Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Říjen 2010

Update POHODA, rel. 9604

K dispozici od: 29. 12. 2010

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2010, rel. 9600 (resp. 96019602,  9603).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9603. Pokud už Kasu, rel. 9603 máte nainstalovanou, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD:  V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9604 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011

 • Od 1. ledna 2011 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401, vzor č. 17, vydaný Ministerstvem financí ČR. Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

  Z tohoto důvodu byla agenda Členění DPH rozšířena o nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011, resp. od 1. dubna 2011. Po aktualizaci programu bude účetní jednotka 2010 obsahovat staré i nové typy členění DPH, proto je nutné důkladně kontrolovat, zda je k dokladu přiřazeno správné členění. Členění DPH platná pro rok 2010 obsahují na počátku písmeno „x“ a po datové uzávěrce roku 2010 budou vymazána.

  Agendu Členění DPH si upravte dle zvyklostí používaných ve Vaší firmě. U členění DPH, které chcete používat, zatrhněte volbu Nabízet. Do dokladu se poté nabídnou pouze ta členění, která mají tuto volbu aktivovanou.

  Pokud je vzhledem k datu zdanitelného plnění nebo datu odpočtu použito nesprávné členění DPH, program Vás při ukládání dokladů na tuto skutečnost upozorní. Prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Doklady se špatným členěním lze snadno a rychle zkontrolovat, zda je u dokladů použito správné členění DPH. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Přiznání DPH.

  Při zvolení režimu účtování v následujícím období bez datové uzávěrky doporučujeme v agendě uživatelské nastavení změnit nastavení členění DPH. Staré typy členění DPH, tj. s písmenem „x“ na začátku, nahraďte typy novými. Tím si usnadníte zápis účetních dokladů spadajících do roku 2011. Budete-li zapisovat doklad ještě s datem 2010, ručně přiřadíte členění DPH obsahující na počátku písmeno „x“.

  Změnu členění DPH doporučujeme provést i u jednotlivých splátek leasingového majetku splatných po 1. lednu 2011. Úpravu proveďte v agendě Majetek/Leasingový majetek na záložce Splátky ještě před vystavením ostatních závazků.

  Možnost vystavení nového přiznání pro rok 2011 bude zapracována až do verze POHODA Leden 2011, rel. 9700.

Příspěvkové organizace

 • Pro příspěvkové organizace byla do agendy Účetnictví/Výkazy pro MF přidána další část účetní závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a to Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích a Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu.

  Automatické načtení dat z účetnictví umožňuje příloha č. 3 a to prostřednictvím povelu Načíst data v sekci Obecné. Po zvolení tohoto povelu se zobrazí agenda Účetnictví/Analýzy, ve které naleznete upravenou předlohu Cash flow vycházející z výchozího nastavení rozvahových účtů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pokud budete účtovat na účty, které nejsou touto vyhláškou do Cash flow zahrnuty, je nutné definici doplnit. Údaje do přílohy č. 4 je třeba doplnit ručně.

  Prostřednictvím volby Exportovat do XML provedete export příslušných výkazů pro předání do CSÚIS.

Účetnictví a sklady

 • Pole Země u adresy nemá vliv na slučování dokladů vstupujících do souhrnného hlášení.
 • Upraveno vstupování dat na tiskové sestavy Výsledovka po střediscích, resp. činnostech, Výsledovka po střediscích a činnostech analyticky, Rozvaha po střediscích, resp. činnostech a Rozvaha po střediscích a činnostech analyticky. Změny se projeví až v novém účetním období.
 • V případě rozdílného kurzu cenové skupiny a dokladu se již při přenosu přijaté objednávky do vydané objednávky v cizí měně vloží správná cena.

Ostatní

 • Byl aktualizován tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro VZP.
 • Elektronická podání je již možné podepisovat také pomocí klíče na čipové kartě.
 • Import dat z MDB databáze je možné provést do POHODA E1 i v případě, že jsou definovány volitelné parametry.
 • Již dojde ke správnému sehrání balíčků z programu Kasa do programu POHODA i v případě, že balíček obsahuje velké množství prodejek z různých dnů a zaúčtování se provádí po dnech.
 • Text předmětu se již neořízne v případě použití diakritiky a odeslání přes SMTP server.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9603 ze dne 3. 12. 2010:

Účetnictví

 • Pokud je položková faktura v cizí měně s různým členěním DPH, vstupuje případné zaokrouhlování do přiznání DPH pouze u jedné z položek.
 • Na tiskové sestavě Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Daň z příjmů, se již správně zobrazují odpisy aktuálního roku.

Sklady

 • Pokud je v agendě Adresář zadána individuální sleva ve výši 0 % a změní se prodejní cena zásoby, přepočítá se automaticky i tato individuální cena.
 • Pokud je vytvořen servisní nebo reklamační záznam s adresou, zaznamenávají se i tyto záznamy u dané adresy na záložce Doklady v agendě Adresář.
 • I když není pole Odbyt u skladové zásoby zatržené, nabízí se pro vložení do zákaznické reklamace.

Ostatní

 • V souvislosti s přechodem na bezpečnější hashovací algoritmus využívaný při vytváření elektronického podpisu byl implementován algoritmus SHA 2. Toto se týká aplikací využívajících Portál veřejné správy.
 • Bylo optimalizováno odesílání PDF dokumentů e-mailem.
 • V agendě Globální nastavení/Majetek je již opět možné přepnout se do agendy Předkontace v poli Pojistné prostřednictvím klávesy F5, resp. tři tečky.
 • Při rozšíření sekce Prodejka se zvětšuje i pole Zákazník včetně výklopného seznamu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9602 ze dne 11. 11. 2010:

Upozornění: Z důvodu změn v aplikaci POHODA bude po instalaci aktualizace použito výchozí nastavení ovládacích prvků. Po nainstalování update 9602 nebudou k dispozici uživatelské úpravy ovládání programu (např. vlastní klávesové zkratky nebo upravená nástrojová lišta).

Mzdy

 • Při zadání nemoci, ošetřovného a karantény na záložce Nepřítomnost v agendě Personalistika je možné zadat v poli Číslo rozhodnutí až 20 znaků.
 • V agendě Mzdy/Mzdy se ve sloupci Zaměstnanec zobrazují jména všech zaměstnanců bez ohledu na datum nástupu.
 • Na tiskové sestavě Karta zaměstnance v agendě Personalistika se již správně vyplňují stavy pracovníků.
 • Na tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění vstupuje na stranu 2 bod b) příjem ze zaměstnání malého rozsahu.
 • Pokud není zatržena volba Sumarizace ostatních závazků v agendě Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, vloží se do vytvářených závazků správná předkontace z agendy Globální nastavení/Mzdy 2.

Účetnictví a fakturace

 • V agendě Účetnictví/Analýza na záložce Definice analýzy bylo rozšířeno pole Definice na 255 znaků.
 • Na tiskovou sestavu Zálohové faktury k vystavení daň. dokl. již vstupuje správný výběr dat.

Sklady

 • Do agendy Servis byla přidána tisková sestava Součet položek, prostřednictvím které můžete zjistit i ručně zapsané položky.
 • POHODA E1: Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Inventurní rozdíly, prostřednictvím které můžete porovnat evidenční stav zásob k určitému datu se skutečným stavem zásob z vybraných inventurních seznamů.
 • Po založení nového dokladu v agendě Převod se již přednastaví číselná řada, která je vyplněna v agendě Uživatelské nastavení/Číselné řady.
 • Na tiskové sestavě Výdejka ze skladu, kterou naleznete v agendě Sklady/Výdejky, se správně tiskne odřádkování na záložce Poznámka.
 • U skladových položek vydané faktury se již vyplní předkontace dle pole Výnos i v případě přenosu položek z vydané zálohové faktury, která vznikla z přijaté objednávky importované z eFormu.
 • POHODA E1: Při exportu agendy Zásoby se již správně pojmenují sloupce prodejních cen.

Adresář

 • Splatnost dokladů nastavená v agendě Adresář v poli Splatnost se nyní přenáší i do závazků.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Adresy do Outlooku, který naleznete v agendě Adresář, se již správně přenesou kontakty do programu Microsoft Outlook.

Internetové obchody

 • Při importu přijatých objednávek z internetového obchodu Zoner inShop a Vltava se do dokladu vkládají jednotlivé položky, ze kterých se složené zásoby skládají.
 • Při importu zákazníků z internetového obchodu Zoner inShop do agendy Adresář se u již existujících adres neaktualizuje cenová skupina.

XML

 • Správně se již zobrazí ceny položek kompletu i v případě XML importu dokladu v cizí měně.
 • Při importu vydané faktury se respektuje nastavené zaokrouhlení zadané v XML souboru.
 • Element <text> byl rozšířen na 240 znaků.
 • Při XML importu se kontrolují práva na jednotlivé sklady. Nemá-li uživatel právo na sklad, import se neprovede.
 • Pokud v XML importu skladové zásoby bude u více obrázků uveden parametr default="true", v programu POHODA se jako výchozí označí první takto zadaný obrázek. Nebude-li ani jeden obrázek obsahovat tento parametr, bude v programu POHODA jako výchozí označen první obrázek v XML souboru.
 • Nebude-li v XML souboru u objednávky vyplněna adresa, nebude doklad importován do programu POHODA.
 • Pokud není v agendě Globální nastavení/Adresář zatržena volba Používat složku dokumentů, XML import obrázků do agendy Zásoby nelze provést.
 • Bylo upraveno spuštění automatické úlohy s typem XML komunikace.

Ostatní

 • POHODA E1: Nově je možné nastavit přístupová práva na tiskovou sestavu Výčetka platidel.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL je možné na záložce Doklady v agendách Nastavení/Seznamy/Střediska, resp. Činnost, Zakázky seřadit doklady podle data.
 • Bylo optimalizováno otevření účetní jednotky, která obsahovala velké množství činností nebo velký počet zásob s evidenčními čísly.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL, které pracují na SQL Serveru 2000, již lze zadat u adresy i obec.
 • Je již možné převést účetní jednotky ze starších verzí programu POHODA.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Nabízet historické sazby DPH, je možné sehrát balíčky z programu POHODA Kasa do programu POHODA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2010, rel. 9601 ze dne 12. 10. 2010:

Sklady

 • Vedle záručních oprav umožňuje program POHODA vést také evidenci placeného servisu, a to v samostatné agendě Servis.
 • V ekonomicko-informačním systému POHODA E1 byla přidána nová funkce, která zajistí automatickou synchronizaci údajů na skladových kartách. V agendě Globální nastavení/Sklady 2 zatrhněte volbu Automatická synchronizace a poté nastavte údaje, které chcete synchronizovat.
 • Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Neevidované zásoby, na které se zobrazí zásoby neevidované v programu POHODA.
 • Do agendy Nastavení/Seznamy/Stavy reklamace byla přidána tisková sestava Seznam stavů reklamace.
 • V agendě Sklady/Reklamace je možné zapsat odpovědnou osobu i ručně, tj. bez vazby na agendu Personalistika.
 • V agendě Prodejky již nedochází k odstranění formy úhrady v případě, že je doklad editován a zároveň je otevřena záložka Úhrady dokladu.

Účetnictví

 • U firem, které vedou daňovou evidenci, se již správně řadí záznamy na tiskové sestavě Zaúčtování podle předkontací, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Předkontace.
 • V agendě Účtová osnova je opět u požadovaných účtů vyplněna korekce.
 • Na tiskové sestavě Inventarizace pohledávek, resp. Inventarizace závazků se již zobrazuje celkový součet neuhrazených dokladů.
 • Tiskové sestavy Obratová předvaha (po střediscích, činnostech, zakázkách a analyticky) je možné opět vytisknout na výšku.

Personalistika a mzdy

 • Při zaúčtování mezd a záloh na účet se již do ostatního závazku vkládá číslo popisné, které je zadané u adresy trvalého pobytu zaměstnance.
 • Pokud je u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje zatržena volba Student, zobrazí se tento údaj na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, kterou naleznete v agendě Podání NEMPRI.
 • Nemáte-li u penzijních fondů, resp. životních pojišťoven zatrženu volbu Sumarizace ostatních závazků, nevyžaduje již program při editaci záznamu v agendě Personalistika doplnění fondu, resp. pojišťovny na záložce Srážky.

Internetové obchody

 • V agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Vlastnosti je možné související soubor, resp. související odkaz otevřít dvojklikem myši.
 • První obrázek přiřazený k zásobě se v agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Obrázky automaticky označí jako Výchozí.
 • V agendě Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů můžete u obecného internetového obchodu nastavit verzi XML komunikace, kterou budete pro export a import dat využívat. Nová verze XML 2.x umožňuje aktualizační import zásob a vazby dokladů.

Příspěvkové organizace

 • Nově je možné část A.4 a A.10 tiskopisu Příloha č. 5 a č. 6 vytvořit automatickým načtením dat z programu POHODA.
 • Jednotlivé typy výkazů je nově možné zobrazit prostřednictvím povelu Otevřít, který vyvoláte z místní nabídky pomocí pravého tlačítka myši.
 • Jednotlivé typy výkazů lze v rámci jednoho roku kopírovat prostřednictvím klávesové zkratky CTRL+K, resp. pomocí povelu Záznam/Editace/Kopírovat.
 • Na tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty není již řádek č. 109 (VI. Výsledek hospodaření) součtový.

Homebanking

 • Byla přidána podpora formátu MultiCach pro Komerční banku (export příkazů k úhradě a načítání výpisů).
 • Byl upraven export zahraničních příkazů pro službu Citibank. Do vytvořeného souboru se vkládá i SWIFT banky příjemce.
 • K bankovním dokladům, které se automaticky vytvoří prostřednictvím služby Homebanking a nespárují se s pohledávkou, resp. závazkem, se už opět vkládá předkontace Nevím.
 • Při načítání výpisů do agendy Banka se již správně zobrazí upozornění o nespárovaných záznamech.

Ostatní

 • Byla upravena tisková sestava Poštovní podací arch platný od 1. září 2010.
 • Pokud doplníte k již vytvořenému leasingovému majetku činnost, resp. středisko, projeví se tato změna automaticky i u zaúčtovaných daňových dokladů v agendě Účetní deník.
 • V agendách, ve kterých se sleduje historie dokladů, je již možné na položkách dokladu použít klávesu TAB.
 • V agendě Úkoly a upomínky je možné na záložce Postup plnění upravit i první záznam.
 • V agendě Úkoly a upomínky byla přidána perioda Rok pro možnost opakování úkolu, resp. upomínky.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Načíst zálohu je už možné načíst ručně zvolený záložní soubor, vytvořený ve starší verzi programu POHODA.

XML

 • Upraven XML export složených zásob.
 • Byl upraven XML import bezpoložkových dokladů. Cena uvedená v elementu <typ:priceHighSum> se již přenáší do programu POHODA.
 • XML import podporuje pouze jednu formu úhrady.
 • Při současném vyplnění elementů <typ:priceHigh> a <typ:priceHighVAT> v XML souboru se už také přenese do programu POHODA i údaj zadaný v elementu <typ:priceHighVAT>.
 • XML komunikace verze 2.x již vrací XML response s definicí namespace verze 2.x.
 • U elementu <companyType> zůstala pouze definice pro ID adresy.
 • Při načítání XML pomocí příkazového řádku se již provede načtení hodnot ze seznamových agend programu POHODA.
 • Při XML importu se už správně vyplní hodnota zadaná v elementu <inv:symPar>.

Kasa a Kasa Online

 • Znovu je už možné zaznamenávat veškeré operace prováděné uživatelem, včetně manipulace s položkami během prodeje. Změny se zaznamenávají na záložce Historie záznamu.
 • Při otevření programu POHODA se kurzor automaticky umístí do pole Heslo v dialogovém okně Přihlášení uživatele.
 • Do prodejních dokladů bylo umožněno vkládat skladové zásoby s váhovým čárovým kódem pomocí čtečky čárových kódů.
 • Do nabídky Nápověda programu Kasa byly přidány povely Jak změnit velikost písma, Zákaznická podpora, Objednat na webu a nejčastější otázky a odpovědi.
 • Program Kasa už spustíte i v případě, kdy má administrátor zadané heslo.