Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Návod na ukončení účetního období

Návod na ukončení účetního období a účetní uzávěrku

Účetnictví
Daňová evidence
DPH
Mzdy
Majetek
Kniha jízd
Sklady
Kasa Offline a PZD


Účetnictví

Účtování na přelomu roku

Tuto funkci použijte v případě, že potřebujete ještě účtovat v účetnictví minulého roku (doplnit chybějící doklady a účetnictví doladit s ohledem na daňovou povinnost) a zároveň potřebujete zapisovat doklady, vystavovat mzdy a sestavovat přiznání k DPH v novém účetním období.

Účtování na přelomu roku nastavíte v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období... zatržením volby Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky. Účtování v novém roce je ve stavovém řádku označeno písmenem "p" za číslem roku (například 2024p znamená účtování v roce 2024 bez uzavření roku 2023).

Při přepnutí na přelom období je možné automaticky zaúčtovat odpisy dlouhodobého majetku, vytvořit splátky a zaúčtovat daňové náklady leasingového majetku či zaúčtovat doklady k časovému rozlišení.

Automaticky se také vytvoří číselné řady pro rok 2024. V případě potřeby je můžete upravit nebo vytvořit nové.

Uzávěrka kurzových rozdílů

Před použitím této funkce musí být v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadány uzávěrkové kurzy k 31. 12. 2023 pro všechny používané měny.

Uzávěrku kurzových rozdílů provedete v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků... .

Lze ji provést opakovaně pro doplněné pohledávky a závazky v cizí měně. V případě zlikvidovaných dokladů po posledním dni účetního období budete na tuto skutečnost upozorněni přímo v dialogovém okně Uzávěrka kurzových rozdílů. Zjistíte-li po překontrolování této likvidace, že je uzávěrka kurzových rozdílů provedena nesprávně, likvidaci zrušíte a uzávěrku kurzových rozdílů provedete opakovaně.

Tato funkce vypočte k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům z daného zdaňovacího období v cizí měně kurzové rozdíly. Vytvoří pro ně interní doklady a na dokladech aktualizuje částku "K likvidaci".

Interní doklady se zaúčtují podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny. Pokud je faktura zaúčtovaná na analytický účet 311 nebo 321, zaúčtuje se analyticky také kurzový rozdíl.

Doporučujeme uzávěrku kurzových rozdílů provést na začátku nového účetního období, a to z toho důvodu, aby se při pozdější likvidaci těchto pohledávek a závazků počítal kurzový rozdíl vzhledem ke kurzu posledního dne účetního období, nikoliv ke kurzu dokladu.

Kurzový rozdíl pro agendy Banka a Pokladna

Pokud máte valutovou pokladnu či devizový účet, je nutné jejich konečný stav přepočítat kurzem ČNB k 31. 12. 2023. Před provedením této funkce musí být v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadány uzávěrkové kurzy k 31. 12. 2023 pro všechny používané měny.

Uzávěrku kurzových rozdílů provedete v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen... Tato funkce vypočte k bankovním účtům a pokladnám v cizí měně kurzové rozdíly a vytvoří pro ně doklady v agendě Banka, resp. Pokladna. Bankovní i pokladní doklady se zaúčtují podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Uzávěrka kurzových rozdílů opravných položek

Tato funkce vypočte k opravným položkám v cizí měně kurzové rozdíly, vytvoří pro ně v agendě Opravné položky novou operaci Uzávěrka kurzových rozdílů a aktualizuje zůstatky opravných položek v korunách. Před provedením této funkce musí být v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadány uzávěrkové kurzy k 31. 12. 2023 pro všechny používané měny.

Kurzový rozdíl se automaticky zaúčtuje jako tvorba, resp. zúčtování opravné položky. V následujícím účetním období se při zúčtování (zrušení) opravné položky použije kurz, kterým byla opravná položka přepočítána při uzávěrce kurzových rozdílů.

Chcete-li ještě v běžném účetním období zadávat operaci se zúčtováním (zrušením) opravné položky, uzávěrku kurzových rozdílů neprovádějte.

Časové rozlišení

V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Aby došlo ke správnému zjištění hospodářského výsledku, musí se do příslušného účetního období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časově a věcně) souvisí. K účtování časového rozlišení se používají přechodné účty aktiv a pasiv. Jsou to účty rozvahové, aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele jsou zařazeny do účtové skupiny 38.

V programu POHODA můžete k zaúčtování těchto operací využít agendu Časové rozlišení v nabídce Účetnictví. Záznam do této agendy můžete vytvořit buď automaticky ze zdrojových dokladů, anebo ručně přímo v této agendě. Automaticky lze časové rozlišení vytvořit z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady pomocí povelu Záznam/Časové rozlišení... podle požadované periody a období čas. rozlišení.

Kontrola před provedením účetní uzávěrky

Kontrola zaúčtování
V agendě Účetní deník si vytiskněte následující kontrolní sestavy:

 • Sestava Kontrola účtů obsahuje doklady zaúčtované na účty, které chybí v účtové osnově v programu POHODA. Pokud jde o účty, které vychází ze směrné účtové osnovy pro podnikatele (podle opatření MF), resp. odpovídají vašim interním účetním postupům, přidejte je do agendy Účetnictví/Účtová osnova. Doklady, které jsou zaúčtovány na účty, které vůbec neexistují ani existovat nemají, přeúčtujte na jiné účty.
 • Sestava Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím) vypíše doklady, které dosud nejsou zaúčtovány v účetním deníku (u kterých byla použita předkontace Nevím). U těchto dokladů doplňte odpovídající předkontaci.
 • V sestavě Mimoúčetní záznamy (předkontace Bez) jsou uvedeny doklady, které záměrně nebyly zaúčtovány na žádné účty (pohledávky a závazky z předchozích účetních období, počáteční stavy banky a pokladny atd.). Po analýze důvodů případně nahraďte předkontaci Bez jinou předkontací.
 • Sestava Doklady s vlastní předkontací Bez obsahuje doklady, u kterých byla použita vlastní předkontace Bez. Doklady netvoří zápis v účetním deníku, vybraný účet bude použit při likvidaci. Podle potřeby tuto předkontaci nahraďte jinou předkontací.
 • Sestava Kontrola vazeb na zdrojové doklady informuje o záznamech v deníku, pro které neexistuje zdrojový doklad. Tato sestava by měla být prázdná. Pokud obsahuje nějaké záznamy, tak tyto záznamy zkontrolujte. Jestliže nemají v účetním deníku být, smažte je.

Kontrola počátečních stavů rozvahy
Počáteční stavy na účtech rozvahy musí souhlasit s koncovými stavy minulého účetního období. Rozvaha musí navazovat na předešlý rok. Účet 701 musí být nulový.

Kontrola podvojnosti
V tiskové sestavě Obratová předvaha v agendě Účetní deník musí v řádku Celkem souhlasit částky na stranách MD s částkami na stranách DAL.

Kontrola zůstatků na Bankovních účtech a Pokladně
Tisková sestava Stav bankovních účtů (k datu), resp. Stav pokladen (k datu) a výsledná částka musí být shodná se závěrečným výpisem z banky a účtem 221, popř. 211.

Kontrola pořízení zásob při účtování skladů způsobem A
Účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží musí k datu závěrky vykazovat nulový zůstatek. Jestliže tomu tak není, převeďte zásoby z účtu pořízení na sklad nebo je proúčtujte přes účty 119 – Materiál na cestě a 139 – Zboží na cestě.

Zaúčtování odchylky způsobené zaokrouhlovacími rozdíly při účtování skladů způsobem A
Zaúčtování provedete v agendě Interní doklady.

Kontrola nulového zůstatku některých účtů
Kontrola se týká účtů 111, 131, 349, 395, 431. Tyto účty nesmí mít ke konci účetního období žádný zůstatek. Potřebné proúčtování provedete v agendě Interní doklady na účty, které vstupují do rozvahy. Např. účet 431 přeúčtujete na účet 428, resp. 429.

Kontrola tiskových sestav RozvahaVýsledovka
V agendě Účetní deník překontrolujte tiskové sestavy se žlutou ikonou RozvahaVýsledovka. Před náhledem na ně si můžete zadat počátek a konec období. Do tiskové sestavy Rozvaha vstupují konečné stavy účtů a je důležité, aby se aktiva a pasiva rovnala.

Pro potřeby finančního úřadu zde také vytisknete Rozvahu v plném (zkráceném) rozsahuVýkaz zisku a ztráty v plném (zkráceném) rozsahu s šedou ikonou.

Kontrola řádků výkazů
V agendě Účtová osnova překontrolujte, zda jsou u jednotlivých účtů vyplněny správné řádky pro rozvahu v plném (zkráceném) rozsahu a výkaz zisku a ztráty v plném (zkráceném) rozsahu. K této kontrole můžete využít kontrolní tiskovou sestavu Kontrola řádků výkazů.

Kontrola zůstatků
Pohyby na jednotlivých účtech najdete v tiskové sestavě Pohyb na účtu. Zůstatky účtů 311 a 321 musí souhlasit s Knihou pohledávek, resp. závazků sestavenou ke konci zdaňovacího období. Ke kontrole těchto účtů můžete použít tiskovou sestavu Kontrola účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků v agendě Účetní deník.

Kontrola tiskové sestavy Chyby v zaúčtování majetku
V agendě Majetek pomocí této tiskové sestavy zkontrolujete, zda se hodnota daňového odpisu, resp. rozdíl účetních a daňových odpisů shoduje s částkou zaúčtovanou v deníku. Pokud bude vše správně, bude tato tisková sestava prázdná.

Kontrola tiskové sestavy Kontrola majetku s rozvahou
Tato kontrolní sestava v agendě Majetek zobrazí dlouhodobý majetek včetně pořizovacích a zůstatkových cen, hodnot oprávek a odpisů, které vstupují do účetnictví. Jedná se o účetní odpisy. Pokud je majetek odpisován pouze daňově, předpokládáme, že se daňové odpisy rovnají účetním. U účetních jednotek účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb. (nevýdělečné organizace) není v rozvaze sloupec brutto, korekce a netto. Jednotlivé hodnoty lze kontrolovat se sloupcem Stav k posled. dni účetního období.

Synchronizace dat z programu mPOHODA a mKasa
Před provedením účetní uzávěrky je třeba provést synchronizaci dat z programu mPOHODA a mKasa. S kontrolou, zda jsou data správně synchronizována vám pomohou praktické checklisty:


Účetní uzávěrka

Pokud jste provedli všechny potřebné kontroly a s nimi související účetní operace, můžete přistoupit k účetní uzávěrce, kterou zahájíte povelem Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka... Tato funkce provede uzavření účtů dle cizích měn nebo dle středisek, zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje proti závěrkovému účtu 702 a zůstatky výsledkových účtů převede jediným zápisem na účet 710. Tím se zůstatky účtů vynulují. Obratovou předvahu doporučujeme vytisknout před provedením účetní uzávěrky.

Vzhledem k tomu, že zásoby v programu POHODA jsou oceněny váženou nákupní cenou, je vhodné před účetní uzávěrkou provést její přepočet a provést úplnou opravu integrity dat, jejíž součástí je přepočet vážené nákupní ceny. Zmíněné operace se provedou v závislosti na výběru příslušných voleb v dialogovém okně.

Před účetní závěrkou zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti na účty 591/341 a z mimořádné činnosti na účty 593/341.

Doklady vytvořené účetní závěrkou můžete kdykoliv zrušit. Vyvolejte znovu účetní uzávěrku, vyberte Zrušit převody zůstatků a potvrďte.

Datová uzávěrka

Datová uzávěrka slouží pro převod potřebných údajů z roku na rok – rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů. Datová uzávěrka je nevratná operace, proto před jejím provedením zálohujte databázi účetní jednotky. Před spuštěním této funkce musíte být v běžném účetním období.

Po provedení datové uzávěrky přibude v agendě Účetní jednotky nová účetní jednotka – firma stejného jména na další účetní rok. Ta obsahuje všechny doklady nového roku vytvořené ve stávajícím účetnictví. Převezmou se do ní stavy všech bankovních účtů a pokladen ke konci předchozího roku a nastaví se jako počáteční stavy. Dále se převedou:

 • veškeré adresy z agendy Adresář,
 • neuhrazené pohledávky a závazky,
 • nevyřízené a nepřenesené poptávky a nabídky,
 • nevyřízené a nepřenesené přijaté a vydané objednávky,
 • vydané a přijaté objednávky označené jako trvalý doklad,
 • neuplatněné zálohové faktury,
 • daňové (interní) doklady vytvořené k úhradám zálohových faktur,
 • skladové zásoby,
 • majetek, který nebyl v minulém roce vyřazen,
 • seznamy včetně číselných řad, kterým program do prefixu vloží dvě číslice charakterizující nové účetní období,
 • zakázky, které nemají uveden stav Uzavřená a uzavřené zakázky, které jsou zadány u neuhrazených dokladů (v případě zatržené volby Uzavřené zakázky nepřevádět datovou uzávěrkou v agendě Globální nastavení/Doklady),
 • převodky s různým obdobím příjmu a výdeje při použití funkce Rozdělení výdeje a příjmu,
 • výrobní listy, které spadají datem výdeje komponent do nového účetního období, a záznamy, které nemají vyplněné Datum výroby, resp. mají datum výroby následujícího roku,
 • doklady, u kterých je nenulová částka ve sloupci Přeplatek k vyrovnání,
 • nezúčtované opravné položky, které mají hodnotu ve sloupci Zůstatek a
 • veškerá další nastavení programu.

V případě, že používáte agendu Leasingový majetek, program se vás zeptá, zda chcete vytvořit pro aktuální rok závazky splátek leasingového majetku (v případě, že nebyly vytvořeny na přelomu období). Potvrdíte-li dialogové okno tlačítkem OK, vytvoří se příslušné záznamy do agendy Ostatní závazky.

Do nové databáze se také převedou všichni zaměstnanci z agendy Personalistika, se kterými nebyl v předešlém roce rozvázán pracovní poměr, včetně případně vystavených mezd v agendě Mzdy spadajících do nového účetního roku.

V průběhu datové uzávěrky program nastaví v agendě Počáteční stavy účtů i příslušné hodnoty převzaté z účetní uzávěrky. Mimo to jsou do agendy Počáteční stavy salda převedeny nezlikvidované pohledávky a závazky.

Na počáteční stavy pokladen se vytvoří automaticky příjmový pokladní doklad k datu 1. 1. s číselnou řadou, která bude mít pořadové číslo nahrazené hodnotami nula.

Zatrženou volbou K dokladům vytvořit vazby na nepřevedené záznamy se zachová provázanost dokladů, pokud se do nového účetního období jeden z dokladů nepřevede. Na záložce Doklady bude u převedeného dokladu vazba evidována ručně s dodatkem „doklad z jiného účetního období“. Tato volba se týká pouze „černých“ vazeb, které vznikají automatickým přenosem dokladů. V některých případech může jít o časově náročnou operaci.

Účetnictví starého roku zůstane i nadále v seznamu účetních jednotek v agendě Soubor/Účetní jednotky. Datová uzávěrka z této databáze odstraní všechny záznamy s datem nového roku, které byly převedeny do nové databáze. S tímto účetnictvím můžete i nadále pracovat – slouží k prohlížení, vyhledávání a tisku sestav. Ve starém účetnictví už neprovádějte opravy dokladů.

nahoru


Daňová evidence

Daň z příjmů

Podklady pro daň z příjmů najdete v agendě Účetnictví/Daň z příjmu. Do tiskové sestavy vstupují data z agend Peněžní deník a Nepeněžní deník.

Do řádku Příjmy z uzávěrkových operací se přenese suma částek (bez DPH) ze všech záznamů v agendě Nepeněžní deník, u kterých byla použita předkontace Příjmy zvyšující základ daně. Do řádku Ostatní uzávěrkové operace vstoupí také částka (bez DPH) z agendy Nepeněžní deník, ovšem jako souhrn záznamů s předkontací Výdaje snižující základ daně.

Pokud vedete daňovou evidenci, je nutné v Příloze č. 1 přiznání k dani z příjmů vyplnit tabulku s údaji z programu POHODA. Podklady pro tyto údaje najdete v sestavě Tabulka pro přílohu daně z příjmů v seznamu tiskových sestav, které vyvoláte přímo z informační plochy programu klávesovou zkratkou CTRL+T. V této tiskové sestavě najdete také informace o tom, jaké údaje vstupují do jednotlivých řádků tabulky.

Pomocí volby Včetně penále určíte, zda má do řádku 5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček vstoupit i hodnota penále z agendy Ostatní pohledávky. Pokud hodnotu penále zahrnete, zkontrolujte si hodnoty k 31. 12. 2022 a k 1. 1. 2023 a v případě rozdílu proveďte korekci v prvním editovatelném sloupci v Tabulce pro přílohu daně z příjmu.

V případě použití cizích měn v DE je velice důležité, zda máte v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny zadáno, že chcete účtovat denním nebo pevným kurzem:

 1. Pokud používáte denní kurz, je důležité mít v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadán vždy aktuální kurz k danému datu. Do tiskových sestav Kniha pohledávek, Kniha závazků ze záloh, Kniha závazků, Kniha pohledávek ze záloh se vám budou částky jednotlivých dokladů načítat podle zadaných denních kurzů v kurzovém lístku.
  Aby vám program povolil vytvořit tiskovou sestavu Tabulka pro přílohu daně z příjmu, musíte mít v agendě Kurzový lístek zadán denní kurz k 31. 12. 2022 (načte se stav na začátku období) a denní kurz k 31. 12. 2023 (načte se stav na konci období).
  V tomto případě nemusíte provádět Přecenění příjmů a výdajů v cizí měně.
 2. Pokud používáte pevný kurz, je důležité mít v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadán pevný nebo jednotný kurz k 1. 1. a k 31. 12. daného roku. Přepočet jednotným kurzem pro tiskové sestavy určujete volbou Na konci období použít pro přepočet jednotný kurz v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny. Do tiskových sestav Kniha pohledávek, Kniha závazků ze záloh, Kniha závazků, Kniha pohledávek ze zálohTabulka pro přílohu daně z příjmu se vám budou částky jednotlivých dokladů načítat podle tohoto kurzu.
  V tomto případě musíte provést přecenění příjmů a výdajů v cizí měně, které se provede na základě zadaného jednotného kurzu v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023. Tuto sestavu naleznete v seznamu tiskových sestav na informační ploše.

Důležité je, aby se dané tiskové sestavy a sestava Tabulka pro přílohu daně z příjmu vytvářely ke stejnému datu.

V případě, že nepoužíváte cizí měny, použijete stejné tiskové sestavy.

Kurzový rozdíl pro agendy Banka a Pokladna

Pokud máte valutovou pokladnu či devizový účet, můžete konečný stav ve valutové pokladně nebo na devizovém účtu přepočítat kurzem k 31. 12. 2023. V tiskové sestavě Stav bankovních účtů, resp. pokladen k datu 31. 12. 2023 zjistíte stav evidovaný v korunové hodnotě. Na vypočtený rozdíl vytvoříte příjmový nebo výdajový doklad. V poli kurz bude nula, v poli CM také nula a do pole Kč zapíšete vypočítaný rozdíl.

Majetek

Kontrola tiskové sestavy Chyby v zaúčtování majetku
V agendě Majetek pomocí této tiskové sestavy zkontrolujete, zda se hodnota daňového odpisu, resp. rozdíl účetních a daňových odpisů shoduje s částkou zaúčtovanou v deníku. Pokud bude vše správně, bude tato tisková sestava prázdná.

nahoru


DPH

Vypořádací koeficient

Pokud jste během roku prováděli krácení odpočtu daně podle § 76, v posledním zdaňovacím období (prosinec, 4q) se automaticky vypočítá vypořádací koeficient, jehož hodnota vstoupí na řádek 53. Tento nově vypočtený vypořádací koeficient se bude používat po celé období roku 2024 jako zálohový koeficient.

Pro výpočet tohoto koeficientu je důležité používat správné členění DPH, např. UD – tuzemské plnění (ovlivňuje záloh. koef.) nebo UK – tuzemské plnění nezapočítat do koeficientu (neovlivní záloh. koeficient).

Program provede výpočet vypořádacího koeficientu podle pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za celé zdaňovací období podle vzorce:

ř. 1 a 2 (levý sloupec Základ daně) + ř. 20 až 26 (sloupec Hodnota) + ř. 31 - ř. 51 (sloupec S nárokem na odpočet daně)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ř. 1 a 2 (levý sloupec Základ daně) + ř. 20 až 26 (sloupec Hodnota) + ř. 31 - ř. 51 (sloupec S nárokem na odpočet daně) + ř. 50 - ř. 51 (sloupec Bez nároku na odpočet)

Vypočtený koeficient se automaticky zobrazí na ř. 53 přiznání k dani z přidané hodnoty.

Částku vypočtenou podle vypořádacího koeficientu doúčtujte v agendě Interní doklady.

Tento výpočet si můžete překontrolovat na tiskové sestavě Výpočet vypořádacího koeficientu dle §76, kterou naleznete v agendě Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH.

Kód zdaňovacího období následujícího roku

Ve vytvořeném přiznání k DPH (řádné nebo opravné) za poslední zdaňovací období roku 2023 můžete v případě změny vyplnit "kód zdaňovacího období následujícího roku". Ten vyberete ve výklopném seznamu v dialogovém okně Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty. Od roku 2013 mají plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce mění, tyto možnosti:

 • Q – uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§99a odst. 1),
 • M – uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle §99a odst. 1.

Uvedení kódu „Q“ nebo „M“ v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, ve kterém je plátce povinen přiznání podat, plátce změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem. Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují.

nahoru


Mzdy

Dovolená v přechodném období

Pokud budete pracovat na přelomu účetních období 2024p, bude v poli Zbývající (h.) ve sloupci 2023 zůstatek dovolené z roku 2023 a ve sloupci 2024p celkový zůstatek dovolené za obě zdaňovací období. V poli Nárok na dovolenou (h.) bude ve sloupci 2024p nárok na dovolenou v roce 2024 v hodinách.

Roční zúčtování záloh daně z přijmu

Roční zúčtování budete provádět v běžném účetním období před datovou uzávěrkou roku 2023 a po vystavení mezd za prosinec 2023.

 1. Zaměstnancům, kteří požádají o roční zúčtování záloh DzP a do 15. 2. 2024 předloží potřebné doklady, zatrhněte v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec pole Roční zúčtování záloh.
 2. Zaměstnanci musí doložit příjmy od jiných zaměstnavatelů a dodatečné uplatnění některých odpočtů, které neuplatnili v průběhu roku. Tyto údaje zapíšete každému zaměstnanci na záložku Daně a pojistné. Podle potřeby použijte v poli Typ v tabulce položky obsahující slova "Uplatněno jinde:", resp. "u jiného zaměstnavatele", které jsou určeny pro potřeby ročního vyúčtování daně. Dále zde můžete zadat typ úroky z úvěru, dary dle zákona o dani z příjmu, sleva manžel (manželka), vyplaceno z dlužných mezd, nevyplacená mzda, příspěvky odborové organizaci, zaplaceno na penzijní připojištění, zaplaceno na životní pojištění, úhrada za zkoušky ověřující vzdělání, sleva za umístění dítěte.
 3. V agendě Personalistika zvolíte nabídku Záznam/Roční zúčtování... Tato funkce provede roční zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnancům, u kterých je zatrženo pole Roční zúčtování záloh.
 4. V dialogovém okně nastavíte měsíc, ve kterém mají být vráceny přeplatky na dani. Přeplatky nad 50 Kč (částku lze v případě změny legislativy upravit) se vracejí prostřednictvím mzdy za zvolený měsíc (částka bude uvedena v poli Roční zúčtování). Sestava Výplatní páska zahrnuje v položce Daň i případný přeplatek.
 5. Výsledky zúčtování záloh lze vytisknout na sestavě Výpočet daně z příjmů v agendě Personalistika.

Pokud chcete do chybně vystaveného ročního zúčtování záloh na daň promítnout opravy provedené na záložce Daně a pojistné, vyberte zaměstnance, u kterých jste provedli úpravy, a použijte znovu funkci Roční zúčtování...

Pokud chcete zrušit vypočtené roční zúčtování zaměstnance (například jste ho vystavili jen pro informativní vytištění sestavy Výpočet daně z příjmů), zrušte zatržení pole Roční zúčtování záloh na záložce Zaměstnanec v agendě Personalistika.

V agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Mzdy si můžete zatržením volby Ponižovat zálohy na daň o přepl. z RZ určit, zda požadujete, aby závazek vůči příslušnému finančnímu úřadu vzniklý zaúčtováním měsíčních mezd byl ponížen o vyplacené roční zúčtování daně. Pokud zůstane toto pole nezatrženo, dojde zaúčtováním mezd k vytvoření pohledávky na celé vyplacené roční zúčtování. Toto nastavení je nutné provést před zaúčtováním mezd, ve kterých je roční zúčtování vráceno. V průběhu roku toto nastavení neměňte.

Mzdy/Mzdy

Souhrnné informace z mezd za jednotlivé měsíce najdete v agendě Mzdy/Mzdy.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování vytvoříte v agendě Personalistika pomocí povelu Záznam/Vyúčtování daně z příjmů. Po zvolení povelu se zobrazí průvodce, kde vyberete typ a druh přiznání. Po stisku tlačítka OK vás program přepne do agendy Vyúčtování daně z příjmů. Toto vytvořené vyúčtování je nutné otevřít, například pomocí tlačítka Enter. Vložené údaje zkontrolujete, v případě potřeby upravíte. V tiskových sestavách najdete kromě Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti také přílohy číslo 1 až 4. Po uzavření vyúčtování je možné pomocí povelu Záznam odeslat vyúčtování. Společně s vyúčtováním odcházejí všechny přílohy ve formátu XML. Elektronicky podat můžete sestavy nejpozději k 20. 3. 2024.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Vyúčtování vytvoříte v agendě Personalistika pomocí povelu Záznam/Vyúčtování daně z příjmů. Další postup bude stejný, jako u Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

nahoru


Majetek

Tisková sestava Inventurní soupis majetku obsahuje soupisku účetních a daňových odpisů, oprávek a zůstatkových cen pro vybraný majetek za aktuální účetní období.

nahoru


Kniha jízd

Částku z tiskové sestavy Kniha jízd zaúčtujte ručně v agendě Interní doklady pouze v případě, že se jedná o soukromé vozidlo použité pro firemní účely a tato částka nebyla zaúčtována v průběhu roku z pohledu podnikatele.

nahoru


Sklady

Inventura

K 31. 12. 2023 doporučujeme sestavit inventuru, na jejímž základě zjistíte evidovaný stav zásob v programu POHODA a dorovnáte skutečné stavy zásob.

Před sestavením inventury je nutné provést aktualizaci vážené nákupní ceny zásob přes povel Záznam/Přecenění nákupních cen... V zobrazeném dialogovém okně po zvolení tohoto povelu vyberte možnost Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob. Při aktualizaci se zkontrolují i případné záporné stavy v pohybech (např. pokud je datum na výdejce dřívější než datum na příjemce). Pokud se v účetní jednotce vyskytují záporné pohyby, aktualizace je odhalí a nabídne tiskovou sestavu těchto pohybů. Ty je nutné před inventurou opravit (předřadit datum příjmu před výdej).

Pokud jsou ve skladové evidenci záporné pohyby, je vážená nákupní cena vypočtena nekorektně a nekorektní bude i ocenění inventury. V případě, že byly odhaleny záporné stavy, je nutné je odstranit a váženou nákupní cenu přepočítat znovu, aby přepočet proběhl bez upozornění na záporné stavy. Teprve poté doporučujeme sestavit inventuru.

Inventuru sestavujete pomocí agendy Sklady/Inventura. V této agendě zvolíte povel Záznam/Sestavení inventury... a zadáte datum, ke kterému se tato inventura vytváří. Při sestavení nové inventury v programu POHODA a POHODA SQL se původní inventura přepíše. V programu POHODA E1, kde novou inventuru vytvoříte klávesou Insert, zůstávají původní inventury zachovány. V dialogovém okně zvolte datum sestavení k 31. 12. 2023 a v poli Před sestavením inventury provést zvolte kontrolu a opravu integrity.

Poté je třeba zapsat skutečný stav zásob, pokud se liší od stavu evidovaného v programu. K poznamenání zjištěného stavu zásob při fyzické inventuře lze využít tiskovou sestavu Podklady pro zpracování inventury.

Tento stav je pak třeba uvést do pole Skutečnost každé zásoby. Tím vznikne rozdíl mezi skutečným a evidovaným stavem. U těchto zásob vyberte v poli Zaúčtování také informativní popis přebytku či manka. A u zásob účtovaných způsobem A také účet, který bude přenesen na položku generovaného dokladu.

Inventurní rozdíly lze srovnat povelem Zaúčtování inventury... přes nabídku Záznam. Povel vytvoří příjemku pro zásoby se zjištěným přebytkem a výdejku pro zásoby se zjištěným mankem.

V agendě Inventurní seznamy si v rámci fyzické inventury můžete vytvořit seznam skladových zásob, které jste skutečně nalezli na skladě. Pro urychlení vkládání zásob do inventurních seznamů lze využít také čtečku čárových kódů. V agendě Inventura se povelem Záznam/Přenos->/Inventurní seznamy-> přepnete do agendy Inventurní seznamy, odkud můžete povelem Přenést do dokladu překlopit jednotlivé seznamy do inventury. Při prvním přenosu dojde k vynulování pole Skutečnost na všech položkách sestavené inventury a následně u vybraných položek k jeho navýšení o přenášené množství. Při dalších přenosech inventurních seznamů se pak hodnoty v poli Skutečnost u jednotlivých zásob navyšují podle přenášených inventurních seznamů.

Používáte-li evidenční čísla, doporučujeme před provedením inventury provést Narovnání bez vazby. Tuto funkci využijete v případech, kdy nesouhlasí stav na evidenčním čísle se stavem zásoby a evidenční číslo není možné doplnit na zdrojovém dokladu. Funkce je dostupná přímo v agendě Evidenční čísla. Postavte se na evidenční číslo, které chcete narovnat bez vazby, otevřete záložku Pohyby, stiskněte pravé tlačítko myši nad tabulkou a zvolte povel Narovnání bez vazby.

Převodky

Z důvodu správného výpočtu vážené nákupní ceny u převáděných zásob doporučujeme v agendě Sklady/Převod překontrolovat u vytvořených převodek s různým datem příjmu a výdeje při použití funkce Rozdělení výdeje a příjmu, zda je u nich vyplněno pole Datum příjmu z aktuálního období. Pro snadnější kontrolu lze využít tiskovou sestavu Převedené zboží na cestě.

Ponecháte-li u převodek datum příjmu z následujícího období a účtujete skladové pohyby způsobem A přes účet 395, je nutné v agendě Účetnictví/Interní doklady přeúčtovat hodnotu z tohoto účtu na účet, který vstupuje do Rozvahy.

Rozdělení výroby

Datovou uzávěrkou dojde k rozdělení pohybů na skladě, pokud u některého dokladu nemáte doplněné datum výroby, případně toto datum je z následujícího období. Tím v běžném účetním období došlo k vyskladnění komponent, ale nikoliv k naskladnění výrobku. Vzhledem k tomu, že materiál máte stále na skladě, např. jako polotovar, vyřešte nenaskladněné výrobky (bez data výroby) do konce účetního období nebo proúčtujte 121/581.

Způsob účtování A

Na konci roku proveďte tyto kroky:

Nevyfakturované dodávky a materiál na cestě
Zaúčtování provádíte tehdy, pokud ke dni účetní závěrky nemáte k dispozici k nákupu materiálu oba potřebné účetní doklady, tj. vyúčtování (fakturu) a příjemku. Došlá faktura se zaúčtuje obvyklým způsobem, chybějící příjemka se nahradí vnitřním účetním dokladem, na jehož podkladě se převede částka faktury z účtu 111- Pořízení materiálu na vrub účtu 119 - Materiál na cestě (119/111). Nevyfakturované dodávky vznikají, jestliže odběratel obdržel dodávku materiálu do konce účetního období, avšak faktura nedošla tak, aby mohla být zaúčtována účetní jednotkou v témže účetním období. Na převzatou zásilku je vyhotovena příjemka a místo faktury přijaté se vyhotoví vnitřní účetní doklad, kde se zaúčtuje závazek na účet 389 - Dohadné účty pasivní (111/389).

Zaúčtování odchylky metody vážené nákupní ceny
Přehled odchylek oceňování zásob pomocí metody vážené nákupní ceny způsobených zaokrouhlovacími rozdíly naleznete v tiskové sestavě Odchylka metody vážené nákupní ceny v agendě Zásoby. Před zjištěním odchylky je nutné, aby v účetní jednotce nebyly záporné stavy zásob a byla aktualizovaná vážená nákupní cena pomocí správy databáze (agenda Účetní jednotky/Databáze/Správa databází). Hodnoty jsou vyčísleny ke zvolenému datu sestavení. Před účetní uzávěrkou je nutné zaúčtovat tuto odchylku na předkontace uvedené na tiskové sestavě v agendě Interní doklady.

Překontrolujte si, zda zůstatky na účtech 112 a 132 odpovídají tiskové sestavě Stav skladů v agendě Zásoby se sloupcem Ocenění skladů. Tyto hodnoty se budou rovnat po právě zaúčtované odchylce metody vážené nákupní ceny.

Způsob účtování B

Na konci roku provedete tyto kroky:

Nevyfakturované dodávky a materiál na cestě
Nevyfakturované dodávky materiálu koncem roku zaúčtujete na 501/389 a zboží na 504/389, materiál na cestě koncem roku na 119/501 a zboží na 139/504.

Konečný stav
V agendě Interní doklady zaúčtujete konečný stav zásob materiálu zjištěný při inventarizaci na účty 112/501, zboží na 132/504. Pro zaúčtování použijete hodnotu, která je na tiskové sestavě Stav skladů v agendě Zásoby ve sloupci Ocenění z jedn. VNC. Před zaúčtováním je nutné mít aktualizovanou váženou nákupní cenu a nemít v účetní jednotce žádné záporné stavy.

Manka a škody nad normu přirozených úbytků zaúčtujete na 582/112, inventurní přebytky na 112/688.

Daňová evidence

Na tiskovou sestavu Tabulka pro přílohu daně z příjmů vstupuje celková hodnota skladu ve vážené nákupní ceně, která je uvedená na tiskové sestavě Inventurní soupis s oceněním. Před tiskem sestavy je nutné mít aktualizovanou váženou nákupní cenu a nemít v účetní jednotce žádné záporné stavy, protože jinak by byla hodnota vypočtena nekorektně.

nahoru

Zaúčtování konzultujte s daňovým poradcem.


Kasa Offline

Inventura

V programu POHODA Kasa Offline se inventura neprovádí. Tato operace je dostupná pro příslušný sklad pouze v programu POHODA.


Účtování na přelomu roku

Pokud používáte program POHODA Kasa Offline, doporučujeme vám před změnou účetního období odeslat balíček dat do programu POHODA a přerušit práci v programu Kasa Offline. Po přijetí balíčku v programu POHODA zapněte účtování na přelomu roku. Následně vytvořte a odešlete z programu POHODA do programu Kasa Offline aktualizační balíček dat. Po přijetí tohoto balíčku můžete v programu Kasa Offline zapnout účtování na přelomu období poklikáním na údaj roku v dolním stavovém řádku aplikace. V otevřeném dialogovém okně zatrhněte volbu Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky. Účtování v novém roce je ve stavovém řádku označeno písmenem "p" za číslem roku (například 2024p znamená účtování v roce 2024 bez uzavření roku 2023).

Účetní uzávěrka

V programu POHODA Kasa Offline není operace účetní uzávěrka dostupná, provádí se pouze v programu POHODA.

Datová uzávěrka

V programu POHODA Kasa Offline nelze provést operaci datová uzávěrka. Pokud používáte program Kasa Offline, doporučujeme vám před provedením datové uzávěrky odeslat balíček dat do programu POHODA a přerušit práci v programu Kasa Offline. Po přijetí balíčku dat a po správném provedení datové uzávěrky vytvořte a odešlete z programu POHODA do programu Kasa Offline aktualizační balíček dat. Po jeho načtení v aplikaci Kasa Offline lze pokračovat v prodeji.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: