Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Leden 2019

Update PAMICA, rel. 12103

K dispozici od: 6. 2. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12102

Roční zúčtování

Z agendy Personalistika je nyní možné se přepnout přímo na roční zúčtování vybraného zaměstnance do agendy Roční zúčtování, a to přes nabídku vyvolanou přes pravé tlačítko myši, pomocí povelu Roční zúčtování…. Pokud vyvoláte nabídku přes pravé tlačítko myši na vybraném záznamu v agendě Roční zúčtování, je možné se pomocí povelu Personalistika… přepnout zpět do agendy Personalistika.

Sloupec Roční zúčtování v agendě Personalistika se nyní jmenuje Žádost o RZ. Z názvu sloupce nyní jasněji vyplývá, že se jedná o zaměstnance, kteří požádali o roční zúčtování záloh.

Ve chvíli, kdy budete rušit zatržení volby Roční zúčtování záloh v agendě Personalistika, zobrazí se nově hlášení, zda chcete volbu skutečně zrušit a informace o tom, že zaměstnanec bude v takovém případě vyřazen z dalšího zpracování ročního zúčtování záloh. Již provedené roční zúčtování v agendě zůstává a v případě potřeby je nutné ho smazat ručně.

Na tiskové sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech v ř. 19 je již správně vyplněna informace o provedeném roční zúčtování.

Personalistika

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti automaticky vyplňujeme hodnoty do ř. 06 a 06a.

Tisková sestava Úhrn přeplatků z ročního zúčtovaní zadaných složkami mezd je zobrazena vždy podle vybraného roku mezd.

Na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) je proškrtnuto pole Toto potvrzení nahrazuje v případě, že se nejedná o náhradu potvrzení.

Upravili jsme tiskové sestavy Slevy na dani (příloha mzdového listu) a Nezdanitelné částky základu daně (příloha mzdového listu), které najdete v agendě Personalistika.

Na tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsme upravili nastavení základní slevy na poplatníka, a to v případě zadané slevy na poplatníka pouze na jeden měsíc.

Období na tiskové sestavě Potvrzení o době trvání zaměstnání se vyplňuje podle vybraného roku mezd.

V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam v poli Stav o registrovaný partner, resp. registrovaná partnerka.

Ostatní

Upravili jsme import personalistiky Datová komunikace/Import personalistiky. Správně se naimportují zdravotní pojišťovny jednotlivých zaměstnanců a životní pojištění.

Update PAMICA, rel. 12102

K dispozici od: 23. 1. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12101

Roční zúčtování

Do programu PAMICA jsme přidali novou agendu Roční zúčtování. Díky této agendě budete mít přehled o zpracovaných ročních zúčtováních zaměstnanců, včetně přiložených příloh.

Jako doposud je nutné mít u každého zaměstnance, kterému chcete zpracovat roční zúčtování záloh, zatrženou volbu Roční zúčtování záloh v agendě Personalistika.

Další postup je odlišný od minulých let. Dříve bylo nutné zadat všechny údaje pro výpočet zúčtování na záložku Daně a pojistné v Personalistice. Nyní tyto údaje budete zadávat přímo do zúčtování konkrétního zaměstnance v nové agendě Roční zúčtování. V případě, že již máte zadané údaje pro výpočet zúčtování za rok 2018 v tabulce Daně a pojistné v agendě Personalistika, budou automaticky zahrnuty do zpracovaného ročního zúčtování. V dalších letech již bude nutné tyto údaje zadávat až v založeném ročním zúčtování.

Nový postup zpracování ročního zúčtování záloh by měl být následující:

Nejprve si v agendě Personalistika vyberte zaměstnance, kterým chcete zúčtování zpracovat. V nabídce Záznam agendy Personalistika jako doposud najdete povel Roční zúčtování záloh DzP…, po jeho zvolení se zobrazí dialogové okno, ve kterém zvolíte měsíc mezd, jehož prostřednictvím má být zaměstnancům vrácen přeplatek daně. Po zvolení tlačítka Další se zobrazí log s případným upozorněním a po stisku tlačítka Dokončit vás program přepne do nové agendy Roční zúčtování. Zde se vytvoří pro každého vybraného zaměstnance řádek s ročním zúčtováním.

Samotné zúčtování vybraného zaměstnance otevřete pomocí dvojkliku myši nebo pomocí klávesy Enter. V jednotlivých sekcích pak můžete doplnit údaje o slevách na dani a daňovém zvýhodnění, dle doložených potvrzení od zaměstnanců.

Do sekce Příjmy program automaticky načte údaje ze zpracovaných mezd. Pokud měl zaměstnanec příjmy i od jiných zaměstnavatelů, zadejte je do dalšího řádku tabulky.

Sekce Odpočty a slevy slouží k zadání nezdanitelných částek podle § 15 zákona o dani z příjmů např. odečet úroků z úvěrů, příspěvky zaměstnance na penzijní připojištění, resp. životní pojištění apod. Dále program do tabulky převede údaje o daňovém zvýhodnění na děti, dle nastavení v agendě Personalistika. Údaje v tabulce můžete upravit dle potřeby. Dále do této tabulky můžete zadat slevu na manžela či manželku. V případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu a chcete uplatnit výdaje za umístění, zadejte hodnotu do řádku Sleva za umístění dítěte (18a). Pokud zaměstnanec učinil prohlášení, bude automaticky načtena sleva na poplatníka. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na invaliditu, případně na studenta, zadejte příslušný počet měsíců, za které je možné slevu uplatnit.

V sekci Zúčtování vidíte výpočet samotného zúčtování. Jednotlivá zúčtování je možné v agendě Roční zúčtování uzavřít. Pokud máte zúčtování záloh vybraného zaměstnance hotové, pomocí povelu Uzavřít z nabídky Záznam jej uzavřete. V takovém zúčtování již není možné provádět další změny. V případě, že byste potřebovali udělat v zúčtování změnu, je nutné pomocí uvedeného povelu zrušit uzavření, provést změnu a opět uzavřít.

Pokud byste potřebovali roční zúčtování z nějakého důvodu smazat, použijte klávesovou zkratku Ctrl + Delete. Je možné smazat pouze zúčtování, které není uzavřené a jehož výsledek není v již zaúčtovaných mzdách zaměstnance.

Následně můžete vytisknout sestavu Výpočet daně z příjmů, kterou naleznete v nabídce tiskových sestav agendy. Dále zde najdete sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování, kterou jste dříve mohli tisknout z agendy Personalistika. Tiskovou sestavu Výpočet daně z příjmů jsme ponechali i v agendě Personalistika pro možnost tisku spolu se mzdovým listem.

V agendě Personalistika nyní najdete novou sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování zadaných složkami mezd, která informuje o přeplatcích na dani z ročního zúčtování a doplatcích na daňovém bonusu zadaných složkami mezd Z13 a Z14 a o opravách ročního zúčtování pomocí složek Z15 a Z16.

Záložka Přílohy v agendě Roční zúčtování vám umožní evidovat k zúčtování jednotlivých zaměstnanců např. potvrzení, která vám doložili pro uplatnění nezdanitelných částek daně, slev na dani atd.

Na záložku Upomínky můžete vložit upomínky ručně pomocí povelu Vložit upomínku, vyvolaného přes pravé tlačítko myši.

Pro agendu Roční zúčtování je možné nastavit přístupová práva, včetně práv na jednotlivé tiskové sestavy. Pokud používáte program PAMICA SQL a v něm nastavení práv na střediska, můžete toto nastavení využít i pro novou agendu Roční zúčtování.

V případě potřeby najdete podrobné informace pro jednotlivá pole v nápovědě, kterou zobrazíte pomocí klávesové zkratky Ctrl + F1. Nápovědu pro jednotlivé sekce pak zobrazíte pomocí klávesy F1.

Personalistika

Na tiskové sestavě Časové údaje jsou správně zobrazeny hodnoty za celý rok ve sloupci Přesčasy, nadúvazky.

V agendě Personalistika je již možné pracovat s přidanými volitelnými parametry na záložce Parametry.

Ostatní

Pro tištěnou verzi tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání jsme upravili vstupování hodnot o pohlaví.

Upravili jsme import účetní jednotky z programu POHODA. V agendě Pracovní pozice je správně přednastavena hodnota v poli Sjednaný týdenní úvazek.

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 12101

K dispozici od: 10. 1. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12100

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2018, kde byla změněna částka 2, 5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 na částku 78 062,50 Kč. Nově se při náhledu tiskové sestavy zobrazí dialogové okno Ohlášení plnění povinného podílu, kde si můžete zadat hodnoty do oddílu D a E pro kompletní vyplnění tiskopisu.

Na sestavu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně již správně vstupuje srážková daň ze všech příjmů, které jsou tak daněny.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 320/2018 Sb. se od roku 2019 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 233 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 428,67 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 607,17 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 643 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Přečerpaná dovolená zadaná zápornou částkou složkou mzdy J07 Proplacená/vrácená dovolená se správně zohlední ve mzdě zaměstnance.