Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 9900

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 9900

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2011, release 9900 - betaverze
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2011, release 9800

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat v závěru měsíce září.

Zapracované novinky v betaverzi

ÚČETNICTVÍ

 Obchodujete s firmou oboustranně, tzn. že jednou od ní zboží odebíráte, ale zároveň stejné firmě zboží prodáváte? Těžko dohledáváte, pro jaké obchodní partnery je možné provést vzájemný zápočet? POHODA vám pomocí nové funkce tuto činnost zjednoduší.

Program vám prostřednictvím funkce pro vzájemné zápočty umožní hromadně vybrat doklady pro konkrétního partnera a následně je jedním povelem zlikvidovat.

I nadále se vzájemné zápočty vytváří v agendě Interní doklady.
Nejprve vyberete obchodního partnera, vůči kterému má být zápočet proveden, a teprve poté zobrazíte agendu Vzájemné zápočty prostřednictvím stejnojmenného povelu v nabídce Záznam.

V této agendě se nabízejí všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě, které jsou vystavené v měně zápočtu. Jednotlivé doklady pro započtení označíte klávesovou zkratkou Alt+X. Má-li se pohledávka nebo závazek započíst pouze v částečné výši, zvolte na daném dokladu povel Částečně započíst.

Započtené částky se načítají zvlášť pro pohledávky a zvlášť pro závazky do stavového řádku, kde je vidět jejich celková hodnota a rozdíl.

Zápočet dokončíte povelem Vytvořit zápočet. Tím dojde k hromadné likvidaci vybraných dokladů v částkách k zápočtu. Na položkách interního dokladu se automaticky k jednotlivým započteným dokladům přiřadí předkontace. Doklad překontrolujte, uložte a vytiskněte sestavu Dohoda o vzájemném zápočtu, resp. Dohoda o vzájemném zápočtu v cizí měně.

Pokud provádíte vzájemnou úhradu v různých měnách, není možné povel Vzájemný zápočet použít. Je nutné provést kompenzaci ručně postupnou likvidací dokladů.

Prostřednictvím tiskové sestavy Doklady pro vzájemné zápočty zobrazíte pouze ty obchodní partnery, vůči kterým je možné provést vzájemný zápočet.

Pokud vůči obchodnímu partnerovi existuje alespoň jedna pohledávka a zároveň alespoň jeden závazek, a to bez ohledu na měnu, vypíše se takový partner včetně uvedení jednotlivých neuhrazených dokladů na sestavu. V případě, že v dialogovém okně Tisk zatrhnete volbu Zápočet ve stejné měně, vstoupí na sestavu od vybraného obchodního partnera pouze ty neuhrazené pohledávky, pro které existuje neuhrazený závazek vystavený ve stejné měně.

Tiskovou sestavu naleznete v agendě Adresář.

Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie, určitě využijete možnost nadefinovat si všechny státy, ve kterých jste zaregistrováni, včetně přidělených DIČ. Při zadávání jednotlivých dokladů pak už jen přiřadíte příslušný stát a vyberete v položkách dokladu patřičnou sazbu.

Tento režim je nutné aktivovat v agendě Globální nastavení/Daně, a to zatržením volby Registrace DPH v EU. Podmínkou je i aktivace volby Historické sazby DPH.

Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Nastavení agenda Registrace DPH v EU. V této agendě zapište všechna daňová identifikační čísla, která vám byla v jiných členských státech EU přidělena, a vyplňte data počátků registrací. K jednotlivým registracím můžete zadat základní a sníženou sazbu DPH používanou v daném členském státě EU a uvést adresu své provozovny umístěné v tomto státě.

Účetní jednotky vedoucí podvojné účetnictví mohou k základní a snížené sazbě DPH uvést také analytické účty. Částky DPH vyčíslené na dokladech vystavených v režimu registrace k DPH v EU se pak zaúčtují na tyto analytické účty.

