Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Květen 2024

Update POHODA, rel. 13703

K dispozici od: 27. 6. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13702

Personalistika a mzdy

U zaměstnanců vykonávajících práci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, kterým nerozvrhujete práci na svátek, můžete nově zvolit, zda budou mít ve vystavené mzdě uvedenou směnu ve svátek či nikoli.

Do agendy Globální nastavení/Mzdy jsme přidali volbu Směna ve svátek u dohod. Je-li volba zatržena, u dohod ve vystavené mzdě se svátek vykáže stejně jako dosud. V opačném případě se vykazovaný svátek ve mzdě neuvede a zaměstnanci neobdrží náhradu mzdy za svátek.

V agendě Personalistika na záložce Dovolená jsme navýšili limit pro zadání počtu hodin do pole Stará dovolená [h.].

Fakturace

Při hromadném přenosu přijatých objednávek se stejným odběratelem do výdejky se do formuláře výdejky zapíše hodnota z první objednávky. To se týká přenosu polí Forma, Středisko, Činnost, Zakázka, Číslo obj., Dat. obj., Ceny a Dopravce. Pokud se odběratelé na objednávce liší, zůstane na výdejce hodnota zadaná před přenosem.

Stejnou změnu jsme provedli i pro hromadný přenos výdejek se stejným odběratelem do vydané faktury.

Při přenosu zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury se nově nepřenese adresa, je-li na konečné faktuře již vyplněna. Pokud vyplněna není, přenese se adresa ze zálohové faktury.

Na tiskové sestavě Dodací list se již netiskne položka Uhrazená záloha.

Při importu z ISDOC se u dokladů v domácí měně korektně vkládají zaokrouhlovací položky pro dorovnání rekapitulace DPH.

Update POHODA, rel. 13702

K dispozici od: 17. 6. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13701

Personalistika a mzdy

Do agendy Instituce pojištění dlouh. péče z nabídky Mzdy/Seznamy jsme přidali pojišťovnu Kooperativa, pojišťovna, a.s., která nově poskytuje pojištění dlouhodobé péče.

V agendě Personalistika jsme odstranili kontrolu duplicitního zadání na záložce Produkty na stáří.

V případě, že jste poskytovali příspěvky na dlouhodobý investiční produkt (DIP), resp. pojištění dlouhodobé péče od začátku roku 2024 (resp. dříve, než byla v agendě Personalistika záložka Produkty na stáří) a měli jste tento příspěvek zadaný jako penzijní připojištění na záložce Pojištění v agendě Personalistika, je třeba z důvodu správnosti tiskových sestav Potvrzení o zdanitelných příjmech a Mzdový list provést následující postup:

  • Proveďte zálohu databáze.
  • Na záložce Produkty na stáří v agendě Personalistika proveďte správné nastavení příspěvků zaměstnavatele s obdobím tak, jak byly příspěvky od začátku roku poskytovány.
  • Následně postupně (od ledna nebo měsíce, od kterého byl příspěvek poskytován) odúčtujte mzdy, proveďte jejich přepočet pomocí nového povelu Záznam/Přepočet stávajících mezd. Tento povel zajistí ve mzdách správné rozdělení příspěvků do příslušných sloupců na penzijní připojištění a DIP, resp. pojištění dlouhodobé péče.
  • Poté mzdy znovu zaúčtujte. Při zaúčtování již není nutné znovu vytvářet doklady.

Sklady

V řadě POHODA E1 při vedení skladů způsobem A se již komponenta výrobku zaúčtuje na účet, který jste zvolili ve výrobním listě.

V agendě Výdejky již lze zobrazit náhled na výdejku bez textových položek.

Upravili jsme přepočet cen při naskladňování zásob prostřednictvím dialogového okna Vložení zásoby.

Ostatní

Při načítání bankovních pohybů typu platba kartou přes službu RaiffeisenBank Premium API z agendy Homebanking se do programu POHODA nově načítá i informace o platební kartě.

Do květnové verze programu POHODA jsme zapracovali daňový limit pro majetek zařazený do kategorie M1. V této souvislosti jsme na záložku Daňové odpisy přidali nový sloupec, který vyžaduje přepočet odpisů, aby se vyplnila správná zůstatková cena. Po převodu účetní jednotky z verze 13609 a starší proto doporučujeme překontrolovat karty majetku s mimořádnými odpisy. Případné rozdíly lze upravit pomocí sloupce korekce (+/-). Po převodu účetních jednotek, které již byly po datové uzávěrce, k přepočtu odpisů nedojde.

Update POHODA, rel. 13701

K dispozici od: 4. 6. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13700

Sklady

Při vystavení objednávek pomocí funkce Automatické objednávky se již správně vyplní ceny u všech položek.

V řadě POHODA E1 se v agendě Prodejky již správně zobrazí náhled tiskových sestav i v případě, že je na položkách prodejky zadaný volitelný parametr.

Při naskladňování zásoby přes dialogové okno Vložení zásoby a následném provedení aktualizace nákupní ceny se již na položku dokladu vloží správná cena.

Optimalizovali jsme přenos příjemky do přijaté faktury.

Ostatní

Upravili jsme vyhledávání názvů dotazů v datových podkladech uživatelských sestav. U názvu dotazů se nebere ohled na velikost písmen.

Od nové verze POHODA Květen 2024, rel. 13700 se změnil podkladový dotaz pro všechny tiskové sestavy agendy Servis. Veškeré uživatelské tiskové sestavy týkající se této agendy je potřeba znovu uživatelsky vytvořit z originální tiskové sestavy.

Vyskytne-li se problém se zobrazením uživatelské tiskové sestavy z jiné agendy, pošlete ji prosím na zákaznickou podporu k analýze.

Pro platební terminál Ingenico od České spořitelny jsme upravili původní protokol ČS, aby již nedocházelo k přerušení spojení s terminálem.

Upravili jsme převod starších účetních jednotek, ve kterých byl zadán příspěvek na životní pojištění pouze ve mzdě bez vazby na záložku Životní pojištění v agendě Personalistika.