Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 9600

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 9600

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2010, release 9600 - betaverze
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2010, release 9500

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat v závěru měsíce září.

Zapracované novinky v betaverzi 2

 Potřebujete zadávat vlastní úkoly, delegovat úkoly dalším pracovníkům a zároveň je spravovat přímo v programu POHODA? Potřebujete vytvořit upomínku s vazbou na jiný záznam agendy? K tomu vám pomůže nově přidaná agenda Úkoly a upomínky.

Na jednom místě tak můžete sledovat postup plnění jednotlivých úkolů, lehce vybírat splněné a nesplněné úkoly či úkoly pro jednotlivé pracovníky. Programu POHODA automaticky zobrazí 3 nejbližší úkoly přímo na informační ploše.

 Úkoly a upomínky můžete zadávat ve stejnojmenné agendě, kterou naleznete v nabídce Adresář. Vlastní upomínku můžete zadat ručním zápisem nebo ji vytvořit z již existujícího dokladu vybraných agend prostřednictvím povelu Záznam/Upomínkovat. Vytvořením upomínky pomocí druhého způsobu získáte vazbu mezi dokladem a upomínkou. Samozřejmostí je vytvoření opakované upomínky. Stačí zatrhnout volbu Opakovat každý a v následujících dvou polích, která se zpřístupní, vybrat periodu opakování.

Úkol můžete přiřadit nejen sami sobě, ale i jinému uživateli programu POHODA v případě, že máte nastaveno právo Zadávat úkoly uživatelům. Na záložce Postup plnění zapisujete celkový průběh plnění daného úkolu včetně vyplnění stavů jako např. probíhá, dokončeno či odloženo. Kdykoliv tak máte aktuální přehled o plnění zadaného úkolu. V případě více úkolů je možné určovat prioritu plnění.

Chcete-li, aby vám program úkol či upomínku připomenul, zadejte datum v poli Připomenout. Ve stanovený datum a čas se zobrazí dialogové okno Připomenutí, ve kterém si můžete zvolit ukončení připomínání, nastavit nové připomenutí či ho otevřít v agendě Úkoly a upomínky. Splněné úkoly a upomínky lze označit zatržením pole Splněno včetně zadání konkrétního data splnění.

Agenda Úkoly a upomínky je globální, tzn., že se záznamy v dané agendě zobrazí ve všech účetních jednotkách bez ohledu na firmu, ve které byly údaje vyplněny, uživatelům, kterých se záznamy týkají.

 Fyzickou inventuru skladových zásob můžete provést přímo v programu POHODA. Již nemusíte k poznamenání zjištěného stavu zásob používat tiskové sestavy.

Nově je možné pro účely inventury vytvářet seznamy skladových zásob se zbožím skutečně nalezeným na skladě a tyto seznamy poté přenášet do sestavené inventury. Program automaticky doplní skutečný stav zásoby z přenesených seznamů a v případě, že se evidenční stav bude lišit od skutečného stavu, vypočítá rozdíl, tj. manko nebo přebytek.

 Skutečně nalezené zboží při inventuře uvedete v agendě Inventurní seznamy na záložce Položky. Skladové zásoby je možné přenášet standardním způsobem, a to prostřednictvím kódu, výběrem položek ze skladů (Záznam/Sklady, resp. CTRL+S) a využít lze samozřejmě čtečku čárových kódů. Pokud naleznete zboží, které na skladě není, můžete ho do seznamů dopsat ručně.

V agendě Inventura následně sestavíte inventuru k požadovanému dni a zvolíte povel Záznam/Inventurní seznamy. Přenosem se automaticky vyplní pole Skutečnost u těch zásob, které byly v přenesených seznamech uvedeny. U ostatních skladových položek, které nebudou v přenesených seznamech uvedeny, se uvede hodnota 0. Skutečně přenesené zásoby budou na položkách inventurních seznamů označeny ve sloupci Přeneseno.

Pokud jsou při přenosu zjištěny položky, které nejsou zadány v agendě Zásoby, do inventury se nepřenesou, ale jejich přehled si můžete vytisknout pomocí sestavy Neevidované zásoby. Na záložce Doklady uvidíte seznam propojených inventur a inventurních seznamů. Agendu Inventurní seznamy naleznete v nabídce Sklady.

 Nově je možné v agendě Kasa Online vložit zásobu z jiného než aktuálně vybraného skladu.

 Pokud chcete využít této možnosti, zatrhněte volbu Nabídnout zásobu ze skladu, který není vybrán jako aktuální v Uživatelském nastavení/Kasa.

 Do nabídky Nápověda byly přidány nové povely pro usnadnění komunikace se zákaznickou podporou.

 Prostřednictvím povelu Vzdálená pomoc spustíte klientskou část programu pro navázání vzdálené pomoci s pracovníkem zákaznické podpory. Prostřednictvím povelu Objednat individuální služby můžete přímo z programu POHODA otevřít formulář pro vyplnění objednávky na služby zákaznické podpory.

 Byla přidána nová služba pro elektronický platební styk s Českou poštou..

 Program POHODA umožňuje využívat službu Bezdokladová dobírka od České pošty, která výrazně sníží administrativní zátěž. Pokud odesíláte obchodní balíky elektronicky, můžete si zpětně načíst elektronický výpis a spárovat tak platby s vydanými fakturami.

Nastavení této služby provedete v agendě Nastavení/Homebanking, kde vyberete typ Česká pošta. V agendě Banka budete stát kurzorem na příslušném příjmovém bankovním dokladu a zvolíte povel Záznam/Načíst výpisy České pošty.

Zapracované novinky v betaverzi 1

ÚČETNICTVÍ

 Program POHODA umožňuje zadávat historické sazby DPH.

Došlo v naší legislativě opět ke změnám sazeb DPH? Potřebujete zadávat na doklady vytvářené k aktuálnímu datu sazby DPH, které byly platné v dřívějších letech? Abyste nemuseli přepisovat částky DPH na dokladech ručně, můžete při zadávání dokladů využít nově přidané typy Historická snížená, resp. základní sazba.

 Zatržením volby Nabízet historické sazby DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně se k položkovým dokladům přidají ve sloupci DPH nové typy sazeb, a to Historická snížená sazba a Historická základní sazba. Zvolením příslušné historické sazby se zpřístupní pole DPH %, do kterého zadáte hodnotu požadované sazby DPH. Na základě uvedených hodnot program automaticky vypočítá hodnotu DPH v dané měně za vás. Při použití historických sazeb se hodnoty ve formuláři seskupují v rámci základní, snížené, resp. nulové sazby.

 Nově můžete určit počet míst pro analytickou evidenci účtů.

Firmy, které vedou účetnictví, si před zahájením vlastního účtování mohou upravit počet míst pro analytické účty v účtové osnově podle svých potřeb. Nově můžete evidenci analytických účtů vést v rozsahu 3 až 6 míst. Číslo účtu může být tedy až devítimístné.

 Zvýšení, resp. snížení počtu míst pro analytickou evidenci účtů můžete provést prostřednictvím volby Počet míst analyt. účtů v agendě Nastavení/Globální nastavení/Zaúčtování. Z výklopného seznamu máte možnost vybrat požadovaný rozsah, tj. 3 až 6 míst. Při změně rozsahu se požadovaná místa přidávají, resp. odstraňují zleva, tzn. za syntetickým účtem.

Při provedení úpravy počtu míst analytických účtů se změna automaticky projeví ve všech souvisejících agendách. Úpravu rozsahu může ale provést jen uživatel, který má v agendě Přístupová práva ve stromu práv Administrátorské funkce/Nastavení zatrženou volbu Globální nastavení.

 Byl umožněn převod konečných zůstatků podrozvahových účtů.

Účty 750 až 799 jsou určené pro podrozvahovou evidenci. Účtuje se na ně podvojně a jako protiúčet se v programu POHODA používá účet 799. Nově musíte v agendě Účetnictví/Účtová osnova u každého účtu zadat, jestli se jedná o účet aktivní či pasivní. Na základě tohoto rozčlenění si můžete vytisknout sestavu Podrozvaha, která vyčíslí i hospodářský výsledek spočítaný jako rozdíl aktiv a pasiv.

Prostřednictvím funkce Účetní uzávěrka dojde k uzavření všech účtů (včetně podrozvahových) a prostřednictvím datové uzávěrky převedete potřebné údaje do počátečních stavů.

Určitě využijete i tiskovou sestavu Kniha podrozvahových účtů za zadané období, která podle vaší volby obsahuje denní, týdenní, měsíční, kvartální nebo roční obraty podrozvahových účtů. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účetní deník.

FAKTURACE

 U každého odběratele můžete evidovat počet dnů, po které jste ochotni tolerovat, že dosud neuhradil vaši pohledávku po splatnosti.

V agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky můžete pomocí sloupce K likvidaci a dynamické záložky Po tolerované splatnosti vybrat odpovídající doklady.

 Nově lze zadat počet dnů tolerované splatnosti u každého odběratele v agendě Adresář v poli Toler. splat. Pokud  zůstane toto pole prázdné, přebírá se hodnota z pole Tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky.

 Byla rozšířena kontrola pohledávek po splatnosti. Nyní budete mít vždy při vystavení dokladu konkrétnímu odběrateli přehled o jeho neuhrazených pohledávkách po tolerované splatnosti.

V agendě Globální nastavení/Pohledávky zatrhněte volbu Upozornění na pohledávky po tolerované splatnosti. Program při vystavení nové pohledávky zkontroluje zadané tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky, resp. zadané tolerované dny po splatnosti u konkrétního odběratele v agendě Adresář. Na základě těchto údajů zobrazí upozornění o výši neuhrazených pohledávek daného odběratele.

SKLADY

 Nová agenda Reklamace umožní sledovat celou historii reklamačního řízení.

Kromě zákaznických reklamací je možné v této agendě vést rovněž reklamace, které uplatňujete vůči vašemu dodavateli. V jednom reklamačním záznamu spravujete celé reklamační řízení, a to od jeho počátku až do ukončení. Kdykoliv tak máte okamžitý přehled o aktuálním stavu, ve kterém se reklamace právě nachází. Barevné rozlišování jednotlivých záznamů je pro vás okamžitým upozorněním na blížící se lhůtu pro vyřízení reklamace. Samozřejmostí je tisková podpora v podobě reportů vyhodnocujících záznamy o reklamaci za určité období. Rozdělit je můžete podle zákazníků, dodavatelů nebo podle předmětu reklamace.

 V agendě Sklady/Reklamace založíte nový reklamační záznam. Vyberte odpovídající typ - Zákaznická, Nákupní nebo Skladová reklamace. Na záložce Předmět reklamace uvedete informace o reklamovaném zboží, včetně uvedení popisu závady, stavu při jeho převzetí a převzatých příslušenstvích. Prostřednictvím povelu Záznam/Komponenty můžete na záložce Komponenty vytvořit seznam položek, ze kterých je předmět reklamace složen. Seznam položek si pak můžete vytisknout na Potvrzení o přijetí reklamace.

Vlastní proces reklamačního řízení pak budete zaznamenávat na záložce Stavy. Zadáním data a výběrem odpovídajícího stavu reklamace, který můžete nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Stavy reklamace, tak budete zachycovat důležité momenty vývoje konkrétní reklamace. Povelem Záznam/Hromadné odeslání označíte číslem reklamačního listu skupinu reklamačních záznamů, jejichž předměty reklamace společně předáváte jednomu servisnímu středisku či dodavateli k vyřízení. Přímo z agendy vystavíte související doklady typu příjmový pokladní doklad, vydaný dobropis a další.

Dojde-li k opětovné reklamaci už jednou reklamovaného předmětu, můžete dříve vytvořený záznam o reklamaci propojit s novým záznamem prostřednictvím povelu Záznam/Opakovaná reklamace. Reklamační záznamy, které si nepřejete datovou uzávěrkou převádět do následujícího účetního roku, označte prostřednictvím povelu Záznam/Nepřevádět uzávěrkou a příznakem Nepřevádět.

Pokud vlastníte servisní středisko zajišťující opravy reklamovaných předmětů, můžete přímo z agendy Reklamace prostřednictvím povelu Záznam/Servis vytvořit nový servisní záznam napojený na konkrétní reklamaci.

 Kromě záručních oprav můžete vytvářet také evidenci placeného servisu.

Agenda Servis slouží k vedení evidence dvou typů oprav - záručních oprav (vytvořených samostatně nebo s návazností na reklamační záznam) a tzv. pozáručních oprav, tj. placeného servisu. Servisní záznamy můžete tisknout za určité období, členěné podle předmětů servisu nebo s výpisem spotřebovaného materiálu a výčtem vykonané práce během servisu.

 V agendě Sklady/Sevis založíte nový servisní záznam s typem Záruční nebo Pozáruční servis. Na záložce Předmět servisu uvedete informace o servisovaném zboží, včetně uvedení popisu závady, stavu zásoby při jejím převzetí a převzatých příslušenstvích. Ve formuláři záznamu uvedete výši přijaté zálohy a prostřednictvím povelu Záznam/Vystavit pokladní zálohu, resp. Vystavit zálohovou fakturu zákazníkovi okamžitě vytvoříte doklad k přijaté záloze.

Spotřebovaný materiál a vykonanou práci při opravě zaznamenáte na záložce Položky servisu. Jednotlivé položky sem zavedete buď ručně, přenosem ze skladu povelem Záznam/Položky servisu, anebo přetažením položek z vytvořené výdejky povelem Záznam/Položky z výdejky. Záložka Zjištěná závada pak slouží k popisu rozsahu poškození předmětu servisu.

Dokončené servisní práce vyfakturujete prostřednictvím povelu Servis, který se nachází v agendách Vydané faktury a Pokladna.

KASA ONLINE

 Nově můžete rozpracovanou prodejku snadno odložit k pozdějšímu vyřízení.

Máte-li rozpracovanou prodejku, nemusíte už čekat na její dokončení a odkládat tak odbavení dalšího zákazníka. Prodejku můžete totiž velmi rychle odložit a začít vytvářet novou. K odložené prodejce se poté kdykoli vrátíte a dokončíte ji.

 Rozpracovanou prodejku můžete odložit, a to včetně udání důvodu jejího odložení, prostřednictvím povelu Záznam/Odložit prodejku nebo pomocí ikony určené ikonky. Taková prodejka se uloží do seznamu odložených prodejek, odkud je možné ji zase přenést zpět povelem Záznam/Otevřít odloženou prodejku, resp. pomocí určené ikony, a prodej dokončit. V agendě Odložené prodejky se zobrazí všechny nedokončené prodejky včetně jejich položek, důvodu a data odložení a také iniciály uživatele, který ji odložil. Nechcete-li odloženou prodejku dokončit, standardním způsobem ji z této agendy vymažete.

Povely naleznete také na dotykovém displeji pod tlačítkem Funkce 2.

 Ke každému prodeji můžete snadno přiřadit činnost ze seznamové agendy Činnosti. Prostřednictvím tohoto pole můžete provádět různé výběry v agendě Prodejky, kam se hodnota následně po uložení prodeje automaticky přenese.

 K rychlému přihlášení uživatele do programu POHODA Kasa, resp. agendy Kasa Online můžete využít přihlášení pomocí PIN kódu.

PIN kódy je možné samozřejmě vytisknout jako čárový kód a využít je pro rychlé přihlášení pomocí čtečky čárových kódů.

U vybraného uživatele zatrhněte v agendě Přístupová práva v sekci Kasa Online volbu Přihlášení pomocí PIN a pomocí tlačítka Změnit zadejte nové číslo PIN.

Po přihlášení pomocí PIN kódu se zobrazí agendy Adresář a Činnosti pouze pro čtení a dále agendy Výčet platidel, Odložené prodejky a Kasa Online. V případě, že budete chtít nastavovat také práva ke zmíněným agendám, je nutné v přístupových právech u těchto agend zatrhnout volbu Neomezovat práva při přihlášení pomocí PIN. Aby bylo možné agendu Kasa Online spustit, nezapomeňte tuto volbu zatrhnout i pro větev Sklady/Kasa Online/Kasa.