Doklad v režimu registrace DPH v EU vystavíte zvolením povelu Záznam/Registrace DPH v EU. Povel, který se nachází v agendách Pokladna, Banka (pouze v daňové evidenci), Interní doklady, Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Vydané a Přijaté faktury, Vydané a Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky a závazky, Příjemky a Výdejky, vyvolá dialogové okno Registrace DPH v EU. V něm vyberte daňové identifikační číslo státu Evropské unie, jehož se uskutečněné plnění týká.
Vybráním DIČ se v dialogu do polí Základní, resp. Snížená sazba doplní sazba DPH uvedená u vybrané registrace v agendě Registrace DPH v EU.

Pokud je v agendě Registrace DPH v EU zadána cizí měna, založí se automaticky potvrzením dialogového okna doklad v cizí měně.

Doklad vytvořený v režimu registrace DPH v EU je v dolním levém rohu formuláře označen příznakem zvolené registrace.

Pouze dokladům vytvořeným v režimu registrace k DPH v EU je možné přiřazovat členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato členění použijete u těch uskutečněných plnění, u kterých potřebujete vyčíslit částku DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném členském státě, ale zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání. Do tuzemského přiznání vstupuje pouze základ daně.

U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, použijete členění DPH Nezahrnovat do přiznání. Doporučujeme vytvořit různá členění DPH, např. podle jednotlivých řádků přiznání.

Sestavit přiznání k dani z přidané hodnoty podávané v jiném členském státě Evropské unie vám usnadní tisková sestava Podklady k dani z přidané hodnoty zemí EU. Naleznete ji v agendě Přiznání DPH.

Bylo zjednodušeno sledování salda u účtů přijatých i poskytnutých záloh a to i v případech, kdy máte k jedné konečné faktuře uplatněno více zálohových faktur nebo naopak jedna zálohová faktura se promítá do více daňových dokladů.

Nově již nemusíte ručně upravovat párovací symbol u všech souvisejících dokladů.

V agendě Přijaté a Vydané faktury se při zvolení povelu Záznam/Zálohové faktury spolu s informací o čísle dokladu přenese i párovací symbol zálohové faktury. Při zvolení povelu Záznam/Odpočet zálohy musíte pole Pár. sym. vyplnit ručně v případě, že chcete sledovat saldo u účtů přijatých a poskytnutých záloh.

Účtujete-li o zálohách kladně, přiřadí se párovací symbol automaticky k účtu na straně MD a naopak. Při sestavení salda se pro požadované účty použijí automaticky tyto párovací symboly, i když vyúčtovací faktura bude obsahovat jiný párovací symbol.

Potřebujete rozúčtovat doklady účtované nebo hrazené na přelomu období, které se týkají současně více let? Potřebujete náklady a výnosy časově rozlišovat také v rámci jednoho účetního období kvůli kvartálním či měsíčním uzávěrkám?

S koncem fiskálního období je spojena celá řada kroků nezbytných pro správné uzavření účetnictví a přípravu na přiznání k dani z příjmu. Jedním z nich je časové rozlišení nákladů a výnosů do příslušných účetních období, například v případě nájemného nebo služeb uhrazených v prosinci, které však časově a věcně souvisí až s následujícím rokem. Nově přidaná funkce vám pomůže s rozúčtováním a kontrolou časového rozlišení.

Záznam v agendě Časové rozlišení můžete vytvořit buď automaticky ze zdrojových dokladů, anebo ručně přímo v dané agendě.

Automaticky vytvořit časové rozlišení je možné z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady prostřednictvím povelu Záznam/Časově rozlišit.

Po zvolení příslušného povelu se objeví Průvodce zavedením časového rozlišení, ve kterém je nutné vybrat jednu z možností časového rozlišení, periodu (roční, čtvrtletní, měsíční) a období rozlišení. Časově můžete rozlišit celou hodnotu dokladu jednou položkou, celou hodnotu dokladu po položkách nebo konkrétní položku dokladu.

Doklad, který již byl časově rozlišen, je označen příznakem Časově rozlišeno. Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový doklad v agendě Časové rozlišení je možné otevřít doklad, ze kterého bylo časové rozlišení vytvořeno.

