Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Leden 2019

Update POHODA, rel. 12104

K dispozici od: 13. 3. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12103

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Do počtu zaměstnanců na sestavě Soupis sociálního pojištění již vstoupí i cizinec, který nemá vyplněné číslo pojištěnce, ale má vyplněné rodné číslo.

V dokumentu Dohoda o pracovní činnosti byl v Čl. II Odměna za práci u bodu 2 zaktualizován limit pro odvody zdravotního a sociálního pojištění na 3 000 Kč.

Na tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech nyní vstupují do ř. 19 pouze částky z ročního zúčtování, kde přeplatek na dani, resp. doplatek ze zúčtování je vyšší než 50 Kč.

Na sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování nyní vstoupí pouze přeplatky na dani, resp. doplatky ze zúčtování vyšší než 50 Kč.

Zaktualizovali jsme logo na tiskopisech Revírní bratrské pokladny. Jedná se o tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Pokud je v agendě Personalistika ve stavovém řádku použitý filtr „Ve stavu“, již se vybere i zaměstnanec s aktuálním (dnešním) datem odchodu.

Na sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění se při nepřítomnosti v měsíci nástupu vždy uvádí pravděpodobný příjem.

Ostatní

Nabídka služeb pro export zásilek pro dopravce Česká pošta byla rozšířena o kategorie velikostí zásilek. Ty jsou zavedeny jako doplňkové služby a lze je nastavit jak u dopravce, tak přímo u jednotlivé položky v agendě Zásilky. Označení velikostní kategorie se tak přenese do aplikace Podání online spolu s dalšími předvolbami zásilek.

V účetních jednotkách pro podnikatele je možné v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2018. U příspěvkových organizací jsme ve stejné agendě zpřístupnili výkazy pro účetní období 2019.

Update POHODA, rel. 12103

K dispozici od: 4. 2. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12102

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12103 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Do tiskové sestavy Obrat pro DPH se již správně načítají záznamy v případě, že se provede datová uzávěrka. Pokud jste ve verzích POHODA Leden 2019, rel. 12100 – 12102 udělali datovou uzávěrku a doklady běžného účetního období jsou v sestavě uvedeny duplicitně, použijte funkci Import obratových podkladů z nabídky Soubor/Datová komunikace. Díky importu z účetní jednotky minulého účetního období dojde ke správnému zobrazení dokladů na sestavě.

Aktualizační XML import adresy do agendy Adresář byl rozšířen o možnost nastavení prázdné hodnoty pro pole Středisko, Činnost a Zakázka.

Nově se zobrazuje upozornění při označení velkého množství záznamů k synchronizaci s aplikací mPOHODA. Při označení zásob příznakem Synchronizace zásob s mPOHODA v agendě Sklady a adres prostřednictvím volby Synchronizovat celý adresář v agendě Globální nastavení vás POHODA upozorní, pokud jste pro synchronizaci dat vybrali více jak 1000 záznamů.

Update POHODA, rel. 12102

K dispozici od: 28. 1. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12101

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12102 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Na sestavě Žádost o roční zúčtování je již správně uvedeno období i v účetní jednotce s hospodářským rokem.

Na tiskové sestavě Mzdový výměr se již nezaokrouhluje hodinová sazba.

Na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) je proškrtnuto pole Toto potvrzení nahrazuje v případě, že se nejedná o náhradu potvrzení.

Při editaci pole Firma na uloženém záznamu v agendě Účetní jednotky již nedochází ke změně názvu databázového souboru. Jedinou hodnotou ovlivňující název databázového souboru je IČ.

V účetní jednotce, ve které není aktivní práce s přeplatky, se nově zobrazuje dialog upozorňující na změnu částky i při likvidaci záporného opravného daňového dokladu při použití povelů Přidat likvidaci výběrem a Přidat likvidaci výběrem VS na záložce Likvidace.

V řadě POHODA E1 již nedochází k vyplnění chybného stavu v inventuře evidenčních čísel, pokud více uživatelů po sobě sestavuje inventuru pro stejný sklad.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury byl aktualizován číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. 1. 2019.

Update POHODA, rel. 12101

K dispozici od: 7. 1. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12100

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12100, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12101 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Do agendy Majetek/Drobný majetek jsme přidali tiskovou sestavu Soupis drobného majetku. Sestava je orientována na šířku a poskytuje podrobnější informace o počtu a celkové hodnotě majetku při jeho pořízení a zobrazuje stav na začátku a na konci běžného účetního období. Sestava nezahrnuje majetkové operace zadané s datem následujícího účetního období.

Při správě databáze v řadě POHODA E1 byl opraven přepočet položek výrobního listu v odvozené měrné jednotce.

Bylo opraveno vytváření požadavků na export zásob z programu POHODA na obecný internetový obchod při použití filtru členění skladů nebo uživatelského filtru.

S účinností od 1. ledna 2019 jsme zaktualizovali sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2019.

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2019.