Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 10500

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 10500

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2013, release 10500 - betaverze
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2013, release 10400

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat v závěru měsíce září.

Obsah:  
ÚčetnictvíReklamace a servisXML
FakturaceMajetekInformační plocha
Personalistika a mzdyPřístupová právaOstatní
SkladyHomebanking

Účetnictví

NovinkaDíky novým povelům můžete v programu POHODA vytvořit počáteční stavy salda z neuhrazených pohledávek a závazků z předešlých let mnohem komfortněji než dříve.

POHODA 10500 - betaverze

Tuto možnost využijí především firmy, které nově přecházejí na program POHODA.

Při zavádění počátečních stavů salda jste doposud museli nejprve ručně zadat do agend Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Přijaté fakturyVydané faktury své neuhrazené pohledávky a závazky z minulých let a u nich jste uvedli předkontaci Bez, resp. vlastní předkontaci Bez. Každou pohledávku a závazek jste museli poté ještě ručně zapsat do agendy Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy salda. Tento krok již dělat nemusíte.

Jak?Do agendy Počáteční stavy salda lze pohledávky a závazky jednoduše přenést tak, že v této agendě vyberete příslušný povel (Ostatní pohledávky ->, Ostatní závazky ->, Přijaté faktury ->, Vydané faktury ->) z nabídky Záznam/Přenos ->.

POHODA vám automaticky nabídne seznam dokladů (záznamů), které mají zadanou předkontaci typu Vlastní předkontace BEZ a které spadají do staršího účetního období, než je to, ve kterém právě zakládáte novou účetní jednotku v programu POHODA.

Jak?Záznamy můžete přenést všechny buď najednou prostřednictvím povelu Přenést vše, nebo jednotlivě pomocí povelu Přenést do dokladu.

NovinkaKrátíte nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění podle §76 zákona o dani z přidané hodnoty? Pak určitě využijete kontrolní tiskovou sestavu, která vám zkontroluje automaticky vypočítaný vypořádací koeficient.

Tisková sestava Výpočet vypořádacího koeficientu dle §76 je umístěna v agendě Přiznání DPH. Jejím prostřednictvím můžete zkontrolovat součtové hodnoty z vystavených přiznání k DPH za jednotlivé měsíce, resp. čtvrtletí, které ovlivňují vypořádací koeficient. Na základě vypočteného vypořádacího koeficientu jednoduše zjistíte celkový nárok na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období (řádek 53 daňového přiznání).

Sestava vychází z hodnot, které jsou uvedeny ve vystavených přiznání k DPH. Pro správnost sestavy je tedy důležité, abyste evidovali všechna oficiální přiznání k DPH za celé zdaňovací období a používali správné typy členění DPH.

Jak?Sestava se správně zobrazí pouze v případě, že je vystaveno přiznání, ve kterém došlo k vypořádání odpočtu daně. Jedná se o přiznání za poslední zdaňovací období roku, kdy se vypořádání odpočtu daně provede automaticky, nebo o přiznání, u kterého jste zatrhli volbu Vypočíst vypořádací koeficient. Tato volba se zatrhává např. z důvodu zrušení registrace k dani nebo vystavujete-li dodatečné přiznání k DPH za již vypořádaný rok (kromě dodatečného přiznání za měsíc prosinec a 4. čtvrtletí).

NovinkaPokud sestavujete saldo podle párovacího symbolu a IČ firmy, potom oceníte nově přidané tiskové sestavy.

POHODA 10500 - betaverze

Na tiskové sestavě Saldo (podle firem) se zobrazí všechny doklady rozčleněné podle názvu firem bez ohledu na číslo účtu. Jednoduše tak zjistíte celkovou hodnotu pohledávek, závazků i celkovou bilanci.

Tisková sestava Součet salda (podle firem) umí pro změnu ukázat celkové součty ze salda seskupené podle názvu firmy.

Kladný zůstatek u obou sestav představuje celkovou hodnotu pohledávek a záporný zase celkovou hodnotu závazků. Pokud sledujete saldo i pro jiné účty (například Materiál na cestě), doporučujeme nejprve provést výběr požadovaných dat.

Jak?Tyto nové tiskové sestavy naleznete v agendě Saldo.

NovinkaTaké do agendy Účetní deník přibylo několik zcela nových tiskových sestav. Jednou z nich je Výsledovka po zakázkách (souhrnný přehled). Ta vám poskytne detailnější přehled o ziskovosti vašich zakázek. Informace o hospodaření firmy budete mít zase o něco přehlednější.

POHODA 10500 - betaverze

Tiskovou sestavu Výsledovka po zakázkách (souhrnný přehled) naleznete v účetním deníku pouze u firem, které vedou účetnictví. Díky ní uvidíte vyčísleny náklady, výnosy a hospodářský výsledek za každou zakázku. Jednoduše tak vyhodnotíte ziskovost jednotlivých zakázek ve vybraném období.

NovinkaDalší nové tiskové sestavy v účetním deníku přináší podrobnější přehled o aktivech a pasivech a dále poskytují přehled o nákladech a výnosech po jednotlivých měsících.

Celkový přehled aktiv a pasiv za celé účetní období po jednotlivých měsících zobrazuje tisková sestava Rozvaha analyticky po měsících. Potřebujete-li přehled účtů po jednotlivých měsících, ale ještě k tomu rozdělený podle středisek, použijte sestavu Rozvaha analyticky měsíčně po střediscích.

Zobrazení nákladů a výnosů za celé účetní období po jednotlivých měsících umožňuje tisková sestava Výsledovka analyticky po měsících, resp. Výsledovka analyticky měsíčně po střediscích.

Jak?Volitelně je možné u všech sestav tisknout kumulované hodnoty za předchozí měsíce. V dialogovém okně Tisk stačí zatrhnout volbu Tisknout kumulované obraty. Zůstane-li volba nezatržena, zobrazí se hodnoty, které patří pouze do jednotlivých měsíců. Tato volba není přístupná u účetních jednotek, které mají jako účetní období hospodářský rok. Všechny tiskové sestavy naleznete v agendě Účetní deník.

nahoru

Fakturace

NovinkaVe vybraných dokladových agendách můžete nově při zadávání adresy uvést i číslo mobilního telefonu dodavatele, resp. odběratele.

V agendách Nabídky, Poptávky, PřijatéVydané objednávky jsme pole Fax nahradili polem Mobil. U dokladů, které máte již vytvořeny, se pole zobrazuje prázdné. Pokud jste už dříve vyplnili číslo do pole Fax, zůstalo u záznamů samozřejmě i nadále uloženo. Zobrazíte jej prostřednictvím stejnojmenného sloupce, který si přidáte povelem Sloupce… v místní nabídce po kliknutí pravého tlačítka myši v tabulce záznamu, resp. agendy.

Pole Mobil jsme přidali také do agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávkyVýdejky. I v těchto agendách si můžete zobrazit nejen sloupec Mobil, ale i Fax. Číslo faxu se zobrazí ale pouze v případě, že je uloženo u daného kontaktu v adresáři.

Jak?Pokud do vytvářeného dokladu vkládáte adresní záznam přímo z agendy Adresář, vyplní se pole Mobil automaticky (je-li u kontaktu mobilní číslo uvedeno). Číslo můžete samozřejmě zadat i ručně. V souvislosti s touto změnou jsou upraveny i dokladové tiskové sestavy.

NovinkaNa vybraných tiskových sestavách si teď můžete podle potřeby zobrazovat i jednotkovou cenu bez daně. Tuto novinku umožňuje nově přidaná volba v agendě Globální nastavení.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Aby se na tiskových sestavách jednotková cena bez DPH zobrazovala, je nutné v agendě Globální nastavení/Doklady v části Ostatní zatrhnout volbu Tisknout jednot. cenu bez DPH na sestavách. Zatržení této volby se projeví v tiskových sestavách agend Pokladna, Banka (pouze u daňové evidence), Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Interní doklady a Prodejky.

Volba se týká pouze položkových dokladů, na nichž je alespoň jedna položka uvedena v cenách včetně DPH. Nesmí se ale jednat o položku typu Uhrazená záloha. V případě, že na položkovém dokladu nebude uvedena ani jedna položka včetně daně, na tiskových sestavách se jednotková cena bez DPH nezobrazí.

NovinkaPOHODA se zaměřila také na inventuru záloh. Ta se v programu dosud prováděla bez ohledu na zvolené datum. Nově na tiskové sestavy Inventura vydaných, resp. přijatých zálohových faktur vstoupí pouze ty účetní operace, které spadají do vybraného období.

Jak?Období, za které se má inventura záloh provést, vyberete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy. Stačí zadat požadované období do pole Sestavit k datu.

NovinkaProstřednictvím nově přidaných kontrolních sestav Soupis vydaných, resp. přijatých zálohových faktur můžete vytisknout pouze seznam záloh bez vypsání příslušných účetních operací.

POHODA 10500 - betaverze

I tyto sestavy můžete vytvořit ke konkrétnímu datu, které vyberete v dialogovém okně Tisk. Obě tiskové sestavy naleznete v agendě Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury.

nahoru

Personalistika a mzdy

NovinkaŽádost o proplacení daňového bonusu můžete z programu POHODA nově odeslat elektronickou cestou.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Odeslání tiskopisu Žádost o proplacení daňového bonusu v elektronické podobě můžete provést z agendy Mzdy (za konkrétní měsíc) pomocí tlačítka Export, které naleznete v dialogovém okně Tisk u této tiskové sestavy. Stisknete-li uvedené tlačítko, zobrazí se nejprve průvodce pro vyplnění doplňujících údajů v žádosti o proplacení daňového bonusu. Jsou to zejména údaje v částech A až D. Po jejich vyplnění se zobrazí další průvodce, který je již určen přímo pro elektronické podání.

Jak?Na první straně Průvodce pro elektronické podání zadejte číslo finančního úřadu a územního pracoviště, pro které je tiskopis podáván. Po stisku tlačítka Další můžete zkontrolovat datovou větu podání a prostřednictvím povelu Uložit XML ji můžete vyexportovat do formátu XML a uložit na disk (pro případné odeslání přes datovou schránku). Informace o kontrole vyplněných vstupních údajů zobrazuje třetí strana průvodce. Pokud budou nalezeny chyby, musíte je opravit, jinak vám nepůjde žádost odeslat, resp. podat.

Jak?Chcete-li podat žádost o proplacení daňového bonusu z programu POHODA rovnou na portál České daňové správy, ponechte na čtvrté straně průvodce zatrženu volbu Odeslat na portál České daňové správy. V tomto případě však musíte podepsat data certifikátem. Volitelně zde můžete také zadat e-mail, na který vám budou přicházet informace o stavu zpracování uskutečněného podání.

NovinkaSouhrnné zobrazení odvodů na sociální a zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce vám umožní nové tiskové sestavy Přehled sociálního pojištění a Přehled zdravotního pojištění.

POHODA 10500 - betaverze

Tyto tiskové sestavy najdete v seznamu tiskových sestav v agendě Personalistika. Před náhledem na sestavy můžete v dialogovém okně Tisk v polích Od měsíce a Do měsíce zvolit, za jaké období mají být údaje zobrazeny. Sestavy reagují na provedený výběr záznamů v agendě Personalistika. Pokud mají být na sestavách uvedeny celkové odvody za jednotlivé měsíce, je nutné před náhledem na sestavu provést výběr všech zaměstnanců.

NovinkaV agendě Personalistika na záložku Srážky je možné nově zadat srážku s nulovou částkou.

NovinkaPůvodní penzijní fondy byly přejmenovány na penzijní společnosti, a tak došlo i k aktualizaci seznamu v programu POHODA.

nahoru

Sklady

NovinkaRozšíření své funkčnosti se v řadě POHODA E1 dočkala i synchronizace skladů. Nově teď můžete založit novou skladovou kartu na jednom skladě a v případě potřeby ji okamžitě promítnout i na další vybrané sklady, pokud na nich není tato skladová karta dosud evidována.

Jak?U skladů, na kterých si přejete zakládat při synchronizaci novou skladovou kartu, pokud ji dosud neobsahují, zatrhněte v agendě Sklady volbu Založit zásobu, není-li nalezena.

Jak?Co se stane, provedete-li změnu na zásobě ze skladu, podle kterého se údaje synchronizují? Pokud není editovaná zásoba na vybraných skladech dosud založena, přesto se zde tato zásoba vytvoří a bude mít stejné parametry jako zásoba na vzorovém skladě. Automatická synchronizace se nyní nabídne již po prvním uložení nově zakládané skladové zásoby.

NovinkaAž budete vybírat záznamy z agendy Zásoby, vyzkoušejte novinku spočívající ve vyhledávání pomocí složeného dotazu. Jednoduše tak vyberete například zásoby, které jsou vloženy do určité kategorie nebo mají přiřazen konkrétní obrázek či parametr.

Rozšířená kritéria pro výběr zásob využijete především při hromadné úpravě hodnot na záložce Internet.

