Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 58/2016 Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 • 59/2016 Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
 • 60/2016 Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
 • 61/2016 Sdělení, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
 • 62/2016 Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 63/2016 Sdělení o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • 355/2016 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
 • 356/2016 Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
 • 357/2016 Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
 • 358/2016 Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
 • 359/2016 Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
 • 360/2016 Vyhláška o monitorování radiační situace
 • 361/2016 Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
 • 362/2016 Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
 • 363/2016 Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • 364/2016 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
 • 365/2016 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
 • 365/2016 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
 • 366/2016 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
 • 367/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • 368/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 370/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 371/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • 372/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
 • 373/2016 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • 374/2016 Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
 • 375/2016 Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
 • 376/2016 Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
 • 377/2016 Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
 • 378/2016 Vyhláška o umístění jaderného zařízení
 • 379/2016 Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
 • 381/2016 Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
 • 382/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
 • 383/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • 384/2016 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 • 385/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 386/2016 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 388/2016 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 • MAKF Informace MF ČR osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
 • MUSA Informace Zaměstnanecké pojišťovny Škoda - změna bankovního spojení pro platby pojistného
 • WERQ Informace MF ČR - ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb
 • BLOK5 Informace MPO - Rada přijala pozici k návrhu nařízení o zákazu zeměpisného blokování
 • ECHA5 Informace MPO - ECHA aktualizovala interaktivní příručku o bezpečnostních listech a expozičních scénářích
 • IVOFA Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016
 • PODL5 Informace MPO - Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím
 • VSW88 Informace České průmyslové zdravotní pojišťovny - bankovní účty pro plátce pojistného
 • VXY56 Informace MPO - výše základního jmění pro společnosti s ručením omezeným
 • 74KLA5 Informace ZP MV ČR pro plátce pojistného
 • IMN888 Informace GFŘ ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady
 • MAGO56 Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) - aktualizované znění
 • MASETA Informace MF ČR - Rozhraní pro ověřování existence a plnoletosti hráčů hazardních her
 • MCX556 Informace MPO - Projekty malých vodních elektráren, které přijaly dotace v rámci OP PIK
 • NAFR78 Informace MF ČR - Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • POM452 Zpráva MPO o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015
 • RYBPIR Informace Vojenské zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
 • WEINA5 Informace MPO - Vánoční rady pro spotřebitele a prodejce
 • ACB4556 Úřední sdělení ČNB ze dne 31. října 2016 k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • BUBA454 Informace Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - nové účty od 1. ledna 2017
 • CPOL564 Informace MPO - Úvodní pokyny k nařízení CLP
 • ICO2323 Informace MPO - seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • MAGW444 Stanoviska MF ČR k tiskové zprávě ČOI - EET a doklad o zakoupení
 • MARL789 Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. ledna 2017)
 • MERT565 Informace MF ČR k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
 • MPUL335 Informace MPO - Prohlášení o konečném užití vojenského materiálu ve smyslu § 22 zákona č. 38/1994 Sb.
 • PODR556 Informace MPO - Členské státy EU plánují v období 2017 - 2019 zhodnotit 117 chemických látek
 • REVY052 Informace Revírní bratrské pokladny - zdravotní pojišťovny - nové účty od 1. 1. 2017
 • TRUBEL9 Upozornění MF ČR plátcům pojistného: zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů
 • ZUB5578 Informace VZP ČR - VZP převádí své účty do ČNB
 • ARTW5545 Informace MF ČR - Dohody EU se 3. státy k CRS
 • CRED7885 Informace MPO - seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • FERT5562 Informace MPO - omezení při obchodování mezi společnostmi se sídlem v České republice a se sídlem v Irácké republice
 • VFRE6552 Informace MF ČR - Vládní záruky 2012 - 2015

Novelizace
 • 21/1992 Zákon o bankách
 • 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 365/2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 440/2003 Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
 • 78/2004 Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • 209/2004 Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 94/2005 Sdělení o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 • 69/2006 Zákon o provádění mezinárodních sankcí
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 253/2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 141/2011 Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 • 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 • 240/2013 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • 306/2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem