Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Seznam změn

Seznam změn v měsíční aktualizaci

Seznam změn, které v programu WINLEX přibyly od poslední verze, resp. měsíční aktualizace:

 • 46/2016 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
 • 47/2016 Smlouva o zamezení dvojího zdanění - Írán
 • 48/2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
 • 49/2016 Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické Smlouvě
 • 50/2016 Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
 • 51/2016 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
 • 52/2016 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
 • 282/2016 Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • 283/2016 Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
 • 284/2016 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
 • 285/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
 • 286/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
 • 287/2016 Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
 • 288/2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 • 289/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • 290/2016 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
 • 291/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 292/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 293/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakáze
 • 294/2016 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
 • 295/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
 • 296/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 297/2016 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • 298/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 299/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 300/2016 Zákon o centrální evidenci účtů
 • 301/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
 • 302/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 303/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
 • 304/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 305/2016 Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
 • 306/2016 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
 • 307/2016 Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
 • 308/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 • 309/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 • 310/2016 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • 311/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 • 312/2016 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 313/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 • 314/2016 Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • 315/2016 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 316/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 317/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
 • 318/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
 • WO556 Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016
 • 592647 Informace MF ČR - Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu
 • FAQ555 Informace MF ČR - často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • INM789 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací
 • MAPS54 Základní informace MPO ke klasifikaci, balení a označování (CLP)
 • OAUT55 Informace MF ČR k EET - o autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě
 • KOH5422 Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti zahraničního obchodu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • LOD5558 Stanovisko MF ČR a Finanční správy k situaci českých lodníků v Nizozemí
 • MAW5222 Seznam neplatných pokutových bloků II
 • MER5422 Informace MF ČR k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
 • MOK5555 Pokyny MF ČR pro refundaci cestovních nákladů ve 4. čtvrtletí roku 2015
 • MSE5466 Informace MPO - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • PAR5546 Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti průmyslu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • QSW5926 Informace MF ČR - Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
 • REI9665 Informace MF ČR - režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby
 • ROK5662 POKYN č. MF-7 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční POKYN č. MF-7 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
 • VEJD567 Informace MF ČR - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. 8. 2016
 • ENRT5226 Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti energetiky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • METR5299 Metodický pokyn MF ČR k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)
 • OUP55527 Informace MPO - seznam předpisů EU v oblasti digitální ekonomicky a ochrany spotřebitele v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • REA58874 Informace MF ČR - Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • WERT5662 Informace MF ČR - Podprogram 298213

Novelizace
 • 00222 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 • 00333 Daň z pevných paliv
 • 00999 Daň z elektřiny
 • 141/1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 99/1963 Občanský soudní řád
 • 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • 424/1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání
 • 551/1991 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
 • 563/1991 Zákon o účetnictví
 • 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 21/1992 Zákon o bankách
 • 280/1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 • 358/1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • 166/1993 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • 42/1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 • 200/1994 Zákon o zeměměřictví
 • 269/1994 Zákon o Rejstříku trestů
 • 87/1995 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 117/1995 Zákon o státní sociální podpoře
 • 49/1997 Zákon o civilním letectví
 • 141/1997 Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
 • 252/1997 Zákon o zemědělství
 • 167/1998 Zákon o návykových látkách
 • 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • 325/1999 Zákon o azylu
 • 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • 328/1999 Zákon o občanských průkazech
 • 329/1999 Zákon o cestovních dokladech
 • 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 26/2000 Zákon o veřejných dražbách
 • 101/2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • 133/2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • 256/2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 257/2000 Zákon o Probační a mediační službě
 • 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 365/2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 56/2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 143/2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 185/2001 Zákon o odpadech
 • 449/2001 Zákon o myslivosti
 • 477/2001 Zákon o obalech
 • 119/2002 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
 • 130/2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
 • 150/2002 Zákon soudní řád správní
 • 517/2002 Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
 • 149/2003 Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • 361/2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 38/2004 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • 235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 499/2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 500/2004 Zákon správní řád
 • 634/2004 Zákon o správních poplatcích
 • 127/2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • 377/2005 Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
 • 412/2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 69/2006 Zákon o provádění mezinárodních sankcí
 • 111/2006 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 159/2006 Zákon o střetu zájmů
 • 182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 187/2006 Zákon o nemocenském pojištění
 • 227/2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • 262/2006 Zákoník práce
 • 340/2006 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 564/2006 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • 110/2007 Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
 • 261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • 125/2008 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
 • 300/2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • 93/2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
 • 111/2009 Zákon o základních registrech
 • 177/2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • 227/2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
 • 277/2009 Zákon o pojišťovnictví
 • 280/2009 Zákon daňový řád
 • 217/2010 Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
 • 424/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
 • 372/2011 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách
 • 39/2012 Vyhláška o dispenzární péči
 • 70/2012 Vyhláška o preventivních prohlídkách
 • 210/2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 • 480/2012 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
 • 256/2013 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 292/2013 Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 301/2013 Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
 • 304/2013 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • 64/2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
 • 234/2014 Zákon o státní službě
 • 282/2014 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
 • 361/2014 Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • 340/2015 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • 346/2015 Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
 • 377/2015 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
 • 135/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
 • 187/2016 Zákon o dani z hazardních her