Pro přihlášení pomocí PIN kódu zvolíte povel Soubor/Přihlásit se. V zobrazeném dialogovém okně Přihlášení uživatele zvolíte tlačítko PIN a uvedete čtyřmístné číslo uživatele, popř. ho načtete prostřednictvím čtečky čárových kódů. Po přihlášení pomocí PIN kódu je zobrazena ve stavovém řádku ikona přihlášení PIN kódem a zároveň má uživatel omezený přístup k agendám.

 Program POHODA umožňuje online komunikaci s platebním terminálem Bull Ingenico I5100 České spořitelny, který slouží k elektronické akceptaci bankovních platebních karet.

POHODA odešle údaje o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Likvidace dokladů, které byly zaúčtovány s příznakem Platební terminál, probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a souboru elektronických avíz.

V programu POHODA vyberte v agendě Hardware z výklopného seznamu položku Ingenico 5100 ČS. Zatrhněte pole Zapnuto a vyplňte povinné údaje - sériový port a účetní jednotku, ve které má být platební terminál používán.

Aby práce s platebním terminálem byla plně funkční, je nutné platební terminál nastavit pro konkrétní bankovní účet. Toto nastavení provedete v agendě Bankovní účty. Po uložení tohoto nastavení můžete začít používat platební terminál v agendách Prodejky, Kasa Online, resp. POHODA Kasa, a v agendách Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

Pro agendy, ve kterých je možné vybrat více forem úhrad (Prodejky), je nutné pro správnou funkčnost nejprve nastavit Zaúčtování v agendě Globální Nastavení/Prodejky pro vybraný typ platební karty. Pokud nenastavíte zaúčtování forem úhrad pro agendu Prodejky, nebude možné platební terminál použít online pro komunikaci mezi bankou a systémem POHODA.

OSTATNÍ

 Pro snadnější kontrolu byla přidána Výčetka platidel.

Pomocí výčetky platidel zkontrolujete stav hotovosti nejen v české, ale i v cizí měně, kterou si sami zadáte v příslušné seznamové agendě. Zadané hodnoty můžete snadno zobrazit prostřednictvím tiskové sestavy, popř. je exportovat do programu MS Excel.

 Výčetku platidel zobrazíte pomocí příslušné ikony nebo prostřednictvím povelu Soubor/Nástroje/Výčetka platidel. V zobrazeném dialogovém okně vyberete požadovanou měnu a zadáte odpovídající hodnoty. V poli Celkem dochází k neustálému přepočtu uváděných hodnot bankovek a mincí. Máte tak kdykoli přehled o celkové hodnotě. Prostřednictvím tlačítka OK zobrazíte tiskovou sestavu s přehledem zadaných bankovek a mincí. Výčetka platidel obsahuje měny CZK a EUR, které jsou v programu již předem definovány. Pokud budete chtít zjišťovat stav hotovosti i v jiné měně, zadejte ji do agendy Nastavení/Seznamy/Výčet platidel. V této agendě vyplňte požadovanou měnu a na záložce Položky uveďte nominální hodnoty bankovek a mincí.

 Jakékoliv dokumenty nebo obrázky budete mít kdykoliv po ruce.

Záložka Dokumenty, kterou už znáte např. z agendy Adresář, přibyla i v dalších agendách. Díky ní si můžete uspořádat nejrůznější dopisy, tabulky, smlouvy, výrobní listy a jakékoliv další dokumenty nebo obrázky vztahující se k danému záznamu.

Nyní si můžete ukládat např. k přijatým fakturám obdržené naskenované doklady od dodavatelů, k zaměstnancům různé pracovněprávní dokumenty a podklady, k zásobám zase výrobní listy, výkresy apod. K jednotlivým dokumentům můžete přistupovat nejen z programu Průzkumník ve Windows, ale i přímo z konkrétních agend.

Záložku Dokumenty můžete nově používat v těchto agendách: Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Přijaté a Vydané faktury, Přijaté a Vydané zálohové faktury, Ostatní závazkypohledávky, Příkazy k úhradě, Banka, Pokladna, Interní doklady, Příjemky, Výdejky, Výroba, Převod, Prodejky, Zásoby, Personalistika, Majetek, Drobný majetek, Leasingový majetekZakázky.

 V agendě Globální nastavení v sekci Adresář zatrhněte volbu Používat složku dokumentů firmy a uveďte název složky. Vlastní manipulaci se soubory a zobrazení souborů v programu POHODA zprostředkovává záložka Dokumenty u každého záznamu v daných agendách. Dokumenty je možné přiřadit (zkopírovat, přesunout, vložit zástupce) prostřednictvím povelu Začlenit soubory nebo prostřednictvím programu Průzkumník ve Windows.

 Nově můžete přiřazené dokumenty k dílčím záznamům snadno a rychle odeslat e-mailem.

 Na záložce Dokumenty vyberte příslušný dokument a zvolte odpovídající ikonu Odeslat e-mailem. Program POHODA automaticky vloží vybraný dokument jako přílohu e-mailu.

 Sledování historie změn jednotlivých záznamů v agendách je zpřehledněno. Teď už nemusíte sledovat historii ve všech agendách, ale jen v těch, ve kterých to opravdu potřebujete.

Úpravy a smazané záznamy můžete sledovat přímo ve vybraných agendách pomocí záložky Historie záznamu, ve které jsou barevně odlišeny veškeré prováděné změny. Ve sloupci Datum editace se zobrazí všechna data úprav a ve sloupci Editoval zase iniciály uživatelů, kteří záznam měnili. Díky této záložce budete mít přehled o všech změnách provedených jednotlivými uživateli u konkrétního záznamu.

 Výběr agend, u kterých chcete sledovat historii změn záznamů, provedete zatržením volby Zapnuto v agendě Globální nastavení v sekci Historie. Záložka Historie záznamu se zpřístupní v těch agendách, u kterých zatrhnete volbu Zobrazit záložku. Pokud ji nezatrhnete, uživatelé u vybraných agend záložku neuvidí, ale historie se bude na pozadí dál zaznamenávat.

Historické verze všech změn jsou také k dispozici v agendě Historie záznamu, kterou otevřete prostřednictvím ikony. Tu naleznete na záložce Historie záznamu v jednotlivých agendách. Pomocí ikony se také přepnete do agendy Historie záznamu, ale program automaticky vyfiltruje všechny smazané záznamy v dané agendě.

 Firmy, které vedou daňovou evidenci, si mohou přednastavit vlastní předkontaci pro účtování dlouhodobého hmotného majetku.

 Požadovanou předkontaci pro zaúčtování daňového odpisu uveďte v agendě Globální nastavení/Majetek v poli Daňový odpis v části Dlouhodobý hmotný majetek. Systém POHODA bude automaticky účtovat majetek do nepeněžního deníku podle nově zadané předkontace.

 Závazky na penzijní připojištění a životní pojištění můžete vytvořit souhrnně podle vybraných penzijních fondů, resp. životních pojišťoven.

Nově si tak můžete u každého penzijního fondu, resp. životní pojišťovny určit, u kterého fondu nebo pojišťovny se budou závazky sumarizovat.

Volba Sumarizovat závazky dle penz. fondu, resp. dle živ. pojišťovny byla z agendy Globální nastavení/Mzdy 1 přesunuta přímo do agendy Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, resp. Životní pojišťovny a přejmenována na Sumarizace ostatních závazků. Zatržením volby se vytvoří jeden závazek vůči zvolenému penzijnímu fondu, resp. životní pojišťovně. Zůstane-li volba nezatržena, budou se závazky vytvářet zvlášť pro jednotlivé zaměstnance, u kterých je fond nebo pojišťovna použita.

POHODA E1

 Úpravy a smazané záznamy můžete nově sledovat i v agendách Zásoby, Adresář a Příkazy k úhradě.

 Přístupová práva je možné nově definovat i pro jednotlivé typy exportů.

Nově může administrátor zakázat, resp. povolit uživatelům jednotlivé typy exportů k vybraným agendám. Bezpečnost firemních dat se tak zvýší.

 Přístupová práva ke konkrétním typům exportu nastavíte na záložce Přímá práva v agendě Nastavení/Přístupová práva/Uživatelé, resp. Role. Ve stromu práv vyberete požadovanou agendu a v části Práva ve zvolené úrovni vyberete požadovaná práva na export. Přidat, resp. odebrat právo lze u exportu agendy, exportu do Excelu a při exportu do formátů XML a ISDOC.


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503319 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout