Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky ve verzi Září 2021

Popisovaná verze:
PAMICA Září 2021, release 12900, 22. 9. 2021
Vztaženo k verzi:
PAMICA Leden 2021, release 12700
Aktualizace:
PAMICA release 12904,
vydáno 16. 12. 2021

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Mzdy

Zapomněli jste proplatit nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru zaměstnance? PAMICA vám s tím nově pomůže a automaticky ohlídá proplacení nevyčerpané dovolené.

Při vystavení mzdy zaměstnance v měsíci skončení jeho pracovního poměru bude do mzdy automaticky vložena složka mzdy J08 Proplacení nevyčerpané dovolené (dny), resp. J11 Proplacení nevyčerpané dovolené (hod.), kde bude vypočítána náhrada mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou. V případě, že bude zaměstnanec v měsíci odchodu čerpat dovolenou, o dny, resp. hodiny čerpání dovolené se poníží dny, resp. hodiny na složkách J08 nebo J11.

Nyní vám PAMICA automaticky ohlídá proplacení nevyčerpané dovolené

Do agendy Mzdy jsme dále přidali tiskovou sestavu Přehled proplacené nevyčerpané dovolené, kde si můžete zkontrolovat, jakým zaměstnancům byla v daném měsíci proplacena nevyčerpaná dovolená.

Jak v programu PAMICA automaticky proplatit nevyčerpanou dovolenou vám ve videonávodu ukáže naše lektorka Iva.

Odesíláte Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) pro zaměstnance, kteří požadují výplatu dávek na adresu trvalého pobytu? Nově jsme tuto možnost výplaty dávky přidali do dialogového okna Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc zvolte v nabídce Záznam povel Podání NEMPRI… a vygenerujte NEMPRI. V zobrazeném dialogovém okně můžete v nové části j) nastavit výplatu mzdy na adresu zaměstnance. Po dokončení průvodce se adresní údaje zaznamenají na záložce Položky, odkud se převezmou při vyplnění tiskopisu v části pod písmenem j). Stejné údaje se uvedou také v XML souboru při elektronickém podání NEMPRI.

V dialogovém okně Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění nově PAMICA označí v části i), zda je proti zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí či exekuce srážkami ze mzdy (zaměstnanec má neukončené exekuční srážky zadané složkami srážek S01 – S04), nebo je v insolvenci (zaměstnanec má zadanou složku srážky S01b).

Při vyplňování přílohy k žádosti NEMPRI si nově můžete zvolit možnost výplaty dávek na adresu trvalého pobytu zaměstnance

Zjednodušte si výpočet konce peněžité pomoci v mateřství u své zaměstnankyně a už nehledejte ukončení PPM ve lhůtníku. PAMICA nově automaticky dopočítá konec PPM na základě zadané podpůrčí doby.

Do dialogového okna složky nepřítomnosti H07 Peněžitá pomoc v mateřství jsme doplnili výklopný seznam Podpůrčí doba s výběrem počtu týdnů trvání PPM, a to 14, 22, 28, 31 a 37. Při zadání data začátku PPM a zvolené podpůrčí doby PAMICA automaticky dopočítá konec PPM. Pro navazující PPM z předchozího roku nebo při přechodu z jiného software vyplníte datumové pole Skutečný začátek PPM a podle zvolené podpůrčí doby se dopočítá konec PPM.

V dialogovém okně složka nepřítomnosti si můžete nově navolit počet týdnů trvání PPM

Do agendy Mzdy jsme dále přidali novou tiskovou sestavu Přehled zaměstnanců na PPM a RD, díky které budete mít přehled o zaměstnancích, kteří jsou na peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovské dovolené.

Zadáváte zaměstnancům neplacené volno na kratší dobu než jeden den? Nově je toto neplacené volno ve vystavené mzdě a na příslušných tiskových sestavách vykazováno v hodinách.

Neplacené volno zadané složkou nepřítomnosti V04 na kratší dobu než jeden den je ve vystavené mzdě ve formuláři Nepřítomnost a na záložce Složky nepřítomnosti vykazováno v hodinách a odpovídající části dne. Takto je neplacené volno uvedeno i na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky a Diskrétní výplatní páska.

Evidujete v agendě eNeschopenka vetší množství eNeschopenek za více let? Nové filtry přidané do stavového řádku vám pomohou se v eNeschopenkách rychleji zorientovat.

V agendě eNeschopenka jsme do stavového řádku ke stávajícím možnostem zobrazení (Všechny) doplnili možnosti nastavení filtru pro vybraný rok a pro výběr neukončených eNechopenek.

V dialogovém okně složek mezd O14 Prémie zadané jednicově a Z21 Stravenkový paušál jsme upravili pořadí polí pro snazší zadání počtu jednic, resp. počtu odpracovaných dní, za které je v daném měsíci poskytován stravenkový paušál.

Personalistika

Upravili jsme vstupování data změny v dialogovém okně Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Při generování přihlášky zaměstnance na zdravotní pojištění v agendě Personalistika na záložce Evidence podání nově PAMICA doplní v dialogovém okně Hromadné oznámení zaměstnavatele při nástupu (tj. kód P) do pole Datum změny buď datum z pole Začátek pracovního poměru (pro druhy poměru 1-9 pracovní poměr), nebo Datum vstupu do zaměstnání (pro ostatní druhy pracovních poměrů).

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Potvrzení k chráněnému účtu.

Zaměstnavatel má nově povinnost na žádost zaměstnance potvrdit, že jsou na chráněný účet zasílány pouze příjmy, které jsou chráněny po provedených srážkách ze mzdy, případně ty, které nepodléhají srážkám (stravenkový paušál, cestovní náhrady apod.).

Pro tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného jsme do dialogového okna Tisk doplnili možnost výběru roku.

Doposud bylo možné provést výběr období pouze Od měsíce – Do měsíce příslušného roku. Nově jsme tuto možnost rozšířili i o nastavení roku.

V dialogovém okně Tisk tiskové sestavy Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného jsme přidali možnost výběr roku

V agendě Personalistika jsme upravili výběr záznamů nad sloupcem Dat. nar. prostřednictvím dynamických záložek.

Nyní se provede výběr zaměstnanců s datem narození dle zvoleného měsíce.

V agendě Personalistika na záložce Evidence podání se pro jednotlivá podání vyplňuje druh pracovního poměru.

V agendě Personalistika jsme omezili seznam polí, která je možné hromadně upravit pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše.

Pracovní poměry

Na tiskovou sestavu Mzdový výměr jsme přidali informaci o osobním ohodnocení, a to v případě, že jej má zaměstnanec v agendě Pracovní poměry nastaveno.

V agendě Pracovní poměry jsme změnili zobrazení trvalých složek mezd na tiskových sestavách Přehled trvalých složek mezd a Trvalé složky mzdy dle zaměstnance. V případě, že je v dialogovém okně Tisk nastavena volba Pouze aktivní složky, na tiskových sestavách se zobrazí pouze neukončené trvalé složky mezd k aktuálnímu datu.

V agendě Pracovní poměry jsme na tiskové sestavě Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) upravili vyplnění počtu osob pracujících na dohody konané mimo pracovní poměr.

Zaměstnanci s dohodou o provedení práce, resp. s dohodou o pracovní činnosti, kteří v daném čtvrtletí neodpracovali žádné hodiny, se do počtu osob již neuvádějí.

Ostatní

Při založení účetní jednotky si nově můžete načíst údaje ze systému ARES.

Při založení nového záznamu v agendě Účetní jednotky stačí vyplnit pouze IČ firmy, ostatní adresní údaje se načtou ze systému ARES.

U zakládání nového záznamu můžete vyplnit pouze IČ firmy, zbývající údaje se načtou ze systému ARES automaticky

Na existující účetní jednotce můžete provést ověření údajů v systému ARES pomocí povelu Ověřit IČ (ARES)… z nabídky Záznam nebo stejným povelem zobrazeným po kliknutí na popisek pole IČ ve formuláři agendy Účetní jednotky.

Pomocí volby Ověřit IČ (ARES) si můžete ověřit údaje u existující účetní jednotky

Abychom vám usnadnili práci s převodem databází, doplnili jsme tuto možnost v rámci automatické údržby databáze přes příkazový řádek.

Nově můžete provést převod vybraných databází využitím automatických úloh pomocí parametrů. K současným parametrům /K a /Z, které provádí správu a zálohu databází, jsme přidali nový parametr /Kp. Pomocí tohoto parametru provedete převod účetních jednotek.

Příklad použití parametru pro převod všech vybraných databází: C:\Pamica\Pamica.exe/Kp.

Pro odesílání e-mailů pomocí SMTP je nově možné vyplnit jméno odesílatele.

Při nastavení volby SMTP v agendě Uživatelské nastavení v sekci E-mail můžete do pole E-mail zapsat také jméno, a to v případě, že e-mail následně uvedete v ostrých závorkách.

V agendách Personalistika a Pracovní poměry nově podporujeme formátovaný text na záložce Poznámky. Prostřednictvím ikon na liště můžete změnit velikost písma, použít tučné písmo či kurzívu. Jednotlivé povely jsou dostupné i z místní nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši.

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu ČS George (ABO).

Upravili jsme filtrování pomocí dynamických záložek nad sloupci s datem – nově je výběr vztažen k vybranému roku. Úpravu jsme provedli v agendách Pracovní poměry, Uchazeči, Výběrová řízení, Pracovní pozice, Upomínky, Lékařské prohlídky, Školení, eNeschopenka, Složky mezd, Složky nepřítomností, Složky srážek, Elektronická podání, Podání ELDP, HZUPN, NEMPRI, ONZ, PVPOJ, Doklady a Závazky.

Nově si můžete uzamknout nástrojové lišty v programu PAMICA a předejít tak jejich nechtěnému posunutí nebo skrytí.

Po uspořádání nástrojových lišt stačí zatrhnout v dialogovém okně Vlastní nastavení možnost Uzamknout lišty. Okno vyvoláte prostřednictvím povelu Upravit… dostupného v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad nástrojovou lištou.

Do menu Nápověda jsme nově přidali i odkaz na Portál POHODA s důležitými informacemi z oblasti daní, účetnictví, mezd i legislativních novinek.

Ve stejném menu jsme přejmenovali dosavadní povel Objednat… na Koupit v e-shopu, který umožní provést online objednávku přímo v našem e-shopu.

Na informační plochu jsme do levého panelu umístili odkaz na Zákaznické centrum pro jeho snadné otevření přímo z programu PAMICA.

V programu PAMICA jsme aktualizovali číselník kódů bank.