Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

13.9 Pobočkové zpracování dat

Pobočkové zpracování dat vám umožní sehrávání dat z firemních poboček nebo klientů účetních firem.

K výměně dat dochází mezi centrálou a pobočkou pomocí offline zpracování datových balíčků, které obsahují pouze změněná a nově pořízená data.

Doklady jedné účetní jednotky můžete pořizovat na několika vzájemně nepropojených místech (pobočkách). Data účetní jednotky z jednotlivých poboček se shromažďují do centrální databáze (centrály). Mezi centrálou a pobočkami dochází k výměně dat oběma směry, a to pomocí datových souborů – tzv. balíčků dat.

Jaké licence je třeba zakoupit?

Abyste mohli pobočkové zpracování dat správně a bez komplikací zprovoznit, je třeba mít pro každou budoucí pobočku zakoupenu samostatnou základní licenci systému POHODA (např. ve variantě POHODA Jazz) a pro centrálu ještě tzv. datovou centrálu, která se nazývá POHODA PZD. Tento doplněk lze dokoupit pouze k centrálám, na kterých je provozován systém POHODA ve variantě Standard, Premium nebo Komplet.

Obchodní konzultace

Před zakoupením a zprovozněním pobočkového sehrávání dat doporučujeme obchodní konzultaci s technikem společnosti STORMWARE, při které bude prověřena vhodnost nasazení produktu ve vaší firmě.

Nastavení PZD

Nastavení pobočkového zpracování dat probíhá v několika následujících krocích:

Nastavení pobočkového zpracování dat začíná v místě budoucí centrály.

Nastavení centrály

V místě, kde se budou sehrávat veškerá data z jednotlivých poboček, se aktivuje tzv. PZD. Toto nastavení musíte aktivovat v agendě Globální nastavení v sekci Centrála, kde zatrhnete volbu Používat pobočkové zpracování dat.

Dále vyberte variantu pobočkového zpracování dat:

 • Možnost Centrála/Pobočky použijte v situaci, kdy má konkrétní účetní jednotka více samostatných poboček.
 • Varianta Účetní/Klient lépe postihuje potřeby účetních firem a jejich klientů při vzájemném předávání dat v elektronické podobě. Pokud personální a mzdovou agendu zpracovává klient (pobočka), zatrhněte volbu Personalistiku a mzdy vede klient.

Jakmile zvolený záznam v agendě Globální nastavení uložíte, provedou se dále popsané operace, jejichž výsledkem je aktivace centrály:

 • obnova databáze a rozšíření její struktury o pole potřebná pro pobočkové zpracování dat,
 • vytvoření záznamu typu Centrála (Účetní) v agendě Pobočky,
 • u všech záznamů, kde se volí vlastník záznamů (viz Pořízení práv pro pobočky), je jako vlastník nastavena Centrála,
 • otevření agendy Pobočky za účelem vytvoření poboček (viz Nastavení poboček).

451_GN.png

Tím je dokončena úvodní inicializace centrály. Kompletní zprovoznění pobočkového zpracování dat ale zahrnuje řadu dalších odborných operací, proto vám doporučujeme, abyste přenechali jeho nastavení a zprovoznění vyškoleným specialistům.

Nastavení poboček

Aktivací pobočkového zpracování dat v agendě Globální nastavení v sekci Centrála se zpřístupní agenda Pobočky, která slouží k založení poboček a sledování historie přenosů. V agendě Pobočky založte záznam pro každou provozovnu, ve které chcete pobočkové zpracování dat používat. Každá pobočka musí mít unikátní zkratku, která nesmí mít více než tři znaky. Zkratka spoluvytváří název datového souboru, tedy již zmiňovaného balíčku dat, který je určen pro import a export mezi centrálou a pobočkami. Pro snazší orientaci mezi záznamy poboček uveďte v agendě Pobočky i detailnější popis pobočky.

452_ag_pobocky.png

Dále doplňte adresu provozovny, kontaktní telefony a adresy elektronické pošty. Všechny tyto údaje budou uvedené na výstupních dokladech pobočky. Pro každou pobočku je nezbytné uvést do pole Licence unikátní instalační číslo té varianty systému POHODA, kterou jste zakoupili a která bude nainstalována v dané pobočce.

V poli Typ vyberte typ jednotky Pobočka (Klient). Aktuálně máte k dispozici následující typy jednotek:

Režim Centrála/Pobočky:

 • Centrála – V agendě Pobočky může být pouze jeden záznam tohoto typu.
 • Pobočka – V agendě Pobočky může být neomezený počet záznamů tohoto typu.

Režim Účetní/Klient:

 • Účetní – V agendě Pobočky může být pouze jeden záznam tohoto typu.
 • Klient – V agendě Pobočky může být pouze jeden záznam tohoto typu.

Zatržením volby Sdílet adresář centrály zpřístupníte pobočce celý adresář centrály. V opačném případě bude mít pobočka přístupné pouze adresy, které sama vytvořila. V režimu Účetní/Klient je tato volba automaticky zatržena.

Volbou Automatické odesílání/příjem balíčků dat e-mailem aktivujete možnost automatického přijímání a odesílání datových balíčků e-mailem. Pokud je volba aktivní, zpřístupní se tlačítko Nastavení, jehož prostřednictvím provedete nastavení e-mailového účtu a nastavení pro připojení (servery). Bližší informace o nastavení e-mailového účtu naleznete v interaktivní nápovědě, kterou otevřete stiskem klávesy F1.

Prostřednictvím volby Na tuto jednotku při dávkovém zpracování neodesílat data určíte, že na zvolenou pobočku nebude při spuštění přes parametr PZDa odeslán balíček dat. Pokud jej nechcete zasílat na žádnou pobočku, aktivujte volbu Při dávkovém zpracování neodesílat žádná data přímo na centrále.

Pořízení práv pro pobočky

Pro další práci s pobočkovým zpracováním dat je nezbytné, abyste zřídili práva jednotlivým pobočkám. Oproti přístupovým právům uživatelů programu se práva poboček nastavují odlišným způsobem.

Nastavení práv v režimu Centrála/Pobočky

Práva poboček můžete pořídit ke „zdrojům“ definovaným v agendách Bankovní účty, Hotovostní pokladny, Číselné řady, Střediska, Činnosti, Zakázky, Homebanking, KasySklady dané účetní jednotky. Jakmile aktivujete PZD volbou Používat pobočkové zpracování dat v agendě Globální nastavení, tak se ve výše uvedených agendách zpřístupní pole Jednotka. Výběrem centrály nebo pobočky v tomto poli určíte tzv. vlastníka záznamu, a tím nastavíte práva pobočky pro práci s tímto zdrojem. Po aktivaci PZD je vlastníkem všech zdrojů (bankovní účty, číselné řady atd.) centrála.

Výběr vlastníka záznamu ovlivňuje možnost práce s daným záznamem:

Vlastníkem záznamu je centrála:

 • Centrála: Chcete-li nastavit výhradní přístup centrály, zvolte zkratku centrály (např. CNT) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočky nemají tento zdroj k dispozici. Třeba v případě bankovního účtu nemohou pobočky s tímto účtem ani pracovat, ani do pohybů tohoto účtu nahlížet, znamená to tedy, že účet se vůbec nezobrazí. Pořizovat bankovní doklady k tomuto účtu má povoleno pouze centrála.

Veřejný zdroj:

 • <CRD>: Jestliže potřebujete nastavit přístup centrály s omezeným přístupem poboček, zvolte toto nastavení práv v poli Jednotka daného záznamu. Vlastníkem tohoto „veřejného zdroje“ je centrála, ale pobočky tento zdroj vidí a mohou s ním s určitými omezeními pracovat. Mají k němu práva pro čtení. Příklad: Pokud bude existovat bankovní účet s právem <CRD>, pobočka bude moci tento účet používat k vyplnění pole Účet v agendě Vydané faktury, ale nebude mít oprávnění vytvářet k němu bankovní doklady v agendě Banka.
Hodnotu <CRD> není možné zvolit v agendě Hotovostní pokladny.

Sdílený zdroj:

 • <CSD>: Pro nastavení sdíleného přístupu centrály i poboček zvolte právě toto nastavení práv. Vlastníkem je centrála, ale pobočky mohou s tímto zdrojem pracovat. V současné verzi můžete toto právo přiřadit pouze v agendě Sklady. V rámci pobočkového zpracování dat je sklad s právem <CSD> chápán jako sdílený. Příjem a výdej skladových zásob, vkládání nových zásob a jejich opravu lze provádět bez omezení na centrále i na všech pobočkách. Této možnosti využijete například u „skladů“ služeb, kdy nabídka služeb je shodná pro centrálu i pobočky. Skladové zásoby je možné vymazat pouze na centrále.

  Veškeré pohyby zboží u sdílených skladů jsou vedeny na centrálu. V případě opětovného založení pobočky z inicializačního balíčku č. 1 (např. po datové uzávěrce nebo instalaci aktualizace) budou stavy zásob na pobočce nulové. Když potřebujete obnovit skutečný stav zásob, je nutné vytvořit na centrále výdejku s odpovídajícím množstvím zásob ze sdíleného skladu a na pobočce příjemku. Tím dojde z hlediska pobočky k naskladnění zásob na sdílený sklad.

Vlastníkem záznamu je pobočka:

 • Pobočka: Chcete-li nastavit přístup konkrétní pobočky, zvolte zkratku pobočky (např. PHA) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočka získá právo s tímto zdrojem plně pracovat. Ostatním pobočkám se tento zdroj nezobrazí a nemají ho vůbec k dispozici. Příklad: Pobočka, která má odpovídající právo, pořizuje doklady do pokladny. Centrála nemůže tyto doklady pořizovat, nicméně je může v případě potřeby opravit.

Nastavení práv v režimu Účetní/Klient

Práva poboček pořídíte ke „zdrojům“, které jsou definované v agendách Bankovní účty, Hotovostní pokladny, Číselné řady, Kasy Homebanking. Po aktivaci PZD povelem Používat pobočkové zpracování dat je v uvedených agendách zpřístupněno pole Jednotka. Výběrem účetní nebo klienta v tomto poli se určuje tzv. vlastník záznamu a jsou tak nastavena práva klienta pro práci s tímto zdrojem. Po aktivaci PZD je vlastníkem všech zdrojů (bankovní účty, číselné řady atd.) účetní. Jakmile ale založíte klienta, proveďte nastavení práv a změňte vlastníka zdrojů podle potřeby.

Vlastníkem záznamu je účetní:

 • <CNT>: Chcete-li nastavit výhradní přístup účetní, zvolte Účetní (např. UCT) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočky nemají tento zdroj k dispozici a nezobrazí se jim. Příklad: V případě bankovního účtu nemohou pobočky s tímto účtem ani pracovat, ani do jeho pohybů a stavů nahlížet. Bankovní doklady k tomuto účtu smí pořizovat pouze centrála.

Veřejný zdroj

 • <CRD>: Pokud chcete nastavit přístup centrály (účetní) s omezeným přístupem klienta, zvolte toto nastavení práv v poli Jednotka daného záznamu. Vlastníkem tohoto „veřejného zdroje“ je účetní, ale pobočky tento zdroj vidí a mohou s ním v určitých omezeních pracovat. Mají k němu práva pro čtení.
  Příklad: Existuje-li bankovní účet s právem <CRD>, klient může tento účet používat k vyplnění pole Účet v agendě Vydané faktury, ale nebude mít kompetence vytvářet k němu bankovní doklady v agendě Banka.

Vlastníkem záznamu je klient:

 • <POB>: Klienta, kterému chcete nastavit přístup (např. KLI), zvolte v poli Jednotka daného záznamu. Klient má právo s tímto zdrojem plnohodnotně pracovat. Příkladem uvádíme práci s pokladnou: Klient pořizuje doklady určité pokladny. Účetní nemůže tyto doklady pořizovat, nicméně je může v případě potřeby opravit.

Pole Jednotka ve výše uvedených agendách musí být vždy vyplněno. Pokud jej vymažete stiskem klávesy DELETE v agendách Číselné řady Pokladna, POHODA vás vyzve, abyste příslušného vlastníka zvolili. Vymažete-li pole Jednotka v ostatních agendách, automaticky se do uvedeného pole nastaví zkratka <CRD> a záznam je považován za veřejný.

Nastavení práv poboček v agendě Sklady v režimu Centrála/Pobočky proveďte ještě před začátkem práce s pobočkami, tedy než poprvé odešlete data na pobočku. Po odeslání prvního balíčku dat už není možné pole Jednotka měnit.

Vytvoření poboček na vzdáleném pracovišti

451_1.png

Pomocí průvodce pro pobočkové zpracování dat, kterého aktivujete stejnojmenným povelem z nabídky Soubor/Datová komunikace, provedete odeslání dat na pobočku.

V síťové verzi lze povel Pobočkové zpracování dat použít pouze na serveru a za předpokladu, že POHODA není spuštěna na žádné klientské stanici.

Na první straně průvodce zvolte Odeslání dat a na druhé stránce vyberte pobočku, kterou chcete na vzdáleném pracovišti vytvořit. Stiskněte tlačítko Další a vytvoříte tak inicializační balíček dat. Informace o balíčku i s jeho číslem jsou vypsány na poslední straně tohoto průvodce. Balíček dat, který má pořadové číslo jedna, je určen k vytvoření pobočky.

Vytvořený soubor, tedy balíček dat, předáte do místa pobočky na CD, e-mailem nebo třeba pohodlně přes FTP server. Balíček dat naleznete ve složce PZD, která je podsložkou instalační složky systému POHODA (např.: C:\ProgramFiles\Stormware\Pohoda\PZD). A právě z těchto dat založíte na pobočce novou účetní jednotku.

Instalační číslo pobočky musí odpovídat instalačnímu číslu uvedenému na centrále v agendě Pobočky.

S jejím zavedením vám pomůže průvodce v agendě Účetní jednotky. Vyvoláte jej stiskem klávesy INSERT. V dialogovém okně otevřeného Průvodce zavedením účetní jednotky zvolte typ účetnictví (Daňová evidence nebo Účetnictví) a na další stránce vyberte povel Založit novou jednotku pobočkového zpracování dat importem inicializační databáze vytvořené centrálou. V dalším okně průvodce vyhledejte pomocí tlačítka Procházet soubor s inicializačními daty. Jakmile stisknete tlačítko Další, pobočka bude založena.

451_3.png

Pokud máte v agendě Pobočky nastavenu volbu Automatické odesílání/příjem balíčků dat e-mailem, je datový balíček vytvořen a automaticky odeslán na zvolený e-mail. Při příjmu dat dojde nejprve ke stažení balíčků z e-mailu a následně k jejich importu.

Označení jednotky

Otevřete-li účetní jednotku pobočkového zpracování dat, bude tato jednotka označena ve stavovém řádku unikátní zkratkou.

Datová komunikace

396_3.png

Odesláním (exportem) a přijmutím (importem) dat v podobě tzv. balíčku dat vás povede jednoduchý průvodce, který umožní rychlou aktualizaci dat jak na pobočkách, tak na centrále.

Povel Pobočkové zpracování dat vám bude zpřístupněn v nabídce Soubor/Datová komunikace jen tehdy, když máte přidělena přístupová práva zatržením volby PZD ve větvi Práva/Soubor/Databáze agendy Přístupová práva.

Záznamy o provedených operacích odeslání a příjmu dat jsou uvedeny v tabulce Aktuální přenosy v agendě Pobočky. Ke každému záznamu historie přenosu dat se uchovává výpis o provedených operacích, který můžete zobrazit povelem z místní nabídky. Ta je dostupná po stisku pravého tlačítka myši v tabulce.

457_aktualni%20prenosy.png

Zálohy účetnictví najdete ve složce Data\Zálohy, která je podsložkou instalační složky systému POHODA (například C:\Pohoda). Název záložních souborů je tvořen slovem „Před“ + názvem balíčku dat + názvem souboru účetní jednotky. Např. záloha „Před CNT2P01007 12345678_2010.zip“ byla vytvořena před odesláním balíčku dat CNT2P01007.

Při novém generování pobočky se záznamy ze záložky Aktuální přenosy přesunou na záložku Historie přenosů. Historie z poboček je přenášena na centrálu na záložku Historie poboček. Volbou Kolize můžete z jednotlivých záložek zobrazit informace o kolizi.

Před každým odesláním či příjmem dat jsou účetní data automaticky zálohována. Pokud by se vyskytla chyba během procesu sehrávání, obnova bude uskutečněna právě z této zálohy.

Odeslání dat (export)

Průvodce, který je určený k pobočkovému zpracování dat, nabízí na první straně volbu směru přenosu dat mezi zdrojovou a cílovou databází. Po volbě Odeslání dat se v druhém okně průvodce zobrazí možnost výběru cílové jednotky, pro kterou bude vytvořen balíček dat obsahující nová a změněná data. Až svoji volbu potvrdíte tlačítkem Další, balíček dat (datový soubor) s příslušným názvem se vytvoří do složky PZD. Ta je podsložkou instalační složky systému POHODA.

Název souboru a jeho význam je blíže popsán v části Balíček dat. Ve výjimečných případech, jako je ztráta dříve vytvořeného balíčku dat nebo nutnost opětovného založení pobočky, kdy je třeba opakovat odeslání dat, můžete použít volbu Odeslat data znovu od: s následným výběrem balíčku dat, od kterého se bude odeslání dat opakovat.

V tomto případě budou všechny údaje, které se týkají historie přenosu mezi centrálou a pobočkou v daném období a jsou evidované centrálou, přeneseny i na pobočku. Pokud potřebujete znovu vytvořit pobočku balíčkem číslo 1, který odeslala centrála, sehrajte nejdříve balíček dat z pobočky na centrálu, jinak byste ještě nesehrané informace ztratili.

Příjem dat (import)

Odeslaný balíček dat ze zdrojové jednotky pobočkového zpracování dat je nutné dopravit na místo cílové jednotky pobočkového zpracování dat. Následně musíte tento datový soubor nahrát do pevné složky PZD, která je v cílové jednotce vytvořena v instalační složce programu POHODA.

K příjmu dat opět využijete průvodce pro Pobočkové zpracování dat, jímž se provádí přenos dat mezi zdrojovou databází a cílovou databází. Po volbě Příjem dat ve zmíněném průvodci se v druhém okně zobrazí možnost výběru zdrojové jednotky. Jakmile potvrdíte svoji volbu stiskem tlačítka Další, balíček dat (datový soubor) se načte do programu.

458_vice%20balicku.png

V případě, že ve složce PZD v instalační složce systému POHODA bylo nalezeno více souborů balíčků dat pobočky, zobrazí se okno pro výběr souborů. V něm vyberete správný balíček dat. Importovaný balíček se automaticky přesune do složky PZD/Zálohy, která je podsložkou instalační složky systému POHODA.

Je-li nastavení PZD provedeno pomocí volby Automatické odesílání/příjem balíčků dat e-mailem v agendě Pobočky, pak je datový balíček vytvořen a automaticky odeslán na zvolený e-mail. Při přijímání dat dojde nejprve ke stažení balíčků z e-mailu a následně k jejich importu.

Balíček dat

Na centrále a na pobočkách probíhá vytváření, editace nebo mazání dokladů. Tyto změny stávajících dat a pořízení nových záznamů se musí projevit především na centrále, následně ale také na ostatních pobočkách. Sehrávání dat probíhá pomocí datových souborů, tzv. balíčků dat. Balíček dat obsahuje pouze ta data (doklady), která se od posledního odeslání na cílovou jednotku změnila.

Každý balíček dat má své náležitosti – název souboru a číslo souboru:

 • Název datového souboru je tvořen ze zkratek odesílatele a příjemce dat. Příklad: Balíček dat, který se nazývá zdr2cíl007.zip, odeslala jednotka, která používá zkratku „zdr“ a je určen jednotce se zkratkou „cíl“. Balíček dat má pořadové číslo 7. Každý balíček dat je tak určen pro konkrétní cílovou jednotku, což znamená, že není možné přijmout balíček dat určený jiné jednotce.
 • Pořadové číslo – Balíčky dat odesílané ze zdrojové jednotky na cílovou jednotku jsou vzestupně číslované a zdrojová jednotka si eviduje čísla balíčků dat, které odeslala. Cílová jednotka také eviduje čísla příchozích balíčků dat a je schopna je přijmout pouze ve správném pořadí. To znamená, že není možné přijmout balíček dat s číslem 7, aniž by se před tím nepřijal balíček dat s číslem 6. Důležité je však v tomto případě vnitřní číslování balíčků, číslo v názvu samotného souboru má vlastně pouze informativní charakter.
Balíček dat s pořadovým číslem 1 je určen k vytvoření pobočky. Více viz Vytvoření poboček na vzdáleném pracovišti.

Odeslat můžete rovněž tzv. souhrnný balíček, který obsahuje všechny údaje od vybraného čísla balíčku včetně. Tento způsob odesílání a přijímání balíčků využijete například v situaci, kdy z jakéhokoliv důvodu dojde ke ztrátě odeslaného balíčku před jeho načtením do cílové jednotky. V takovém případě odešlete balíček od čísla následujícího za posledním přijatým balíčkem uvedeným v historii přenosů cílové jednotky.

Automatické odeslání a příjem dat

Uvedené funkce provádějte v době, kdy v programu nepracuje žádný uživatel. Mohou být časově dost náročné, proto POHODA umožňuje provádět tyto operace pomocí příkazového řádku automaticky a pravidelně v dobu, která je pro ně nejvhodnější (např. v noci).

Jedná se o načasované spuštění systému POHODA s parametry:

 • /PZDo:CJ provede odeslání dat na cílovou jednotku CJ
 • /PZDp:ZJ provede příjem dat ze zdrojové jednotky ZJ

K načasovanému spuštění lze použít např. Plánovač úloh (Windows Vista, Windows XP), Naplánované úlohy (Windows 2000) nebo Scheduled Task Wizard (Windows NT4), které jsou součástí operačního systému.

Odeslání dat na pobočku PHA bude vypadat např. takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2012.mdb /PZDo:PHA

Příjem dat z pobočky PHA bude vypadat např. takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2012.mdb /PZDp:PHA

Korektnost provedených akcí je možné zkontrolovat v souboru ImexPzd.Log, který naleznete v adresáři Log.

Návratové kódy programu POHODA při spuštění s parametry:

 • 0 bez chyby
 • 100 PZD, příjem dat; balíček byl přijat, existují kolidující záznamy
 • –1 blíže nespecifikovaná chyba
 • –100 nepodařilo se přijmout/odeslat balíček dat

Po spuštění úlohy se zobrazí okno programu POHODA. Průběh akcí je uváděn ve stavovém řádku. Jakmile bude vše ukončeno, program se zavře.

Jste-li zvyklí provádět také automatické noční zálohování firemního serveru na páskovou jednotku, abyste zabránili ztrátě dat v případě poruchy disku, spouštějte páskovou jednotku až po provedení této funkce.

Oprava jednotky PZD

455.png

Oprava jednotky umožňuje přečíslovat ve všech tabulkách záznamy, které patří hlavní jednotce pobočkového zpravování dat. Průvodce pro opravu jednotky PZD vyvoláte v agendě Pobočky z nabídky Záznam/Oprava jednotky… Před spuštěním této funkce je důležité sehrát data ze všech jednotek PZD.

Oprava jednotky pomůže jedině v případech, kdy se u záznamů, které patří hlavní jednotce, vyskytují v PZD sloupcích duplicity, které při přenosu na pobočku způsobují chyby ve vazbách na jiné záznamy. Pokud je touto funkcí zjištěna v záznamech duplicita, je informace zobrazena v průvodci opravou jednotky PZD ve výsledku opravy. Výsledek si můžete buď vytisknout, anebo si jej nechat zobrazit v programu Poznámkový blok. Po dokončení opravy dojde k vymazání aktuální historie přenosů a je nutné jednotky znovu vygenerovat.

Tipy pro práci s PZD

Na následujících řádcích najdete několik zajímavých tipů, které se týkají práce s pobočkovým zpracováním dat.

Pohyby skladových zásob

Jestliže chcete na centrále vyhodnocovat skladové pohyby za jednotlivé pobočky, zobrazte si v agendě Pohyby pole PZD. V tomto poli je uvedena jednotka pobočkového zpracování dat, která vytvořila doklad, k němuž se pohyb vztahuje. V případě pohybů týkajících se převodu zásob, které patří na sdílený sklad <CSD>, je pole PZD vyplněno stejně jako v předchozím případě (tj. podle dokladu). U ostatních pohybů převodek je pole PZD vyplněno podle vlastníka skladu zásoby, k níž se pohyb vztahuje.

Číslování dokladů

V případě potřeby můžete na pobočce v agendě Číselné řady změnit nebo upravit pole Číslo. Prefix čísla upravit nelze.

Doklady, které jsou vytvořené na pobočce, můžete přečíslovat i na centrále. Než vyberete povel Přečíslovat z nabídky Záznam/Editace, vyberte doklady jedné jednotky pobočkového zpracování dat. V dialogovém okně Přečíslování dokladů se pak nabídnou jen číselné řady, které používá příslušná jednotka PZD.

Předkontace ve variantě POHODA Jazz

Pokud používáte na pobočce variantu POHODA Jazz, měla by se vám v jednotlivých dokladech do pole Předkontace přednastavit hodnota Nevím, která je uvedena ve všech polích Předkontace v agendě Uživatelské nastavení. Pokud bude v dokladu v poli Předkontace uvedena jiná hodnota, upravíte ji ručně na předkontaci Nevím.

Komunikace

V agendě Homebanking můžete na pobočce upravovat hodnoty polí Složka pro výpisy, Složka pro přesun, Složka pro příkazy Komunikační program. Změny provedené na pobočce se na centrále neprojeví.

Na pobočce můžete také provozovat e-shopy. Zadané záznamy z agendy Nastavení internetových obchodů se stejně jako v předchozím případě nepřenáší na centrálu.

Tisk dokladů

Pokud vytisknete na centrále doklad vystavený na pobočce, bude sestava obsahovat adresu provozovny pobočky. Jestliže si na pobočce vytisknete doklad vystavený na centrále, bude sestava obsahovat rovněž adresu provozovny pobočky, protože adresu provozovny centrály nelze zjistit.

Volitelné parametry

V řadě POHODA E1 v režimu pobočkového zpracování dat lze volitelné parametry nastavit a editovat pouze na centrále. Před aktivací volby Povolit použití volitelných parametrů v agendě Globální nastavení/Volitelné parametry je potřeba sehrát datové balíčky ze všech poboček na centrálu. Po nastavení všech volitelných parametrů na centrále je nutné vytvořit nové inicializační balíčky pro všechny pobočky. Aby bylo možné volitelné parametry používat i na pobočce, je nutné mít pobočku také v řadě POHODA E1. V případě, že centrála bude vytvořena v řadě POHODA MDB, nebude moci pobočka (i když bude v řadě E1) volitelné parametry používat.

Omezení práce

Pobočkové zpracování dat přináší jak pro centrálu, tak pobočky určitá omezení práce. Rozsah omezení je dán také zvoleným režimem:

Režim Centrála/Pobočky – omezení práce na centrále:

 • Čísla dokladů: Na centrále nezměníte ručně čísla dokladů vytvořených na pobočkách. Doklady lze ale přečíslovat povelem Přečíslovat z nabídky Záznam.
 • Účtování na přelomu roku: Účtovat na přelomu roku máte povoleno jak na centrále, tak na pobočce. Pobočka může nastavit Účtování na přelomu roku až poté, co byla tato možnost nastavena na centrále, od které přijala balíček dat.
 • Datová uzávěrka: Datovou uzávěrku provedete pouze na centrále. Než ji budete realizovat, musíte sehrát data ze všech poboček a na pobočkách ukončit práci. Po datové uzávěrce je zapotřebí vytvořit pobočky znovu tak, jak popisujeme v části Nastavení.

Režim Centrála/Pobočky – omezení práce na pobočce:

 • Nepřístupné agendy: Na pobočce nejsou přístupné agendy Mzdy, Majetek Jízdy, a to bez ohledu na variantu systému POHODA, která je na pobočce nainstalována.
 • Editace záznamů: Záznamy lze na pobočkách ve vybraných agendách upravovat a mazat až do doby, než jsou odeslány na centrálu. Stav, kdy záznam není možné upravovat, je indikován ikonkou „zákaz vjezdu“ ve stavovém řádku programu. Pokusíte-li se opravit takový záznam, POHODA vás upozorní, že zvolenou operaci můžete provést jen na centrále.
 • Hromadné operace: Na pobočkách není možné provádět hromadné operace jako např. Upravit vše…, Smazat vše…, Import agendy…, Přečíslovat apod. Zmíněné povely v programu nenaleznete ani tehdy, pokud jste do něj přihlášeni jako administrátor.
 • Zamykání záznamů: Na pobočkách není povoleno zamykání záznamů.

Režim Účetní/Klient – omezení práce na centrále:

 • Čísla dokladů: Na centrále nezměníte čísla dokladů, které byly vytvořené na pobočkách.
 • Účtování na přelomu roku: Účtovat na přelomu roku je možné jak na centrále, tak na pobočce. Nejprve ovšem musíte toto nastavení provést na centrále.
 • Datová uzávěrka: Datovou uzávěrku uskutečníte jen na centrále. Než ji provedete, sehrajte na centrálu data klienta a na pobočkách ukončete práci. Po datové uzávěrce opět vytvořte pobočku tak, jak je popsáno v části Nastavení.

Režim Účetní/Klient – omezení práce na pobočce:

 • Nepřístupné agendy: Na pobočce nejsou dostupné povely Účetní uzávěrka Uzávěrka kurzových rozdílů a agenda Jízdy, a to bez ohledu na provozovanou variantu systému POHODA.
 • Editace záznamů: Záznamy lze u klienta ve vybraných agendách upravovat a mazat až do doby, než jsou odeslány na centrálu. Stav, kdy záznam není možné editovat, je indikován ikonkou „zákaz vjezdu“ ve stavovém řádku programu.
 • Hromadné operace: U klienta není možné provádět hromadné operace jako např. Upravit vše…, Smazat vše…, Import agendy…, Přečíslovat apod.
 • Zamykání záznamů: U klienta není povoleno zamykání záznamů.