Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 38/2016 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 39/2016 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 40/2016 Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
 • 41/2016 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
 • 42/2016 Sdělení o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
 • 43/2016 Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • 44/2016 Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
 • 235/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 248/2016 Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • 250/2016 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • 253/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 • 254/2016 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 255/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 256/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • 257/2016 Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 258/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
 • 259/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • 260/2016 Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
 • 261/2016 Vyhláška o tabákových výrobcích
 • 262/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • 263/2016 Zákon atomový zákon
 • 264/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
 • 265/2016 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč
 • 266/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • 267/2016 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 268/2016 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
 • 269/2016 Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
 • 270/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • 271/2016 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 272/2016 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • 273/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 274/2016 Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
 • 275/2016 Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
 • 276/2016 Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
 • 277/2016 Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
 • 278/2016 Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
 • 279/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
 • 280/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • 281/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
 • 186/2006 Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • 237/1995 Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
 • 165/1990 Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky
 • 298MM Sdělení MF ČR o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv (a jejich vstupu v platnost
 • DAl54 Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30. 6. 2016 včetně Komentáře
 • ML852 Informace MF ČR - nové sankce OSN vůči Středoafrické republice
 • ASK458 Informace MF ČR - základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30. 6. 2016 včetně komentáře
 • ICD236 Informace MF ČR - SDD v portfoliu ministerstva
 • PA5952 Informace MPO - seznam registrovaných dodavatelů vojenského materiálu dle § 22b zákona č. 38/1994 Sb.
 • BUT2456 Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - ke dni 1. 8. 2016
 • DAE5529 Informace MF ČR k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • NOR2544 Informace MF ČR - elektronická evidence tržeb
 • OLB3355 Informace MF ČR - realizované transakce pro rok 2016
 • RO01/90 Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990
 • VERM545 Úřední sdělení ČNB k výkonu činnosti na finančním trhu - cloud computing
 • ZES5226 Seznam neplatných pokutových bloků
 • ASE55492 Antidumpingová a protisubvenční řízení - aktuality srpen 2016
 • GFR-D-29 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • HAZ56592 Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31. 7. 2016
 • ZTEM5952 Informace MF ČR - majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 7. 2016
 • 29.7.2016 Informace MF ČR - úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29. 7. 2016
 • ALKA55924 Informace MF ČR - nové sankce OSN proti ISIL a Al-Kajdá - 2016 II

Novelizace
 • 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • 84/1990 Zákon o právu shromažďovacím
 • 553/1991 Zákon o obecní policii
 • 586/1992 Zákon o daních z příjmů
 • 6/1993 Zákon o České národní bance
 • 293/1993 Zákon o výkonu vazby
 • 153/1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky
 • 222/1995 Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
 • 237/1995 Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
 • 289/1995 Zákon o lesích (lesní zákon)
 • 77/1997 Zákon o státním podniku
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 169/1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
 • 29/2000 Zákon o poštovních službách
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 164/2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • 254/2001 Zákon o vodách (vodní zákon)
 • 273/2001 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
 • 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • 312/2001 Zákon o státních hranicích
 • 216/2002 Zákon o ochraně státních hranic
 • 218/2003 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • 99/2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • 10/2005 Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
 • 13/2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • 14/2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání
 • 48/2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
 • 72/2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání
 • 108/2005 Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • 379/2005 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 492/2005 Vyhláška o krajských normativech
 • 115/2006 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 564/2006 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 25/2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • 129/2008 Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 • 177/2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • 187/2009 Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
 • 133/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 366/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 102/2012 Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • 142/2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
 • 237/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 390/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 494/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
 • 102/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 300/2013 Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
 • 306/2013 Zákon o zrušení karty sociálních systémů
 • 308/2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
 • 340/2013 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 204/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 296/2015 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky