Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2019

Update PAMICA, rel. 12112

K dispozici od: 21. 8. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12111

Výběr zaměstnanců je akceptován na tiskových sestavách Soupis sociálního pojištění, Přehled mezd, Rekapitulace mezd a Přehled sociálního pojištění.

Update PAMICA, rel. 12111

K dispozici od: 6. 8. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12110

Od 1. 7. 2019 byla snížena sazba pro odvod sociálního pojistného za zaměstnavatele na 24,8%. V některých případech mohlo dojít k chybnému zaokrouhlení tohoto odvodu. Nově je proveden výpočet odvodu pojistného za zaměstnavatele z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců a výsledek je zaokrouhlen na celé koruny nahoru.

Update PAMICA, rel. 12110

K dispozici od: 24. 7. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12109

Byla aktualizována datová věta PVPOJ19, která slouží k elektronickému odeslání tiskopisu Přehled o výši pojistného. Nový formát bude poprvé použit pro přehled za červenec 2019.

Update PAMICA, rel. 12109

K dispozici od: 18. 6. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12108

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která ruší tzv. třídenní karenční dobu. Program PAMICA při zpracování mzdových záznamů za červenec zaměstnanci nově vypočítá náhradu mzdy i za první tři dny nemoci. Zaměstnanci bude proplácena náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (nemoc) již od první zameškané směny. Výše náhrady mzdy bude ve výši 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Dle přechodných ustanovení platí, že pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost před účinností tohoto zákona (před 1. 7. 2019) a trvá za jeho účinnosti, řídí se postup při poskytování náhrady mzdy podle právní úpravy platné do 30. 6. 2019, tj. neposkytne se náhrada mzdy za první tři směny, nejvýše však za 24 neodpracovaných hodin. Zároveň dochází ke snížení pojistného placeného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění o 0,2 %. Celkové pojistné zaměstnavatele na sociální pojištění bude nově ve výši 24,8 %. Změna odvodu zaměstnavatele má vliv na výši superhrubé mzdy zaměstnance a snižuje ji ze 134 % na 133,8 %.

Od července je možné zadat nepřítomnost V18 Sick days na polovinu dne. Zároveň již není možné zadat čerpání sick days na první tři dny nemoci.

Po importu docházky je u složek nepřítomností H05 Ošetřovné a H06 Ošetřovné – osamělý pracovník správně přednastaven nárok.

Import účetní jednotky z programu POHODA CD květen 2019 již proběhne v pořádku.

Na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod již nevstupují uhrazené, resp. ukončené srážky a správně je vyplněna místně příslušná správa sociálního zabezpečení.

V případě, že je zadán začátek nebo konec otcovské na den svátku, zobrazí se hláška o zadání souběhu náhrady za svátek a otcovské.

Update PAMICA, rel. 12108

K dispozici od: 21. 5. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12107

Od 1. 6. 2019 dochází ke změně výpočtu srážek, kdy se základ pro srážky snížený o nezabavitelné částky bude porovnávat s částkou dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce (3 410Kč) a částky normativních nákladů na bydlení na jednu osobu (6 233 Kč), tj. částka, nad kterou se srazí bez omezení, bude nově ve výši 19 286 Kč. Maximální výše třetiny bude nově dosahovat částky 6 428 Kč. Poprvé se nový výpočet použije při zpracování mezd za červen. Pokud zpracováváte exekuční srážky, proveďte aktualizaci nejpozději před zpracováním mezd za červen.

Tisková sestava Soupis zdravotního pojištění v agendě Mzdy/Všechny mzdy se správně zobrazí pro každou zdravotní pojišťovnu zvlášť, a to i v případě změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem.

Bylo upraveno šifrování v souboru Batch.log.

Update PAMICA, rel. 12107

K dispozici od: 17. 4. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12106

Mzdy

Součástí daňového balíčku 2019 je zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení. Konkrétně se jedná o změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Od 1. 1. 2019 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč. U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč. Srážková daň ve výši 15 % u ostatních příjmů do 3 000 Kč bude poprvé použita při zúčtování příjmů za měsíc květen 2019.

Hodnoty zadané složkou mzdy Z20 Osvobozené příjmy správně vstoupí na tiskovou sestavu Přehled mezd do řádku Mimomzdové prostředky.

Ostatní

Do programu PAMICA jsme zapracovali nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 (platný od 28. 3. 2019 do 27. 3. 2020) pro ČSSZ.

V agendě Pracovní poměry byl změněn způsob vyhledávání a uložení střediska u pracovního poměru zaměstnance.

Update PAMICA, rel. 12106

K dispozici od: 26. 3. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12105

Personalistika

Na tiskovou sestavu Počet zaměstnanců (Příloha č. 1 Vyúčtování DzP) již nevstupují do počtu zaměstnanců ti, kterým k 1. 12. 2018 neplynuly příjmy ze závislé činnosti, např. z důvodu mateřské dovolené, nemoci apod., přestože zůstávají v pracovním poměru.

Na sestavě Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců jsou správně označeny měsíce účasti na nemocenském pojištění, a to v případech dlouhodobé nemoci nebo při překročení maximálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění.

Pracovní poměry

Po importu personalistiky jsou správně vyplněny všechny hodnoty na tiskových sestavách Trvalé složky mzdy dle zaměstnance a Přehled trvalých složek mezd.

Mzdy

Odložená výplata náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost z předchozího měsíce mezd se již neodstraní importem docházky zaměstnance do vystavené mzdy.

Zbývající sick days jsou uváděny na tiskových sestavách Výplatní páska, resp. Výplatní pásky, i když nejsou čerpány.

Tisková sestava Úhrn přeplatků z ročního zúčtování se správně zobrazí i pro zúčtování provedené z dat importovaných z programu POHODA.

Při zaúčtování mezd je proveden přepočet srážek v následujícím nezaúčtovaném měsíci mezd.

Aktualizovali jsme tiskopisy zdravotních pojišťoven (VZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ, ČPZP, OZP), a to Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele.

Update PAMICA, rel. 12105

K dispozici od: 18. 3. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12104

Mzdy

V případě, že výsledkem ročního zúčtování zaměstnance byl doplatek na daňovém bonusu a zároveň přeplatek na dani nižší než 50 Kč, nepřevedl se tento přeplatek na dani do mzdy zaměstnance. V případě, že ještě nemáte zaúčtované mzdy, ve kterých je zahrnut výsledek ročního zúčtování, dojde při převodu databáze k aktualizaci mezd a správnému zohlednění přeplatku na dani. Pokud již jsou mzdy zaúčtované, je nutné zrušit zaúčtování mezd a u těchto zaměstnanců provést editaci v ročním zúčtování (stačí doplnit údaj na záložku Poznámky v agendě Roční zúčtování). Dojde tak k aktualizaci hodnot ročního zúčtování ve mzdě zaměstnance.

Personalistika

Období na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech je správně uvedeno i po importu docházky nebo hromadném vložení složek mezd, kdy byl změněn způsob zdanění mzdy.

Pracovní poměry

Upravili jsme vstupování některých složek mezd a nepřítomností do položek xml souboru pro statistické zjišťování ISPV. Do položek HRMZDYQ a MZDY se již nezahrnují složky mzdy J03, J07 a J08. Do položky NAHRNEMZ nevstupuje složka nepřítomnosti H11. Do položek ABSCELKQ a ABSCELK zahrnujeme složku nepřítomnosti V07.

Ostatní

Výchozí konstantní symbol zadaný v agendě Globální nastavení/Nastavení nyní vstupuje na doklady - závazky vytvořené při zaúčtování mezd, resp. záloh na mzdy.

V řadě PAMICA SQL již proběhne správně export tabulky do textového formátu, a to v případě že jsou přidány sloupce Přesčasy, nadúvazky (hodiny) a Přesčasy, nadúvazky (Kč) v agendě Mzdy.

Update PAMICA, rel. 12104

K dispozici od: 22. 2. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12103

Ostatní

Aktualizovali jsme logo na tiskopisech Revírní bratrské pokladny. Jedná se o tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Do programu Microsoft Excel je možné provést export tabulky i v případě, že je přidán sloupec Druh důchodu v agendě Pracovní poměry.

Zaměstnanci se souběhem pracovního poměru a dohody o provedení práce se v případě překročení limitu 50 000 Kč pro osvobození penz., resp. životního pojištění správně navýší základ sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů u pracovního poměru. U dohody o provedení práce se správně vypočítá daň.

Při zaúčtování mezd s ročním zúčtováním se správně vytvoří ostatní závazek na přeplatek z ročního zúčtování v hotovosti pro zaměstnance, kteří mají ukončen pracovní poměr a zároveň nemají vystavenou mzdu po odchodu.

Do ř. 19 Potvrzení o zdanitelných příjmech nyní vstupují pouze částky z ročního zúčtování, kde přeplatek na dani, resp. doplatek ze zúčtování je vyšší než 50 Kč.

Při pokusu o uzavření ročního zúčtování ihned po zavření náhledu tiskové sestavy se již nezobrazí hlášení „Není žádný aktuální záznam“.

Pokud při XML komunikaci nebyla přenesena část dokladů do programu POHODA, je již možné je odeslat dodatečně.

Update PAMICA, rel. 12103

K dispozici od: 6. 2. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12102

Roční zúčtování

Z agendy Personalistika je nyní možné se přepnout přímo na roční zúčtování vybraného zaměstnance do agendy Roční zúčtování, a to přes nabídku vyvolanou přes pravé tlačítko myši, pomocí povelu Roční zúčtování…. Pokud vyvoláte nabídku přes pravé tlačítko myši na vybraném záznamu v agendě Roční zúčtování, je možné se pomocí povelu Personalistika… přepnout zpět do agendy Personalistika.

Sloupec Roční zúčtování v agendě Personalistika se nyní jmenuje Žádost o RZ. Z názvu sloupce nyní jasněji vyplývá, že se jedná o zaměstnance, kteří požádali o roční zúčtování záloh.

Ve chvíli, kdy budete rušit zatržení volby Roční zúčtování záloh v agendě Personalistika, zobrazí se nově hlášení, zda chcete volbu skutečně zrušit a informace o tom, že zaměstnanec bude v takovém případě vyřazen z dalšího zpracování ročního zúčtování záloh. Již provedené roční zúčtování v agendě zůstává a v případě potřeby je nutné ho smazat ručně.

Na tiskové sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech v ř. 19 je již správně vyplněna informace o provedeném roční zúčtování.

Personalistika

Na tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti automaticky vyplňujeme hodnoty do ř. 06 a 06a.

Tisková sestava Úhrn přeplatků z ročního zúčtovaní zadaných složkami mezd je zobrazena vždy podle vybraného roku mezd.

Na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) je proškrtnuto pole Toto potvrzení nahrazuje v případě, že se nejedná o náhradu potvrzení.

Upravili jsme tiskové sestavy Slevy na dani (příloha mzdového listu) a Nezdanitelné částky základu daně (příloha mzdového listu), které najdete v agendě Personalistika.

Na tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsme upravili nastavení základní slevy na poplatníka, a to v případě zadané slevy na poplatníka pouze na jeden měsíc.

Období na tiskové sestavě Potvrzení o době trvání zaměstnání se vyplňuje podle vybraného roku mezd.

V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam v poli Stav o registrovaný partner, resp. registrovaná partnerka.

Ostatní

Upravili jsme import personalistiky Datová komunikace/Import personalistiky. Správně se naimportují zdravotní pojišťovny jednotlivých zaměstnanců a životní pojištění.

Update PAMICA, rel. 12102

K dispozici od: 23. 1. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12101

Roční zúčtování

Do programu PAMICA jsme přidali novou agendu Roční zúčtování. Díky této agendě budete mít přehled o zpracovaných ročních zúčtováních zaměstnanců, včetně přiložených příloh.

Jako doposud je nutné mít u každého zaměstnance, kterému chcete zpracovat roční zúčtování záloh, zatrženou volbu Roční zúčtování záloh v agendě Personalistika.

Další postup je odlišný od minulých let. Dříve bylo nutné zadat všechny údaje pro výpočet zúčtování na záložku Daně a pojistné v Personalistice. Nyní tyto údaje budete zadávat přímo do zúčtování konkrétního zaměstnance v nové agendě Roční zúčtování. V případě, že již máte zadané údaje pro výpočet zúčtování za rok 2018 v tabulce Daně a pojistné v agendě Personalistika, budou automaticky zahrnuty do zpracovaného ročního zúčtování. V dalších letech již bude nutné tyto údaje zadávat až v založeném ročním zúčtování.

Nový postup zpracování ročního zúčtování záloh by měl být následující:

Nejprve si v agendě Personalistika vyberte zaměstnance, kterým chcete zúčtování zpracovat. V nabídce Záznam agendy Personalistika jako doposud najdete povel Roční zúčtování záloh DzP…, po jeho zvolení se zobrazí dialogové okno, ve kterém zvolíte měsíc mezd, jehož prostřednictvím má být zaměstnancům vrácen přeplatek daně. Po zvolení tlačítka Další se zobrazí log s případným upozorněním a po stisku tlačítka Dokončit vás program přepne do nové agendy Roční zúčtování. Zde se vytvoří pro každého vybraného zaměstnance řádek s ročním zúčtováním.

Samotné zúčtování vybraného zaměstnance otevřete pomocí dvojkliku myši nebo pomocí klávesy Enter. V jednotlivých sekcích pak můžete doplnit údaje o slevách na dani a daňovém zvýhodnění, dle doložených potvrzení od zaměstnanců.

Do sekce Příjmy program automaticky načte údaje ze zpracovaných mezd. Pokud měl zaměstnanec příjmy i od jiných zaměstnavatelů, zadejte je do dalšího řádku tabulky.

Sekce Odpočty a slevy slouží k zadání nezdanitelných částek podle § 15 zákona o dani z příjmů např. odečet úroků z úvěrů, příspěvky zaměstnance na penzijní připojištění, resp. životní pojištění apod. Dále program do tabulky převede údaje o daňovém zvýhodnění na děti, dle nastavení v agendě Personalistika. Údaje v tabulce můžete upravit dle potřeby. Dále do této tabulky můžete zadat slevu na manžela či manželku. V případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu a chcete uplatnit výdaje za umístění, zadejte hodnotu do řádku Sleva za umístění dítěte (18a). Pokud zaměstnanec učinil prohlášení, bude automaticky načtena sleva na poplatníka. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na invaliditu, případně na studenta, zadejte příslušný počet měsíců, za které je možné slevu uplatnit.

V sekci Zúčtování vidíte výpočet samotného zúčtování. Jednotlivá zúčtování je možné v agendě Roční zúčtování uzavřít. Pokud máte zúčtování záloh vybraného zaměstnance hotové, pomocí povelu Uzavřít z nabídky Záznam jej uzavřete. V takovém zúčtování již není možné provádět další změny. V případě, že byste potřebovali udělat v zúčtování změnu, je nutné pomocí uvedeného povelu zrušit uzavření, provést změnu a opět uzavřít.

Pokud byste potřebovali roční zúčtování z nějakého důvodu smazat, použijte klávesovou zkratku Ctrl + Delete. Je možné smazat pouze zúčtování, které není uzavřené a jehož výsledek není v již zaúčtovaných mzdách zaměstnance.

Následně můžete vytisknout sestavu Výpočet daně z příjmů, kterou naleznete v nabídce tiskových sestav agendy. Dále zde najdete sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování, kterou jste dříve mohli tisknout z agendy Personalistika. Tiskovou sestavu Výpočet daně z příjmů jsme ponechali i v agendě Personalistika pro možnost tisku spolu se mzdovým listem.

V agendě Personalistika nyní najdete novou sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování zadaných složkami mezd, která informuje o přeplatcích na dani z ročního zúčtování a doplatcích na daňovém bonusu zadaných složkami mezd Z13 a Z14 a o opravách ročního zúčtování pomocí složek Z15 a Z16.

Záložka Přílohy v agendě Roční zúčtování vám umožní evidovat k zúčtování jednotlivých zaměstnanců např. potvrzení, která vám doložili pro uplatnění nezdanitelných částek daně, slev na dani atd.

Na záložku Upomínky můžete vložit upomínky ručně pomocí povelu Vložit upomínku, vyvolaného přes pravé tlačítko myši.

Pro agendu Roční zúčtování je možné nastavit přístupová práva, včetně práv na jednotlivé tiskové sestavy. Pokud používáte program PAMICA SQL a v něm nastavení práv na střediska, můžete toto nastavení využít i pro novou agendu Roční zúčtování.

V případě potřeby najdete podrobné informace pro jednotlivá pole v nápovědě, kterou zobrazíte pomocí klávesové zkratky Ctrl + F1. Nápovědu pro jednotlivé sekce pak zobrazíte pomocí klávesy F1.

Personalistika

Na tiskové sestavě Časové údaje jsou správně zobrazeny hodnoty za celý rok ve sloupci Přesčasy, nadúvazky.

V agendě Personalistika je již možné pracovat s přidanými volitelnými parametry na záložce Parametry.

Ostatní

Pro tištěnou verzi tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání jsme upravili vstupování hodnot o pohlaví.

Upravili jsme import účetní jednotky z programu POHODA. V agendě Pracovní pozice je správně přednastavena hodnota v poli Sjednaný týdenní úvazek.

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 12101

K dispozici od: 10. 1. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12100

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2018, kde byla změněna částka 2, 5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 na částku 78 062,50 Kč. Nově se při náhledu tiskové sestavy zobrazí dialogové okno Ohlášení plnění povinného podílu, kde si můžete zadat hodnoty do oddílu D a E pro kompletní vyplnění tiskopisu.

Na sestavu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně již správně vstupuje srážková daň ze všech příjmů, které jsou tak daněny.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 320/2018 Sb. se od roku 2019 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 233 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 428,67 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 607,17 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 643 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Přečerpaná dovolená zadaná zápornou částkou složkou mzdy J07 Proplacená/vrácená dovolená se správně zohlední ve mzdě zaměstnance.