Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 10200

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 10200

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2012, release 10200 - betaverze
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2012, release 10100

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat v závěru měsíce září.

Obsah:  
ÚčetnictvíFakturaceREPORT Designer a svázané sestavy
Vyměření DPHSkladyXML
Příspěvkové organizaceCRMOstatní

Účetnictví

Novinka Doteď jste mohli v programu POHODA likvidovat pohledávky a závazky pouze jednotlivě. Pomocí nově přidaných funkcí snadno zlikvidujete vybrané doklady také hromadně.

Pomocí funkce pro hromadnou likvidaci podle adresy vám POHODA umožní vybrat všechny potřebné doklady týkající se konkrétního obchodního partnera a následně je jedním povelem zlikvidovat.

Jak?Po vložení nového záznamu zvolte příslušnou banku nebo pokladnu, vyplňte datum platby a číslo výpisu a vyberte obchodního partnera, vůči kterému má být likvidace dokladů provedena. Povelem Hromadná likvidace dle adresy -> otevřete agendu, která vám nabídne všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě. Jednotlivé doklady označíte klávesovou zkratkou ATL+X nebo dvojklikem myši. Pokud chcete pohledávku nebo závazek zlikvidovat pouze v částečné výši, zvolte na daném dokladu povel Částečně zlikvidovat. Při označení dokladu v cizí měně se zobrazí známé dialogové okno Likvidace v cizí měně, ve kterém vyplníte kurzy likvidace.

POHODA 10200 - betaverze

POHODA 10200 - betaverze

Jak?Likvidaci dokončíte povelem Zlikvidovat vše. Tím dojde k hromadné likvidaci vybraných dokladů v částkách k likvidaci. Hradicí doklady se vytvoří zvlášť pro příjem a zvlášť pro výdej a budou obsahovat vybrané pohledávky nebo závazky. U dokladů v cizí měně se vytvoří hradicí doklady pro každou úhradu zvlášť.

Jak?Stejně jednoduše, pouze za použití jiného povelu, můžete najednou zlikvidovat i doklady vztahující se k různým partnerům. Po zvolení povelu Zlikvidovat vše POHODA vytvoří hradicí doklady pro každou pohledávku nebo závazek zvlášť.

Jak?Povely Hromadná likvidace dle adresy -> a Hromadná likvidace -> naleznete v nabídce Záznam/Přenos -> v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady.

Likvidovat můžete také na už uložený bankovní doklad. Především v případech, kdy nedojde k automatickému spárování záznamů načtených přes homebanking, protože úhrada byla například složena z více hradicích dokladů.

Jak?Povel Hromadná likvidace dle adresy -> pro likvidaci na už uložený doklad najdete v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši na záložce Likvidace v agendě Banka.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaZejména při rekonstrukci účetnictví určitě využijete ještě další z nových hromadných operací, a to hromadnou likvidaci bez vazby. Pokud hromadnou likvidaci vytvoříte nesprávně, můžete ji samozřejmě i hromadně zrušit.

Jak?Po výběru potřebných dokladů v agendách Vydané a Přijaté faktury, Vydané a Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky zvolte povel Hromadná likvidace bez vazby… z nabídky Záznam.

POHODA 10200 - betaverze

Zobrazí se průvodce Hromadná likvidace bez vazby, ve kterém vyberete, zda chcete provést likvidaci bez vazby nebo smazat tu, kterou jste provedli nesprávně. Na další straně průvodce se zobrazí počet vybraných záznamů. Při zadávání likvidace budete na této straně také vyplňovat datum likvidace. Po dokončení průvodce se u všech vybraných dokladů provede, resp. smaže likvidace bez vazby.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaHromadné likvidace může provádět pouze uživatel s patřičným oprávněním.

Hromadné likvidace jsou svou povahou velmi závažné operace, proto je může provádět pouze administrátor a uživatel, který má v agendě Přístupová práva ve stromu práv Účetnictví/Ostatní zatrženou volbu Hromadné likvidace.

Práva na operace v oblasti účetnictví jsou nyní nově rozdělena na dvě oblasti. Do nově přidané sekce Ostatní 2 byly přesunuty volby týkající se oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

NovinkaMáte už vystaveno přiznání k DPH a potřebujete nutně opravit nebo přidat doklad, který daň z přidané hodnoty neovlivní? POHODA tuto funkci zatím umožňovala pouze u bezpoložkových dokladů. Nově můžete měnit i doklady položkové.

Položky dokladu, které mají zadané členění DPH PN, resp. UN – Nezahrnovat do přiznání DPH, lze kdykoliv upravovat, přidávat, nebo i mazat. Tiskové sestavy Doklady nezahrnuté do přijatých, resp. uskutečněných zd. plnění se automaticky zaktualizují podle vašich změn.

NovinkaDoklady obsažené v uzavřeném daňovém přiznání může měnit pouze administrátor nebo uživatel, který má k této funkci nastaveno oprávnění.

Jak?Novou volbu Editace dokladů PN a UN najdete v agendě Přístupová práva ve stromu práv Administrátorské funkce/Práce v agendách.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaPOHODA nově umožňuje firmám, které vedou daňovou evidenci, pracovat s cizími měnami také v agendě Interní doklady.

V této souvislosti byla do nabídky tiskových sestav doplněna Dohoda o vzájemném zápočtu v cizí měně, včetně anglické a německé verze.

NovinkaNa tiskové sestavě Inventurní soupis časového rozlišení se zobrazuje celkový součet za všechny časově rozlišené doklady.

nahoru

Vyměření DPH

NovinkaPokud nakupujete zboží nebo službu za hotové v zemích Evropské unie, určitě vás potěší možnost provést vyměření DPH přímo z pokladního dokladu.

Povel Záznam/Vyměření DPH… je přístupný pouze u výdajového pokladního dokladu.

NovinkaVelkými změnami prošlo dialogové okno pro vyměření a odpočet DPH při pořízení zboží a služeb z Evropské unie, při dovozu zboží ze třetích zemí a při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

Dialogové okno se změnilo na průvodce a nabízí rozšířené možnosti pro vyměření DPH. Na první straně průvodce nejprve vyberte způsob vyměření DPH. Průvodce nabízí dvě základní možnosti, a to Vyměřit DPH z celkové hodnoty dokladu a Vyměřit DPH po položkách. Další strana průvodce se pak odvíjí od vybrané varianty.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?První možnost je totožná s funkčností, na kterou jste už byli zvyklí. Navíc můžete zatrhnout volbu Vyměřit DPH různou sazbou DPH, která vám umožní u každé sazby DPH vybrat jinou předkontaci a členění DPH. Pokud potřebujete hodnotu faktury navýšit například o dopravné, které bylo fakturováno samostatně, zatrhněte volbu Zahrnout vedlejší náklady. Zpřístupní se pole pro zadání potřebné hodnoty a vyměření DPH se poté provede z navýšené částky. Při vyměření DPH můžete používat i historické sazby DPH.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?Druhá možnost, tj. vyměření DPH po položkách, je opět stejná jako ve starších verzích programu. POHODA vytvoří daňové doklady podle položek přijaté faktury, ostatního závazku nebo pokladního dokladu. Tuto variantu doporučujeme využívat především při pořízení zboží v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Navíc můžete při tomto způsobu vyměření zatrhnout volbu Přenést střediska, činnosti a zakázky. Tyto údaje se do daňových dokladů přenesou spolu s položkami.

Jak?Do pole Text interního dokladu se zatím vždy přenášelo číslo zdrojového dokladu. Nově můžete přenášet i variabilní symbol dokladu. Stačí pouze zatrhnout volbu V textu použít variabilní symbol faktury.

NovinkaU jednotlivých členění DPH můžete nově nastavit, jaký text se má objevit ve vytvářených daňových dokladech.

K tomuto účelu přibylo v agendě Členění DPH nové pole Text pro vyměření DPH. Použijete-li při vyměření DPH členění s tímto vyplněným polem, objeví se stejné znění vaší poznámky v interním dokladu v poli Text.

Jak?Agendu Členění DPH naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.

POHODA 10200 - betaverze

nahoru

Příspěvkové organizace

NovinkaOd verze POHODA Květen 2012 mohou příspěvkové organizace zadávat v agendě Účtová osnova účelový znak. Podle tohoto údaje teď nově můžete vybírat a filtrovat zaúčtované záznamy i v agendě Účetní deník.

Stačí si v agendě Účetní deník zobrazit nové sloupce Úč. znak MD a Úč. znak Dal pomocí povelu Sloupce v místní nabídce.

NovinkaPOHODA obsahuje v agendě Účetnictví/Analýza upravenou definici analýzy pro příspěvkové organizace platnou od 1. ledna 2012.

Do definice byly zapracovány účty podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Směrná účtová osnova s obsahovým vymezením podle § 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

nahoru

Fakturace

NovinkaZálohová fakturace mezi tuzemskými partnery je v programu POHODA zase o kousek jednodušší. Daňový doklad k platbě ze zálohové faktury zadané v cizí měně totiž může POHODA nově vystavit rovnou ze zálohové faktury za vás.

Tuto možnost již určitě používáte u zálohových faktur v domácí měně. Odteď už nemusíte ani v případě zálohových faktur v cizí měně ručně vytvářet záznam v agendě Interní doklady a ručně jej navazovat na příslušnou zálohovou fakturu.

Jak?Po použití povelu Záznam/Daňový doklad v agendách zálohových faktur POHODA vystaví do agendy Interní doklady daňový doklad k úhradě zálohové faktury.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?V této souvislosti najdete v agendě Interní doklady také novou tiskovou sestavu Daňový doklad v cizí měně.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaPro přenos položek z jednoho dokladu do druhého můžete využít čtečku čárového kódu a značně tak urychlit svoji fakturaci.

Jak?Abyste tuto funkčnost mohli využívat, provádějte přenos vždy s výběrem položek, tj. po výběru konkrétního dokladu pro přenos zvolte povel Přenést s výběrem položek. Otevře se agenda Přenos položek, která obsahuje položky přenášeného dokladu.

Prvním načtením kódu zásoby se všechny položky pro přenos odznačí a označena zůstane pouze položka, která má shodný čárový kód s načteným kódem. Kurzor se nastaví do pole Množství pro případnou ruční úpravu potřebné hodnoty. Opakovaným načítáním čárového kódu se bude množství položky automaticky navyšovat. Nalezne-li POHODA více zásob s načítaným čárovým kódem, zobrazí je všechny a umožní vám výběr požadované položky.

NovinkaPři přenosu položek z jednoho dokladu do druhého se již nemůže stát, že přenesete větší množství, než které máte zadané u přenášeného dokladu.

Pokud množství k přenosu přesáhnete, zobrazí se upozornění s možností neprovádět kontrolu pro další přenášené položky.

NovinkaVe vybraných dokladových agendách můžete nově při zadávání adresy uvést i telefon.

Tuto možnost využijete především při vystavování dokladů odběratelům, které nemáte zadané v agendě Adresář, potřebujete si však evidovat kontakt pro případné dotazy při fakturaci.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?Při vkládání adresy ručně, bez vazby na agendu Adresář, vyplňte ručně i telefon. V případě, že firmu přenášíte z agendy Adresář, vyplní se pole Tel. automaticky. Takto vložené telefonní číslo můžete samozřejmě ručně upravit, změna se však nepromítne do agendy Adresář.

Jak?Pole Tel. naleznete v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Výdejky.

NovinkaNebaví vás již doklady k upomínkám vybírat pro každou firmu zvlášť, vytvářet PDF dokument se souhrnem neuhrazených dokladů a ten dané firmě samostatně posílat? Přivítali byste odesílání upomínek faktur v prodlení hromadně, tedy více firmám najednou? POHODA vám to díky nově přidané funkčnosti umožní.

Jak?Povel PDF/Tisk do PDF už znáte z dalších agend. U vybraných tiskových sestav v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky tento povel vytvoří pro každou firmu jeden PDF soubor s přehledem nesplacených pohledávek. Konkrétně jde v agendě Vydané faktury o sestavy Upomínky faktur v prodlení a Upomínky faktur v prodlení v cizí měně a v agendě Ostatní pohledávky o sestavy Upomínky pohledávek v prodlení a Upomínky pohledávek v prodlení v cizí měně.

Jak?Zvolením povelu PDF/Odeslat PDF e-mailem v dialogovém okně Tisk u uvedených sestav můžete najednou všem (vybraným) firmám zaslat jejich upomínku. Vytvořený PDF dokument se vloží jako příloha e-mailu a odešle se na e-mail zadaný u odběratele v agendě Adresář. Pokud je doklad bez vazby na adresář nebo e-mail u adresy není vyplněn, k odeslání nedojde.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?Zatržením volby Dle e-mailu se upomínky pro jednotlivé adresy ještě rozdělí na dílčí upomínky podle e-mailových adres. Přednost má e-mail zadaný na dokladu. Není-li v něm uveden, převezme se e-mail z agendy Adresář.

Před vytvořením a odesláním PDF souborů doporučujeme pomocí náhledu na sestavu nejprve jednotlivé upomínky zkontrolovat.

NovinkaDoklady v knize pohledávek a závazků se mohou řadit nově i podle obchodních partnerů.

Dosud se kniha pohledávek a závazků řadila vždy podle data účetního případu. Nově můžete vybrat i řazení dokladů podle obchodního partnera. U jednoho partnera budou doklady seřazeny podle data účetního případu.

Jak?V dialogovém okně Tisk stačí zatrhnout u tiskové sestavy Kniha pohledávek nebo Kniha pohledávek (JÚ) volbu Dle odběratelů, resp. u sestavy Kniha závazků nebo Kniha závazků (JÚ) volbu Dle dodavatelů.

POHODA 10200 - betaverze

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaPomocí ikon pro velikost písma, tučné písmo a kurzívu je můžete formátovat text na záložce Poznámky i v agendě Přijaté objednávky.

nahoru

Sklady

NovinkaDíky nové volbě můžete mít přehled o aktuálním stavu zásob po každém vytvořeném skladovém pohybu, a to i v případě, že nechcete automaticky přepočítávat váženou nákupní cenu.

Volba Automatický přepočet vážené nákupní ceny byla rozdělena na dvě. Jedna z nich zdědila původní název, a když je zatržena, přepočítává POHODA jak vážené nákupní ceny, tak stav zásob. Vedle ní však vznikla nová volba Automatický přepočet stavu zásob. Ta je aktivní pouze v případě, kdy není zatržena volba Automatický přepočet vážené nákupní ceny. Použijete ji tehdy, když chcete automaticky přepočítávat pouze stav zásob.

Jak?Nově přidanou volbu Automatický přepočet stavu zásob naleznete v agendě Globální nastavení/Sklady 2.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaPomocí povelu Pořadí můžete změnit pořadí položek výrobního listu.

Jak?Povel je přístupný po stisku pravého tlačítka myši na záložce Výrobky.

NovinkaNa paragonové tiskárně můžete nově vytisknout stav peněžních prostředků a cenin konkrétní pokladny a uživatele.

Do agend Prodejky a Kasa byla pro tento účel přidána nová sestava Stav hotovosti a cenin – paragon.

nahoru

CRM

NovinkaAgenda Adresář opět doznala řady změn a funkčního rozšíření. Jednou z nich je rozšíření dodací adresy o stát, telefon a e-mail.

Zadané údaje se budou automaticky přenášet s dodací adresou do dokladu. Při odesílání dokladu ve formátu PDF e-mailem POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu u hlavní adresy.

Jak?Nově přidaná pole je možné vyplnit na záložce Dodací adresy.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaNově můžete u každého kontaktu individuálně nastavovat předkontaci a členění DPH, které se přenesou spolu s adresou do přijaté nebo vydané faktury.

Tuto možnost využijete například v případě, kdy zahraniční firmě nezaregistrované v ČR jako plátce DPH fakturujete zboží, u kterého je nastavena tuzemská sazba DPH atd.

Jak?Předkontaci a členění DPH pro agendu Přijaté a Vydané faktury zadáte přímo u jednotlivých kontaktů v agendě Adresář. Při vystavování faktur pro partnery, u kterých budou pole pro předkontaci a členění DPH prázdná, bude POHODA pracovat s hodnotami z uživatelského nastavení.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaKaždému odběrateli můžete přiřadit konkrétní bankovní účet nebo hotovostní pokladnu pro fakturaci.

Jak?Účet nebo pokladna přiřazená u konkrétního kontaktu v agendě Adresář v poli Účet pro fakturaci se po přenosu adresy do dokladu vloží do pole Účet v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky. Zároveň zadaný účet vstoupí na tiskovou sestavu Upomínky faktur v prodlení. Pokud toto pole zůstane prázdné, přebírá se hodnota nastavená v agendě Uživatelské nastavení/Banka.

NovinkaS prohlubováním vašich dodavatelsko-odběratelských vztahů vám může pomoci možnost přiřadit ke každému kontaktu zodpovědnou osobu.

Jak?Pracovníka nebo prodejce, který s konkrétní firmou komunikuje, můžete zadat v poli Odp. osoba v agendě Adresář.

Jak?Na záložce Záznamy v agendě Odpovědné osoby uvidíte počet adres, ve kterých figuruje daná osoba. Kliknutím myší nebo povelem Otevřít po stisku pravého tlačítka myši nad daným záznamem se můžete přepnout do zdrojové agendy, kde rovnou uvidíte výběr dokladů vztahujících se k vybrané osobě.

nahoru

REPORT Designer a svázané sestavy

NovinkaUpravujete-li tiskové sestavy pomocí editoru tiskových sestav REPORT Designer, určitě přivítáte nové funkce a možnosti pro vkládání obrázků do sestav:

 • REPORT Designer podporuje více datových formátů obrázků než dosud. Vedle stávajícího formátu BMP můžete pracovat také s formáty JPEG, PNG, GIF a TIFF.
 • Novinkou je možnost detailně nastavit způsob, jak, resp. odkud se budou obrázky do tiskových sestav načítat. I nadále můžete samozřejmě přiřazovat obrázek z konkrétního souboru. Nově můžete určit cestu, odkud se obrázky budou na danou sestavu vkládat: zadáním přesné cesty k obrázkům, zadáním adresáře dokumentů všech firem nebo adresáře dokumentů konkrétní firmy. Díky tomuto nastavení bude načítání obrázků do sestav funkční i po reinstalaci programu.
 • Díky cestě k souboru s obrázkem v agendě Zásoby jednoduše vytisknete například ceníky s náhledy zboží.
 • Obrázkům můžete také nastavit způsob jejich umístění na sestavě s ohledem na šířku a výšku.

NovinkaPojem „svázaný“ znala POHODA zatím v souvislosti se zásobami (svázaná skladová položka se do dokladu vloží zároveň s položkou, na kterou je navázána). Podobně jako u zásob teď na sebe můžete navazovat také tiskové sestavy.

Ke každé tiskové sestavě můžete připojit několik vedlejších sestav, které se pak budou automaticky tisknout spolu s hlavní sestavou. S vydanou fakturou se tak zároveň může tisknout i napojený dodací list a výdejka.

Jak?V dialogovém okně Tisk použijete u hlavní sestavy povel Vytvořit svázanou sestavu, který naleznete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Zobrazí se dialogové okno Svázané sestavy se seznamem všech dokladových sestav konkrétní agendy. Po výběru sestav, které chcete svázat s hlavní sestavou, se všechny zatržené sestavy přesunou do sekce Oblíbené a svázané sestavy.

Jak?Dialogové okno Svázané sestavy slouží i pro pozdější úpravy vazeb mezi sestavami. Vyvoláte jej povelem Upravit svázání sestav z místní nabídky nebo ikonou POHODA 10200 - betaverze: ikona Svázané sestavy. Povel Odstranit ze svázaných sestav smaže všechny vazby mezi hlavní sestavou a svázanými sestavami.

U jednotlivých svázaných sestav v sekci Oblíbené a svázané sestavy můžete nastavit různé výchozí parametry tisku a hlavní sestavu označit jako výchozí pro tisk. Při tisku se postupně vytisknou všechny sestavy, při odesílání sestav ve formátu PDF e-mailem se všechny sestavy automaticky vloží do e-mailu jako přílohy.

nahoru

XML

Upozornění:
Od verze programu Květen 2013, release 10400 nebude POHODA podporovat XML komunikaci verze 1.x. Všem uživatelům z toho důvodu doporučujeme zvážit přechod na novější verzi 2.x.

NovinkaNově můžete provádět XML export agend Převod, Výroba, Prodejky, Pokladna a Interní doklady.

NovinkaByla přidána podpora XML importu agendy Parametry internetových obchodů.

NovinkaXML import zásob byl rozšířen o aktualizaci internetových parametrů zadaných u zásob.

NovinkaPokud XML komunikace trvá delší dobu z důvodu velkého objemu dat, zobrazí se čekací dialog s informací o zpracování jednotlivých vstupních XML požadavků.

NovinkaPro XML import a export agendy Členění skladů byl přidán nový parametr Nabízet dynamickými záložkami.

nahoru

Ostatní

NovinkaProgram POHODA již umožňuje online komunikaci s platebním terminálem Bull Ingenico 5100 České spořitelny, nově i s podporou protokolu pro ČSOB.

Program POHODA odešle údaj o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Možností je samozřejmě i ruční dokončení prováděné transakce.

Likvidace dokladů, které mají příznak Uhrazeno přes plat. term., probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a následným načtením souboru elektronických avíz povelem Záznam/Načtení avíza ČSOB…

Jak?Základní nastavení se provádí v agendách:

 • Hardware - z výklopného seznamu Zařízení vyberte položku Ingenico 5100, v poli Protokol zvolte ČSOB a vyplňte další povinné údaje,
 • Bankovní účty - konkrétnímu bankovnímu účtu nastavte platební terminál,
 • Homebanking - vyberte službu ČSOB avíza a nastavte složku pro výpisy.

POHODA 10200 - betaverze

Jak?Používáte-li program POHODA Kasa Offline, provedete v něm pouze nastavení v agendě Hardware, ostatní údaje je zapotřebí nastavit v programu POHODA.

Po uložení všech nastavení můžete začít používat platební terminál v agendách Prodejky, Kasa, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

NovinkaByla přidána podpora pro bezpečnější komunikaci s internetovými servery.

Při použití SMTP serveru pro odesílání e-mailů přímo z programu POHODA máte nyní možnost v poli Zabezpečení komunikace vybrat kryptografický protokol SSL nebo TLS. Výchozím nastavením je Bez zabezpečení.

Jak?Nastavení provedete v agendě Uživatelské nastavení v sekci E-mailové služby.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaDo agendy Historie záznamu byla doplněna kontrolní tisková sestava Historie smazaných dokladů. Na sestavě se zobrazují veškeré smazané doklady konkrétní agendy, ve které se eviduje historie změn, za vybrané období a včetně informace, kdo a kdy doklady smazal.

POHODA 10200 - betaverze

NovinkaLišta informující o novější aktualizaci programu je teď barevně výraznější. Tato vizuální pomůcka vám určitě pomůže s tím, abyste již novou aktualizaci programu nepřehlédli.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503307 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout