Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Pracovní poměry > Elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

7.4 Elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, oznámit příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) den nástupu svého zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění a den skončení zaměstnání, popř. zánik nemocenského pojištění z jiného důvodu, a to do 8 kalendářních dnů ode dne jeho vstupu do zaměstnání nebo skončení zaměstnání.

V tomto oznámení je zaměstnavatel povinen uvést údaje o zaměstnanci, které jsou potřebné pro zavedení do registru. Dále je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit příslušné OSSZ změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

U zaměstnání malého rozsahu a u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se nástup do zaměstnání hlásí až v případě, že zaměstnanci na základě zúčtovaného příjmu v kalendářním měsíci vznikla účast na pojištění, a to do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Oznámení o skončení zaměstnání u zaměstnání malého rozsahu se podává až po skončení zaměstnání, nikoli po skončení účasti na pojištění. Za zaměstnání malého rozsahu se považuje takové zaměstnání, u kterého je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, na jehož základě vzniká účast na nemocenském pojištění, nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. U zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce se podává Oznámení o skončení zaměstnání až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) najdete v programu PAMICA v nabídce tiskových sestav agendy Pracovní poměry. Tuto nabídku můžete zobrazit i pomocí klávesové zkratky CTRL+T.

Jedná se o tiskovou sestavu tištěnou do originálního formuláře. Pokud ještě před náhledem zrušíte zatržení volby Tisk do originálního formuláře, můžete si tiskovou sestavu pohodlně prohlédnout a zkontrolovat. Pokud chcete tiskovou sestavu odevzdat vytištěnou příslušné OSSZ, doporučujeme tuto volbu zatrhnout. Pak vložte do tiskárny originální formulář a data z programu PAMICA do něj vytiskněte.

Před zobrazením tiskové sestavy Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) vyberte, o jaký typ akce se má jednat, a to v levé části dialogového okna Tisk. Vybírat můžete z těchto typů:

1 – nástup, 2 – skončení, 3 – změna, 5 – oprava, 6 – převod, 9 – vznik příslušnosti k českým právním předpisům, 10 – skončení příslušnosti k českým právním předpisům.

Do tiskové sestavy se pole Kód OSSZ a pole Místně příslušná OSSZ vyplňuje z agendy Globální nastavení/Instituce, konkrétně z oddílu Sociální pojištění z pole OSSZ.

Datum platnosti akce se neuvádí u akce nástupskončení. U všech ostatních akcí vstupuje údaj z pole K datu, které můžete vyplnit v dialogovém okně před zvolením tiskové sestavy.

Část 1 – Datum nástupu a skončení zaměstnání se vyplňuje v programu PAMICA z agendy Pracovní poměry, a to z polí Datum vstupu do zaměstnáníDatum odchodu.

Část 2 – Základní identifikace pojištěnce
V této části se vyplňují základní údaje o zaměstnanci.

Část 3 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce (ulice, číslo domu, obec, pošta, PSČ, stát, pohlaví, místo narození, státní občanství, rodné příjmení) Tyto údaje se do tiskové sestavy promítají z agendy Personalistika.

Část 4 – Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR
Tento údaj se do tiskové sestavy promítá z agendy Personalistika ze záložky Cizinec.

Část 5 – Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání
Název zaměstnavatele, IČ Tyto údaje se do tiskové sestavy promítají z agendy Účetní jednotky.

Variabilní symbol
Tento údaj na tiskovou sestavu vstupuje z agendy Globální nastavení sekce Instituce.

Druh činnosti
Tento údaj vstupuje na tiskovou sestavu z agendy Pracovní poměry.

Místo výkonu činnosti
Tento údaj vstupuje na tiskovou sestavu z agendy Personalistika ze záložky Cizinec.

Zaměstnání malého rozsahu
Tento údaj vstupuje na tiskovou sestavu z agendy Pracovní poměry.

Část 6 – Informace o důchodu
Druh důchodu, Důchod pobírán od Tyto údaje vstupují na tiskovou sestavu z agendy Pracovní poměry ze záložky Doplňkové údaje.

Část 7 – Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění
Název cizozemského nositele pojištění, specifikace cizozemského nositele pojištění, ulice, č. domu, Post Code, stát, cizozemské číslo pojištění Tyto údaje vstupují na tiskovou sestavu z agendy Personalistika ze záložky Cizinec.

Část 8 – Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění
Kód zdravotní pojišťovny, název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ, název současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ.

Tyto údaje na tiskovou sestavu vstupují z agendy Personalistika a záložky Pojištění.

Část 9 – Podpisy a razítko
Datum vyplnění formuláře Tento údaj vstupuje na tiskovou sestavu z dialogového okna pro tiskové sestavy, konkrétně z pole Datum tisku.

Hlavní zásady vedení a předkládání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) naleznete ve Všeobecných zásadách pro vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), které jsou platné od 1. 1. 2014.

Tiskovou sestavu můžete odevzdat také elektronicky. Elektronické podání tiskové sestavy provedete v agendě Pracovní poměry přes nabídku Záznam a povel Odeslat oznámení. Pomocí tohoto povelu je možné elektronicky odeslat Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Před zvolením povelu Odeslat oznámení proveďte výběr zaměstnanců, za které má být Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) odesláno. PAMICA odešle oznámení za všechny vybrané zaměstnance najednou.

Elektronické odevzdání Oznámení o nástupu do zaměstnání

143_El_podani_oznameni.png

Organizace mají povinnost přihlásit u příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu svého zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. Dále jsou organizace povinny na předepsaném tiskopisu odhlásit svého zaměstnance z pojištění, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Pokud se údaje uvedené na oznámení o nástupu změní, je organizace povinna tuto změnu písemně oznámit. Všechna tato hlášení je možné předkládat na klasickém tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), nebo elektronickou formou = e-podáním ONZ. Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) zaměstnanců je možné zasílat v elektronické podobě analogickým způsobem, jako se zasílají roční evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Přenos je možné uskutečnit prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e-Podání nebo datové schránky.

Základním předpokladem pro elektronické zasílání oznámení na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání České správy sociálního zabezpečení je, aby bylo podání opatřeno elektronickým podpisem. ČSSZ podporuje pro tyto účely využívání kvalifikovaného certifikátu uznávané certifikační autority (např. ICA), který si musí pověřený pracovník nainstalovat na svůj počítač. Pokud pracovník vlastní kvalifikovaný certifikát a chce jej používat při komunikaci s ČSSZ, je nutné veřejnou část tohoto certifikátu nahlásit na příslušné OSSZ, a to při registraci k elektronickému podávání oznámení o nástupu.

Šifrování dokumentu

Šifrování dokumentu probíhá přes šifrovací certifikát. V případě šifrování dokumentu dochází k zašifrování informace pomocí veřejného klíče, který je součástí šifrovacího certifikátu. Příjemce zprávy může data dešifrovat pouze v případě, že vlastní párový privátní klíč k použitému veřejnému klíči. Šifrovací certifikát poskytuje klientům ČSSZ. Certifikát určený pro vlastní šifrování dokumentů a certifikát certifikační autority, která šifrovací certifikát vydala, jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.cssz.cz.

Instalace šifrovacího certifikátu

Na svém počítači proveďte instalaci šifrovacího certifikátu a certifikátu autority, která šifrovací certifikát vydala. Dvojklikem myši certifikát otevřete a v okně zvolte povel Nainstalovat certifikát. V průvodci importem certifikátu zvolte jeho umístění. Úložiště může automaticky vybrat systém Windows, nebo si jej zadáte sami. Doporučujeme ponechat první možnost – automatický výběr. Poté klikněte na tlačítko Další a průvodce dokončete. Jestliže import certifikátu proběhl úspěšně, potvrďte hlášení tlačítkem OK a okno certifikátu zavřete.

Odeslání Oznámení o nástupu (skončení zaměstnání) z programu PAMICA

Na první stránce průvodce pro elektronické odeslání zvolte, zda se jedná o nástup či skončení, případně o změnu údajů nebo opravu chybně zadaných údajů. Zadejte číslo okresu. Pro vyhledání můžete využít tlačítko Číselník. Otevřete se vám internetová stránka www.stormware.cz/CiselnikOkres.asp s číselníkem okresů. Pokud se bude jednat o typ akce 3 – Změna, 5 – Oprava, je nutné vyplnit pole Platnost zaslaných údajů. Klikněte na tlačítko Další.

Na následující straně průvodce se zobrazí přehled záznamů, které budou vyexportovány a odeslány na ČSSZ prostřednictvím portálu VREP nebo datové schránky. Aby bylo možné oznámení úspěšně odeslat, je nutné opatřit data elektronickým podpisem. Zatrhněte proto povel Podepsat data certifikátem a pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte správný podpisový certifikát.

Na další stránce průvodce se zobrazí výsledek kontroly vstupních dat. Po kliknutí na tlačítko Další si můžete přednastavit cílovou složku , do které bude exportován soubor s daty jednotlivých zaměstnanců a jeho název. Automaticky je zde předvyplněna cesta ke složce XML/ONZ v adresáři instalace programu PAMICA. Pokud Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) nechcete do souboru uložit, zrušte zatržení u volby Uložit oznámení do souborů.

Při každém elektronickém podání oznámení je nutné vyplnit pole Variabilní symbol ČSSZE-mail, na který budou automaticky zasílány informace o průběhu a výsledku zpracování podání. Při podávání přes portál VREP je nutné mít zatrženou volbu Odeslat oznámení na VREP. Po kliknutí na tlačítko Další bude soubor dat exportován do uvedené složky (při zatržení volby Uložit oznámení do souborů) a zároveň bude odeslán prostřednictvím portálu VREP na Českou správu sociálního zabezpečení (při zatržení volby Odeslat oznámení na VREP).