Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Betaverze systému POHODA, rel. 12400

Účetnictví

Vedete účetnictví pro nevýdělečnou organizaci a používáte v bance a pokladně cizí měnu? Pak vás jistě potěší nová funkce Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen, kterou najdete v nabídce Účetnictví/Uzávěrka.

Tato funkce vypočte k jednotlivým devizovým účtům a valutovým pokladnám kurzové rozdíly. Konečný stav banky a pokladny v cizí měně se přepočítá denním kurzem ČNB k poslednímu dni účetního období zadaným v agendě Nastavení/Seznamy/Kursový lístek a tyto částky se porovnají se zůstatky v korunách. Výsledná hodnota představuje výši kurzových rozdílů. Pro ně POHODA automaticky vystaví příjmové, resp. výdajové doklady v agendách Banka a Pokladna a rovnou je zaúčtuje na předkontace uvedené v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů.

Účtujete v daňové evidenci nebo jednoduchém účetnictví a potřebujete textovou položku výdajového bankovního dokladu rozúčtovat na daňovou a nedaňovou část? POHODA vám to nyní umožní prostřednictvím povelu Rozúčtování nákladů.

V agendě Banka na záložce Položky dokladu zvolte z místní nabídky přes pravé tlačítko myši povel Rozúčtování nákladů… Povel otevře průvodce s předvyplněnými hodnotami konkrétní položky. Do pole Vyjádření v % zadejte procento nedaňové části a program automaticky dopočte % daňové části. Po dokončení průvodce POHODA původní položku rozdělí na dvě nové položky pro daňovou a nedaňovou část.

Fakturace

Hradíte své závazky bezhotovostně prostřednictvím hromadného příkazu k úhradě a potřebujete změnit pořadí položek na příkazu? POHODA vám to nyní umožní.

V agendě Příkazy k úhradě na záložce Položky příkazu otevřete přes pravé tlačítko myši místní nabídku a vyberte povel Pořadí. POHODA zobrazí dialogové okno, kde můžete zvolit buď změnu pořadí aktuální položky, nebo abecední seřazení položek podle sloupce Číslo dokladu nebo Příjemce. Výchozí řazení je vzestupně, volitelně můžete nastavit sestupné řazení položek.

Sklady

Používáte v programu POHODA zásoby typu Textová? Pak jistě uvítáte výrazné rozšíření jejich funkčnosti, které jsme do této verze připravili. Všechny úpravy se týkají jak textových zásob, tak textových položek s vazbou na jinou agendu (například původně skladová položka vydané faktury přenesená do výdejky).

Z textových zásob na položkách dokladu se nově můžete přepnout do agendy Zásoby pomocí povelu Otevřít z nabídky zobrazené přes pravé tlačítko myši.

Při přenosu mezi nákupním a prodejním dokladem se nově i v případě textové zásoby používá prodejní cena z agendy Zásoby podobně jako u skladových položek. Stejně tak se použijí i další údaje zadané v agendě Zásoby v polích Náklad, Výnos či Členění DPH.

Dynamické záložky u sloupce Stav zásoby, které znáte z agendy Zásoby, jsou nově dostupné i v přenosových agendách Příjem a Výdej při vkládání zásob do dokladů.

V řadě POHODA E1 jsme do tabulky agendy Sklady přidali sloupce pro volby Zdrojový sklad, Cílový sklad a Založit skladovou zásobu související se synchronizací skladů. Navíc jsme tyto položky přidali do seznamu Pole agendy u složeného dotazu a hromadných úprav záznamů agendy Sklady.

V řadě POHODA E1 se po úspěšném provedení ruční synchronizace skladů nově zobrazí na poslední straně průvodce výsledek synchronizace.

Personalistika a mzdy

Aktualizovali jsme tiskopis Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2019, vzor č. 19.

Aktualizovali jsme tiskopisy Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Do nové verze programu POHODA připravujeme agendu eNeschopenka, kam se budou importovat informace o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zaměstnance. Data o vzniku, trvání a ukončení DPN zaměstnance půjde načíst do programu POHODA dvěma způsoby, a to online přes kanál VREP nebo pomocí importu XML souboru, který zaměstnavatelům přijde do datové schránky.

Informace z eNeschopenky se promítnou také do výpočtu náhrady mzdy zaměstnance. eNeschopenku stačí z nové agendy přenést do nepřítomností v agendě Personalistika a dále postupovat jako doposud při vystavování mezd.

Připravujeme také aktualizaci tiskopisu Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) a datové věty NEMPRI20 pro její elektronické odeslání na portál VREP. V případě ukončení pracovní neschopnosti přesahující 14 kalendářních dnů má zaměstnavatel nově povinnost odeslat Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti. Hlášení bude možné z programu POHODA odeslat prostřednictvím nově připravované agendy Podání HZUPN.

Ostatní

Na záložkách tabulky v jednotlivých agendách (např. Položky dokladu) se nově můžete přepínat mezi prvním a posledním záznamem pomocí klávesových zkratek Ctrl+Alt+Home a Ctrl+Alt+End.

V přenosových agendách (např. Likvidace->, Závazky->) se nově můžete přepínat mezi záložkami tabulky pomocí klávesové zkratky Alt+I.

Na informační ploše nově naleznete povel Přepočítat informační plochu, pomocí kterého zaktualizujete informace zobrazené na ploše.

Po stisku pravého tlačítka myši na informační ploše zvolte v nabídce povel Přepočítat informační plochu. Program POHODA poté zaktualizuje údaje o účetní jednotce, které se na ploše zobrazují.

Import agendy Zásoby jsme rozšířili o pole týkající se Intrastatu.

V případě importu záznamů z databáze programu POHODA musí být v agendě Globální nastavení/Intrastat zatržená volba Evidovat údaje pro INTRASTAT, a to jak ve zdrojové, tak i v cílové databázi.

Pokud se nejedná o import z databáze programu POHODA, musí být volba Evidovat údaje pro INTRASTAT zapnutá v cílové databázi.

Obecný popis zásoby uvedený na záložce Internet můžete nově hromadně upravovat.

Z nabídky Záznam/Editace/Upravit záložku Internet… otevřete průvodce hromadnou úpravou polí ve vybraných sekcích záložky Internet. Na druhou stranu průvodce jsme doplnili nové parametry Stručný popis a Podrobný popis, díky nimž můžete do stejnojmenných polí u vybraných zásob hromadně vkládat formátovaný text.

mPOHODA

V aplikaci mPOHODA můžete nově v agendě Prodejky zaznamenávat vklady a výběry do pokladen.

Agendu Prodejky jsme rozšířili o nové typy záznamů, a to Vklad a Výběr. U těchto záznamů se neuvádějí položky. Hodnota vkladu, resp. výběru se zadává na záložce Úhrady, kde vyberete odpovídající hotovostní formu úhrady a zapíšete požadovanou hodnotu vkladu, resp. výběru do pole Přijato.

Vklady a výběry se neodesílají na EET, proto je jim automaticky přiřazen stav Nevstupuje do EET. Jednotlivé typy záznamů vytvořených v agendě Prodejky od sebe nově rozeznáte pomocí ikon:
 vklad
 prodejka
 výběr

Sestavy pro vytištění potvrzení o vkladu, resp. výběru a další sestavy jako je Přehled tržeb a Stav hotovosti a cenin pro vás připravujeme. Prozatím si je můžete vytisknout z programu POHODA, kam se vklady a výběry přenášejí synchronizací dat.