Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2019

Update POHODA, rel. 12105

K dispozici od: 17. 4. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12104

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12105 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Součástí daňového balíčku 2019 je zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení. Konkrétně se jedná o změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Od 1. 1. 2019 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč. U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč. Srážková daň ve výši 15% u ostatních příjmů do 3 000 Kč bude poprvé použita při zúčtování příjmů za měsíc květen 2019.

Na sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele vstupují do počtu pojištěných zaměstnanců i ti s druhem pracovního poměru A-J dohoda o pracovní činnosti, kteří mají nepřítomnost - nemoc, mateřská dovolená (PPM nebo RP) - po celý kalendářní měsíc.

Aktualizovali jsme tiskopisy zdravotních pojišťoven (VZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ, ČPZP, OZP), a to Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

POHODA mServer

POHODA mServer nově umožňuje zpracovat URI jak v kódování ANSI, tak v UTF-8.

Rozšířili jsme logování komunikace přes POHODA mServer. Nově se do logu zapisují automatické aktualizace seznamů účetní jednotky a dále všechna zobrazení upozornění programu POHODA.

Nově se po každém zápisu POHODA mServeru do logu soubor uzavře. Tím je umožněn souběžný zápis více instancí POHODA mServeru do jednoho souboru.

Ostatní

Na prodejce vytvořené přenosem přijaté objednávky se již ponechává zaokrouhlení podle přenášené objednávky.

Na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. jsme zapracovali tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 21). Nový tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období duben 2019 nebo 2. čtvrtletí 2019.

Dále jsme aktualizovali vzor a opis kontrolního hlášení. V tiskopisech došlo pouze ke změnám v popiscích a v názvech řádků.

Do programu POHODA byl zapracován nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 (platný od 28. 3. 2019 do 27. 3. 2020) pro ČSSZ.

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.

Update POHODA, rel. 12104

K dispozici od: 13. 3. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12103

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Do počtu zaměstnanců na sestavě Soupis sociálního pojištění již vstoupí i cizinec, který nemá vyplněné číslo pojištěnce, ale má vyplněné rodné číslo.

V dokumentu Dohoda o pracovní činnosti byl v Čl. II Odměna za práci u bodu 2 zaktualizován limit pro odvody zdravotního a sociálního pojištění na 3 000 Kč.

Na tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech nyní vstupují do ř. 19 pouze částky z ročního zúčtování, kde přeplatek na dani, resp. doplatek ze zúčtování je vyšší než 50 Kč.

Na sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování nyní vstoupí pouze přeplatky na dani, resp. doplatky ze zúčtování vyšší než 50 Kč.

Zaktualizovali jsme logo na tiskopisech Revírní bratrské pokladny. Jedná se o tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Pokud je v agendě Personalistika ve stavovém řádku použitý filtr „Ve stavu“, již se vybere i zaměstnanec s aktuálním (dnešním) datem odchodu.

Na sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění se při nepřítomnosti v měsíci nástupu vždy uvádí pravděpodobný příjem.

Ostatní

Nabídka služeb pro export zásilek pro dopravce Česká pošta byla rozšířena o kategorie velikostí zásilek. Ty jsou zavedeny jako doplňkové služby a lze je nastavit jak u dopravce, tak přímo u jednotlivé položky v agendě Zásilky. Označení velikostní kategorie se tak přenese do aplikace Podání online spolu s dalšími předvolbami zásilek.

V účetních jednotkách pro podnikatele je možné v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2018. U příspěvkových organizací jsme ve stejné agendě zpřístupnili výkazy pro účetní období 2019.

Update POHODA, rel. 12103

K dispozici od: 4. 2. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12102

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12103 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Do tiskové sestavy Obrat pro DPH se již správně načítají záznamy v případě, že se provede datová uzávěrka. Pokud jste ve verzích POHODA Leden 2019, rel. 12100 – 12102 udělali datovou uzávěrku a doklady běžného účetního období jsou v sestavě uvedeny duplicitně, použijte funkci Import obratových podkladů z nabídky Soubor/Datová komunikace. Díky importu z účetní jednotky minulého účetního období dojde ke správnému zobrazení dokladů na sestavě.

Aktualizační XML import adresy do agendy Adresář byl rozšířen o možnost nastavení prázdné hodnoty pro pole Středisko, Činnost a Zakázka.

Nově se zobrazuje upozornění při označení velkého množství záznamů k synchronizaci s aplikací mPOHODA. Při označení zásob příznakem Synchronizace zásob s mPOHODA v agendě Sklady a adres prostřednictvím volby Synchronizovat celý adresář v agendě Globální nastavení vás POHODA upozorní, pokud jste pro synchronizaci dat vybrali více jak 1000 záznamů.

Update POHODA, rel. 12102

K dispozici od: 28. 1. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12101

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12102 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Na sestavě Žádost o roční zúčtování je již správně uvedeno období i v účetní jednotce s hospodářským rokem.

Na tiskové sestavě Mzdový výměr se již nezaokrouhluje hodinová sazba.

Na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) je proškrtnuto pole Toto potvrzení nahrazuje v případě, že se nejedná o náhradu potvrzení.

Při editaci pole Firma na uloženém záznamu v agendě Účetní jednotky již nedochází ke změně názvu databázového souboru. Jedinou hodnotou ovlivňující název databázového souboru je IČ.

V účetní jednotce, ve které není aktivní práce s přeplatky, se nově zobrazuje dialog upozorňující na změnu částky i při likvidaci záporného opravného daňového dokladu při použití povelů Přidat likvidaci výběrem a Přidat likvidaci výběrem VS na záložce Likvidace.

V řadě POHODA E1 již nedochází k vyplnění chybného stavu v inventuře evidenčních čísel, pokud více uživatelů po sobě sestavuje inventuru pro stejný sklad.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byl aktualizován číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. 1. 2019.

Update POHODA, rel. 12101

K dispozici od: 7. 1. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12100

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12101 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Do agendy Majetek/Drobný majetek jsme přidali tiskovou sestavu Soupis drobného majetku. Sestava je orientována na šířku a poskytuje podrobnější informace o počtu a celkové hodnotě majetku při jeho pořízení a zobrazuje stav na začátku a na konci běžného účetního období. Sestava nezahrnuje majetkové operace zadané s datem následujícího účetního období.

Při správě databáze v řadě POHODA E1 byl opraven přepočet položek výrobního listu v odvozené měrné jednotce.

Bylo opraveno vytváření požadavků na export zásob z programu POHODA na obecný internetový obchod při použití filtru členění skladů nebo uživatelského filtru.

S účinností od 1. ledna 2019 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2019.

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2019.