Jak?Výběr vyvoláte pomocí ikony  nebo povelem Záznam/Výběr/Složený dotaz...

Nově je také možné dialogové okno Složený dotaz zvětšit na požadovanou velikost.

NovinkaTaké další novinka vám usnadní práci se skladovými zásobami, ke kterým můžete nyní hromadně přiřadit obrázky, parametry nebo související a alternativní zboží. Skladové zásoby můžete zároveň hromadně přiřadit do konkrétní kategorie internetových parametrů.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Kliknutím na povel Záznam/Editace/Upravit záložku Internet… otevřete průvodce, prostřednictvím kterého provedete hromadnou úpravu zásob.

Jak?Hromadnou úpravu záznamů provedete snadno podle vybrané šablony. Tu musíte ale nejprve vytvořit. A to buď pomocí klávesy F8, nebo ikony . V šabloně nastavíte pouze ty hodnoty, které budete chtít hromadně upravovat.

Jak?V následujícím kroku můžete hromadně změnit obsah polí v sekcích Související odkazy, Související soubory, Obrázky, Související zboží, Alternativní zboží, Kategorie a Parametry. U jednotlivých parametrů vyberte požadovaný typ editace. Parametry můžete:

 • neměnit,
 • přidat – nový parametr se přidá pouze k záznamům, u kterých zatím není přiřazen,
 • aktualizovat – parametr zaktualizuje hodnotu u zásob, u kterých je již parametr vložen,
 • nahradit – nový parametr se přidá k záznamům, u kterých zatím není přiřazen, a zároveň zaktualizuje hodnotu u zásob, u kterých je již vložen,
 • smazat – parametr se odstraní.

Na poslední straně průvodce se zobrazí informace, jaký typ editace byl proveden.

NovinkaNová tisková sestava Skladové zásoby včetně evidenčních čísel zobrazí přehled vybraných zásob s evidenčními čísly společně se stavem jednotlivých evidenčních čísel.

Jak?Zatržením volby Všechny zásoby v dialogovém okně Tisk vstoupí na sestavu i ostatní skladové zásoby bez evidenčních čísel. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Zásoby.

NovinkaPOHODA má pro vás novou soupisku, díky které snadno zjistíte, u kterých zásob nesouhlasí součet stavu evidenčních čísel s celkovým stavem zásoby.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Na nové tiskové sestavě Kontrola stavu evidenčních čísel je u každé zobrazené zásoby uveden podrobný rozpis stavů jejích evidenčních čísel včetně celkového stavu zásoby. Tohoto šikovného pomocníka naleznete mezi kontrolními sestavami v agendě Zásoby.

NovinkaChcete zobrazit nákupní ceny jednotlivých položek i celé složené zásoby? Od toho je tu teď nová tisková sestava Složené zásoby (položkově) v agendě Zásoby.

Jak?Pro zobrazení cen stačí u tiskové sestavy na dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Včetně nákupních cen.

NovinkaPOHODA nově umožňuje vytisknout sestavy Zisk (měsíčně), Zisk (týdně) a Zisk (dle zásob) také bez jednotlivých pohybů.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Zatržením volby Bez pohybů v dialogovém okně Tisk se na uvedených sestavách zobrazí pouze součtové hodnoty za jednotlivé měsíce, týdny nebo zásoby. Upravené tiskové sestavy naleznete v agendě Pohyby.

nahoru

Servis a reklamace

NovinkaTaké pro agendu Servis si připravila POHODA drobná vylepšení a změny. Od teď můžete mít přehled o kompletní historii servisního řízení. Nově můžete vytvářet vlastní stavy servisu a přiřadit ke každému z nich datum, od kdy tento stav trvá. Navíc zde můžete připsat i jméno odpovědné osoby.

POHODA 10500 - betaverze

Agenda Stavy reklamace je přejmenována na agendu Stavy reklamace a servisu a najdete ji v nabídce Nastavení/Seznamy. V této agendě můžete nově vytvářet vedle stavů reklamace také vlastní stavy servisního řízení.

Jak?Nové stavy servisu, které si nadefinujete v agendě Stavy reklamace a servisu, se promítnou na záložku Stavy v agendě Servis. Zadáním data a výběrem odpovídajícího stavu servisu můžete zaznamenávat důležité momenty vývoje daného servisního případu.

Jak?Stavy Přijetí servisu a Vyřízeno nemusíte na záložku Stavy zadávat ručně, POHODA je za vás doplní automaticky. Stav Přijetí servisu je na záložce zapsán již v okamžiku zaevidování nového servisního řízení. Stav Vyřízeno se na záložku doplní v okamžiku, kdy zapíšete datum vyřízení servisního případu.

NovinkaPokud reklamujete nějaký předmět nebo jej dáváte do servisu, POHODA vám nově dohlédne na to, jestli je tento předmět ještě v záruční době, či nikoliv. Informace o platnosti záruky se bude zobrazovat v agendách Reklamace a Servis.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Kontrolu záruky aktivujete v agendě Globální nastavení/Sklady 1 zatržením volby Kontrolovat záruky.

Jak?Zapisujete-li nový reklamační nebo servisní záznam, nezapomeňte uvést do pole Datum dokladu, kdy byl reklamovaný, resp. servisovaný předmět zakoupen. Na záložce Předmět reklamace, resp. Předmět servisu doplňte ještě délku záruky. Na základě těchto údajů pak POHODA vyhodnotí, zda se zahájené reklamační nebo servisní řízení nachází, vzhledem k datu jeho začátku, v období platnosti záruky.

NovinkaChcete si poznamenat, jaké náhradní díly budete potřebovat k opravě servisovaného předmětu? Pak si z programu POHODA vytiskněte novou tiskovou sestavu Servisní průvodka.

Jak?Nová tisková sestava je součástí agendy Servis. Obsahuje tabulku, do které si můžete zapsat materiál potřebný k opravě servisovaného předmětu včetně jeho množství.

NovinkaPo přenesení servisního záznamu do vydané faktury, prodejky nebo příjmového pokladního dokladu se dříve automaticky do pole Text vyplnila slova: „Vyúčtování servisu č. xx“. Nyní se tento údaj rozšířil ještě o název servisované položky a její evidenční číslo.

Jak?Servisní záznam přenesete do vydané faktury, prodejky nebo příjmového pokladního dokladu prostřednictvím povelu Záznam/Přenos ->/Servis ->. Po přenesení záznamu se nově v poli Text automaticky zobrazí i název předmětu servisu a případně jeho evidenční číslo.

nahoru

Majetek

NovinkaAž budete příště vyřazovat položky ze souboru majetku, budete moci nově zadat způsob vyřazení a uplatněné procento odpisu.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Vyřazení položky souboru zadáte standardně na záložce Majetkové operace v agendě Majetek. POHODA automaticky položku vyřadí s nulovým odpisem. Na záložce Položky souboru můžete nově procento odpisu ve sloupci Likvidace (% odpis) u vyřazené položky změnit na 50% nebo 100% odpis. Uplatněný odpis celého souboru se automaticky přepočte.

Jak?Ve sloupci Způsob vyřazení můžete uvést důvod vyřazení položky souboru, např. prodej, darování apod.

NovinkaU tiskových sestav Daňové odpisy dlouhodobého majetku a Účetní odpisy dlouhodobého majetku byly přidány celkové součty ročních a uplatněných odpisů.

Jak?Celkové součty odpisů naleznete v programu POHODA buď samostatně u každého majetku zvlášť, nebo také na konci tiskové sestavy za všechny majetky podle jednotlivých let.

nahoru

Přístupová práva

NovinkaŘíjnová verze programu POHODA přináší malou revoluci v přístupových právech. Uvítají ji zejména uživatelé „základní“ řady POHODA a řady POHODA SQL. Ti mohou totiž nově pracovat s některými novými přístupovými právy, která byla dosud k dispozici pouze v nejvyšší řadě POHODA E1.

V řadách POHODA MDB a POHODA SQL tedy nově můžete:

 • zablokovat účet, pokud nechcete, aby se uživatel do programu přihlásil,
 • vynutit změnu hesla,
 • nastavit, aby uživatel nemohl sám změnit heslo,
 • určit parametry, které musí každé heslo splňovat.

POHODA SQL vám navíc ještě umožní:

 • nastavit přístupová práva podle číselných řad dokladů,
 • přidat práva podle středisek pro agendy Účetní, resp. Peněžní a Nepeněžní deník a Pohyby,
 • rozdělit práva na exporty (např. na export agendy, export do Excelu, XML, ISDOC) a
 • nadefinovat práva podle založených bankovních účtů pro agendu Banka a Příkazy k úhradě.

nahoru

Homebanking

NovinkaOd květnové verze programu POHODA můžete přímo v příkazu k úhradě vyplňovat zprávu pro příjemce. Říjnová verze vám teď navíc přináší možnost vyplnit tuto upřesňující zprávu přímo u vytvořených závazků. Je jen na vás, kdy ji vyplníte.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Pole Zpráva naleznete v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky (hned vedle pole Příkaz). Můžete do něj uvést libovolný text (maximálně však 35 znaků). Pouze při zaúčtování mezd se toto pole u výplaty zálohy a doplatku mzdy již automaticky vyplní zkratkou MZ, rokem a měsícem zaúčtování mzdy.

Jak?Vložením dokladu do příkazu k úhradě se přenese i zpráva pro příjemce. V ten okamžik už nebudete moci text v poli Zpráva (v agendách závazků) změnit. Nicméně můžete jej upravit přímo v příkazu k úhradě.

NovinkaPři importu výpisů do agendy Banka se přenáší i zpráva pro příjemce, která je součástí příkazu k úhradě.

Upřesňující zpráva určená pro příjemce platby se vloží na záložku Poznámky u vytvořeného bankovního dokladu. Načítání textu podporují tyto formáty elektronického bankovnictví: KB Best, KB Data, Raiffeisenbank, ČS a ČSOB – formát ABO i Multicash.

nahoru

XML

NovinkaNově můžete v programu POHODA provádět XML import agendy Kategorie internetových obchodů.

NovinkaXML schéma agendy Adresář jsme rozšířili o pole ICQ, Skype a GPS.

NovinkaProstřednictvím XML importu jste dosud mohli do programu POHODA nové záznamy přidávat a aktualizovat je. Nově můžete přes XML mazat skladové položky, adresy a objednávky.

Tuto funkci využijete třeba v případě, kdy v externí aplikaci, např. v e-shopu, dojde k odstranění nebo ke změně stávající objednávky, která je již naimportovaná do programu POHODA. Dříve jste museli doklad v programu POHODA smazat ručně.

Jak?XML komunikace pro import dat do agendy Zásoby, Adresář, Přijaté a Vydané objednávky byla rozšířena o nový typ operace v bloku actionType – přibyl zde element delete. V tomto elementu určíte pomocí kriterií, který záznam má být smazán. Smazat můžete vždy pouze jeden záznam. Pokud bude daným kriteriím v programu POHODA odpovídat více záznamů, pak nebude operace provedena. Před smazáním záznamu se provede ještě kontrola, zda je možné záznam odstranit a zda má uživatel oprávnění mazat záznamy v dané agendě.

nahoru

Informační plocha

NovinkaJedna z novinek na vás čeká ihned po spuštění programu POHODA. Seznamte se s novou informační plochou, díky které budete mít vždy aktuální přehled o stavu firmy. Jelikož jde o beta verzi, neobsahuje informační plocha veškeré parametry, které pro vás v současnosti ladíme.

POHODA 10500 - betaverze

Na záložce s hlavními informacemi se vám zobrazí zpráva o poslední provedené záloze společně s kalendářem nejbližších daňových termínů, kurzovním lístkem a seznamem vašich úkolů.

Souhrn zásadních ekonomických údajů z vašeho programu POHODA najdete pod druhou záložkou. Když na ni kliknete, získáte jasný přehled o svých závazcích, zálohách i pohledávkách.

Z levého sloupce se pak například dozvíte, kdo je v programu přihlášen nebo třeba i to, kdo dnes slaví svátek. Pokud nebudete chtít s tímto sloupcem pracovat, můžete ho jedním kliknutím jednoduše skrýt.

nahoru

Ostatní

NovinkaJiž v dřívějších verzích POHODA umožňovala provádět ověření, zda odběratel je, či není nespolehlivým plátcem (podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty), případně zda bankovní účet na záznamu je zveřejněn v registru plátců DPH. Nově vám POHODA zobrazí také historii provedených ověření.

POHODA 10500 - betaverze

Jak?Novou agendu Historie ověření v registru plátců DPH otevřete z agend Adresář, Poptávky, Vydané objednávky, Přijaté faktury a Přijaté zálohové faktury povelem Historie ověření v registru plátců DPH, který zobrazíte kliknutím na ikonu  u pole DIČ.

Jak?Na záložce Časy ověření se zobrazuje datum a čas ověřování vybraného DIČ v registru plátců. Bankovní účty, které jsou zveřejněny v registru plátců včetně data zveřejnění, naleznete na záložce Zveřejněné účty. Nespolehlivého plátce poznáte podle toho, že je jeho záznam zvýrazněn červenou barvou.

NovinkaProgram POHODA nově umožňuje online komunikaci s platebními terminály Ingenico provozovanými Komerční bankou a terminály Verifone provozovanými Unicredit Bank.

POHODA odešle údaj o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Doklad dostane příznak s informací, že byl uhrazen pomocí platebního terminálu. Transakci můžete dokončit samozřejmě i ručně.

Jak?Likvidace dokladů, které mají příznak Uhrazeno přes plat. term., probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a následným načtením souboru elektronických avíz povelem Záznam/Načtení avíza KB…, resp. Unicredit…

Jak?Základní nastavení provedete v agendách:

 • Hardware - z výklopného seznamu Zařízení vyberte položku příslušného platebního terminálu, u varianty Ingenico zvolte protokol podle provozující banky a vyplňte další povinné údaje,
 • Bankovní účty - konkrétnímu bankovnímu účtu nastavte platební terminál,
 • Homebanking - vyberte příslušnou službu pro avíza (KB avíza, resp. Unicredit avíza) a nastavte složku pro výpisy,
 • Globální nastavení – v sekci Likvidace určete, s jakou předkontací se budou účtovat poplatky.

Jak?Pokud pracujete s programem POHODA Kasa Offline, provedete v něm pouze nastavení v agendě Hardware, ostatní údaje je zapotřebí nastavit v programu POHODA.

Jak?Po uložení všech nastavení můžete začít používat platební terminál v agendách Prodejky, Kasa, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

NovinkaV agendě Kasa nově můžete v průběhu prodeje měnit aktuální sazbu DPH, ve které bude obchod uskutečněn.

Jak?Povel Aktualizace sazeb DPH… najdete v nabídce Záznam. Jestliže používáte dotykový displej, najdete povel Sazba DPH i pod tlačítkem Funkce 2. Zvolením povelu se zobrazí dialogové okno Aktualizace sazeb DPH pro výběr aktuálních sazeb DPH.

NovinkaTo, že POHODA již nějaký čas umožňuje přiřazovat k jednotlivým záznamům různé dokumenty, není samozřejmě žádná novinka. A protože tuto možnost mnoho uživatelů s oblibou využívá, rozšířili jsme ji ještě pro několik dalších agend.

Různé smlouvy, dopisy, tabulky, nabídky, ceníky a další důležité dokumenty můžete přiřazovat k záznamům v programu POHODA a přistupovat k nim nejen z průzkumníku ve Windows, ale samozřejmě i z mnoha agend - Adresář, Události, Banka, Pokladna, Interní doklady, Příjemky, Výdejky, Výroba, Převod, Prodejky, Zásoby, Personalistika, Majetek, Drobný majetek, Leasingový majetek, Zakázky a ze všech agend Fakturace, a to přes záložku Dokumenty.

Nově můžete dokumenty k jednotlivým záznamům připojit také už i v agendách Časové rozlišení, Přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Vozidla, Řidiči, Tuzemské cestovní příkazy, Zahraniční cestovní příkazy a Inventurní seznamy.

V agendách Mzdy (konkrétní měsíc), Účetní, Peněžní a Nepeněžní deník je složka společná pro všechny zobrazené záznamy.

NovinkaVýběr dokladů v cizí měně můžete nově provést i pomocí šikovných dynamických záložek.

Tato novinka je k dispozici v agendách Vydané a Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a závazky nebo Vydané a Přijaté zálohové faktury.

Jak?V tabulce nejprve klikněte na záhlaví sloupce CM k likvidaci. Jakmile jej takto označíte, POHODA automaticky zobrazí v horní části tabulky dynamické záložky, díky kterým se velmi rychle dostanete k hledaným záznamům.

Pokud chcete vyhledat například uhrazené faktury v cizí měně, klikněte na odpovídající dynamickou záložku. Seznam těchto faktur vidíte před sebou okamžitě. Stejným způsobem můžete najít třeba faktury stornované nebo po splatnosti.

NovinkaSeznam tiskových sestav v dialogovém okně Tisk v agendách Účetní deník, Zásoby a Personalistika jsme kvůli lepší přehlednosti rozdělili do sekcí.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501679 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout