Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Aktualizace k verzi Leden 2020

Update PAMICA, rel. 12408

K dispozici od: 9. 4. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12407

Mzdy

Do agendy Mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd, kterou můžete využít jako podklad pro žádost o příspěvek z programu Antivirus. Tisková sestava obsahuje přehled vyplacených náhrad mezd prostřednictvím druhů nepřítomnosti H02 Karanténa nebo V06 Překážka na straně zaměstnavatele, které můžete mít zadané v různých procentních sazbách průměrného výdělku. K vyplaceným náhradám mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele jsou vyčísleny odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele za vybrané zaměstnance.

U zadaných složek nepřítomností V06 Překážka na straně zaměstnavatele je nově na záložce Složky nepřítomnosti zobrazena sazba % náhrady mzdy. Tuto sazbu jsme přidali i na tiskové sestavy Výplatní páska, Výplatní pásky a Výplatní list. Na tiskové sestavě Výplatní páska jsme upravili řazení překážek na straně zaměstnavatele tak, aby byly chronologicky za sebou.

Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI). Upozorňujeme především na úpravu popisu pole Zahraniční mimo Slovenska, který byl rozšířen o text „ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)“. Toto pole je nutné zatrhnout před odesláním NEMPRI, které se týká žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení. Nastavíte jej v agendě Podání NEMPRI na záložce Položky v poli Zahraniční. V případě označení tohoto pole není při odeslání NEMPRI vyžadováno číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování.

Na složkách nepřítomnosti H05 Ošetřovné a H06 Ošetřovné – osamělý pracovník je možné nastavit volbu Uzavření škol. zařízení již od 11. 3. 2020.

Update PAMICA, rel. 12407

K dispozici od: 2. 4. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12406

Mzdy

V agendě Definice složek nepřítomností je možné pro složku nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele přednastavit sazbu náhrady v %. Tato přednastavená výše sazby se převezme při vložení složky nepřítomnosti do mzdy zaměstnance, a to při ručním vložení nepřítomnosti, resp. při importu docházky.

Sazbu náhrady v % je možné nastavit i pro uživatelské definice složek nepřítomností vytvořené kopií složky nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele.

Složku nepřítomnosti V06 Překážka na straně zaměstnavatele využijete v souvislosti s nařízením vlády, kdy došlo k uzavření provozu a výkon práce zaměstnanců nemůže alespoň v omezeném rozsahu pokračovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnancům přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. V případě částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Na dialog složek nepřítomností H05 Ošetřovné a H06 Ošetřovné – osamělý pracovník jsme doplnili volbu Uzavření škol. zařízení, kterou je nutné nastavit u zaměstnanců, kteří mají ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení dle nařízení vlády České republiky. Nastavení volby Uzavření škol. zařízení má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP. V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc březen, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tuto volbu nastavit.

Pro vygenerování Podání HZUPN je nově možné nastavit volbu Vystavit HZUPN v již zaúčtovaných mzdách, a to na dialogu složek nepřítomností H01, H03 a H04.

Upravili jsme zaokrouhlení vypočteného redukovaného průměrného výdělku při výpočtu náhrady mzdy, a to na haléře s přesností na 2 desetinná místa.

Na tiskové sestavě Výplatní páska je správně uvedena hodnota vrácené deponované srážky zaměstnanci.

eNeschopenka

V agendě eNeschopenka je možné připojit pracovní poměr zaměstnance k eNeschopence se stavem importu Bez vzniku, u které je naimportováno ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Při exportu tabulky v agendě eNeschopenka do MS Excel je správně vyplněno jméno zaměstnance.

V případě, že je vytvořena nepřítomnost z eNeschopenky, a ta je dodatečně stornována, při opětovném vložení eNeschopenky do mzdy je nepřítomnost smazána.

Personalistika

Na tiskopis Oznámení o nástupu zaměstnance pro typ akce 1, 9 a 10 uvádíme správně údaje do části 7 – identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění, a stejně tak i do XML souboru při elektronickém odeslání tiskopisu.

Titul zaměstnance není uváděn na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele u pojišťoven VZP a OZP.

Update PAMICA, rel. 12406

K dispozici od: 16. 3. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12405

Srážky

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3 410 Kč na 3 860 Kč. Nezabavitelná částka na dlužníka bude činit 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 3 860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 6 502 Kč, tedy z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 6 908 Kč, a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 1 727 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3 860 Kč a 6 502 Kč, bude nově ve výši 20 724 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za duben. Pokud zpracováváte exekuční srážky, proveďte aktualizaci nejpozději před zpracováním mezd za duben.

Mzdy

V případě, že je ve mzdě vyplacené roční zúčtování daně z příjmů a zároveň v Globálním nastavení/Nastavení není nastavena volba Uvádět jméno a adresu zaměstnance, je již možné zaúčtovat mzdy.

Personalistika

V agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec je již správně zobrazen Stát u kontaktní adresy.

Update PAMICA, rel. 12405

K dispozici od: 5. 3. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12404

eNeschopenka

Od 28. 2. 2020 byly rozšířeny notifikační služby pro zaměstnavatele v e-Podání DZDPN a v notifikacích zasílaných do datových schránek zaměstnavatelů. Rozšířili jsme import eNeschopenek o nové notifikace Změna a Storno. V rámci notifikace Změna budou zasílány změny data vzniku, resp. ukončení dočasné pracovní neschopnosti, ošetřujícího lékaře, pobytu a vycházek. V souvislosti s těmito změnami byla do agendy eNeschopenka přidána nová záložka Pobyt.

Personalistika

V agendě Personalistika jsme na záložku Zaměstnanec vrátili pole Účet, ve kterém je zobrazen aktivní bankovní účet zaměstnance ze záložky Bankovní účty. Informace o bankovním účtu si znovu můžete přidat do sloupců prostřednictvím místní nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši.

Na tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti správně vstupují hodnoty i v letech 2017 a 2018.

Mzdy

V případě navazující nepřítomnosti z měsíce do měsíce se správně vygeneruje Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti HZUPN.

Na tiskové sestavě Výplatní list se již zobrazí údaj o dovolené.

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021 (platný od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2021) pro ČSSZ.

Update PAMICA, rel. 12404

K dispozici od: 20. 2. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12403

Personalistika

Do agendy Personalistika jsme zapracovali novou záložku Bankovní účty. Při převodu databáze do verze 12404 se na ní automaticky převede číslo bankovního účtu jednotlivých zaměstnanců z pole Účet, který byl doposud umístěn ve formuláři Zaměstnanec. V agendě Personalistika zároveň dojde k obnově sloupců do výchozího nastavení.

Nová záložka nabízí také možnost evidence změny bankovního účtu. Nové číslo účtu zadejte jako další položku, zatrhněte u ní pole Aktivní a u původního účtu zatržení u tohoto pole zrušte.

Na záložce Bankovní účty je možné evidovat i čísla účtů ve formátu IBAN.

Do programu PAMICA jsme přidali nový kalkulátor, kterým převedete číslo bankovního účtu do mezinárodního formátu IBAN. Na standardní liště naleznete novou ikonu pro tuto kalkulačku.

K elektronickému podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se již automaticky vyexportuje i příloha č. 1 Počet zaměstnanců i v případě, že zaměstnavatel nemá k 1. 12. zaměstnance se zdanitelnými příjmy.

V agendě Personalistika je opět možné smazat lékařskou prohlídku, resp. školení na záložce Lékařské prohlídky, resp. Školení.

Tisková sestava Ohlášení plnění povinného podílu se správně zobrazí, i v účetních jednotkách, kde je část roku importována z programu POHODA.

Mzdy

Na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky, resp. Výplatní list se již zobrazí údaj o dovolené i pro starší roky.

V případě, že má cizinec přidělené Číslo pojištěnce SP, vstoupí toto číslo na tiskopis Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN (HZUPN). Takový tiskopis je nutné podat vždy v písemné podobě.

Tiskopis Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN (HZUPN) je nyní možné, v případě nemoci delší než 14 dní, vygenerovat i v případě ukončení pracovního poměru.

Již lze odeslat Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI20) včetně příloh.

Při zaúčtování mezd již nedochází k vytvoření duplicitních předkontací v programu POHODA pro zaúčtování zdravotního pojištění, a to v případě nastavené XML komunikace programu PAMICA na program POHODA.

Ostatní

Aktualizovali jsme schémata employee.xsd a empType.xsd pro XML import personalistiky.

Je-li automatická údržba databáze spuštěna přes příkazový řádek, již proběhne v pořádku a celý proces je správně ukončen.

Update PAMICA, rel. 12403

K dispozici od: 29. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12402

Personalistika

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do řádku 05 nestupují zaměstnanci, kteří nemají v daném měsíci zdanitelný příjem.

Na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu již nejsou ve sloupci Nemoc zahrnuty hodiny nemoci ve svátek. Dále jsme na této sestavě změnili uložení hodnot ve sloupci Hodiny celkem.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry jsou při exportu tabulky do Microsoft Excel správně vyplněny hodnoty dovolené.

Ostatní

Do vystavené mzdy zaměstnance je již možné vložit eNeschopenku, i v případě vlastních uživatelských definic složek nepřítomností. Při vložení eNeschopenky se vygeneruje nepřítomnost s vazbou na originální definici složek nepřítomností H01, resp. H03.

Povelem Export pro docházku se vygeneruje XML soubor, ve kterém jsou již správně uvedeny hodnoty dovolené.

Update PAMICA, rel. 12402

K dispozici od: 15. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12401

Na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky, Diskrétní výplatní pásky jsou již správně uvedeny údaje o čerpané a zbývající dovolené.

V dialogových oknech pro hromadné vložení rozúčtování, hromadné vložení složek mezd a hromadné vložení trvalých složek mezd, které jsou vyplněny načtením z CSV souborů, jsou již uvedena jména zaměstnanců a jejich druhy pracovních poměrů.

Upravili jsme import eNeschopenek, správně se načte údaj o pracovním úrazu zaměstnance. V případě, že je v XML eNeschopenky uveden starý kód pracovního poměru, při importu provedeme svázání se správným pracovním poměrem zaměstnance.

V agendě Pracovní poměry se zobrazuje hláška o přečerpané dovolené pouze v případě jejího přečerpání.

Update PAMICA, rel. 12401

K dispozici od: 9. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12400

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2019, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 na částku 83 572,50 Kč.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 28 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 7.

V agendě Personalistika je možné určit pořadí pracovního poměru na záložce Pracovní poměr.

Na tiskové sestavě Slevy na dani a daňovém zvýhodnění se již správně vyplní rodné číslo zaměstnance.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 349/2019 Sb. se od roku 2020 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 502 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 608 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 652 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 19 824 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Zaktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Pro výplatu nemocenských dávek musí nově zaměstnavatel vyplňovat informaci o způsobu výplaty mzdy nebo odměny zaměstnanci. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku se způsob výplaty automaticky vyplní podle nastavení úhrady doplatku v agendě Personalistika.

V případě, že se mzda zaměstnanci vyplácí v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, kde uvede jiný způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí. Tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz.

Povolili jsme vystavení Žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování za rok 2019 a vystavení Žádosti o daňový bonus pro jednotlivé měsíce roku 2020. Vzory tiskopisů se nezměnily.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry je již možné smazat pracovní poměr.

eNeschopenka

U složek nepřítomností H01 – Nemoc a H03 – Nemoc – pracovní úraz ručně zadaných, resp. naimportovaných z docházky se v dialogovém okně složky nepřítomnosti při vložení eNeschopenky vloží číslo eNeschopenky i do pole Číslo rozhodnutí.

V agendě eNeschopenka se při importu eNeschopenek nově ukládají informace o importu do složky Log.

Na záložce Historie jsou správně uvedeny změny při připojení, resp. odpojení pracovního poměru.

Ostatní

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank, a zároveň jsme přidali SWIFT a kód země.