce Pohledávky budou vstupovat i penalizační faktury z agendy Ostatní pohledávky. U firem, které vedou daňovou evidenci, stačí v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Včetně penále.

Sklady

 • V agendě Evidenční čísla se na záložce Pohyby zobrazují informace o vyplněné záruce v agendě Výdejky nebo Vydané faktury.
 • V agendách Příjemky, Výdejky a Prodejky není možné smazat stornovaný doklad v případě, že k němu existuje doklad stornovací. 
 • Pokud je skladová zásoba vložena do agendy Reklamace a v jejím názvu je použit apostrof ('), nezobrazí se již chybové hlášení při zvolení povelu Záznam/Hromadné odeslání. 
 • Při datové uzávěrce v režimu pobočkového zpracování dat se k vytvářeným příjemkám s počátečními stavy zásoby přiřadí správná číselná řada, tj. dle vlastníka skladů.

Personalistika a mzdy

 • Pokud je v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec uvedena adresa trvalého bydliště v zahraničí a kontaktní adresa v ČR, pak na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání v části 3. Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce správně vstupují všechny údaje. Podmínkou je, aby na záložce Doplňkové údaje v poli Stát a v poli Stát - kontaktní adresa byly správně vyplněny kódy států.
 • Při zaúčtování mezd se do formuláře interního dokladu na předpis hrubé mzdy nevkládá údaj o středisku. Tyto hodnoty se vkládají pouze na položky dokladu.

Kasa Online

 • Při použití elektronické váhy (online) se při prodeji zboží pomocí tlačítka PLU na dotykovém displeji vloží do prodejky správná hmotnost.
 • Pokud je u adresy v agendě Adresář zadána individuální sleva, použije se tato sleva i v případě, že je firma vybrána pomocí výklopného seznamu (klávesa F4) pole Zákazník. 
 • POHODA E1: Po přihlášení uživatele do programu POHODA pomocí PIN kódu se již zobrazí tiskové sestavy pro agendu Kasa Online.

XML

 • Při importu objednávky, která obsahuje zásobu typu souprava, se u názvu soupravy nevloží žádná hodnota DPH.
 • Při aktualizačním importu adresy je možné nově nastavit externí ID.

Ostatní

 • V agendě Banka bylo opraveno načtení čísla protiúčtu při použití služby ČS Databanking.
 • V případě pobočkového zpracování dat se už nezobrazí chybové upozornění při použití povelu Záznam/Údržba/Spojení adres.
 • Na tiskových sestavách Cestovní příkaz, Cestovní příkaz s vyúčtováním v agendě Tuzemské cestovní příkazy a na sestavách Zahraniční cestovní příkaz s vyúčtováním a Zahraniční cestovní příkaz v agendě Zahraniční cestovní příkazy se už správně zobrazuje SPZ a Zkratka.
 • Ve verzi 9903.1008 (1) byla upravena knihovna pro export do programu MS Excel 97.


   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2011, rel. 9902 ze dne 19. 10. 2011:

Cestovní příkazy

 • Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty? Pak určitě přivítáte nové funkce programu POHODA pro vytváření tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. Jsou součástí variant Standard, Premium a Komplet.

  Po vyplnění skutečných etap cesty a dalších povinných údajů POHODA automaticky vypočítá stravné, kapesné, příp. náhrady za použití soukromého vozidla. Vyúčtuje poskytnutou zálohu a zaúčtuje všechny související účetní případy.

  Původní agendy sloužící pro evidenci jízd jsou v programu zachovány, byly však rozšířeny o další pole a funkce. Například agenda Jízdy byla přejmenována na Kniha jízd a rozšířena o možnost definování trasy jízdy (odkud, kam, přes), a to pro usnadnění přenosu do cestovních příkazů. Agenda Seznam řidičů zase byla rozšířena o další pole, která jsou nutná pro výpočet cestovních náhrad. U každého řidiče můžete vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, a výši stravného.

  Více informací se dozvíte zde.

Účetnictví a fakturace

 • Pro příspěvkové organizace byla doplněna možnost zadat u tiskopisu Výkaz zisku a ztráty pro rok 2011 ve sloupci Minulé období konečné stavy z roku 2010 zrušených účtů 573, 574, 673 a 674. Tyto hodnoty vyplníte v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF u daného tiskopisu v sekci Finanční náklady, resp. Finanční výnosy v poli Úpravy účtu 573 (673) a 574 (674) z roku 2010.
 • Byly zapracovány změny související s časovým rozlišením. Jedná se o tyto úpravy:
  • Byly provedeny úpravy při změně zdrojového dokladu s vlivem na časové rozlišení.
  • V agendě Ostatní závazky na záložce Položky dokladu se zobrazuje v místní nabídce povel Časově rozlišit.
  • Pokud je účetním období hospodářský rok, zobrazuje se v agendě Časové rozlišení na záložce Položky ve sloupci Rok i informace, že se jedná o hospodářské období.
  • Byly upraveny výpočty při změně účetního období.
 • V případě, že vznikl při úhradě faktury kurzový rozdíl, zobrazí se již při sestavení salda kumulovaně po dokladech u dané úhrady správný text.
 • U přijaté faktury se celní kurz kontroluje dle zadaného data odpočtu.
 • Pokud není u položky faktury vyplněná doplňková měrná jednotka, přenese se při exportu stejná hodnota, která je uvedena v poli Množství.

Kasa Offline a Kasa Online

 • Jednou odloženou prodejku je možné odložit opakovaně.
 • Prodejky se záporným množstvím vytvořené v agendě Kasa Online správně ovlivní stav skladů.
 • Po přepnutí z pole Zákazník v agendě Kasa Online do agendy Adresář se už zobrazují všechny záznamy.
 • Pokud je zatržena historie dokladů pro agendu Kasa Online, je již možné postupně smazat položky zboží.
 • V řadě POHODA E1 je v agendě Kasa Online možné používat povely pod ikonou Oblíbené na nástrojové liště.

XML komunikace

 • Při XML importu dokladů s položkami se již respektuje nastavení DPH v agendě Globální nastavení/Daně.
 • V XML importu je možné nastavit historické sazby i u skladové položky.
 • XML import adresy verze 2.0 byl opět rozšířen o kontrolu duplicity záznamů.
 • U aktualizačních importů zásob byl upraven import pole Výrobní číslo, resp. Šarže.
 • XML odpověď se již automaticky vytváří do nastaveného adresáře pro XML komunikaci v agendě Automatické úlohy.
 • Byl upraven import dokladů se skladovými položkami v souvislosti s právy na sklad.

Ostatní

 • Pokud je do vydané faktury přenesena položka z přijaté objednávky a následně je proveden export faktury do ISDOC, zobrazí se v ISDOC faktuře v kolekci InvoiceLines a subkolekci OrderReference odkaz z položky faktury na položku objednávky.
 • U bankovní služby ČS Databanking se již při vytváření zahraničního příkazu k úhradě správně vypisuje údaj Jméno příjemce. Při načítání bankovních výpisů bylo upraveno načítání hodnoty Číslo účtu příjemce.
 • V agendě Adresář na záložce Události u pole Datum bylo umožněno vložit aktuální datum a čas mezerníkem.
 • PZD: Po přijetí zásoby převodem z veřejného <CRD> skladu na pobočku má zásoba správně aktualizovanou váženou nákupní cenu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2011, rel. 9901 ze dne 5. 10. 2011:

PZD

 • Bylo upraveno generování prvního balíčku v režimu pobočkového zpracování dat.

Účetnictví a sklady

 • Již je možné smazat neoficiální, resp. následné neoficiální souhrnné hlášení.
 • V agendě Vzájemné zápočty je již možné vybírat pohledávky a závazky k započtení i v případě, že s agendou pracuje více uživatelů.
 • Byla upravena tisková sestava Stav skladů a Inventurní soupis s oceněním.

Kasa Offline

 • Je již možné vytisknout tiskové sestavy Denní tržba a Denní tržba (více forem úhrad), které naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Prodejky.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501464 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout