Odemkněte potenciál systému POHODA

Podmínky užívání Aplikace mKasa, verze 4.0

1Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky užívání Aplikace mKasa upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Aplikace mKasa (dále jen „Podmínky“).

1.2 Aplikace mKasa je softwarový nástroj pro prodej zboží či služeb, umožňující elektronicky evidovat hotovostní i bezhotovostní transakce, odesílat účtenky na zadanou emailovou adresu a přenášet zákonem definovaná data na příslušný orgán státní správy (dále jen „Funkcionalita“).

Aplikace mKasa je určena pro zařízení s operačním systémem Android, iOS nebo Windows 10 a vyšší.

Aplikace mKasa je ve smyslu autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží Provozovateli.

1.3 Provozovatelem Aplikace mKasa je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: 25313142 (dále jen „Provozovatel“).

1.4 Uživatelem využívajícím Funkcionalitu Aplikace mKasa může být pouze vlastník licence Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS pro daný rok, jehož je Provozovatel výrobcem nebo poskytovatelem, a dále také Předplatitel Systému mPOHODA1 pro aktuální období (dále jen „Uživatel“).

1.5 Akceptace Podmínek. Pro zprovoznění Funkcionality je nutné Aplikaci mKasa propojit s Ekonomickým software POHODA, případně se Systémem mPOHODA2 Uživatele, a to v Aplikaci mKasa nabízenými způsoby. Od okamžiku propojení akceptuje Uživatel tyto Podmínky a vzniká mu právo užívat Funkcionalitu Aplikace mKasa a tomu odpovídající povinnosti. Akceptací Podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou, nevýhradní a časově omezenou licenci k používání Aplikace mKasa.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci mKasa pouze v rozsahu, v jakém to funkce a Podmínky užívání této aplikace a limity jednotlivých verzí Ekonomického software POHODA i Systému mPOHODA umožňují, zejména vystavovat a evidovat prodejky, tisknout je nebo odesílat e-mailem a přenášet zákonem definovaná data na příslušný orgán státní správy a provádět import a export těchto dat do nebo z aplikací nebo hardware třetích stran, které to umožňují. Uživatel je zároveň oprávněn používat Aplikaci mKasa pouze na jednom zařízení.

2.2 Uživatel základní licence Ekonomického software POHODA je oprávněn užívat Aplikaci mKasa pro 1 uživatele v případě ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ, resp. pro 5 uživatelů v případě ZÁKLADNÍ SÍŤOVÉ LICENCE (označovaná NET(N)).

2.3 Uživatel systému mPOHODA je oprávněn užívat Aplikaci mKasa pro 1 uživatele v případě Systému mPOHODA Basic, resp. pro 5 uživatelů v případě Systému mPOHODA Pro. Pokud Systém mPOHODA Pro obsahuje Rozšíření systému (mCAL, mIČ)3, je Uživatel oprávněn užívat Aplikaci mKasa pro tolik uživatelů, kolik odpovídá počtu uživatelů Systému mPOHODA Pro včetně těchto Rozšíření.

2.4 Pro účely počtu uživatelů oprávněných užívat Aplikaci mKasa, se počet uživatelů dle čl. 2.2 a 2.3 nesčítá; počet uživatelů odpovídá oprávnění s vyšším počtem uživatelů.

2.5 Uživatel se zároveň zavazuje neužívat Aplikaci mKasa žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace mKasa nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.6 Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout oprávnění k užívání Aplikaci mKasa bez předchozího souhlasu Provozovatele třetí osobě.

2.7 Aplikace mKasa umožňuje export dat, zejména k vytvořené účetní jednotce, a to přímo ve formátu XML. Provozovatel doporučuje tyto data z Aplikace mKasa vyexportovat před odinstalováním Aplikace mKasa ze zařízení Uživatele, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů.

2.8 Aplikace mKasa vyžaduje aktualizace. Uživatel souhlasí s tím, že do takových aktualizací nebudete zasahovat ani jim nebudete bránit.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel neodpovídá za to, že Aplikace mKasa bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.2 Provozovatel má právo kontrolovat aktuálnost verze Aplikace mKasa a zamezit Uživateli, v případě neprovedení aktualizace, v užívání Funkcionality Aplikace mKasa. To samé platí i v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

4 Výhrady

4.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

4.2 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace mKasa ani za ztráty dat Uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací mKasa. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát. V případě výskytu takového incidentu Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého vytvořeného a přenášeného obsahu Aplikace mKasa odpovídá výhradně Uživatel.

4.3 Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Uživatel souhlasí s tím, že Aplikaci mKasa používá na vlastní riziko. Provozovatel neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Aplikace mKasa.

4.4 Užívání Aplikace mKasa může Uživatel kdykoliv ukončit prostým odinstalováním aplikace ze zařízení, kde je aplikace nainstalována. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu ze strany Provozovatele v souvislosti s odinstalováním aplikace nebo související ztráty dat.

4.5 Aplikaci mKasa lze propojit s dalšími hardwarovými zařízeními (např. kapesní tiskárna, mobilní platební terminál atd.). I přes skutečnost, že Provozovatel využívá při vývoji Aplikace mKasa přiměřené úsilí a věnuje jí náležitou péči, neručí za kompatibilitu hardwarových zařízení s Aplikací mKasa. Pokud zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusí být dostupná veškerá Funkcionalita Aplikace mKasa.

4.6 Uživatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Aplikace mKasa není součástí Ekonomického software POHODA ani předplatného služby SERVIS k programu POHODA a že se na ní nevztahují ustanovení licenční smlouvy Ekonomického software POHODA.

5 Úplata za užívání Aplikace mKasa

5.1 Užívání Aplikace mKasa v rozsahu její Funkcionality dle čl. 2 těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma.

5.2 Nad rámec bezplatného rozsahu užívání dle čl. 5.1 může Uživatel Provozovatele požádat o poskytnutí předplatného Aplikace mKasa na daný rok. Nabídka předplatného je zveřejněna v aktuálním ceníku a na webových stránkách Provozovatele.

5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu užívání Aplikace mKasa dle čl. 5.1 upravit nebo i zpoplatnit.

6 Zásady ochrany osobních údajů

6.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

6.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení. Výčet těchto práv Uživatele i způsob, jakým je může u Provozovatele uplatnit, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.5 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu určitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) odstraněním aplikace ze zařízení Uživatele, (ii) omezením Funkcionality Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

7.2 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Aplikace mKasa či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Aplikace mKasa, či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele.

Změněné Podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit způsobem dle ust. 4.4.

Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem uvedeným v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

7.3 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

7.4 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2023.

 

1 viz bod 1.8 Podmínek užívání Systému mPOHODA.

2 viz bod 1.2 Podmínek užívání Systému mPOHODA.

3 viz bod 2.5.2.2 Podmínek užívání Systému mPOHODA.

Verze 4.0