Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > EET v programu POHODA, rel. 11402

EET v programu POHODA, rel. 11402

Pokud při své práci používáte výhradně počítač, je pro vás POHODA ideálním řešením také pro evidenci tržeb. Nemusíte proto investovat do jiného systému, potřebné funkce od nás získáte v rámci aktuální licence programu zdarma. Evidenci tržeb tak budete mít pod jednou střechou systému POHODA spolu s účetnictvím. Funkce pro EET si můžete vyzkoušet, pojďme se společně podívat, jak na to.

EET v programu POHODA

Protože Vám chceme evidenci tržeb maximálně ulehčit, zapracovali jsme nové funkce pro EET v rámci aktuální licence programu zdarma. Jediné, co je potřeba si zajistit, je připojení k internetu a autentizační údaje. V této aktualizaci programu jsme zpřístupnili nové funkce v závislosti na zpřístupnění serveru Finanční správy určeného pro veřejnost, právě pro účely evidence tržeb. Elektronickou evidenci tržeb si může zkusit i ten, kdo nespadá do 1. fáze. Ta se vztahuje na stravovací a ubytovací služby, které mají povinnost evidovat tržby od 1. prosince.

Pokud si budete zkoušet odesílat své tržby správci daně, k ověření správného nastavení a funkčnosti spojení vůči ostrému serveru EET doporučujeme zatrhnout volbu Testovací režim v agendě Globální nastavení/EET. Jakmile budete mít např. od 1. 12. 2016 povinnost odesílat údaje, bude nutné zatržení této volby zrušit. V takovém případě vám program POHODA nabídne automatické smazání záznamů z agendy Elektronická evidence tržeb nebo budete moci údaje smazat ručně. Doklady, které odešlete v ostrém režimu bez příznaku testovací, nebude možné smazat.

V testovacím režimu nedochází k vyplnění Fiskálního identifikačního kódu (FIK).

Odeslání dokladu je možné provést z následujících agend: Prodejky, Kasa, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Pokladna.

Nejprve si stáhněte aktualizaci programu POHODA, rel. 11402

Nemáte v programu nastavené Automatické aktualizace? Pak si stáhněte instalační soubor:

 • přímo z daného programu (volba Nápověda/Aktualizovat),
 • nebo ze Zákaznického centra (sekce Ke stažení/Produkty).

Potřebné kroky ještě před nastavením programu POHODA

Po úspěšném nainstalování aktualizace programu POHODA si stáhněte autorizační certifikáty a připravte si čísla provozoven, které vám byly vydány za účelem elektronické evidence tržeb na portále. Po vysvětlení způsobu jejich instalace rovnou přejdeme k popisu, jak na EET v programu POHODA.

Instalace certifikátu

Aby bylo možné používat elektronickou evidenci tržeb v programu POHODA, je potřeba, abyste podali nejprve žádost o autentizační údaje na portálu EET. Po přihlášení na portál EET je potřeba zaevidovat vaše provozovny, ze kterých bude plynout evidovaná tržba. Každé provozovně je přiřazeno identifikační číslo, které se zasílá v datové zprávě správci daně a je uvedeno na účtence. Certifikát a číslo provozovny je také nutné pro nastavení profilu v agendě Profily EET.

Certifikát, který vám byl vygenerován na základě vaší žádosti, je nutné nainstalovat do vašeho počítače.

Vyberte certifikát a dvojklikem myši spusťte Průvodce importem certifikátu. Umístění uložiště zvolte Aktuální uživatel a tlačítkem Další přejděte na druhou stranu průvodce, kde zkontrolujete, že název souboru je správný. V průvodci nechte vybrané uložiště certifikátu na volbě Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a ukončete průvodce tlačítkem Další a Dokončit.

upozorneni  V případě, že používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, nainstalujte certifikát s volbou Označit tento klíč jako exportovatelný. Pokud tuto volbu nezatrhnete, nebude fungovat komunikace programu POHODA se serverem EET. Zároveň u těchto operačních systémů nebude fungovat komunikace v případě, že používáte Proxy server. Pokud používáte Proxy server, doporučujeme použít např. Forefront TMG Client.

Certifikát, který vám byl vygenerován, obsahuje v názvu DIČ – toto DIČ by mělo být shodné s DIČ v agendě Účetní jednotky. Pokud vyplníte certifikát v agendě Profily EET a nebude se shodovat DIČ certifikátu s DIČ právě otevřené účetní jednotky, bude možné odesílat evidenci tržeb na server EET, ale u takto odeslaných dokladů se bude zobrazovat upozornění, které je zasláno přímo serverem EET. Toto upozornění poté můžete nalézt na záložce Historie komunikace v agendě Elektronická evidence tržeb na příslušeném dokladu.

  Pokud se rozhodnete, že budete používat více certifikátů pro jednu provozovnu, tedy pro každého uživatele zvlášť, tuto skutečnost můžete ovlivnit v Uživatelském nastavení programu POHODA.
 • Zvolte Nastavení/Uživatelské nastavení/EET a vyberte uživatele, jemuž chcete přiřadit certifikát.
 • Z výklopného seznamu Profil EET vyberte požadovaný záznam, který jste zadali v agendě Profily EET.
 • Následně můžete uživateli pomocí tlačítka se třemi tečkami přiřadit certifikát, pod kterým mají být tržby evidované správci daně na server EET.

Primárně stačí přiřadit konkrétnímu uživateli pouze vybraný Profil EET, v tu chvíli se tržby budou evidovat pod certifikátem tohoto profilu, resp. provozovny. Uživateli ale můžete přiřadit jeho vlastní certifikát, který bude patřit pouze jemu. Obecně platí, že hodnoty, které nastavíte v agendě Uživatelské nastavení/EET, mají přednost před údaji, které jste uložili v agendě Profily EET.

Jak na EET v programu POHODA

Teď už se dostáváme k samotnému nastavení programu POHODA pro evidování dokladů na evidenci tržeb. V důsledku postupného zapracování další funkčnosti může být funkčnost ještě dále propracována a rozšířena. Do programu Kasa offline bude funkčnost EET zpracována v blízké době.

Volba Elektronická evidence tržeb

Aby byly agendy a veškeré nastavení týkající se elektronické evidence tržeb přístupné, je nutné v agendě Globální nastavení v sekci EET zatrhnout volbu Elektronická evidence tržeb. Zatržením této volby zpřístupníte agendu Profily EET v nabídce Nastavení, dále pak agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace/Elektronická evidence tržeb, a v neposlední řadě budete moci měnit i jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení sekce EET.

Ve chvíli, kdy v programu zatrhnete volbu Elektronická evidence tržeb, můžete začít evidovat tržby v běžném režimu „online“ (dle § 18 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb). V tomto režimu jste povinni zaslat údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Pokud se nepodaří včas navázat spojení se serverem EET, je nutné odeslat tržbu do 48 hodin od okamžiku uskutečnění evidované tržby. Zákon však neupravuje způsob předání účtenky, proto ji můžete vystavit jak v tištěné podobě, tak elektronicky bez nutnosti tisku. V takovém případě zákazníkovi pošlete účtenku e-mailem či jiným obdobným způsobem – důležité je, aby mohl účtenkou disponovat.

Evidovat Od

Pole Evidovat od vyplňte dle fáze elektronické evidence tržeb, od kdy máte tržby povinnost evidovat. Tímto datem se bude program POHODA řídit a od tohoto data včetně budou vaše tržby evidovány z programu POHODA

Doklady, které budou vystaveny před tímto datem, nebudou automaticky označeny k odeslání na EET a automaticky budou označeny stavem Nevstupuje. Tento stav automaticky nastavuje program POHODA, pokud nejsou splněny formální znaky evidované tržby nebo jsou doklady vystaveny před datem, které je vyplněno v poli Evidovat od.

Jakmile vystavíte doklad, který bude obsahovat nastavené datum, nebo toto datum bude novější, doklady budou při splnění formálních znaků evidované tržby připraveny k evidenci na server EET a budou označeny stavem K odeslání.

Pokud máte aktivní testovací režim, pole Evidovat od nebude přístupné. Doklady tak budou odesílány na server EET v ostrém režimu s příznakem testovací, bez ohledu na toto pole.

Volba Testovací režim

Zatržením této volby bude vaše tržba odeslaná správci daně s příznakem testovací, který slouží k ověření správného nastavení a funkčnosti spojení vůči ostrému serveru EET. Tuto volbu doporučujeme nastavit pro ověření správného odesílání dat z programu POHODA do systému EET. Tímto nastavením nedojde k odeslání tržby správci daně dle § 18 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a nebude vygenerován fiskální identifikační kód (FIK).

info  Volbu Testovací režim doporučujeme vybrat pro ověření funkčnosti odesílání dat z programu POHODA do systému EET.

Při přechodu z testovacího režimu do produkčního, tedy do režimu s možností evidovat už skutečné tržby, je třeba volbu Testovací režim deaktivovat. V takovém případě vás program POHODA vyzve, zda chcete odstranit záznamy, které byly odeslané v testovacím režimu z agendy Elektronická evidence tržeb. Pokud zvolíte Ano, dojde k odemčení zdrojových dokladů, ze kterých bylo provedeno odeslání do systému EET. Jestliže se rozhodnete doklady v agendě Elektronická evidence tržeb nechat, zdrojové doklady zůstanou zamčené a budou evidované jako odeslané do systému EET v testovacím režimu.

Doklady bude možné smazat také jednotlivě. Nejprve vymažte vazbu na doklad v agendě Elektronická evidence tržeb a následně odstraňte zkušební doklad z příslušné agendy. Hromadné mazání dokladů, jež byly odeslané v testovacím režimu, není umožněno, proto je nutné smazat každý doklad zvlášť.

Detailní popis nastavení a agend programu pro EET

Jak už jsme zmínili výše, pro účely evidence tržeb jsme do programu přidali nové agendy a upravili některá nastavení. Nejprve si je tedy popíšeme a až poté si vysvětlíme celý postup evidování tržeb prostřednictvím systému POHODA.

Profily EET

První z nově přidaných agend otevřete volbou Profily EET z nabídky Nastavení. Jak už ze samotného názvu vyplývá, agenda Profily EET slouží k nastavení tzv. profilů, ve kterých je nutné vyplnit povinné údaje tak, aby mohlo dojít k odeslání dokladů správci daně na server EET. Doklady tedy musí naplňovat formální znaky elektronické evidence tržeb. Pokud máte vyplněné veškeré nastavení v agendě Profily EET popsané na obrázku, změny uložte.

Název a popis

Vyplněním polí zkratka a popis identifikujete jednotlivé profily EET. Zkratka je unikátní a je tedy pouze na vás, jaký název a popis zvolíte.

Označení provozovny

Uveďte číselnou identifikaci provozovny, která vám byla přidělená správcem daně na portálu EET a ve které budete uskutečňovat tržby dle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Maximální délka je šest číselných znaků.

Označení zařízení

Vyplňte označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidovaná dle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Maximální délka je 20 alfanumerických znaků nebo vybraných speciálních znaků.

Autorizační certifikát

Do tohoto pole vyberte certifikát, který jste získali na základě žádosti o autentizační údaje na portálu EET. Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele.

Zjednodušený režim

Tuto volbu zatrhněte v případě, že vám správce daně povolil na základě vaší žádosti evidovat tržby v tomto režimu (dle § 11 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb), nebo máte tržby, které jsou stanoveny zákonem a tomuto režimu podléhají (dle § 10 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb).

Zatržením této volby je uživatel povinen zaslat z programu údaje o tržbě nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Na účtence v tomto případě nebude uvedený fiskální identifikační kód (FIK), ale bude na ní vytištěný Podpisový kód poplatníka (PKP). Program POHODA uloží doklady, které jsou vedené ve zjednodušeném režimu, do agendy Elektronická evidence tržeb, ze které je můžete následně odeslat přes průvodce Odeslání záznamů na EET. Vyvoláte ho z nabídky Záznam povelem Odeslat na EET…

Mezní doba odezvy serveru Ministerstva financí (s)

Mezní doba odezvy (dle § 21 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je přednastavená na nejkratší možnou dobu, a to 2 sekundy. Pokud chcete mít dobu odezvy delší než 2 sekundy, zadejte hodnotu 3–60 s.

Režim pověření k evidenci tržeb dle §9 odst. 1 ZoET

Tuto volbu vyberte v případě, kdy jste jako poplatník pověřený k evidenci tržeb za jiného poplatníka dle § 9 odst. 1 č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Zatržením této volby dojde k aktivaci pole DIČ pověřujícího poplatníka, které vyplňte.

Zákon o Elektronické evidenci tržeb umožnuje pověřit povinností evidence jiného poplatníka. Jako takový má poplatník povinnost uvádět v datové zprávě (záznam o tržbě odesílaný na server MF) mimo svých údajů také DIČ pověřujícího poplatníka, který ho k evidenci pověřil.

Jednotka

Při aktivním pobočkovém zpracování dat typu Centrála/Pobočka určete, která jednotka bude profil využívat.

Rozdělení certifikátů v rámci jednotky lze provést tak, že bude přidělen profil pro každého uživatele a jeho profil, nebo bude použit jeden profil pro celou jednotku a certifikáty přiděleny každému uživateli v rámci agendy Uživatelské nastavení.

 • Jednotka je centrála
  Pokud je vlastníkem jednotka centrála, nebude profil přenášen na jednotku pobočky. Jeho přiřazení bude tedy možné pouze v rámci centrály.
 • Jednotka je pobočka
  Pokud je vlastníkem jednotka pobočka, dojde přenosu profilu na zvolenou jednotku, kde bude možné jej přidělit uživatelům.

Položky nastavení lze editovat i na straně pobočky. Je nutné dodržet, aby k editaci došlo vždy v jeden čas pouze na jedné jednotce (centrála nebo pobočka), aby nedošlo ke konfliktu při sehrání balíčku.

Úpravy provedené na straně pobočky se přenáší na jednotku centrály.

Pobočkové zpracování dat v režimu účetní/klient

V režimu účetní/klient se nenastavuje pole Jednotka a na jednotku typu klient jsou přenášeny všechny profily.

Položky nastavení lze editovat i na straně klienta. Je nutné dodržet, aby k editaci došlo vždy v jeden čas pouze na jedné jednotce (účetní nebo klient), aby nedošlo ke konfliktu při sehrání balíčku.

upozorneni  Profil EET je povinné nastavit také v Uživatelském nastavení.

Evidence tržeb s více certifikáty

Pokud se rozhodnete, že budete používat více certifikátů pro jednu provozovnu, tedy pro každého uživatele zvlášť, tuto skutečnost můžete ovlivnit v Uživatelském nastavení programu POHODA.

1. Zvolte Nastavení/Uživatelské nastavení/EET a vyberte uživatele, jemuž chcete přiřadit certifikát.
2. Z výklopného seznamu Profil EET vyberte požadovaný záznam, který jste zadali v agendě Profily EET.
3. Následně můžete uživateli pomocí tlačítka se třemi tečkami přiřadit certifikát, pod kterým mají být tržby evidované správci daně na server EET.

Primárně stačí přiřadit konkrétnímu uživateli pouze vybraný Profil EET (viz 2. krok), v tu chvíli se tržby budou evidovat pod certifikátem tohoto profilu, resp. provozovny. Uživateli ale můžete přiřadit jeho vlastní certifikát, který bude patřit pouze jemu (viz 3. krok). Obecně platí, že hodnoty, které nastavíte v agendě Uživatelské nastavení/EET, mají přednost před údaji, které jste uložili v agendě Profily EET.

Zatržením volby Zobrazit dialog odeslání bude uživateli před tiskem dokladu, jenž naplňuje formální znaky elektronické evidence tržeb, zobrazen vždy dialog, zda chce takový doklad odeslat správci daně na server EET, či nikoli.

Nastavení tohoto dialogu může provést jen ten uživatel, který má povoleno právo na sekci EET v Uživatelském nastavení a zároveň má v přístupových právech povoleno právo Tisk bez odeslání (Přístupová práva/Nastavení/Elektronická evidence tržeb/Doklady). V takovém případě bude volba, Zobrazit dialog odeslání, ve výchozím stavu zatržena. Pokud dialog necháte uživateli zobrazovat, může si jej kdykoli skrýt volbou Tento dotaz příště nezobrazovat.

Abyste měli větší přehled o jednotlivých uživatelích, které jste přiřadili ke konkrétní provozovně, do agendy Profily EET jsme speciálně pro tento účel přidali záložku Přiřazeno. U daného profilu si tak můžete zobrazit seznam uživatelů, kteří evidují tržby pod certifikátem příslušné provozovny.

Formy úhrad

V agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad přibyla nová volba Vstupuje do EET. Tou jsme označili výchozí formy úhrad v programu POHODA, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Volbou Vstupuje do EET můžete označit také vlastní formy úhrady. Při tisku dokladu s takovou formou úhrady dojde nejprve k odeslání požadavku na server EET a následně k vytištění dokladu. Pomocí povelu Odeslat na EET bez tisku z nabídky Záznam se doklad automaticky odešle správci daně na server EET bez nutnosti tisku dokladu.

Formy úhrad, které používají volbu Vstupuje do EET, není možné měnit v případě, že je tato forma úhrady použita u dokladů, které byly odeslány na Elektronickou evidenci tržeb.

Elektronická evidence tržeb

Agendu Elektronická evidence tržeb otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace/Elektronická evidence tržeb. Tato agenda má hlavně informační charakter a slouží k evidenci elektronických podání tržeb správci daně. Jejím prostřednictvím můžete sledovat stav jednotlivých tržeb, zda byly odeslány a přijaty do systému elektronické evidence tržeb, z jaké agendy byly odeslány, kdy a v jaké výši byly tržby uskutečněny apod.

V nově přidané agendě najdete veškeré údaje o dokladech, které byly nebo mají být odeslané na server EET

  Tato agenda dále obsahuje povinné údaje, které je nutné uvádět na účtence (dle § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb):
 • fiskální identifikační kód (dále jen „FIK“),
 • podpisový kód poplatníka (dále jen „PKP“),
 • označení provozovny, ve které byla tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení,
 • režim, ve kterém je tržba evidovaná,
 • bezpečnostní kód poplatníka (dále jen „BKP“).

Agenda slouží také k odeslání dokladů, u nichž neproběhla správná komunikace se serverem Ministerstva financí, případně dokladů, které byly vystavené ve zjednodušeném režimu. Stavy odeslání dokladů na server EET můžete sledovat v agendě Elektronická evidence tržeb, na informační ploše, ale také u dokladů v dokladových agendách programu POHODA ve sloupci Stav EET, který je nutné přidat přes místní nabídku volbou Sloupce. Jednotlivé stavy, kterými POHODA označuje doklady na základě úspěšnosti komunikace se serverem Finanční správy, si popíšeme v sekci Odeslání dokladů splňujících formální znaky EET.

Jednotlivé položky tržby si lze po odeslání na EET zkontrolovat v agendě Elektronická evidence tržeb přidáním sloupců pro částky základů a daně v příslušných sazbách DPH.

info  V případě chybné komunikace program uživateli nabídne vystavení účtenky obsahující BKP a PKP, kterou lze následně odeslat dodatečně. V případě chyby dat je nutné opravit příčinu, například změnit číslo dokladu.

Přístupová práva

Pro agendy Elektronická evidence tržeb a Profily EET jsme zavedli také nastavení v přístupových právech, na které jste již zvyklí. Aby uživatel mohl pracovat s agendou Profily EET, v agendě Nastavení/Přístupová práva ve stromu Nastavení zvolte Profily EET a nastavte příslušné oprávnění.

Nastavení práv agendy Elektronická evidence tržeb provedete ve stromě Nastavení/Elektronická evidence tržeb – zde je větev pro samotnou agendu Elektronická evidence tržeb. Ve větvi Doklady pak můžete ovlivnit to, zda uživatel bude mít oprávnění měnit jednotlivé stavy na dokladech, jestli budou, nebo nebudou vstupovat na server EET a zda se tržby evidují externě v jiném systému. To vše uživateli povolíte pouhým zatržením volby Změnit stav EET, v důsledku toho POHODA zpřístupní v příslušných dokladových agendách volbu Změnit stav z nabídky Záznam – v zobrazeném dialogovém okně pak uživatel provede požadovanou změnu stavu na dokladu.

Pomocí nastavení práv ve větvi Doklady můžete dále určit, zda uživatel bude mít právo odesílat doklady z vybraných agend na server EET bez tisku. V takovém případě zatrhněte volbu Odeslat na EET bez tisku.

Dále jsme také přidali právo, Tisk bez odeslání. Zatržením této volby umožníme uživatelům tisk dokladů, které nebyly odeslány na server EET (např. v případě, že se zobrazí při odesílání tržby stav EET: Chybná data, nebo zvolíte na dialogu pro odeslání tržby volbu, že doklad nechcete odesílat na EET). V případě, že toto právo bude vypnuté, nebude možné tisknout doklady, které se nepodařilo odeslat na server EET.

Tiskové sestavy

Úpravy týkající se elektronické evidence tržeb se samozřejmě projeví také ve vybraných tiskových sestavách, do kterých jsme přidali novou sekci vyznačenou na obrázku. Příslušné sestavy obsahují veškeré potřebné údaje, které stanovuje § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

info  Pokud jste doporučené nastavení tiskových sestav přizpůsobovali na míru svým potřebám, pro zachování těchto úprav si přidejte novou sekci Elektronická evidence tržeb do příslušných dokladů ručně. Do originálních tiskových sestav jsme tuto sekci vložili automaticky.

Popis změn pro tiskové sestavy, které obsahují nově sekci EET:

Pokud používáte uživatelskou náhradu originálu, program POHODA vás vyzve k tomu, zda chcete uživatelskou náhradu originálu ponechat, nebo ji budete chtít nahradit originální tiskovou sestavou, která je součástí aktualizace programu 11402. Nová originální tisková sestava bude obsahovat povinné údaje k EET. Při volbě nahrazení originální tiskové sestavy bude uživatelská náhrada originálu změněna na uživatelskou sestavu, proto bude nutné v uživatelské sestavě doplnit povinné údaje k EET pomocí lokálních proměnných prostřednictvím programu Report Designer.

Doplnění lokálních proměnných s údaji k EET je nutné také provést v uživatelských sestavách.

Popis úpravy v programu Report Designer:

Pokud budete chtít rozšířit tiskovou sestavu o povinné údaje EET, je nutné přidat dvě nové sekce na konec tiskové sestavy jako patičku.

První sekce bude obsahovat:

Lokální proměnnou #EET. Ve vlastnostech první sekce bude zobrazení na tiskové sestavě podmíněno podmínkou na pole #EET. Dále je nutné nastavit volbu Tisknout na konci stránky.

  Nakonec je nutné přidat údaje pro EET pomocí následujících lokálních proměnných:
 • Režim EET: #EETRezim
 • Datum tržby: #EETDatumTrzby
 • Provozovna: #EETProvozovna
 • Pokl. Zařízení: #EETZarizeni
 • BKP: #EETBKP
 • FIK: #EETFIK

Zobrazení těchto polí bude podmíněno podmínkou na pole #EETJsouData.

Druhá sekce bude obsahovat:

Lokální proměnnou #EETJePKP. Ve vlastnostech první sekce bude zobrazení na tiskové sestavě podmíněno podmínkou na pole #EETJePKP. Dále je nutné nastavit volbu Tisknout na konci stránky.

  Nakonec je nutné přidat údaje pro EET pomocí následujících lokálních proměnných PKP:
 • PKP: #EETPKP

Zobrazení těchto polí bude podmíněno podmínkou na pole #EETJsouData.

Odeslání dokladů splňujících formální znaky EET

Pojďme si ukázat, jak na server EET odešleme doklad, jenž splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu, z agendy Prodejky.

Do agendy Prodejky přejděte z hlavní nabídky Sklady nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+J. Vytvořte doklad s formou úhrady Hotově či jinou formou úhrady, která spadá do evidence tržeb, a následně takový doklad uložte. Při uložení prodejky dojde pouze k označení dokladu ve formuláři oranžovým příznakem EET: K odeslání. Tento stav určuje, že by měl být doklad odeslán na server správce daně. Takový doklad ještě není sám o sobě zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb, protože čeká, zda jej prodejce nakonec skutečně odešle, nebo ho ještě před odesláním změní či vymaže.

Pokud doklad vytisknete nebo zvolíte z nabídky Záznam volbu Odeslat na EET bez tisku, dojde k okamžitému odeslání dokladu správci daně na server EET. Takový doklad je ve formuláři označený příznakem EET: Odesláno v modré barvě a je automaticky zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb. U těchto dokladů se znepřístupní pole, která by ovlivnila údaje odeslané na EET.

  Jedná se o:
 • všechna pole, která mají vliv na částku dokladu - např. množství, jedn. cena, DPH, sleva, m.j., měna, kurz, částka v CM
 • pole, která jsou součástí evidované tržby - např. číslo dokladu
 • pole, která by změnila formální náležitosti evidované tržby - např. typ dokladu, forma úhrady. U formy úhrady lze provést změnu pouze v rámci forem, které vstupují do EET.
  Dále nelze u odeslaných dokladů použít některé operace jako např.:
 • smazat doklad
 • vložit novou položku
 • smazat položku
 • zaokrouhlit doklad (přes povel Záznam/Zaokrouhlit)
 • přidat slevu (přes povel Záznam/Sleva)
 • aktualizovat sazby DPH (přes povel Záznam/Aktualizace sazeb DPH)
 • přenést do dokladu jiný doklad (přes povel Záznam/Přenos/agenda)
 • odečíst zálohu (přes povel Záznam/Ruční odpočet zálohy)

Pokud je nutná oprava odeslaného dokladu, proveďte storno původního dokladu a následně vystavte nový (opravený) doklad. Storno původního dokladu je nutné odeslat na EET, aby zde došlo ke snížení původní tržby. Nově vystavený doklad, pokud jde o evidovanou tržbu, znovu odešlete na server správce daně.

Údaje, které nejsou součástí evidované tržby, lze i na odeslaných dokladech upravovat a měnit pro účely správného vedení účetnictví v programu POHODA. Jedná se např. o pole Předkontace, Členění DPH, Středisko atd.

Údaje o evidované tržbě – částečná úhrada faktury

Rozsah údajů o evidované tržbě je uveden v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Zde se uvádí, že údajem o evidované tržbě je mj. základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty. Z toho vyplývá, že v případě částečné likvidace faktury, která obsahuje sazbu DPH, bude částka základu a DPH uvedena rovněž v datové zprávě odeslané na server správce daně. Rozpočítání částečné úhrady faktury na částku základu DPH a samotné částky DPH v příslušné sazbě probíhá poměrově.

Příklad 1:

V agendě Vydané faktury je vystaven doklad na částku 10.000 bez DPH, sazba DPH 21%. Tato faktura je částečně uhrazena do pokladny ve výši 5.000 Kč. Na elektronickou evidenci tržeb je odeslán pokladní doklad. Celková částka tržby, která je zaevidována, činí 5.000 Kč. Tato částka musí být v datové zprávě dále rozpočítána na částku základu a DPH s ohledem na likvidovanou fakturu.

Způsob výpočtu:

1. Výpočet poměrového koeficientu:
částka úhrady / celková částka faktury = poměrový koeficient
5.000 / 12.100 = 0,413223... (koeficient se nezaokrouhluje)

2. Nezaokrouhleným koeficientem se vynásobí částka základu a DPH z faktury:
Základ: 0,413223... x 10.000 = 4.132,23 (zaokrouhleno na 2 des. místa)
DPH 21%: 0,413223... x 2.100 = 867,77 (zaokrouhleno na 2 des. místa)

Na elektronickou evidenci tržeb bude odeslána celková částka tržby ve výši 5.000 Kč, celkový základ daně se základní sazbou DPH ve výši 4.132,23 Kč a celková DPH se základní sazbou ve výši 867,77 Kč. Jednotlivé položky tržby si lze po odeslání na EET zkontrolovat v agendě Elektronická evidence tržeb přidáním sloupců pro částky základů a daně v příslušných sazbách DPH.

Příklad 2:

V agendě Vydané faktury je vystaven položkový doklad.
1. položka - množství 1, jedn. cena bez DPH 10.000 Kč, sazba DPH 21%
2. položka - množství 1, jedn. cena bez DPH 20.000 Kč, sazba DPH 15%
3. položka - množství 2, jedn. cena bez DPH 15.000 Kč, sazba DPH 10%
Celková částka faktury činí 68.100 Kč. Tato faktura je částečně uhrazena do pokladny ve výši 59.928 Kč. Na elektronickou evidenci tržeb je odeslán pokladní doklad. Celková částka tržba, která je zaevidována na EET, činí 59.928 Kč. Tato částka musí být v datové zprávě dále rozpočítána na částku základu a DPH v členění sazeb DPH podle likvidované faktury.

Způsob výpočtu:

1. Výpočet poměrového koeficientu:
částka úhrady / celková částka faktury = poměrový koeficient
59.928 / 68.100 = 0,88 (koeficient se nezaokrouhluje)

2. Nezaokrouhleným koeficientem se vynásobí částka základu a DPH z faktury:
Základ (DPH 21%): 0,88 x 10.000 = 8.800
DPH 21%: 0,88 x 2.100 = 1.848
Základ (DPH 15%): 0,88 x 20.000 = 17.600
DPH 15%: 0,88 * 3.000 = 2.640
Základ (DPH 10%): 0,88 * 30.000 = 26.400
DPH 10%: 0,88 * 3.000 = 2.640

Na elektronickou evidenci tržeb bude odeslána celková částka tržby ve výši 59.928 Kč. Jednotlivé finanční položky tržby jsou vyčísleny následovně: celkový základ daně se základní sazbou DPH ve výši 8.800 Kč, celková DPH se základní sazbou ve výši 1.848 Kč, celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH ve výši 17.600 Kč, celková DPH s první sníženou sazbou ve výši 2.640 Kč, celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH ve výši 26.400 a celková DPH s druhou sníženou sazbou ve výši 2.640 Kč.

V případě, že z nějakého důvodu nedojde k odeslání dokladu z programu POHODA správci daně na server EET, a to zejména při nedodržení mezní doby odezvy, program POHODA vás nejprve na tuto skutečnost upozorní pomocí dialogového okna.

Následně se záznam na formuláři označí příznakem EET: Chyba kom. v červené barvě.

Takový záznam je automaticky zařazený do agendy Elektronická evidence tržeb a je označený červenou barvou. Přímo z agendy Elektronická evidence tržeb jej můžete kdykoli odeslat přes hlavní nabídku Záznam volbou Odeslat na EET. Nezapomeňte však dodržet příslušnou dobu odeslání dokladu správci daně, což je do 48 hodin od jeho vystavení v případě, že používáte evidenci tržeb v běžném režimu. V případě evidovaní tržeb ve zjednodušeném režimu je nutné doklady odeslat do 5 dnů od jejich vystavení.

Doklad, který má špatně nastavené DIČ u účetní jednotky, špatně nastavený profil v uživatelském nastavení, chybně vyplněné číslo dokladu aj., POHODA označí ve formuláři červeným příznakem EET: Chybná data. Takový záznam je automaticky zařazený do agendy Elektronická evidence tržeb a je označený červenou barvou. Na záložce Komunikace následně můžete zjistit, z jakého důvodu není možné doklad odeslat na server EET. Jakmile opravíte chybná data, doklad půjde odeslat.

Může nastat situace, že doklad už bude na serveru EET evidovaný v jiném ekonomickém systému či pokladním zařízení. V programu POHODA pak u takového dokladu zvolte volbu Změnit stav EET z nabídky Záznam a v dialogovém okně Změna stavu EET na dokladu vyberte volbu Externě – záznam o tržbě evidovalo jiné zařízení.

V takovém případě se doklad označí na formuláři modrým příznakem EET: Externě a neproběhne u něj komunikace se serverem Finanční správy při tisku či po zvolení povelu Záznam/Odeslat na EET bez tisku. Abyste mohli měnit stav na dokladech, je potřeba mít správně nastavená práva agendy ve větvi Nastavení/Elektronická evidence tržeb/Doklady.

Pokud si z nějakého důvodu přejete, aby doklad nevstupoval na server EET, např. nemáte povinnost evidovat tržby v první či jiné fázi EET, můžete takový doklad označit přes nabídku Záznam/Změnit stav EET volbou Neodesílat. Takový doklad je označen na formuláři příznakem EET: Neodesílat v černé barvě. Při tisku dokladu se stavem Neodesílat, nebude docházet ke spojení se serverem EET a volba Odeslat EET bez tisku z nabídky Záznam nebude aktivní.

Doklady, které nesplňují formální znaky pro evidování tržeb nebo které v dané fázi EET nemáte povinnost ze zákona evidovat, jsou označeny na formuláři příznakem EET: Nevstupuje v černé barvě.

V jednotlivých agendách programu POHODA, ze kterých umožňujeme odesílat záznamy na server Finanční správy, si můžete volbou Sloupce z místní nabídky zobrazit sloupec s názvem Stav EET. Díky němu budete mít zase o něco větší přehled o stavu zasílaných dokladů na server EET.

Přidejte si do příslušných agend sloupec Stav EET a mějte o stavu odeslání dokladů vždy přehled.

info  Ve sloupci Stav EET jednoduše zjistíte také stav dokladů, které nevstupují na server Finanční správy. Jedná se o doklady, které nesplňují formální znaky pro evidování tržeb nebo které v dané fázi EET nemáte povinnost ze zákona evidovat. POHODA na základě těchto podmínek automaticky přiřadí dokladům stav Nevstupuje.

Odeslání dokladů – chybná komunikace se serverem EET

Záznamy, které se nepodařilo odeslat správci daně na server EET, jsou uloženy v agendě Elektronická evidence tržeb a jsou označeny červeně se stavem „Chyba komunikace“. Takové doklady je možné odeslat přes povel z hlavní nabídky Záznam/Odeslat na EET. POHODA nejprve zobrazí průvodce pro odeslání, který vás na první straně informuje o tom, že vybrané záznamy budou odeslány správci daně na server pro evidenci tržeb.

Odešlou se pouze záznamy, které neobsahují fiskální identifikační kód (FIK). Pokud zde bude vícero dokladů k odeslání, je nutné počítat s časovou náročností při odesílání. Proto doporučujeme tuto funkci používat v síťové verzi programu POHODA pouze v případě, že v programu nepracuje jiný uživatel.

Odesílání dokladů na server EET můžete kdykoli přerušit tlačítkem Zastavit. Tlačítkem Storno ukončíte odesílání záznamů a zároveň samotného průvodce. Pokud odesílání tržeb přerušíte tlačítkem Zastavit, je možné jej znovu v průvodci pro odesílání spustit tlačítkem Pokračovat. V tomto případě budou odeslány pouze tržby, které se v době přerušení ještě nestihly odeslat.

V případě, že v průvodci pro odeslání tržeb nejprve zvolíte Zastavit, po stisku tlačítka Další se zobrazí další stránka průvodce, kde je zobrazený výsledek odeslaných tržeb správci daně na server elektronické evidence tržeb.

Obdobně jako v ostatních agendách, i v agendě Elektronická evidence tržeb vzniká návaznost na dokladové agendy, ze kterých je tržba odesílaná. Na záložce Doklady naleznete odkaz na doklad, který se odeslal správci daně a jehož tržba byla evidovaná. Přes pravé tlačítko myši, povelem Otevřít, můžete tento zdrojový doklad otevřít a zkontrolovat. Na záložce Historie komunikace jsou zobrazovány informace o stavu odesílání dat na server elektronické evidence tržeb. Jsou zde zaznamenané jednotlivé pokusy o odeslání datové věty. Na záložce Poznámky můžete zapsat jakoukoli poznámku k aktuálnímu záznamu.

info  Na informační ploše vám POHODA ukáže aktuální počet dokladů k odeslání na server EET.

Na informační ploše programu POHODA v sekci Elektronická evidence tržeb je zobrazený aktuální počet dokladů, které se nepodařilo odeslat v mezní době odezvy nebo při opakovaném odeslání datové zprávy na server EET. Kliknutím na odkaz Elektronická evidence tržeb se můžete přepnout do agendy Elektronická evidence tržeb a odtud odeslání opakovat přes nabídku Záznam povelem Odeslat na EET. V běžném režimu je nutné doklady odeslat do 48 hodin od jejich vystavení.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501679 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout