Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2020

Update PAMICA, rel. 12416

K dispozici od: 27. 8. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12415

Personalistika

V případě trvající insolvence zaměstnance zadané složkou srážky S01b je umožněno postihnout daňový bonus složkou srážky S01c Zákonná srážka – přikázání jiné peněžité pohledávky na daň. bonus. Tuto složku srážky je možné zadat v agendě Personalistika na záložku Trvalé srážky, a to pouze v období trvající insolvence.

Ostatní

Od verze Leden 2020, rel. 12416 došlo ke zvýšení zabezpečení systémové databáze zavedením výchozího hesla uživatele Admin pro síťové varianty programu PAMICA s licenčním číslem pro rok 2021.

Výchozí heslo uživatele Admin je vyžadováno při spuštění programu po nové instalaci nebo opětovném vytvoření systémové databáze. Vaše výchozí heslo uživatele Admin naleznete na dokumentu Potvrzení o licenci a zákaznické podpoře pro rok 2021 a v Zákaznickém centru v sekci Licenční čísla.

Update PAMICA, rel. 12415

K dispozici od: 12. 8. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12414

Personalistika

Na dialogu složky srážky S01d se již správně aktualizují údaje o instituci. Na záložce Trvalé srážky u srážek S01c a S01d se již nezobrazuje druh srážky.

Ostatní

Po aktualizaci produktů Microsoft Office se u malého počtu zákazníků setkáváme s chybou registrace komponenty ACEDAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ji nebylo potřeba opakovaně instalovat.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update PAMICA, rel. 12414

K dispozici od: 30. 7. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12413

Mzdy

Od 30. 7. 2020 dochází ke změně zákoníku práce v § 357, odst. 1, kdy je nově minimální výše průměrného výdělku vztažena k nejnižší úrovni zaručené mzdy. Od mezd za srpen 2020 nově kontrolujeme minimální výši průměrného výdělku ve vztahu k příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy. V případě, že je průměrný výdělek nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy, dojde automaticky k jeho zvýšení na odpovídající výši zaručené mzdy dané skupiny, do které je zaměstnanec zařazen.

V případě, že budou zadány nepřítomnosti v období 30. a 31. července 2020, měla by být náhrada mzdy (dovolená, placené volno) vypočítána také z průměrného výdělku v minimální výši zaručené mzdy (v případě, že by byl nižší). Stejné pravidlo o výši průměrného výdělku je nutné vztáhnout i pro veškeré příplatky vypočítané z průměrného výdělku.

V programu PAMICA není možné nastavit výši průměrného výdělku pro určité období, a z toho důvodu pro nepřítomnosti s náhradou mzdy nebo příplatky v období 30. a 31. července 2020 je nutné dopočítat rozdíly v náhradě mzdy, resp. příplatku a zadat je složkou mzdy, např. J01 Náhrada celkovou částkou.

Po importu docházky již nedochází k aktualizaci hodin nepřítomnosti u ručně zadaných nepřítomností. Při importu docházky se provede aktualizace nepřítomností pouze ve mzdách zaměstnanců, kteří mají rozvržení pracovní doby Turnusový režim a Turnus – měsíční úvazek.

Personalistika

V agendě Personalistika je na záložce Daně a pojistné umožněno smazat typ „neplatit doplatky do minima zdr. poj.“ pokud je v kombinaci s typem „sleva – invalidita 3. stupně“. Toto zadání se vztahuje pouze na zaměstnance, který je uznán invalidním pro třetí stupeň invalidity, ale jeho žádost o invalidní důchod byla ČSSZ zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní pro třetí stupeň invalidity. Tento zaměstnanec má nárok pouze na slevu na dani z příjmu, ale doplatek do minima zdravotního pojištění za něj musí být odveden.

V agendách Personalistika a Mzdy byla ukončena platnost složky srážky S01c Zákonná srážka – přikázání jiné peněžité pohledávky na daň. bonus. Poslední období, za které mohl být daňový bonus postihnut byl duben 2020, k tomuto období byly ukončeny všechny složky srážky S01c.

Pracovní poměry

Na tiskovou sestavu Potvrzení o zaměstnání v agendě Pracovní poměry musí nově od 30. 7. 2020 vstupovat informace o tom, jaká instituce zákonnou srážku nařídila. U nově zadaných a při editaci stávajících zákonných složek srážek S01 až S04 nově kontrolujeme zadání údajů o instituci, která srážku nařídila. V případě, že tyto údaje nejsou v dialogu složky srážky zadány, budete vyzváni k jejich doplnění.

Aktualizovali jsme tiskopisy Informace o nástupu do zaměstnání a Informace o ukončení zaměstnání.

Ostatní

Při elektronickém podání Přehledu o výši pojistného (PVPOJ) již nedochází k vytvoření chybné vazby v agendě Elektronická podání.

Tisková sestava Přehled srážek dle zaměstnance se již správně zobrazí i v případě, že je v agendě Složky srážek proveden výběr zaměstnance.

Update PAMICA, rel. 12413

K dispozici od: 16. 7. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12412

Personalistika a mzdy

Po obnově databáze v programu PAMICA docházelo k chybnému zrušení prominutí sociálního pojištění v již zaúčtovaných, resp. nezaúčtovaných mzdách. Aktuální vydání tuto chybu opravuje. Chyba je opravena samotnou instalací této aktualizace, kdy po otevření účetní jednotky dojde k převodu databáze, není nutné provádět žádné další kroky. Za způsobené potíže se omlouváme.

Při XML importu personalistiky se již správně aktualizuje bankovní účet v poli Účet na záložce Zaměstnanec v agendě Personalistika.

Update PAMICA, rel. 12412

K dispozici od: 1. 7. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12411

Personalistika a mzdy

Díky nově přijatému zákonu ze dne 16. 6. 2020 se promíjí některým zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu a využít ho mohou pouze zaměstnavatelé splňující stanovené podmínky.

Nárok na prominutí pojistného uplatníte na tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), který je nutné nově odeslat pouze elektronicky. Pro měsíce, za které se pojistné promíjí (červen–srpen), je tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ.

Splnění podmínek nároku na prominutí pojistného posuzuje zaměstnavatel sám. V případě, že splňujete podmínky a chcete za vybraný měsíc (červen–srpen) uplatnit prominutí sociálního pojistného, zatrhněte tento měsíc v agendě Globální nastavení/Nastavení v sekci Prominutí pojistného na SP.

Toto nastavení proveďte před vystavením mezd za příslušný měsíc. V případě, že máte mzdy již vystaveny, je nutné provést přepočet mezd pomocí povelu Záznam/Přepočítat mzdy...

Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel, který splňuje tyto podmínky:

  • zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce)
  • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
  • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného
  • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B)

Stanovení sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele

V příslušném měsíci, pro který nastavíte volbu v globálním nastavení, bude programem automaticky provedeno snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, a to u zaměstnanců, u kterých lze vyměřovací základ snížit.

Vyměřovací základ zaměstnavatele nebude snížen o vyměřovací základ zaměstnance:

  • kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c), zákoníku práce – tento důvod uveďte do pole Způsob ukončení na záložce Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry, nebo zadejte na záložku Daně a pojistné typ Snížení vym. základu SP – nelze uplatnit
  • jehož pracovní poměr netrvá k poslednímu dni měsíce, ve kterém je uplatňováno snížení vyměřovacího základu – není třeba nic nastavovat, program vychází z údaje v poli Datum odchodu na záložce Pracovní poměr v agendě Pracovní poměry
  • s druhy pracovního poměru A až Z a zaměstnání malého rozsahu – není třeba žádné speciální nastavení, rozhodující je údaj v poli Druh na záložce Pracovní poměr v agendě Pracovní poměry, resp. nastavení typu „zaměstnání malého rozsahu“ na záložce Daně a pojistné.

U každého zaměstnance bude vyměřovací základ sociálního pojištění snížen nejvýše o 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč, část vyměřovacího základu převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy.

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele dle výše uvedených pravidel bude automaticky zohledněno v tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Ten je nutné odeslat výhradně elektronicky do 20. dne v měsíci následujícím po vykazovaném období. Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného. Snížený vyměřovací základ se také projeví v tiskových sestavách Soupis sociálního pojištění, Rekapitulace mezd, Přehled mezd a Přehled sociálního pojištění.

Při zaúčtování mezd bude automaticky vytvořen ostatní závazek na odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele ze sníženého vyměřovacího základu a za zaměstnance z nesníženého vyměřovacího základu.

Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kteří uplatní snížený vyměřovací základ, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně o 33,8 %. Prominutí pojistného nemá rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

Ostatní

Aktualizovali jsme číselník Klasifikace zaměstnání (CZ–ISCO) k 1. 7. 2020.

Update PAMICA, rel. 12411

K dispozici od: 12. 6. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12410

Docházka

Upravili jsme import docházky pro zaměstnance, kteří mají nástup, resp. odchod v průběhu měsíce. Při importu již nejsou hodiny úvazku vyžadovány, resp. kontrolovány před nástupem, resp. po odchodu.

Upozornění: Zaměstnancům s nastaveným rozvrhem pracovní doby Turnusový režim, nulovou šablonou turnusu a měsíční mzdou, je nutné v měsíci nástupu, resp. odchodu zadat složku mzdy M07 Základní mzda pro část měsíce, kde uvedete příslušnou výši měsíční mzdy. V případě použití složky mzdy M01 Základní mzda se nepřepočítá výše základní mzdy.

V případě, že je ve mzdě zaměstnance vložena eNeschopenka a tento zaměstnanec má nastavený rozvrh pracovní doby Turnusový režim, nulovou šablonou turnusu a měsíční mzdy, je při importu docházky správně přepočítána mzda, aktualizovány hodiny nemoci a správně vykázány vyloučené doby.

Zaměstnancům s ukončeným pracovním poměrem a zadanými zákonnými srážkami je již možné zadat složku mzdy D06 Odstupné (s výpočtem). Správně se provede i import docházky.

Mzdy

Na dialozích zákonných složek srážek S01, S01a, S01b, S02, S03 a S04 již nedochází při ruční úpravě k nulování záložky Nezabavitelná mzda.

Na dialogu složky nepřítomnosti H07 Peněžitá pomoc v mateřství je správně zobrazeno datum porodu i po zaúčtování mezd.

Používáte-li podpisový certifikát s nastaveným zvýšeným zabezpečením při elektronickém odeslání NEMPRI (PVPOJ, ONZ, ELDP, HZUPN), zobrazí se okno pro zadání PIN a dokud nebude zadán tento PIN, nebude možné dokončit elektronické odeslání.

Ostatní

Na tiskové sestavě Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance v agendě eNeschopenka je již správně zobrazeno místo pobytu zaměstnance.

Na tiskových sestavách Přehled srážek dle zaměstnance a Potvrzení o zaměstnání jsou zbývající částky ke sražení ponížené o částku daňového bonusu zadaného složkou srážky S01c.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 12410

K dispozici od: 28. 5. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12409

Srážky

Na základě změny v zákoně č. 191/2020 Sb. a zpřesnění § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ jsme upravili výpočet srážek z odstupného. Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočtou zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, tzn. že se nezabavitelná částka neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

Uvedený postup výpočtu bude proveden z odstupného zadaného složkou mzdy D06 – Odstupné (s výpočtem).

Od 24. 4. 2020 není možné provádět exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus, a to na základě změny zákona č. 191/2020, kde bylo rozšířeno ustanovení § 317 odst. 2 OSŘ o daňový bonus. Zaměstnavatel nesmí od účinnosti zákona při provádění srážek ze mzdy daňový bonus zabavit, a to dle přechodného ustanovení: „Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví.“

Od 1. 7. 2020 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek na povinného a další vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka bude nově činit 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce 3 860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 6 502 Kč, tedy z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 7 771,50 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/3 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 2 590,50 Kč.

Mzdy

Upravili jsme odeslání Výplatní pásky, resp. Výplatního listu zaměstnancům se souběhem pracovních poměrů ve formátu PDF prostřednictvím e-mailového klienta. Těmto zaměstnancům je již správně odeslán pouze jeden e-mail s přílohou.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry již lze vygenerovat xml soubor za 2., resp. 4. čtvrtletí pro statistické zjišťování ISPV (Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku). Zároveň jsme upravili výpočet položek POCPREPQ (průměrný přepočtený počet zaměstnanců) a POCFYZQ (průměrný počet zaměstnanců). Položka POCFYZQ je nově vypočítána za jednotlivé kalendářní dny v měsíci.

Upravili jsme výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách a přepočteného počtu zaměstnanců i na výkazech pro Český statistický úřad, tj. Měsíční výkaz ve stavebnictví (Stav 1–12), Měsíční výkaz v průmyslu (Prům 1–12), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2–04) a Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4–01).

Personalistika

Na tiskové sestavy Kontrolní sestava pro ohlášení plnění povinného podílu a Ohlášení plnění povinného podílu již správně vstupuje celkový počet hodin ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení.

Ostatní

Po aktualizacích operačního systému Windows a produktů Microsoft Office se u malého počtu zákazníků setkáváme s chybou registrace komponenty ACEDAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme optimalizovali opravu komponenty tak, aby ji nebylo potřeba opakovaně instalovat.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update PAMICA, rel. 12409

K dispozici od: 14. 5. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12408

Mzdy

Pro tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd jsme na dialog Tisk přidali volbu Včetně rozpisu nepřítomností, díky níž jsou náhrady mezd zaměstnance rozepsány podle období nepřítomnosti. Nepřítomnosti zaměstnance jsou na sestavě nově řazeny chronologicky. V případě zrušení této volby se v rámci jednoho druhu nepřítomnosti náhrady mezd sečtou po zaměstnancích.

U náhrad mezd za překážky na straně zaměstnavatele jsou již správně uvedeny odvody sociálního, resp. zdravotního pojištění, pouze u dohod o provedení práce, resp. dohod o pracovní činnosti, které těmto odvodům podléhají.

Jestliže byla při nařízení karantény využita eNeschopenka, je povinností zaměstnavatele zaslat Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti i pro karanténu, která je delší než 14 kalendářních dnů. V agendě Mzdy/příslušný měsíc nově umožňujeme vystavit Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti i pro druh nepřítomnosti H02 Karanténa, u které je nutné nastavit pole Vystavit HZUPN. Samotné podání vytvoříte povelem Podání HZUPN z nabídky Záznam v agendě Mzdy/příslušný měsíc.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. června 2020 zvyšuje z částky 7 903 Kč na 11 607 Kč. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nově nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. V programu PAMICA je umožněno vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI) zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení, zadané složkami nepřítomnosti H05 a H06. U těchto složek nepřítomností je nutné mít nastavenou volbu Uzavření školského zařízení.

Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v měsíci únoru. Nárok na ošetřovné je zpětně od 11. března do 30. června.

Update PAMICA, rel. 12408

K dispozici od: 9. 4. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12407

Mzdy

Do agendy Mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd, kterou můžete využít jako podklad pro žádost o příspěvek z programu Antivirus. Tisková sestava obsahuje přehled vyplacených náhrad mezd prostřednictvím druhů nepřítomnosti H02 Karanténa nebo V06 Překážka na straně zaměstnavatele, které můžete mít zadané v různých procentních sazbách průměrného výdělku. K vyplaceným náhradám mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele jsou vyčísleny odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele za vybrané zaměstnance.

U zadaných složek nepřítomností V06 Překážka na straně zaměstnavatele je nově na záložce Složky nepřítomnosti zobrazena sazba % náhrady mzdy. Tuto sazbu jsme přidali i na tiskové sestavy Výplatní páska, Výplatní pásky a Výplatní list. Na tiskové sestavě Výplatní páska jsme upravili řazení překážek na straně zaměstnavatele tak, aby byly chronologicky za sebou.

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI). Upozorňujeme především na úpravu popisu pole Zahraniční mimo Slovenska, který byl rozšířen o text „ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)“. Toto pole je nutné zatrhnout před odesláním NEMPRI, které se týká žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení. Nastavíte jej v agendě Podání NEMPRI na záložce Položky v poli Zahraniční. V případě označení tohoto pole není při odeslání NEMPRI vyžadováno číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování.

Na složkách nepřítomnosti H05 Ošetřovné a H06 Ošetřovné – osamělý pracovník je možné nastavit volbu Uzavření škol. zařízení již od 11. 3. 2020.

Update PAMICA, rel. 12407

K dispozici od: 2. 4. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12406

Mzdy

V agendě Definice složek nepřítomností je možné pro složku nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele přednastavit sazbu náhrady v %. Tato přednastavená výše sazby se převezme při vložení složky nepřítomnosti do mzdy zaměstnance, a to při ručním vložení nepřítomnosti, resp. při importu docházky.

Sazbu náhrady v % je možné nastavit i pro uživatelské definice složek nepřítomností vytvořené kopií složky nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele.

Složku nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele využijete v souvislosti s nařízením vlády, kdy došlo k uzavření provozu a výkon práce zaměstnanců nemůže alespoň v omezeném rozsahu pokračovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnancům přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. V případě částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Na dialog složek nepřítomností H05 Ošetřovné a H06 Ošetřovné – osamělý pracovník jsme doplnili volbu Uzavření škol. zařízení, kterou je nutné nastavit u zaměstnanců, kteří mají ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení dle nařízení vlády České republiky. Nastavení volby Uzavření škol. zařízení má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP. V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc březen, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tuto volbu nastavit.

Pro vygenerování Podání HZUPN je nově možné nastavit volbu Vystavit HZUPN v již zaúčtovaných mzdách, a to na dialogu složek nepřítomností H01, H03 a H04.

Upravili jsme zaokrouhlení vypočteného redukovaného průměrného výdělku při výpočtu náhrady mzdy, a to na haléře s přesností na 2 desetinná místa.

Na tiskové sestavě Výplatní páska je správně uvedena hodnota vrácené deponované srážky zaměstnanci.

eNeschopenka

V agendě eNeschopenka je možné připojit pracovní poměr zaměstnance k eNeschopence se stavem importu Bez vzniku, u které je naimportováno ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Při exportu tabulky v agendě eNeschopenka do MS Excel je správně vyplněno jméno zaměstnance.

V případě, že je vytvořena nepřítomnost z eNeschopenky, a ta je dodatečně stornována, při opětovném vložení eNeschopenky do mzdy je nepřítomnost smazána.

Personalistika

Na tiskopis Oznámení o nástupu zaměstnance pro typ akce 1, 9 a 10 uvádíme správně údaje do části 7 – identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění, a stejně tak i do XML souboru při elektronickém odeslání tiskopisu.

Titul zaměstnance není uváděn na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele u pojišťoven VZP a OZP.

Update PAMICA, rel. 12406

K dispozici od: 16. 3. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12405

Srážky

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3 410 Kč na 3 860 Kč. Nezabavitelná částka na dlužníka bude činit 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 3 860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 6 502 Kč, tedy z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 6 908 Kč, a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 1 727 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3 860 Kč a 6 502 Kč, bude nově ve výši 20 724 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za duben. Pokud zpracováváte exekuční srážky, proveďte aktualizaci nejpozději před zpracováním mezd za duben.

Mzdy

V případě, že je ve mzdě vyplacené roční zúčtování daně z příjmů a zároveň v Globálním nastavení/Nastavení není nastavena volba Uvádět jméno a adresu zaměstnance, je již možné zaúčtovat mzdy.

Personalistika

V agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec je již správně zobrazen Stát u kontaktní adresy.

Update PAMICA, rel. 12405

K dispozici od: 5. 3. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12404

eNeschopenka

Od 28. 2. 2020 byly rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele v e-Podání DZDPN a v notifikacích zasílaných do datových schránek zaměstnavatelů. Rozšířili jsme import eNeschopenek o nové notifikace Změna a Storno. V rámci notifikace Změna budou zasílány změny data vzniku, resp. ukončení dočasné pracovní neschopnosti, ošetřujícího lékaře, pobytu a vycházek. V souvislosti s těmito změnami byla do agendy eNeschopenka přidána nová záložka Pobyt.

Personalistika

V agendě Personalistika jsme na záložku Zaměstnanec vrátili pole Účet, ve kterém je zobrazen aktivní bankovní účet zaměstnance ze záložky Bankovní účty. Informace o bankovním účtu si znovu můžete přidat do sloupců prostřednictvím místní nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši.

Na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti správně vstupují hodnoty i v letech 2017 a 2018.

Mzdy

V případě navazující nepřítomnosti z měsíce do měsíce se správně vygeneruje Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti HZUPN.

Na tiskové sestavě Výplatní list se již zobrazí údaj o dovolené.

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021 (platný od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2021) pro ČSSZ.

Update PAMICA, rel. 12404

K dispozici od: 20. 2. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12403

Personalistika

Do agendy Personalistika jsme zapracovali novou záložku Bankovní účty. Při převodu databáze do verze 12404 se na ní automaticky převede číslo bankovního účtu jednotlivých zaměstnanců z pole Účet, který byl doposud umístěn ve formuláři Zaměstnanec. V agendě Personalistika zároveň dojde k obnově sloupců do výchozího nastavení.

Nová záložka nabízí také možnost evidence změny bankovního účtu. Nové číslo účtu zadejte jako další položku, zatrhněte u ní pole Aktivní a u původního účtu zatržení u tohoto pole zrušte.

Na záložce Bankovní účty je možné evidovat i čísla účtů ve formátu IBAN.

Do programu PAMICA jsme přidali nový kalkulátor, kterým převedete číslo bankovního účtu do mezinárodního formátu IBAN. Na standardní liště naleznete novou ikonu pro tuto kalkulačku.

K elektronickému podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se již automaticky vyexportuje i příloha č. 1 Počet zaměstnanců i v případě, že zaměstnavatel nemá k 1. 12. zaměstnance se zdanitelnými příjmy.

V agendě Personalistika je opět možné smazat lékařskou prohlídku, resp. školení na záložce Lékařské prohlídky, resp. Školení.

Tisková sestava Ohlášení plnění povinného podílu se správně zobrazí, i v účetních jednotkách, kde je část roku importována z programu POHODA.

Mzdy

Na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky, resp. Výplatní list se již zobrazí údaj o dovolené i pro starší roky.

V případě, že má cizinec přidělené Číslo pojištěnce SP, vstoupí toto číslo na tiskopis Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN (HZUPN). Takový tiskopis je nutné podat vždy v písemné podobě.

Tiskopis Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN (HZUPN) je nyní možné, v případě nemoci delší než 14 dní, vygenerovat i v případě ukončení pracovního poměru.

Již lze odeslat Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI20) včetně příloh.

Při zaúčtování mezd již nedochází k vytvoření duplicitních předkontací v programu POHODA pro zaúčtování zdravotního pojištění, a to v případě nastavené XML komunikace programu PAMICA na program POHODA.

Ostatní

Aktualizovali jsme schémata employee.xsd a empType.xsd pro XML import personalistiky.

Je-li automatická údržba databáze spuštěna přes příkazový řádek, již proběhne v pořádku a celý proces je správně ukončen.

Update PAMICA, rel. 12403

K dispozici od: 29. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12402

Personalistika

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do řádku 05 nestupují zaměstnanci, kteří nemají v daném měsíci zdanitelný příjem.

Na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu již nejsou ve sloupci Nemoc zahrnuty hodiny nemoci ve svátek. Dále jsme na této sestavě změnili uložení hodnot ve sloupci Hodiny celkem.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry jsou při exportu tabulky do Microsoft Excel správně vyplněny hodnoty dovolené.

Ostatní

Do vystavené mzdy zaměstnance je již možné vložit eNeschopenku, i v případě vlastních uživatelských definic složek nepřítomností. Při vložení eNeschopenky se vygeneruje nepřítomnost s vazbou na originální definici složek nepřítomností H01, resp. H03.

Povelem Export pro docházku se vygeneruje XML soubor, ve kterém jsou již správně uvedeny hodnoty dovolené.

Update PAMICA, rel. 12402

K dispozici od: 15. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12401

Na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky, Diskrétní výplatní pásky jsou již správně uvedeny údaje o čerpané a zbývající dovolené.

V dialogových oknech pro hromadné vložení rozúčtování, hromadné vložení složek mezd a hromadné vložení trvalých složek mezd, které jsou vyplněny načtením z CSV souborů, jsou již uvedena jména zaměstnanců a jejich druhy pracovních poměrů.

Upravili jsme import eNeschopenek, správně se načte údaj o pracovním úrazu zaměstnance. V případě, že je v XML eNeschopenky uveden starý kód pracovního poměru, při importu provedeme svázání se správným pracovním poměrem zaměstnance.

V agendě Pracovní poměry se zobrazuje hláška o přečerpané dovolené pouze v případě jejího přečerpání.

Update PAMICA, rel. 12401

K dispozici od: 9. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12400

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2019, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 na částku 83 572,50 Kč.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 28 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 7.

V agendě Personalistika je možné určit pořadí pracovního poměru na záložce Pracovní poměr.

Na tiskové sestavě Slevy na dani a daňovém zvýhodnění se již správně vyplní rodné číslo zaměstnance.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 349/2019 Sb. se od roku 2020 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 502 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 608 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 652 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 19 824 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Zaktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Pro výplatu nemocenských dávek musí nově zaměstnavatel vyplňovat informaci o způsobu výplaty mzdy nebo odměny zaměstnanci. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku se způsob výplaty automaticky vyplní podle nastavení úhrady doplatku v agendě Personalistika.

V případě, že se mzda zaměstnanci vyplácí v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, kde uvede jiný způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí. Tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz.

Povolili jsme vystavení Žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování za rok 2019 a vystavení Žádosti o daňový bonus pro jednotlivé měsíce roku 2020. Vzory tiskopisů se nezměnily.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry je již možné smazat pracovní poměr.

eNeschopenka

U složek nepřítomností H01 – Nemoc a H03 – Nemoc – pracovní úraz ručně zadaných, resp. naimportovaných z docházky se v dialogovém okně složky nepřítomnosti při vložení eNeschopenky vloží číslo eNeschopenky i do pole Číslo rozhodnutí.

V agendě eNeschopenka se při importu eNeschopenek nově ukládají informace o importu do složky Log.

Na záložce Historie jsou správně uvedeny změny při připojení, resp. odpojení pracovního poměru.

Ostatní

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank, a zároveň jsme přidali SWIFT a kód země.