Ruční zadání využijete, např. při zadávání časového rozlišení z minulého účetního období, kdy již zdrojový doklad nemáte v aktuálním účetnictví. Časové rozlišení, které bylo založeno ručně, je označeno příznakem Ručně.

Agendu Časové rozlišení naleznete v nabídce Účetnictví. Na záložce Položky je zobrazen plán časového rozlišení s výpočtem hodnoty časového rozlišení pro zadané období. Časové rozlišení vstupuje přímo do účetního deníku.

FAKTURACE

Přímo z programu POHODA můžete vytisknout jednorázové a hromadné příkazy k úhradě pro Raiffeisenbank.

Pokud předáváte Raiffeisenbank příkazy k úhradě ve fyzické podobě, můžete je vytisknout do originálních formulářů této banky přímo z programu POHODA.

V nabídce sestav v dialogovém okně Tisk vyberte Příkaz k úhradě, resp. Hromadný příkaz k úhradě pro Raiffeisenbank. Zatržení volby Tisk do orig. formuláře umožní, aby POHODA vytiskla příkaz do originálního tiskopisu.

Bylo sjednoceno vstupování záznamů typu Penále na tiskové sestavy v agendě Ostatní pohledávky.

SKLADY

Byla rozšířena funkčnost převodek a výrobních listů.

V agendě Převod je nově umožněno jednotlivé záznamy kopírovat.

Převodku zkopírujete stejně jako v jiných agendách prostřednictvím klávesové zkratky CTRL + K nebo povelem Záznam/Editace/Kopírovat.

Do agendy Převod na záložku Položky převodky a do agendy Výroba na záložku Výrobky bylo doplněno nové pole Poznámka.

Pokud má skladová zásoba vyplněno pole Text, přenese se tento údaj automaticky do položek převodky, resp. výrobního listu.

Na záložku Položky převodky bylo doplněno ještě pole Členění, ve kterém se zobrazí informace, ze kterého skladu byl přenos uskutečněn.

Při účtování skladů způsobem A je nyní možné v agendě Výroba změnit zaúčtování výnosu pomocí pole Účet.

Pole lze vyplnit souhrnně ve formuláři agendy nebo na záložce Výroby pro každou položku zvlášť. Pokud zůstane pole prázdné, zaúčtuje se výrobní list dle přednastaveného účtu v agendě Globální nastavení/Sklady A.

Účtujete-li sklady způsobem A, lze nyní u každé převodky nastavit, aby se neúčtovala do účetního deníku.

Účtujete-li sklady způsobem A, lze nyní u každé převodky nastavit, aby se neúčtovala do účetního deníku.

Do agendy Převod a Výroba byla přidána zvuková znamení při práci s čtečkou čárových kódů.

CRM - Řízení vztahů se zákazníky

Agenda Adresář, centrální zdoj informací o vašich zakáznících a obchodních partnerech a zároveň jedna z klíčových agend systému POHODA, přichází s výrazným funkčním rozšířením. Pozadu nezůstává ani agenda Události. Nově si můžete například ověřovat své obchodní parntery v insolvenčním rejstříku, vytvářet vazby mezi doklady a záznamy v agendě Události nebo využívat oblíbené komunikační aplikace ICQ a Skype. Nových funkcí a možností je připraveno ještě daleko více. Jejich seznam uvádíme na následujících řádcích.

U obchodního partnera si nově můžete na základě jeho IČ ověřit, zda není evidován v insolvenčním rejstříku.

Ověřovat IČ v insolvenčním rejstříku můžete ručně nebo automaticky při každém uložení dokladu. Samotná existence záznamu v insolvenčním rejstříku může znamenat různé stupně potenciálního rizika, proto program v takovém případě nejen zobrazí aktuální stav řízení, ale nabídne také odkaz na internetové stránky insolvenčního rejstříku s detaily insolvenčního řízení.

Při zapnuté volbě Po uložení dokladu ověřit IČ v insolvenčním rejstříku v agendě Globální nastavení/CRM se bude provádět ověření v insolvenčním rejstříku po uložení dokladů automaticky v agendách Nabídky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Výdejky.

Prostřednictvím povelu Záznam/Insolvenční rejstřík v agendě Adresář, resp. prostřednictvím ikony  spustíte ověření v insolvenčním rejstříku ručně.

Upozornění: Tato funkce je prozatím v testovací fázi a její vývoj se dokončuje. Zobrazené výsledky nemusí být vždy korektní

Máte u jednoho obchodního partnera více dodacích adres? Nově můžete v agendě Adresář evidovat pro každý kontakt libovolný počet dodacích adres.

Nově budete mít tak vše pod jedním záznamem v agendě Adresář, což vám usnadní i vyhodnocování obchodů s konkrétním partnerem.

Pro jejich zápis využijete novou záložku Dodací adresy v agendě Adresář. Při vkládání adresy do dokladu se nabídne dialogové okno Dostupné dodací adresy, ve kterém si zvolíte požadovanou dodací adresu. U jednotlivých dokladů můžete dodací adresu dodatečně změnit na záložce Dodací adresa.

Adresa, u které zatrhnete pole Výchozí, se bude automaticky zobrazovat i ve formuláři agendy Adresář na záložce Dodací adresa.

Nově máte možnost vytvořit vazbu mezi dokladem a záznamem v agendě Události.

Tuto možnost např. využijete k evidenci upomínek zákazníkům či odběratelům s horší platební morálkou. Vytvořené záznamy se evidují u jednotlivých dokladů na záložce Události a zároveň v agendě Události.

Událost můžete založit prostřednictvím povelu Záznam/Události/Vytvořit událost nebo stejnojmenným povelem, který naleznete v místní nabídce záložky Události.

Prostřednictvím povelu Záznam/Události/Otevřít událost se jednoduše přepnete na vytvořenou událost přímo z dokladu. Povelem Záznam/Události/Otevřít navázané otevřete události ze všech navázaných dokladů. Tím snadno dohledáte nejen události vztahující se ke konkrétnímu dokladu, ale i události vztahující se k dané operaci, např. při vytvoření faktury z objednávky se zobrazí události týkající se těchto dvou dokladů.

Nechcete-li sledovat události na dokladech, odtrhněte volbu Povolit události na dokladech v agendě Globální nastavení/CRM.

Události již nemusíte zadávat pouze ručně. Při ověření v insolvenčním rejstříku, resp. při odeslání emailu si můžete nechat událost vytvořit automaticky.

Zatržením volby E-mailová komunikace vytvoříte automaticky událost při každém založení e-mailu z programu POHODA. Při odeslání e-mailu prostřednictvím SMTP serveru dojde k vygenerování události až při úspěšném odeslání e-mailové zprávy a z takto vytvořené události je možné se kdykoliv přepnout povelem Záznam/Otevřít e-mail do agendy Odeslané e-maily.

Prostřednictvím volby Záznamy v insolvenčním rejstříku nastavíte i automatické vytváření událostí při ověřování IČ v insolvenčním rejstříku.

Zvolení příslušné akce provedete v agendě Globální nastavení/CRM v sekci Automaticky zaznamenávat události.

Prostřednictvím přidaných polí Středisko, Činnost a Zakázka můžete ještě detailněji členit obchodní informace libovolného typu. Pole Čas vám umožní přesnější sledování konkrétní události.

Nově přidaná pole naleznete v agendě Události.

Pro lepší komunikaci s obchodními partnery byla do agendy Adresář přidána záložka Ostatní, která obsahuje pole Skype a ICQ.

Do dokladových agend byly přidány nové funkce, které usnadní komunikaci s obchodními partnery.

 • Funkce Vyhledat na internetu umožní vyhledat podrobné informace o obchodním partnerovi na internetu, například zobrazení ulice a obce na mapě.

 • Pomocí povelu Nový hovor zobrazíte dialogové okno pro vytáčení telefonních čísel přes modem.

 • Povelem Nová zpráva založíte novou zprávu elektronické pošty ve svém výchozím poštovním programu.

 • Prostřednictvím povelu Otevřít web zobrazíte ve vašem internetovém prohlížeči webovou stránku vašeho partnera.

 • Povelem Hromadná zpráva vytvoříte soubor Email.txt obsahující elektronické adresy ze všech vybraných dokladů.

 • Pomocí povelu Hromadná korespondence umožníte pro vybrané doklady sestavit slučovací dokument pro hromadnou korespondenci pomocí programu MS Word.

 • Povel Export do Outlooku vám umožní zkopírovat adresy do kontaktů MS Outlook.

 • Všechny tyto povely naleznete v jednotlivých dokladových agendách v nabídce Záznam/Komunikace.


MAJETEK

Byla rozšířena funkčnost agendy Majetek.

Tisková sestava Inventurní soupis majetku byla rozdělena na dvě a to Inventurní soupis majetku (HM, NM) a Inventurní soupis majetku (DDHM, DDNM).

Byla doplněna nová kontrolní tisková sestava Chyby v zaúčtování majetku.

Tisková sestava zobrazí majetek, u kterého se hodnota daňového odpisu, resp. rozdílu účetních a daňových odpisů neshoduje s částkou zaúčtovanou v deníku.

Do agendy Majetek bylo přidáno pole Zakázka.

Pokud si toto pole vyplníte, údaje se budou automaticky přenášet do účetního, resp. nepeněžního deníku.


KASA A KASA ONLINE

Jelikož je POHODA Kasa Online již zdarma součástí programu POHODA, obdržela agenda Kasy nový vzhled.

Prostřednictvím povelu Nastavení/Kasy otevřete novou agendu Kasy, ve které provede základní definici pro agendu Kasa Online nebo doplněk POHODA Kasa Offline.

Chcete-li používat agendu Kasa Online, je nutné zatrhnout stejnojmennou volbu v sekci Kasa. Poté musíte vyplnit i další povinné údaje jako je Název, Popis kasy, Výchozí sklad a Název PC. Po uložení záznamu je možné agendu Kasa Online spustit jako kteroukoli jinou agendu programu POHODA přes nabídku Sklady/Kasa Online. 

Ke stávající refundaci aktuální položky a celé již dříve uložené prodejky jsme přidali možnost refundovat již uloženou prodejku s výběrem jejich položek.

Prostřednictvím ikony  zobrazíte dialogové okno Refundace položky nebo celé prodejky, ve kterém si můžete vybrat požadovaný způsob stornování.

Potřebujete-li refundovat celou již dříve uloženou prodejku, zvolíte volbu Refundace celé prodejky. Zatržením volby S výběrem položek vám program nabídne seznam všech položek prodejky. U položek, které chcete stornovat, stačí zatrhnout pole Refund. a takto označené prodejky se přenesou v záporném množství do dokladu. Pokud refundovaná prodejka byla zaokrouhlena, bude do aktuální prodejky vložena položka "Refundace zaokrouhlení", která vyrovná zaokrouhlení refundované prodejky.

Do poznámky aktuální prodejky bude vložena informace o tom, který doklad je touto prodejkou refundován.

Na dotykovém displeji je možné využít povel Refundace. 

Prostřednictvím nastaveného výběru obchodních partnerů urychlíte prodej stálým odběratelům v agendě Kasa Online.

Tento povel využijete především v případě, kdy u jednorázových zákazníků nevyplňujete údaje o jejich firmě.

V agendě Adresář nejprve uložte dotaz s výběrem obchodních partnerů. Poté v agendě Nastavení Kasy zatrhnete volbu Použít filtr adresáře a z výklopného seznamu vyberete požadovaný filtr. Při prodeji se bude v poli Zákazník zobrazovat pouze aktuální výběr obchodních partnerů. 

Nově je možné nadefinovat ještě větší počet vlastních tlačítek pro nejčastěji prodávané zboží přes dotykový displej.

Agenda Přiřazení PLU byla nahrazena novou agendou Zkratky zásob, ve které můžete jednotlivá tlačítka rozdělit do několika kategorií. Každá kategorie bude mít vlastní barvu tlačítek, písma a je možné ji přiřadit libovolný název a pořadí, na kterém se při prodeji bude zobrazovat.

Do vytvořených kategorií budete přiřazovat skladové zásoby prostřednictvím záložky Položky a to vložením příslušného kódu zásoby nebo prostřednictvím povelu Sklady (CTRL + S) vyvolaného z místního menu. Na záložce můžete nadefinovat i požadované pořadí zásoby v panelu.

Nadefinovaná tlačítka v každé kategorie můžete seřadit abecedně prostřednictvím povelu Záznam/Zarovnat přiřazená tlačítka. V zobrazeném dialogovém okně vyberete volbu Seřadit abecedně dle sloupce Zkratka.

Agendu Zkratky zásob můžete otevřít buď povelem Přiřazení zásob na dotykovém displeji přes nabídku Nastavení/Kasy, nebo prostřednictvím volby Zkratky zásob v agendě Kasy.

Nechcete-li při prodeji používat vlastní tlačítka, zrušte zatržení volby Zobrazit klávesy se zkratkami zásob v agendě Uživatelské nastavení/Kasa. 

Přidat slevu je možné ke všem položkám nebo samostatně vyčíslit jednou zápornou položkou.

Slevu je možné k prodejce přidat pomocí ikony . Zobrazí se dialogové okno Sleva položek dokladu, ve kterém si můžete zvolit, zda chcete vyčíslit slevu samostatnou položkou nebo slevu přičíst k položkám prodejky.

Na dotykovém displeji můžete vložit slevu pomocí tlačítka Sleva prodejky % + nebo Sleva prodejky % -. Pokud nejprve zadáte hodnotu slevy a poté zvolíte jedno z tlačítek slev, program vyčíslí slevu dle nadefinované výchozí volby v agendě Kasy na záložce Nastavení.
Zvolíte-li nejprve požadovanou volbu, zobrazí se dialogové okno Sleva položek dokladu, kde můžete zvolit i jednu z možností vložení slevy. U tohoto způsobu je nutné používat klávesnici.

OSTATNÍ

 Nově můžete nadefinovat paragonovou tiskárnu a přednastavit jejího výrobce (EPSON nebo STAR).

Můžete také určit, zda je připojena pokladní zásuvka. Nastavení provedete v agendě Hardware výběrem zařízení typu Paragonová tiskárna.

Změna vzhledu a rozšíření funkčnosti byla provedena i u paragonových sestav.

U každé paragonové sestavy si můžete určit, zda chcete na dokladu tisknout ceny s DPH a zobrazovat procento slevy.

POHODA E1

Volitelné parametry, které budete mít nadefinované ve formulářích agend a položkách dokladů, vstupují při zaúčtování dokladů i do agendy Účetní deník.

Přenesené volitelné parametry v deníku můžete využít k dalším detailnějším výběrům či je vkládat na tiskové sestavy.

Podmínkou je, aby shodné parametry byly definovány jak pro zdrojovou agendu, tak i pro agendu Účetní deník.

Volitelné parametry je možné přidat také pro agendu Evidenční čísla. Automaticky poté dojde k propisování údajů na záložku Evidenční čísla v agendě Zásoby.

Nově je možné provést převod daňové evidence na podvojné účetnictví také v řadě POHODA E1.

V agendě Účetní jednotky zvolte při založení nového účetnictví možnost Přechod z daňové evidence na PÚ. Objeví se průvodce převodem účetní jednotky z DE na PÚ, do kterého budete k předkontacím z daňové evidence postupně doplňovat čísla účtů, na základě nichž se vygenerují počáteční stavy.

Na druhé straně tohoto průvodce zadejte cestu k datovému souboru, který budete chtít převést na účetnictví. Datový soubor musí být ve formátu *.mdb.

V řadě POHODA E1 získáte soubor v požadovaném formátu prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export databáze.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503307 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout