Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2010

Novinky ve verzi Leden 2010

CD systému POHODA

Popisovaná verze: POHODA Leden 2010, release 9400
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2009, release 9300
K dispozici od: 14. 1. 2010

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíKasa a Kasa OnlinePOHODA E1
Personalistika a mzdyOstatní 

Účetnictví

> Novelou zákona o DPH č. 489/2009 Sb. se mění pravidla pro podávání souhrnných hlášení s účinností od 1. 1. 2010.

Souhrnné hlášení se nově vztahuje i na poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je daň povinen přiznat a zaplatit příjemce služby.

Nově je možné odevzdávat souhrnná hlášení pouze elektronicky, a to za každý kalendářní měsíc a vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.

Čtvrtletní plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 a jiná plnění do jiného členského státu nemá, odevzdává souhrnná hlášení čtvrtletně. Jestliže v některém měsíci roku má v souhrnném hlášení také jiná plnění než služby, musí začít odevzdávat měsíční hlášení, a to zpětně od prvního měsíce daného čtvrtletí.

Po zatržení volby Kontrolovat čtvrtletní odevzdávání SH v agendě Globální nastavení/Daně se při vystavení dokladu podle § 102 odst. 1 písm. a) až c) zákona o dani z přidané hodnoty zobrazí upozornění. Do agendy Přiznání DPH byla přidána nová tisková sestava Kontrola dokladů pro souhrnné hlášení, na kterou vstoupí všechny doklady, které jsou součástí souhrnného hlášení. Před odesláním souhrnného hlášení doporučujeme tuto tiskovou sestavu vždy zkontrolovat.

Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty na vzor č. 16. Tiskopis je nově rozšířen o část Údaje o zástupci.

V agendě Globální nastavení sekce Daně 2 byl doplněn oddíl Údaje o zástupci, kde je možné tato data přednastavit.> Byla změněna paušální procenta výdajů pro zdaňovací období započaté v roce 2010.

Osoby s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů mohou uplatnit paušální výdaje novým procentem z příjmů.

Byla přidána další varianta předlohy Cash flow, která vyjadřuje přehled o peněžních tocích organizace.

Pro sestavení Cash flow je použita nepřímá metoda, definice vychází z počátečního nastavení rozvahových účtů. Výpočet není možné navrhnout univerzálně, protože závisí na používaných účetních postupech a rozvrhu organizace. Z toho důvodu doporučujeme předlohu zkopírovat a upravit podle vlastních potřeb. Novou definici přehledu o peněžních tocích naleznete v agendě Účetnictví/Analýzy.Nově je možné při sestavováni Cash flow použít číselnou konstantu „F“ se zadaným čtyřmístným desetinným číslem. Využijete ho např. pro zobrazení úroku apod.

V programu POHODA byla aktualizována směrná účtová osnova a základní tiskopisy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Další přílohy a přenos dat do centrálního systému budou zapracovány v příští verzi programu až po jejich schválení.

1. 1. 20010 vstoupila v platnost vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška stanovuje především rozsah a způsob sestavování účetní závěrky pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky.

Pomocí převodového můstku budou po datové uzávěrce roku 2009 převedeny konečné zůstatky účtů na nové účty platné pro rok 2010, které jsou v převodovém můstku přímo specifikovány. Více informací naleznete v nápovědě programu POHODA v sekci Jak postupovat/Příspěvkové organizace.

nahoru

Personalistika a mzdy

> 1. 1. 2010 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2010 stanoveny takto:
první redukční hranice náhrady mzdy - 138,43 Kč
druhá redukční hranice náhrady mzdy - 207,55 Kč
třetí redukční hranice náhrady mzdy - 414,93 Kč

> Maximální vyměřovací základ pro pojistné se pro rok 2010 zvyšuje na 1 707 048 Kč.

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základ pojistného na 72násobek průměrného výdělku stanoveného pro účely důchodového pojištění, což odpovídá částce 1 707 048 Kč.

> Od 1. 1. 2010 se zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě, a to na částku 11 604 Kč.

> V nabídce tiskových sestav v programu POHODA přibyla Příloha č. 1 Počet zaměstnanců, která je povinnou přílohou formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Pro správné vyplnění tiskopisu je nutné u všech zaměstnanců zadat potřebné informace, a to v agendě Personalistika do pole Místo výkonu. Údaje pro jednotlivá místa výkonu nastavíte přímo v agendě Místa výkonu práce, kterou otevřete z nabídky Mzdy/Seznamy.> V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí. Formuláře jsou nově rozšířeny také o část Údaje o zástupci.

V agendě Globální nastavení sekce Daně 2 byl doplněn oddíl Údaje o zástupci, kde je možné tato data přednastavit. Jedná se o formuláře týkající se ročního zúčtování záloh daně z příjmů, a to Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 14), Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 17) a Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 15).

Dalšími aktualizovanými tiskopisy jsou Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (vzor č. 12) a Žádost podle § 35 odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 4).

nahoru

Kasa a Kasa Online

> U dotykového displeje je nyní možné nadefinovat až 72 vlastních tlačítek pro nejčastěji prodávané zboží podle PLU. Tlačítka mohou být rozdělena až do čtyř kategorií. Každá kategorie má vlastní barvu a je možné jí přiřadit libovolný název.

Agendu Přiřazení PLU otevřete prostřednictvím volby Přiřazení PLU v agendě Nastavení/Kasy. Tlačítko Přiřazení PLU je aktivní pouze v případě, že zatrhnete volbu Dotykový displej. Pokud při prodeji nechcete používat vlastní tlačítka, zrušte zatržení volby Zobrazit klávesy se zkratkami PLU. Tuto volbu naleznete v agendě Uživatelské nastavení v sekci Kasy.Při samotném prodeji můžete snadno a rychle vybrat požadované PLU.


nahoru

Ostatní

> Byla přidána nová služba mKonto a mBussiness Konto pro elektronický platební styk s bankovním domem mBank .

Nastavení této služby provedete v agendě Nastavení/Homebanking.

> Při zápisu poznámky je možné použít základní formátování textu.

U každého textu, který zapíšete na záložku Poznámky v agendách Nabídky, Poptávky, Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Pokladna, Příjemky, Výdejky, Prodejky, můžete změnit velikost písma, použít tučné písmo či kurzívu. Jednotlivé povely jsou dostupné z místní nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši.

> Byl optimalizován tisk dokladů při použití registračních pokladen Euro (online) v terminálovém režimu.

Zatržením volby Použít zrychlený tisk, kterou najdete v agendě Nastavení/Hardware, můžete u pokladen Euro (online) dosáhnout zrychlení tisku. Pro správnou funkčnost však musí pokladny rychlý tisk podporovat. Pro pokladny Euro 2100 je k tomu zapotřebí mít firmware od verze 2.00, pro Euro 500 Handy od verze 3.00 a pro pokladny Euro 2000 Alpha od verze 4.00.

nahoru

POHODA E1

> Kromě možnosti nastavit přístupová práva podle jednotlivých středisek pro agendu Sklady/Pohyby lze nyní nastavit přístupová práva podle středisek i pro agendu Účetní, resp. peněžní deník.

Pokud přidáte uživateli přístup ke zvolené firmě, zobrazí se u agendy Deník pod volbami práv ve zvolené úrovni volba Dle středisek. Po její aktivaci se přidají do stromu nastavení práv uživatele střediska používaná ve vybrané firmě. K jednotlivým střediskům můžete obvyklým způsobem nastavit různé úrovně práv.> Sledování historie oprav dokladů bylo rozšířeno i pro agendu Personalistika.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 495521 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout