Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Květen 2017

Update POHODA, rel. 11605

K dispozici od: 16.08.2017

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2017, rel. 11600, (resp. 11601, resp. 11602, resp. 11603, , resp. 11604).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline:  Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11601, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11605 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Personalitika a mzdy

 • Byly aktualizovány tiskopisy Oborové zdravotní pojišťovny, a to Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele. Bylo aktualizováno logo zdravotní pojišťovny.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2017, rel. 11604 ze dne 27. 07. 2017:

Účetnictví

 • V agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve výkaze Pomocný konsolidační přehled v Části I je již správný součet aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Před odesláním je nutné provést editaci v Části I v případě, že máte vyplněné i součtové řádky, aby došlo k aktualizaci údajů v XML. Dále bylo upraveno generování XML výkazů Pomocného konsolidačního přehledu pro MF.
 • U vyměření DPH pro výdajové pokladní doklady v cizí měně a při používání pevného kurzu se v dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH již správně načte hodnota kurzu.

Sklady

 • Při přenosu výdejky do vydaného opravného daňového dokladu se již na výdejce správně aktualizují hodnoty ve sloupci Přeneseno.
 • V případě, že uživatel v přístupových právech má nastavený přístup ke konkrétnímu skladu a nemá práva pro převod, tak již není možné převést zásoby na tento sklad pomocí čtečky čárových kódů.

Homebanking a ostatní

 • Avízo ČSOB je nově možné načítat i v kódování UTF-8.
 • Do zahraničních příkazů k úhradě při nastavené službě formátu Multicash již správně generujeme hodnotu z pole Platební titul a to pro Komerční banku, Raiffeisen bank a Equabank.
 • Při načítání výpisu Citibank u služby CitiDirect se již na záložku Poznámka načítá detail platby.
 • V programu POHODA byl aktualizován číselník kódů bank dle ČNB.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2017, rel. 11603 ze dne 03. 07. 2017:

Personalistika a mzdy

 • Bylo opraveno uplatnění daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě, resp. 2. nebo 3. dítě (průkaz ZTP-P), které bylo na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika poprvé zadané s obdobím Od 06/2017, kdy v některých případech nevstoupilo do mzdy.

  Pokud již máte vystaveny mzdy za červen 2017, zkontrolujte prosím u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na 2. nebo 3. dítě od 06/2017, zda vstoupilo do mzdy.  Kontrolu provedete v agendě Mzdy/Červen na záložce Čistá mzda v poli Zvýhodnění – děti.  V případě, že zvýhodnění ve mzdě není uplatněno, mzdu je nutné smazat a vystavit znovu.
  V případě, že jste po instalaci POHODA rel. 11602, tj. od 29.6.2017 z nějakého důvodu prováděli opravy již vystavených mezd starších měsíců, zkontrolujte také správné uplatnění daňového zvýhodnění.
  Kontrolu proveďte i v případě, že jste v uvedeném období prováděli rekonstrukci mezd např. od začátku roku 2017. Kontrolu je třeba provést vždy v měsíci, který je zadán u daňového zvýhodnění na 2. nebo 3. dítě ve sloupci „Od“.

  Stále platí, že nová legislativní částka pro daňové zvýhodnění na 2. a 3. dítě bude uplatněna až ve mzdách za červenec 2017. Ve výše uvedených případech mohlo dojít k tomu, že se daňové zvýhodnění za nějaký předchozí měsíc neuplatnilo vůbec.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2017, rel. 11602 ze dne 29. 06. 2017:

Legislativní změny

 • V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. účinném od 1. 7. 2017, byly přidány nové kódy předmětu plnění pro přenesení daňové povinnosti do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Předměty plnění.
  Jedná se o tyto kódy:
  1a – Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata (plnění podle § 92b odst. 3)
  3a – Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (plnění podle § 92d odst. 2)
  4a – Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (plnění podle § 92e odst. 3)
  6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (plnění podle § 92ea písm. a))
  7 – Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (plnění podle § 92ea písm. b))
 • Schválený daňový balíček nově umožňuje odpisovat nehmotný majetek i po dobu delší než je doba odpisování stanovená zákonem. V programu POHODA jsme pro nehmotný majetek, jehož odpisování je zahájeno od 1. 7. 2017, zpřístupnili pole Daňové odpisy.
 • Bylo zapracováno zvýšení daňového zvýhodnění na 2., resp. 3. dítě. Toto zvýšení platí od 1. 7. 2017 a poprvé se použije při výpočtu mezd za červenec. Při převodu databáze se na záložce Daně a pojistné k 06/2017 ukončí typy daňové zvýhodnění na 2. dítě, daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě, daňové zvýhodnění na 2. dítě (průkaz ZTP-P) a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě (průkaz ZTP-P), a zároveň se automaticky vytvoří nové řádky pro daňové zvýhodnění platné od 07/2017. Hodnoty daňového zvýhodnění za období 01-06/2017 zůstanou v původní výši. Zvýšení daňového zvýhodnění za toto období bude provedeno až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání. Před vystavením mezd za červenec prověřte zadání na záložce Daně a pojistné.
  Pro děti, na které zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění, v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné, nastavte typ daňové zvýhodnění na dítě – neuplatňuje.
 • Pro správné určení platné legislativní částky, resp. následného zpracování ročního zúčtování, je při vložení daňového zvýhodnění na děti nově povinné zadat období Od. V případě, že na záložce Daně a pojistné nemáte u daňových zvýhodnění na děti uvedeno období Od, budete při editaci údajů o zaměstnanci vyzváni k jeho doplnění.

EET

 • V agendě Elektronická evidence tržeb byl přejmenován sloupec Kč 0 na Kč osvob. V tomto sloupci se nyní vykazují pouze osvobozená plnění, tedy částky, které vstupují do údaje na ř. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 50 Přiznání k DPH. Částky do tohoto sloupce vstoupí na základě použitého typu členění DPH uvedeného ve formuláři anebo na položkách dokladu vstupujícího do EET.
 • Likvidací faktury pokladním dokladem importovaným z aplikace mPOHODA se již nastavuje správný stav EET.

Sklady a Kasa

 • V řadě POHODA E1 byla do agendy Globální nastavení sekce Sklady/Převod mezi sklady přidána volba Včetně záložky Dodavatelé.  Pokud se při převodu vytváří na cílovém skladu nová skladová karta, prostřednictvím této volby lze na ni ze zdrojové zásoby přenést údaje ze záložky Dodavatelé.
 • Při smazání evidenčního čísla u položky dokladu, kterým se provádí naskladnění zásoby, již nedochází k vynulování množství dané položky.
 • Při prodeji zásoby typu Komplet v agendě Kasa se již správně použije cena položky kompletu.

PDF

 • Byla zapracována komprese a kvalita obrázků při exportu PDF. Její nastavení naleznete v dialogu Nastavení PDF na záložce Dokument.
 • Při exportu tiskové sestavy do PDF z náhledu je možné definovat rozsah exportu a počet kopií. Počet kopií reaguje i na dialogu Tisk.

Ostatní

 • Do programu POHODA byl zapracován nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2018 pro ČSSZ.
 • Formulář agendy Hardware pro zařízení typu platební terminál byl upraven, aby bylo možné zadat IP adresu terminálu i při zvětšeném DPI.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2017, rel. 11601 ze dne 07. 06. 2017:

PDF

 • Při exportu do PDF si program POHODA nyní pamatuje poslední použitou cestu v případě zatržené volby Vždy se dotázat na název souboru. Volbu najdete v dialogovém okně Nastavení PDF.
 • Byl ošetřen export do PDF pro formátované poznámky ve fakturaci, pro čárové kódy se svislou orientací a pro vícedílné tiskové sestavy.
 • Při exportu do PDF bylo opraveno zobrazení loga v případě, kdy je v agendě Globální nastavení/Logo vloženo logo jako OLE objekt.

Účetnictví a Kasa

 • Při aktivní volbě Vynutit automatický tisk v agendě Prodejky již nedochází k náhodnému zobrazení hlášení o změně čísla dokladu při uložení, pokud ke změně čísla skutečně nedojde. Volba se nachází v agendě Profily EET.
 • Při zaúčtování zahraničních cestovních příkazů se správně vytvářejí interní doklady. Položky pro cestovní náhrady v cizí měně se již nevkládají do interního dokladu v Kč.
 • Bylo ošetřeno spouštění agendy Kasa v řadě POHODA E1 v případě, že nedošlo k otevření této agendy.

Ostatní

 • Na vybraných  tiskových sestavách se již správně zobrazuje QR kód.
 • V programu POHODA již nedochází k barevnému podbarvení.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504280 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout