Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Betaverze systému POHODA, rel. 12100

Účetnictví

Máte aktivní volbu pro práci s přeplatky a potřebujete, aby se doklad na přeplatek vystavil i při automatické likvidaci? Nově to je možné.

V agendě Globální nastavení v sekci Platby/Přeplatky je možné zatržením volby automatizovat práci s přeplatky pro doklady v tuzemské měně. Pokud likvidujete doklad expresní likvidací nebo výběrem a výše úhrady je nad hodnotu malého přeplatku, automaticky se vystaví ostatní závazek, resp. ostatní pohledávka na přeplatek. Hodnota přeplatku je vidět i u hrazeného dokladu ve sloupcích Přeplatek a Přeplatek k vyrovnání.

Od verze Leden 2019 se doklady na přeplatek automaticky vystaví i při použití funkce Automatická likvidace... z nabídky Záznam v agendě Banka. Podmínkou pro vystavení dokladů na přeplatek je zatržení volby Párování dle shodného VS v Průvodci automatické likvidace bankovních dokladů. Zatržením této volby dojde ke spárování dokladů se stejným variabilním symbolem až do částky úhrady uvedené na dokladu. Pokud je výše úhrady vyšší než součet hrazených dokladů se stejným variabilním symbolem, vytvoří se k poslednímu likvidovanému dokladu položka na částku přeplatku a nově i ostatní závazek, resp. pohledávka s přeplatkem provázaná s bankovním dokladem přes záložku Doklady.

Při účtování na přelomu účetních období jsme zjednodušili možnost vytváření účetních záznamů časového rozlišení a majetku pro následující období. Díky této úpravě již nemusíte provádět nastavení v několika oknech, ale nově stačí v okamžiku, kdy budete chtít záznamy vytvořit, zatrhnout nabízené možnosti přímo u volby Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky.

Dosud jste byli zvyklí, že při zatržení volby Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky se postupně zobrazí dialogová okna s dotazy, zda chcete pro následující účetní období zaúčtovat odpisy dlouhodobého majetku, vytvořit závazky splátek a zaúčtovat daňové náklady leasingového majetku a zaúčtovat doklady k časovému rozlišení.

Nově si můžete vytvoření a zaúčtování záznamů zvolit přímo v dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období dostupného z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Zatržení příslušné volby může provést jen uživatel s přístupovými právy pro danou agendu.Když v agendě Majetek, Leasingový majetek nebo Časové rozlišení nebudou záznamy pro vytvoření účetních záznamů pro následující období, budou možnosti zašedlé. V opačném případě budou možnosti aktivní a záleží na vás, kdy zatržením příslušných voleb potvrdíte vytvoření účetních záznamů pro následující období.

Jakmile danou možnost zatrhnete a potvrdíte tlačítkem OK, dojde k vytvoření účetních záznamů pro následující období. Tímto okamžikem se v dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období změní daná možnost na informaci o tom, že účetní záznamy již byly vytvořeny.

Na tiskovou sestavu Změny v kontrolním hlášení v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení nově vstupuje i informace o případné změně DIČ na zdrojovém dokladu. Pokud u dokladu, který vstupuje do sekce kontrolního hlášení, ve které se eviduje DIČ, dojde ke změně daňového identifikačního čísla, označí se doklad na sestavě jako Změněný. Na druhém řádku ve sloupci Změna bude uvedeno slovo DIČ.

Fakturace

Zadáváte na doklady opakující se texty? Nově můžete předem připravené texty z agendy Seznam textů využít i na záložce Poznámky.

V poli Poznámky a Interní poznámky stačí stisknout pravé tlačítko myši a přes volbu Vložit text buď rovnou vyberete nabízený text, nebo se přes povel Seznam textů-> přepnete do stejnojmenné agendy. V ní můžete přidávat nové texty, upravovat stávající a přenášet je do vytvářených dokladů. Kromě dokladových agend najdete tuto volbu na záložce Poznámky např. v agendách Adresář, Zásoby, Personalistika, Mzdy, Majetek, Kniha jízd a dalších.

Zároveň jsme přidali možnost vložení předem připravených textů do pole Text v agendách Příjemky, Výdejky, Výroba, Převod, Reklamace a Servis.

Sklady

Na tiskové sestavě Složené zásoby (položkově) se zobrazují zásoby s typem Výrobek, Komplet a Souprava včetně zásob, ze kterých se složená zásoba skládá. Nově jsme na sestavu přidali sloupec Skladem a řádek Možno sestavit.

Tisková sestava Složené zásoby (položkově) v agendě Sklady/Zásoby nyní obsahuje i sloupec Skladem. Ze sestavy můžete čerpat informaci o stavu zásoby vzhledem k požadovanému množství ve složené zásobě.

Zároveň je pod každou složenou zásobou nově uvedeno, jaké množství je možné sestavit. Údaj je pouze informativní a je vypočten podle stavu položek tvořících složenou zásobu, bez ohledu na to, zda je daná položka součástí i jiné složené zásoby. Do množství, které je možné sestavit, se nezapočítávají rezervace, reklamace, textové položky a položky s typem Služba. Uvedená hodnota se zaokrouhluje na 4 desetinná místa.

V případě, že má položka složené zásoby záporný stav, obsahuje řádek Možno sestavit hodnotu 0.

Potřebujete přenést několik přijatých objednávek od různých odběratelů do výroby? Nyní můžete hromadně přenést i přijaté objednávky, které mají odlišného odběratele a obsahují zásobu typu Výrobek.

V agendě Zásoby jsme optimalizovali rychlost jednak hromadné úpravy záložky Internet a jednak ukládání zásoby, která je použitá jako svázaná u velkého množství zásob.

Vedete-li skladové hospodářství způsobem A, můžete nově při hromadné změně vybraných údajů v agendě Zásoby nechat přeúčtovat stávající doklady.

Pokud hromadně upravíte pole Druh, Účet, Náklad nebo Členění, program POHODA vám prostřednictvím dialogového okna nabídne možnost přeúčtovat dosavadní záznamy dle nového nastavení.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace za rok 2018 nově odesílají s výkazem Příloha č. 5 i výkaz Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen PPP projekty) podle § 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme do agendy Výkazy pro MF v rámci Přílohy č. 5 přidali výkaz PPP projekty. Pokud budete sestavovat Přílohu č. 5 za 4. čtvrtletí, překontrolujte, zda máte v sekci Obecné zatrženou volbu PPP projekty. V ostatních obdobích se výkaz nesestavuje.

Pokud účetní jednotka nesplňuje zákonem stanovenou hodnotu PPP projektů, tj. nebude mít veřejné zakázky a koncese o předpokládané hodnotě 300 000 000 Kč a vyšší, nebude výkaz vyplňovat. Výkaz se bude exportovat do XML bez obsahu (tedy prázdný).

Do XML komunikace byla přidána podpora generování výkazu PPP projekty.

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období 2018 pro poplatníky – zaměstnance v případě, že používáte nový vzor prohlášení poplatníka č. 26 a budete vybraným zaměstnancům zpracovávat roční zúčtování záloh na daň z příjmů. Prostřednictvím této žádosti zaměstnanec žádá o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů a daňového zvýhodnění. Tiskopis žádosti o RZD bude předvyplněný identifikačními údaji o zaměstnanci (příjmení, jméno, rodné číslo) a zaměstnavateli (název).

Při zadávání nového zaměstnance v agendě Personalistika se nyní implicitně nastaví výplata doplatku mzdy na účet zaměstnance. Program při ukládání zaměstnance kontroluje, zda je zadáno číslo účtu a kód banky v poli Účet na záložce Zaměstnanec.

Od 1. ledna 2019 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2019 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 190,75 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 286,13 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 572,25 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení nově činí 1 569 552 Kč.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2019 činí 130 796 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2019 zvyšuje z částky 7 177 Kč na 7 540 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na sociálním a zdravotním pojištění z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, činí od 1. ledna 2019 tato částka 3 000 Kč.

Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2 999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

Obdobně jako u sociálního pojištění se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro vznik zaměstnání. O zaměstnání se z pohledu zdravotního pojištění nebude jednat (tj. pojistné se neodvede) v případě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3 000 Kč.

Naopak v zákoně o daních z příjmů je pro srážkovou daň nadále stanoven limit 2 500 Kč. Tento limit se od příštího roku nemění. Řadě zaměstnanců je tedy možné navýšit měsíční odměnu na 2 999 Kč tak, aby dohoda nepodléhala odvodům pojistného. Ovšem od částky 2 501 Kč bude i při neučiněném (nepodepsaném) prohlášení k dani zúčtována zálohová daň. Což znamená, že v případě dvou a více souběžných příjmů zaměstnance zdaněných zálohovou daní nelze provést roční zúčtování daní. Zaměstnanec si sám podá daňové přiznání a uvede zde zdanitelné příjmy od všech svých souběžných zaměstnavatelů.

XML a homebanking

XML komunikace pro agendy Střediska a Činnosti byla rozšířena na verzi 2.0.

Aktualizační XML import v agendě Adresář jsme rozšířili o možnost nastavení štítku na adrese.

Do XML komunikace jsme přidali možnost exportu seznamu provozoven (agenda Provozovny).

Při XML komunikaci je nově možné identifikovat účetní jednotku podle IČ firmy nebo klíče účetní jednotky (GUID).

Ve variantě POHODA E1 byl XML import definice volitelných parametrů rozšířen pro agendy Vydané nabídky a Přijaté poptávky.

Pro bankovní výpisy a příkazy k úhradě program POHODA nově podporuje službu ČSOB CEB. Služba ČSOB BusinessBanking 24 bude k 31. 12. 2018 ukončena.

Při vytváření zahraničního příkazu k úhradě POHODA nově kontroluje, zda má účet plátce v agendě Bankovní účty vyplněný IBAN a SWIFT. Pokud vyplněné nejsou, budete vyzvaní k jejich vyplnění.

Platební terminály Ingenico a YOMANI poskytované Komerční bankou je nově možné připojit i pomocí rozhraní TCP/IP, což ocení např. majitelé PC bez sériového portu.

Elektronická podání

Agenda Elektronická podání slouží k evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání. Od verze Leden 2019 jsme v rámci této agendy upravili uchovávání záznamů po provedení datové uzávěrky.

Konkrétně dojde ke smazání podání, která již nemají vazbu na daný účetní rok. Tato změna se týká podání odeslaných na Daňový portál Finanční správy (EPO) – DPH, Souhrnné hlášení (DPHSHV) a Kontrolní hlášení (DPHKH) a přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) – ELDP, NEMPRI, ONZ, PVPOJ, PRIHL a QCA.

Datová uzávěrka je funkce, která rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů a převede potřebné údaje z roku na rok. K úpravám záznamů v agendě Elektronická podání dojde jak v uzavírané účetní jednotce, tak v nově vytvořené. Z uzavřené účetní jednotky budou odmazána všechna podání, která byla vytvořena v přechodném období pro následující rok. Ta budou automaticky přenesena do nové účetní jednotky pro následující rok.

Záznamy odeslané na EPO

Záznamy, jejichž rok podání je větší než účetní období aktuální účetní jednotky, se včetně zdrojového záznamu ze staré účetní jednotky smažou a převedou se do nově vytvořené účetní jednotky.

Záznamy odeslané na VREP

Pokud má podání vazbu na zaměstnance s neukončeným pracovním poměrem, pak bude z uzavírané účetní jednotky odstraněno a přeneseno do nové.

Ostatní

Od nové verze programu POHODA můžete agendu Prodejky otevřít i v uživatelské agendě.

Stačí pouze v agendě Volitelné parametry na záložce Nastavení zadat funkci OpenAgenda "PH" , případně lze využít funkce OpenAgendaEx.

Přenos dokladu do agendy Evidence náhradního plnění byl rozšířen o kontrolu zadaných údajů v poli Obec, Ulice a PSČ.

Zobrazení klávesnice v agendě Kasa online jsme upravili tak, aby byla zachována dobrá čitelnost písma i v případě, kdy je zvětšeno DPI v nastavení systému Windows (toho lze využít pro zvětšení klávesnice na dotykovém monitoru).

Vyhláškou č. 254/2018 Sb. byly stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Aplikace mPOHODA

Nově není nutné označovat k synchronizaci s aplikací mPOHODA jednotlivé zásoby. Označením celého skladu budou automaticky synchronizovány všechny přiřazené zásoby.

V agendě Sklady/Sklady označte prostřednictvím povelu Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam ten sklad, jehož zásoby chcete přenášet do aplikace mPOHODA.

Doporučujeme synchronizovat pouze zásoby, které budete potřebovat při používání aplikace mPOHODA. Ušetříte tím čas potřebný pro provedení synchronizace dat a dále výkon na mobilním zařízení. Tyto zásoby je vhodné vyčlenit do samostatného skladu.

Spuštěním synchronizace dat v menu Soubor/Datová komunikace/mPOHODA získají automaticky všechny zásoby z označeného skladu příznak Synchronizace s mPOHODA a dojde k jejich odeslání do aplikace mPOHODA. Při vytváření nové karty zásoby tak již nemusíte označovat zásobu k synchronizaci – program POHODA to obstará za vás.

V případě zásob typu Souprava a Komplet dojde k automatickému označení i položek tvořících tuto složenou zásobu, přestože se nacházejí na jiném skladě.

Pokud dojde ke zrušení synchronizace skladu, příznak u přiřazených zásob zůstává. Je nutné ho zrušit ručně přímo na konkrétní zásobě, resp. pomocí hromadné operace.

Po provedení datové uzávěrky v programu POHODA dojde v aplikaci mPOHODA k odstranění synchronizovaných záznamů nepřevedených uzávěrkou do nového účetního období.

V aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení dokladů vyberte jednu z možností přístupu k synchronizovaným záznamům, které jsou v programu POHODA uzamčeny datovou uzávěrkou. Volit můžete mezi úplným odstraněním záznamů z aplikace či jejich pouhým skrytím.

Poté, co provedete datovou uzávěrku v programu POHODA a následně spustíte kompletní synchronizaci všech záznamů s aplikací mPOHODA, se synchronizované záznamy, které spadají do uzavřeného účetního období, v aplikaci mPOHODA buď nenávratně odstraní, nebo dojde pouze k jejich skrytí v seznamu všech dokladů – záleží na nastavení.

Funkčnost se aplikuje na synchronizované pokladní doklady, prodejky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a přijaté objednávky.

Minimalizováním dat pouze na záznamy spadající do aktuálního účetního období se zpřehlední práce se záznamy, jejich vyhledávání bude snazší a zrychlí se tak i celková synchronizace dat, jak mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA, tak synchronizace spouštěná na mobilním zařízení.

Skryté záznamy z jiných účetních období zobrazíte v jednotlivých dokladových agendách na webovém rozhraní kliknutím na ikonu pro vyhledání a zatržením volby Zobrazit záznamy starších období. Na mobilní zařízení se skryté záznamy nepřenášejí.