Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Adresář poplatníků

8. Adresář poplatníků

V programu TAX je možné zpracovat daňová přiznání pro poplatníky, kteří vedou účetnictví v ekonomicko-informačním systému POHODA, i pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou nebo vedou účetnictví v jiném systému.

Agenda Adresář poplatníků eviduje jednotlivé daňové poplatníky. Ty je možné převést z programu POHODA nebo zadat ručně.

20_1_adresar_poplatniku.png

U jednotlivých poplatníků je možné evidovat události, kontaktní osoby, rodinné příslušníky, spolupracující osoby a účastníky sdružení u fyzických osob, vystavená přiznání a také organizovat další dokumenty v elektronické podobě, které souvisejí s daným poplatníkem.

ZAVEDENÍ POPLATNÍKA

Poplatníka zavedete do programu pomocí povelu Vložit, stisknutím klávesy INSERT, nebo kliknutím na ikonu Ikona_Novy_zaznam.png . Tento povel spustí Průvodce zavedením adres poplatníků, který umožňuje zvolit požadovaný způsob zavedení poplatníka.

Průvodce se automaticky otevře i při prvním spuštění programu.

20_2_zavedeni_poplatnika.png

NAČTENÍ POPLATNÍKŮ Z PROGRAMU POHODA

Před načtením poplatníků z programu POHODA je nutné nejprve v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci XML komunikace zatrhnout volbu Umožnit komunikaci s ekonomickým systémem POHODA a zadat přihlašovací jméno, případně i heslo pro XML komunikaci. Zkontrolujte také instalační adresář ekonomického systému POHODA.

Poté na první straně Průvodce zavedením adres poplatníků zvolte, zda chcete načíst jednu firmu, nebo hromadně všechny firmy zavedené v systému POHODA. Na druhé straně průvodce zkontrolujte, případně změňte cestu k instalační složce programu POHODA, ze kterého chcete provést načtení poplatníků.

21_1_zavedeni_poplatnika.png

Na třetí straně průvodce zvolte firmy, které chcete do programu TAX načíst. Po kliknutí na tlačítko Dokončit provede TAX import adres poplatníků z databáze účetních jednotek v systému POHODA.

Některé údaje je nutné po převodu doplnit ručně. Jedná se například o informace o dětech a manželovi/manželce, pokud na ně poplatník bude uplatňovat slevu na dani. Dále se doplňují údaje o spolupracujících osobách a účastnících sdružení.

RUČNÍ ZALOŽENÍ POPLATNÍKA

Pokud s programem TAX nepoužíváte zároveň systém POHODA, můžete potřebné údaje zapsat ručně.

Na první straně průvodce zvolte, zda chcete do programu TAX zavést fyzickou, či právnickou osobu, a klikněte na tlačítko Další.

21_2_rucni_zalozeni_poplatnika.png

Na druhé straně průvodce klikněte na tlačítko Dokončit a ve formuláři agendy vyplňte všechny potřebné údaje. Informace o členech rodiny, spolupracujících osobách či účastnících sdružení uveďte na záložku Osoby.

MOŽNOSTI AGENDY ADRESÁŘ POPLATNÍKŮ

Pole Skupiny

Pomocí pole Skupiny je možné zařadit jednotlivé poplatníky do skupin, např. podle toho, která daňová přiznání pro ně vystavujete. Evidence slouží především pro výběr požadovaných poplatníků.

Záložka Události

Ke každému poplatníkovi lze zaznamenávat potřebné informace libovolného typu, kterým říkáme události. Události k danému poplatníkovi jsou přístupné prostřednictvím záložky Události v agendě Adresář poplatníků nebo z nabídky Události.

Novou událost vložíte k vybranému poplatníkovi povelem Vložit událost nebo přímo na záložce Události, a to kliknutím na nový řádek.

Náplň evidence událostí závisí na konkrétních potřebách každého uživatele programu. Jako příklad lze uvést zápis z jednání na finančním úřadě, zaznamenání důležitého telefonního hovoru nebo zápis o uzavření smlouvy s osobou zpracovávající přiznání za daňový subjekt.

Událost týkající se více poplatníků najednou lze vložit prostřednictvím povelu Vložit hromadnou událost z nabídky Události. Zobrazení událostí všech poplatníků je možné prostřednictvím povelu Otevřít události všech z nabídky Události.

Záložka Kontakty

Záložka Kontakty otevře seznam kontaktních osob poplatníka. Další kontakt přidáte ručním zápisem do nového řádku.

Záložka Osoby

Do tabulky Osoby uveďte seznam rodinných příslušníků poplatníka, manželku/manžela a děti žijící ve společné domácnosti, na něž budete uplatňovat v daňovém přiznání slevy na dani.

Str.22.1.png

Dále na této záložce uveďte údaje o spolupracující osobě, resp. o osobě, která rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích nebo podíl na výsledku hospodaření. U účastníků sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních účastnících sdružení. Pokud některá skutečnost trvala pouze část zdaňovacího období, vyplňte údaje do sloupců Od a Do.

Tabulku má smysl vyplňovat pouze u fyzických osob, kterým je zpracováváno přiznání k dani z příjmů. U osob právnických není možné údaje na záložku zadat.

Údaje z této tabulky budou zohledněny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zadaných kritérií. Údaj o osobě rozdělující příjmy a výdaje bude vyplněn i na tiskové sestavě Přehled pro OSSZ.

Záložka Vystavená přiznání

Záložka Vystavená přiznání obsahuje přehlednou informaci o všech vystavených přiznáních vybraného poplatníka.

23_1_vystavena_priznani.png

Konkrétní přiznání lze přímo z této záložky otevřít dvojklikem myši nebo pomocí povelu Otevřít, který se objeví po stisknutí pravého tlačítka myši na daném záznamu. Z přiznání označených jako Oficiální bude vytvořena tisková sestava Termíny plateb, kterou najdete po stisknutí klávesové zkratky CTRL+T v seznamu tiskových sestav v agendě Adresář poplatníků.

Záložka Dokumenty

Záložka Dokumenty otevře okno s dokumenty přiřazenými k aktuálnímu poplatníkovi nebo události. Dvojklikem myši soubor otevřete v aplikaci, ve které byl vytvořen. Po stisknutí pravého tlačítka myši se nad vybraným souborem otevře místní nabídka s dalšími povely, podobně jako v Průzkumníkovi Windows.

Okno obsahuje tlačítka a povely pro manipulaci se soubory. Dokumenty se přiřazují povelem Začlenit soubory. Soubory lze také přetahovat myší mezi oknem složky a Průzkumníkem Windows.

23_2_nabidka%20komunikace.png

Záložka Poznámky

Záložku Poznámky je možné využít pro vložení libovolné další poznámky k vybranému poplatníkovi.

Kromě informací o jednotlivých poplatnících nabízí Adresář poplatníků funkce usnadňující komunikaci uživatele programu s jednotlivými poplatníky. Tyto funkce najdete v hlavní nabídce Komunikace.

POVELY NABÍDKY DATABÁZE

Správa databází

Správa databází umožňuje provádět zálohování a údržbu databází poplatníků. Správu databází provedete prostřednictvím povelu Databáze/Správa databází v agendě Adresář poplatníků. Prostřednictvím vyvolaného průvodce zvolíte požadovaný rozsah a typ operace, které chcete provést. Údržbu databáze doporučujeme provést v případě, že se při práci s databází poplatníka objeví chybové hlášení či jiný problém.

Zabezpečení databází

Tato funkce provede zabezpečení databází proti neoprávněnému přístupu z jiných programů, než je daňový software TAX. V průvodci je nutné zvolit rozsah a typ požadovaného zabezpečení.

Správa licencí

Prostřednictvím povelu Správa licencí je možné přidávat nebo odebírat licence k používání programu TAX v síti. Při zakoupení programu TAX získáváte základní licenci pro jednoho uživatele. Pokud chcete program používat síťově, je nutné k této základní licenci zakoupit tzv. přídavnou síťovou licenci CAL, a to pro každého dalšího uživatele, který bude k programu přistupovat současně s vámi. Počet licencí je kontrolován při každém spuštění programu. Používání programu v síti umožňuje pouze varianta TAX Profi.

Otevřít aplikační adresář

Tento povel otevře složku, ve které máte program TAX nainstalován.

Otevřít datový adresář

Prostřednictvím tohoto povelu je možné otevřít složku, ve které máte uložena data (tzn. databáze jednotlivých poplatníků evidovaných v agendě Adresář poplatníků).

POVELY NABÍDKY ARCHIV (pouze ve variantě Profi)

Pomocí povelu Archiv přiznání otevřete agendu, ve které najdete vystavená přiznání všech poplatníků. Pomocí nastavení sloupců v tabulce agendy můžete vybírat požadované údaje, např. všechny poplatníky, kteří jsou povinni zaplatit pololetní zálohu na daň z příjmů apod. Vybrané údaje lze vytisknout prostřednictvím povelu Tisk tabulky, který najdete v nabídce po stisknutí pravého tlačítka myši v tabulce agendy. Vybraným poplatníkům můžete prostřednictvím povelů z nabídky Komunikace zaslat e-mail či vytvořit a následně odeslat dokument pomocí povelu Hromadná korespondence.

POVELY NABÍDKY UDÁLOSTI

Otevřít události

Prostřednictvím tohoto povelu otevřete agendu Události se záznamy pro vybraného poplatníka. Povel Otevřít události je také přístupný z místní nabídky, která se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce Události.

Otevřít události všech

Události se záznamy všech poplatníků zobrazíte prostřednictvím povelu Otevřít události všech. Pokud jste předtím provedli výběr poplatníků, je tento výběr respektován.

Vložit událost

Pomocí tohoto povelu provedete k aktuálnímu poplatníkovi zápis do agendy Události. Povel je přístupný v agendě Adresář poplatníků z nabídky Události a také z místní nabídky, která se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce Události. Ke každé události lze přiřadit související dokumenty, a to pomocí záložky Dokumenty.

Vložit hromadnou událost

Tento povel otevře agendu Události v režimu hromadného zápisu. Formulář je nadepsán Hromadná událost a v poli Firma je uveden počet poplatníků, ke kterým bude vytvořen záznam události. K hromadné události lze přiřadit jeden dokument pomocí záložky Dokumenty, k jednotlivým událostem se uloží jeho zástupce. K hromadnému zápisu dojde při uložení záznamu.