Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Květen 2010

Update POHODA, rel. 9508

K dispozici od: 7. 9. 2010

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2010, rel. 9500 (resp. 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9504. Pokud už Kasu, rel. 9504 máte nainstalovanou, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9508 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

XML a internetové obchody

 • Při importu skladové zásoby je možné přiřadit libovolného dodavatele z adresáře.
 • Při importu výdejky se skladovou položkou se do pole Přeneseno vloží hodnota 0.  
 • Pokud nebude při importu vyplněn element, nebude se automaticky vkládat forma úhrady příkazem.
 • V agendě Nastavení internetových obchodů již lze ukládat změny u záznamů typu Obecný internetový obchod a STORMWARE eForm.

Ostatní

 • U firem, které vedou účetnictví pro příspěvkové organizace, bylo upraveno načítání hodnot do tiskopisu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.
 • Při otevření agendy Zakázky z pole Zakázka (klávesou F5) již zůstane kurzor na záznamu, který byl u dokladu vložen. Je-li u dokladů pole Zakázka nevyplněno, zobrazí se po zvolení klávesy F5 výběr neuzavřených zakázek.
 • V ekonomicko-informačním systému POHODA E1 již lze objednat jednotlivé komponenty výrobků prostřednictvím povelu Záznam/Automaticky objednat i v případě, že vybraný výrobek obsahuje komponenty typu Výrobek s různým množstvím.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2010, rel. 9507 ze dne 17. 8. 2010:

Účetnictví a fakturace

 • Do agendy Nastavení/Globální nastavení, sekce Doklady byla přidána volba Uzavřením zakázky uzamknout pole Zakázka. Je-li tato volba aktivní, dojde po uzavření zakázky k nezpřístupnění pole Zakázka v těch dokladech, ve kterých byla uzavřená zakázka použita. Není-li volba aktivní, je možné do dokladů vkládat i již uzavřené zakázky.
 • V daňové evidenci se při odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím aplikace EPO nezobrazuje hlášení o nutnosti doplnění oprávněné osoby.
 • Na tiskové sestavě Daň z příjmů právnických osob zůstávají odpisy i po datové uzávěrce uvedené na řádku Rozdíl účetních a daňových odpisů.

Personalistika a mzdy

 • Na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti se při stanovení doby důchodového pojištění zohledňují i nepřítomnosti z minulých let.
 • Pokud byl zaměstnanec uznán invalidní v průběhu nemoci, stanoví se pro tuto nemoc rozhodné období korektně.
 • Pro Revírní bratrskou pokladnu byly přidány nové vzory tiskopisů Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného.

Sklady

 • Díky optimalizaci funkce Automatické generování PLU již nedochází ke zpomalení založení nové karty zásoby.
 • Ve řadě POHODA E1 byl opraven přepočet slev odvozených od vedlejší ceny, pokud dojde ke změně základní prodejní ceny a v agendě Sklady/Cenové skupiny je aktivní volba Automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny. U prodejní ceny typu Sleva dojde k přepočítání pouze ceny slevy, nikoliv jejího procenta.

Internetové obchody

 • Nyní je možné v agendě Nastavení/Internetové obchody/Parametry internetových obchodů uložit změny provedené na již použitém parametru typu Měrná jednotka.
 • Zkopírováním karty zásoby již nedochází ke změně dříve nastavené hodnoty parametru typu Seznam na kartě originálu ani na kopii této karty.
 • Ve řadě POHODA se do formátu XML exportuje spolu se zásobou i související zboží uvedené na kartě zásoby na záložce Internet.
 • Byl opraven export parametru typu Měrná jednotka do formátu XML.
 • Parametry typu Seznam přiřazené zásobě na záložce Internet se seřadí v pořadí od nastavených hodnot parametru po nenastavené

Ostatní

 • Při přenosu adresy do dokladu zůstavá zachováno nastavení hodnot volitelných parametrů.
 • Byla přidána podpora pro nový šifrovací certifikát pro MFCR.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2010, rel. 9506 ze dne 19. 7. 2010:

Účetnictví a fakturace

 • V dialogovém okně Zaúčtování prodejek nedochází ke ztrátě hodnoty zadané v poli Účet.
 • V daňové evidenci zaúčtování prodejky do ostatních pohledávek již nevytváří záznam v agendě Peněžní deník.
 • Nyní se správně exportují do Excelu hodnoty hmotnosti a objemu uvedené na tiskové sestavě Dodací list.
 • Byl přidán nový šifrovací certifikát pro podání na celní správu - Intrastat.
 • Nyní dochází u příjmového pokladního dokladu ke změně číselné řady pouze v případě změny pokladny, do které se likviduje.
 • V pokladních dokladech se už nenabízejí předkontace z agendy Ostatní pohledávky.
 • Přiznání DPH je možné odeslat na Portál veřejné správy i s vyplněným datem narození a nevyplněným DIČ.
 • Prostřednictvím eFormu je možné opět do programu POHODA importovat html fakturu.
 • Při dobropisování přijaté faktury obsahující položku s evidenčním číslem, kterého není na skladě dostatek a při vypnuté volbě Povolit stav zásob do mínusu, nabídne program POHODA k vyskladnění pouze částečné množství.

Příspěvkové organizace

 • Program POHODA podporuje v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF všechny tiskové sestavy pro účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 a č. 6. V sekci Obecné označte části přílohy, které budou odesílány.
 • Agenda Výkazy pro MF slouží pouze k vyexportování jednotlivých výkazů do formátu XML nebo GXML. Odeslání na krajské úřady a CSÚIS uživatel provede mimo aplikaci POHODA. Pokud je výkaz pouze vytvořen, ale neprovedete jeho sestavení, budou odeslána prázdná data. Postup pro export dat naleznete jak v programu - v nabídce Nápověda/Témata nápovědy, v sekci Jak postupovat, oddíl Příspěvkové organizace - tak na těchto stránkách v sekci FAQ.
 • V agendě Přístupová práva lze nastavit práva pro agendu Účetnictví/Výkazy pro MF. Automaticky je tato agenda dostupná pouze administrátorovi. Zákon o účetnictví stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou i příspěvkové organizace.

Pro odesílání záznamů do CSÚIS je nutné, aby účetní jednotka měla v programu zapracované všechny přílohy č. 5 a č. 6 dle vyhlášky 410/2009 Sb. Požadované údaje do přílohy č. 5 a č. 6 vyplníte v návaznosti na údaje k Rozvaze ke stejnému účetnímu období v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF. Do příloh zadejte údaje buď nezaokrouhlené, nebo zaokrouhlené na tisíce, popř. na tisíce a dvě desetinná místa (desetikoruny) tak, jak jste zadali pokyn pro přenos dat z agendy Účetní deník do agendy Výkazy pro MF pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Údaje do Rozvahy a do Výkazu zisku a ztrát lze vyexportovat, popř. ručně upravit.

Příklad:

Údaj v rozvaze Údaj nezaokrouhlený Údaj zaokrouhlený na tisíce Údaj zaokrouhlený na tisíce a dvě deset. místa (desetikoruny)
20 428,54 20 458,54 20,00 20,43
23 524,42 23 524,42 24,00 23,52
924,00 924,00 1,00 0,92

Export jednotlivých výkazů proveďte v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve struktuře XML nebo GXML. Export výkazů z informační plochy nebo z agendy Účetní deník je pouze informativní.

 • Příspěvkové organizace mohou sestavit výkazy za rok 2010 (rozvahy, výsledovky, přílohy) zaokrouhlené na tisíce, desetikoruny nebo haléře.
 • V rozvaze pro příspěvkové organizace se již správně vypočítávají hodnoty uvedené ve sloupci Minulé období.
 • Příspěvkové organizace nyní mohou exportovat do formátu XML tiskové sestavy Příloha – základní (A.10 dle §4 odst. 8d) zák.) a nově přidanou sestavu Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty), které se nacházejí v agendě Účetní deník.
 • Podrozvahové účty příspěvkových organizací lze členit na aktivní a pasivní.

Personalistika a mzdy

 • Číslo rozhodnutí zadávané pro účely tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je tvořeno alfabetickým znakem a sedmimístným číselným znakem bez mezer. Je-li číslo rozhodnutí zadáno v jiném, než uvedeném tvaru, dojde v programu POHODA při generování dat pro přílohu k vypuštění mezer a zkrácení čísla rozhodnutí na osm znaků.
 • Byla vytvořena nová agenda Mzdy/Seznamy/Podání NEMPRI, sloužící k vygenerování podkladů pro tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Podání NEMPRI vytvoříte prostřednictvím stejnojmenného povelu, který se nachází v nabídce Záznam v agendě Personalistika. Vytvořené podání lze elektronicky odeslat na Portál veřejné správy prostřednictvím povelu Záznam/Odevzdat NEMPRI. Sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění bude možné pro rok 2010 vytisknout pouze z agendy Podání NEMPRI.
 • Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění se nyní správě vyplňuje rozhodné období i pro případ nepřítomnosti, která začala v ochranné lhůtě.
 • Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění se při přechodu z hospodářského roku na rok kalendářní správně doplňují kalendářní měsíce a vyměřovací základy za celé rozhodné období. Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci více nepřítomností, které však na sebe nenavazují, vytvoří se sestava korektně. Nyní je možné sestavu zobrazit, i pokud byl zaměstnanci v měsíci, který spadá do rozhodného období, přiznán částečný invalidní důchod a zároveň měl v tomto měsíci neodpracované hodiny.

Sklady

 • Nyní dochází ke správnému sdružování položek u zásob s cenovou skupinou, u které je nastavena prodejní cena včetně DPH.
 • V agendě Zásoby se správně provádí úprava cen prostřednictvím povelu Záznam/Přecenit prodejní ceny. Je-li u volby Upravit prodejní ceny uvedeno procento i pevná částka, změní se prodejní cena o uvedené hodnoty v pořadí procento, částka.
 • Došlo ke změně práce s internetovým parametry. Nyní je možné vybírat hodnoty parametru typu Seznam přímo na zásobě. U parametru typu Měna nově zadáte částku a druh měny.
 • Nastane-li v agendě Prodejky situace, kdy celková částka dokladu je vyšší než částka uvedená v poli Přijato, program POHODA na tuto skutečnost upozorní. Po potvrzení hlášení je uživatel automaticky přesunut kurzorem myši do pole Přijato. Dříve zadaná hodnota je označena a uživatel ji tak může ihned opravit a urychlit tak celkový prodej.
 • Po zaúčtování prodejky se nyní správně vkládají do vytvořených dokladů na záložku Položky texty dle zvolené předkontace.
 • V programu POHODA vedeném na SQL Serveru 2000 SP-4 je opět možné zaúčtovávat prodejky.
 • Při výdeji zásoby s evidenčním číslem se do přijatého dobropisu vkládají všechna výrobní čísla uvedená v dialogovém okně Vložení zásoby. V případě vložení zásoby se šaržemi se vloží do přijatého dobropisu pouze první číslo šarže uvedené v dialogu.
 • Pokud při vkládání zásoby do přijatého dobropisu zadáte v dialogovém okně Vložení zásoby evidenční číslo, které dosud není u dané zásoby evidováno, nabídne program POHODA vytvoření nového záznamu v agendě Evidenční čísla.
 • V programu POHODA vedeném na operačním systému Windows XP se již správně v agendách Výroba a Převod zobrazují hodnoty data a času.
 • Po aktualizaci vážené nákupní ceny všech zásob již dochází ke správnému řazení pohybů výrobků v rámci jednoho dne v případě, že je jeden výrobek vložen do druhého výrobku.
 • V agendě Sklady/Zásoby bylo opraveno procházení jednotlivých skladových zásob prostřednictví kláves Page Up, Page Down a šipek nahoru a dolů.

Ostatní

 • Při tisku sestav obsahujících odřádkovaná pole, vyexportovaných z programu POHODA do programu Excel již nedochází k tisku speciálních znaků.
 • Při převodu databáze se již nezobrazuje hlášení informující o chybě v tabulce SKParam. Toto hlášení se objevovalo pouze ve variantách neobsahujících sklady, tj. v programech POHODA Mini, Lite a Profi.
 • V agendě Zásoby, na záložce Internet, v sekci Související zboží již nedochází k duplikování zásob přidáním další položky nebo smazáním dříve zadané zásoby.
 • Bylo opraveno ukládání provedených změn v agendě Nastavení/Internetové obchody/Kategorie internetových obchodů.
 • Nyní lze nastavit přístupová práva také pro agendy Mzdy/Seznamy/Správa sociálního zabezpečení a Obce(ZÚJ) a dále pro agendu Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily.
 • Byla opravena komunikace pro SMTP klienta programu POHODA, kdy došlo k prodloužení timeoutu na odpověď serveru.
 • Při tisku sestav prostřednictvím volby Vytisknout vše se již nezobrazuje dialog o tisku do PDF.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agend Adresář a Události se do poštovního klienta vloží emailové kontakty uvedené u dané adresy, pro kterou je sestava odesílána.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agendy Zásoby se do předmětu emailu vloží kromě názvu odesílané tiskové sestavy také název zásoby. Je-li u zásoby v poli Dodavatel zadána adresa, načte se do poštovního klienta emailový kontakt zadaný u dané adresy v agendě Adresář.
 • Nyní se správně exportuje do XML nastavení parametrů internetových obchodů typu Ano/Ne a typu Číslo.
 • V programu POHODA je nově rozšířena úroveň oprávnění pro automatické aktualizace. Jednotlivým uživatelům právo na stahování a instalaci aktualizací přiřadíte zatržením volby Stažení aktualizace na záložce Uživatelé v agendě Přístupová práva.
 • Byla opravena komunikace mezi programem POHODA a internetovými obchody Vltava a Zoner inShop.
 • Při tisku dokladu do PDF a zapnuté volbě Elektronický podpis dochází k zobrazení PDF dokumentu až po jeho podepsání.
 • Do programu POHODA byla přidána podpora pro nový šifrovací certifikát ČSSZ pro elektronická podání přes Portál veřejné správy.
 • Při odesílání emailu z programu POHODA prostřednictvím výchozího emailového klienta se do adresního řádku vkládají pouze kontaktní emailové adresy. Jména příjemců se vypisují, pokud je email odeslán prostřednictvím zabudovaného klienta (SMTP).
 • Byl opraven XML export záznamů obsahujících formátovací znaky.
 • V agendě Adresář/Události je možné v poli Název zapsat až 255 znaků.

Kasa

 • V programu POHODA Kasa, resp. Kasa Online, byl na dialogu Vyúčtování prodeje upraven nápis Uživatelská klávesnice v případě, že je zapnutý dotykový displej. Tato úprava se týká operačních systémů Windows XP nebo jiného systému Windows se vzhledem, který není Vista.
 • V pobočkovém zpracování dat se nastavení PLU přenáší obousměrně, tj. ve směru z centrály na pobočku a opačně.
 • Dialog Vyúčtování prodeje není možné stornovat, pokud již byla prodejka uložena a vytištěna povelem Vytisknout doklad.
 • K prodejkám, které obsahují skladovou zásobu typu textová a jsou vytvořeny v programu POHODA Kasa, resp. Kasa Online, se správně doplní předkontace podle výnosového účtu nastaveného u dané zásoby. - Nyní se již respektuje nastavení zaokrouhlení z agendy Globální nastavení/Prodejky.
 • Na tiskových sestavách Daňový doklad – paragon a Daňový doklad – paragon (s množstvím) se tiskne rekapitulace DPH.
 • V programu Kasa Online již není možné prodat zboží, které je rezervované.
 • Uživatel, mající všechna práva, může do prodejek vkládat i textové položky.