Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2013

Update POHODA, rel. 10504

K dispozici od: 18. 12. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2013, rel. 10500 (resp. 10501, 10502 a 10503).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10504. 

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10504 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Zahraniční stravné pro rok 2014

 • Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 354/2013 byly aktualizovány základní sazby zahraničního stravného v cizí měně.

Personalistika a mzdy

 • Tiskovou sestavu Žádost o proplacení daňového bonusu je již možné zobrazit i v účetních jednotkách, které mají nastaven režim pobočkového zpracování dat.

Sklady

 • Při vystavení vydané objednávky pomocí automatických objednávek v řadě POHODA E1 se již zásoby, které nejsou v základní měrné jednotce, vkládají do objednávky se správným koeficientem měrné jednotky.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10503 ze dne 27. 11. 2013:

Fakturace a sklady

 • Na poštovní sestavy, např. Seznam dobírkových balíků PPL, Poštovní podací arch se nově načítá údaj z pole Mobil. Nejprve se upřednostní údaje zadané na adrese dokladu a až poté se vezmou data přímo z agendy Adresář.
 • Při kopírování dokladu v cizí měně, který byl uhrazen, se načetl kurz z původního dokladu. Nyní se načte kurz z kurzového lístku dle aktuálního data.
 • Při částečném přenosu položkové vydané faktury do výdejky, kde jedna položka spadá do odloženého výdeje a druhá je skladová, zůstane na faktuře zaúčtování skladové položky, která nebyla přenesena.
 • Pomocí povelu Přenést do dokladu lze přenášet z jednoho dokladu do druhého skladové i textové položky s nulovým množstvím.
 • Při vložení poptávky do nabídky se nově pro jednotlivé zásoby použije individuální sleva, pokud je u daného odběratele definována v agendě Adresář.

Personalistika a mzdy

 • Od 1. listopadu 2013 se zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 355 Kč na 5 829 Kč. V agendě Legislativa byla provedena změna částky v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
 • Byl opraven výpočet příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu.

Ostatní

 • V řadě POHODA E1 je nově umožněn přenos bezpoložkových záznamů z dokladových agend do uživatelských agend.
 • Pokud je u souboru majetku na záložce Položky souboru vyplněn sloupec Odhad, zobrazují se již po editaci majetku na tiskové sestavě Měsíční odpisy správné hodnoty.

XML

 • Byla provedena optimalizace XML importu zásob do programu POHODA v případě, že v programu používáte více prodejních cen.
 • Byl upraven XML import zálohové faktury s vazbou na objednávku. Nově je umožněno nastavit u objednávky příznak Vyřízeno a Přeneseno.
 • XML import dokladu Objednávka byl rozšířen o možnost nastavení parametrů dokladu „Trvalý doklad“ a „Vyřízeno“.
 • Byl upraven XML import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Pokud se při importu dokladu s vazbou na jiný doklad nepodaří položku dokladu dohledat, bude zapsána informace do XML response.
 • Byl upraven XML import dokladu s vazbou na jiný doklad. V případě, že zdrojový doklad je zadaný v režimu registrace DPH v EU, vytvoří se i cílový doklad v tomto režimu.

Export výkazů pro potřeby banky

 • Program POHODA byl rozšířen o export výkazů Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pro potřeby banky.
  Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export výkazů pro banku… otevřete průvodce, ve kterém mimo jiné uvedete Datum sestavení výkazů a složku, kam se soubor uloží. Hodnoty jsou automaticky zaokrouhleny na tisíce.
  Povel je přístupný pouze pro účetní jednotky typu Účetnictví a uživatel musí mít v agendě Nastavení/Přístupová práva přiděleno právo pro Deník.
  Před samotným exportem dat doporučujeme nejprve sestavit příslušné tiskopisy ke zvolenému datu a zkontrolovat správnost dat. Tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník.
  Vytvořený XML soubor je možné použít pro další zpracování Vaší bankou. Tento formát aktuálně podporuje Komerční banka.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10502 ze dne 30. 10. 2013:

Informační plocha

 • Na informační ploše se již správně zobrazuje hodnota dnešní a měsíční fakturace.
 • Byly upraveny názvy povelů, prostřednictvím kterých můžete přepnout zobrazení informační plochy. Přepnutí provedete přes pravé tlačítko myši na informační ploše a zvolením povelu Zjednodušená plocha bez záložek, resp. Podrobná plocha se záložkami.

Fakturace

 • Do tiskopisu Příkaz k úhradě pro ČSOB, ČS a Raiffeisenbank nově vstupuje i text zadaný v poli Zpráva pro příjemce ze záložky Položky příkazu.
 • Při exportu tiskové sestavy Faktura z agendy Vydané faktury do programu MS Excel se již ve vytvořeném souboru správně zobrazí celá Dodací adresa.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10501 ze dne 24. 10. 2013:

Informační plocha

 • Do sekce s údaji o firmě byla přidána informace o IČ a DIČ otevřené účetní jednotky.
 • Nově máte možnost u každé účetní jednotky a uživatele přepnout zobrazení informační plochy do zjednodušené varianty. Přepnutí provedete přes pravé tlačítko myši na informační ploše a zvolením povelu Pohoda0.xslt. U této zjednodušené varianty se nezobrazí žádné záložky a ekonomické informace jsou ve zkrácené formě zobrazeny také na úvodní straně plochy.

Personalistika a mzdy

 • Opraven výpočet počtu dnů omluvené absence při skončení pracovního poměru v průběhu měsíce. Do počtu dnů omluvené absence jsou zahrnovány dny po skončení zaměstnání do konce kalendářního měsíce.
 • Při exportu tiskových sestav Výplatní list a Výplatní páska do PDF je do názvu PDF souboru vkládáno i osobní číslo zaměstnance.

Majetek

 • Na tiskové sestavě Účetní odpisy dlouhodobého majetku se nově zobrazuje hodnota vstupní ceny.
 • U majetku, který se odpisuje pouze účetně, by se měla zobrazovat v tabulce agendy stejná hodnota ve sloupci Cena a ve sloupci Zůstatek. Je-li cena rozdílná, je nutné tento majetek zeditovat.

Ostatní

 • V agendě Zásoby byl optimalizován výběr kategorie internetového obchodu přes složený dotaz v případě, kdy jsou u některé kategorie zadány název a popis delší než 512 znaků.
 • Při načítání výpisů PayU v agendě Banka se již správně načítají položky provize.
 • Po ověření IČ v systému ARES již nedochází u dané adresy v agendě Adresář k odstranění GPS souřadnic.
 • Pokud je řada POHODA E1 nebo POHODA SQL připojena na SQL Server 2012 je vyžadována instalace  Service Pack 1 for Microsoft® SQL Server® 2012. Uživatelé na to budou upozorněni hlášením při otevření programu POHODA.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout