Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Říjen 2013

Update POHODA, rel. 10504

K dispozici od: 18. 12. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2013, rel. 10500 (resp. 10501, 10502 a 10503).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10504. 

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10504 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Zahraniční stravné pro rok 2014

 • Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 354/2013 byly aktualizovány základní sazby zahraničního stravného v cizí měně.

Personalistika a mzdy

 • Tiskovou sestavu Žádost o proplacení daňového bonusu je již možné zobrazit i v účetních jednotkách, které mají nastaven režim pobočkového zpracování dat.

Sklady

 • Při vystavení vydané objednávky pomocí automatických objednávek v řadě POHODA E1 se již zásoby, které nejsou v základní měrné jednotce, vkládají do objednávky se správným koeficientem měrné jednotky.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10503 ze dne 27. 11. 2013:

Fakturace a sklady

 • Na poštovní sestavy, např. Seznam dobírkových balíků PPL, Poštovní podací arch se nově načítá údaj z pole Mobil. Nejprve se upřednostní údaje zadané na adrese dokladu a až poté se vezmou data přímo z agendy Adresář.
 • Při kopírování dokladu v cizí měně, který byl uhrazen, se načetl kurz z původního dokladu. Nyní se načte kurz z kurzového lístku dle aktuálního data.
 • Při částečném přenosu položkové vydané faktury do výdejky, kde jedna položka spadá do odloženého výdeje a druhá je skladová, zůstane na faktuře zaúčtování skladové položky, která nebyla přenesena.
 • Pomocí povelu Přenést do dokladu lze přenášet z jednoho dokladu do druhého skladové i textové položky s nulovým množstvím.
 • Při vložení poptávky do nabídky se nově pro jednotlivé zásoby použije individuální sleva, pokud je u daného odběratele definována v agendě Adresář.

Personalistika a mzdy

 • Od 1. listopadu 2013 se zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 355 Kč na 5 829 Kč. V agendě Legislativa byla provedena změna částky v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
 • Byl opraven výpočet příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu.

Ostatní

 • V řadě POHODA E1 je nově umožněn přenos bezpoložkových záznamů z dokladových agend do uživatelských agend.
 • Pokud je u souboru majetku na záložce Položky souboru vyplněn sloupec Odhad, zobrazují se již po editaci majetku na tiskové sestavě Měsíční odpisy správné hodnoty.

XML

 • Byla provedena optimalizace XML importu zásob do programu POHODA v případě, že v programu používáte více prodejních cen.
 • Byl upraven XML import zálohové faktury s vazbou na objednávku. Nově je umožněno nastavit u objednávky příznak Vyřízeno a Přeneseno.
 • XML import dokladu Objednávka byl rozšířen o možnost nastavení parametrů dokladu „Trvalý doklad“ a „Vyřízeno“.
 • Byl upraven XML import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Pokud se při importu dokladu s vazbou na jiný doklad nepodaří položku dokladu dohledat, bude zapsána informace do XML response.
 • Byl upraven XML import dokladu s vazbou na jiný doklad. V případě, že zdrojový doklad je zadaný v režimu registrace DPH v EU, vytvoří se i cílový doklad v tomto režimu.

Export výkazů pro potřeby banky

 • Program POHODA byl rozšířen o export výkazů Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pro potřeby banky.
  Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export výkazů pro banku… otevřete průvodce, ve kterém mimo jiné uvedete Datum sestavení výkazů a složku, kam se soubor uloží. Hodnoty jsou automaticky zaokrouhleny na tisíce.
  Povel je přístupný pouze pro účetní jednotky typu Účetnictví a uživatel musí mít v agendě Nastavení/Přístupová práva přiděleno právo pro Deník.
  Před samotným exportem dat doporučujeme nejprve sestavit příslušné tiskopisy ke zvolenému datu a zkontrolovat správnost dat. Tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník.
  Vytvořený XML soubor je možné použít pro další zpracování Vaší bankou. Tento formát aktuálně podporuje Komerční banka.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10502 ze dne 30. 10. 2013:

Informační plocha

 • Na informační ploše se již správně zobrazuje hodnota dnešní a měsíční fakturace.
 • Byly upraveny názvy povelů, prostřednictvím kterých můžete přepnout zobrazení informační plochy. Přepnutí provedete přes pravé tlačítko myši na informační ploše a zvolením povelu Zjednodušená plocha bez záložek, resp. Podrobná plocha se záložkami.

Fakturace

 • Do tiskopisu Příkaz k úhradě pro ČSOB, ČS a Raiffeisenbank nově vstupuje i text zadaný v poli Zpráva pro příjemce ze záložky Položky příkazu.
 • Při exportu tiskové sestavy Faktura z agendy Vydané faktury do programu MS Excel se již ve vytvořeném souboru správně zobrazí celá Dodací adresa.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2013, rel. 10501 ze dne 24. 10. 2013:

Informační plocha

 • Do sekce s údaji o firmě byla přidána informace o IČ a DIČ otevřené účetní jednotky.
 • Nově máte možnost u každé účetní jednotky a uživatele přepnout zobrazení informační plochy do zjednodušené varianty. Přepnutí provedete přes pravé tlačítko myši na informační ploše a zvolením povelu Pohoda0.xslt. U této zjednodušené varianty se nezobrazí žádné záložky a ekonomické informace jsou ve zkrácené formě zobrazeny také na úvodní straně plochy.

Personalistika a mzdy

 • Opraven výpočet počtu dnů omluvené absence při skončení pracovního poměru v průběhu měsíce. Do počtu dnů omluvené absence jsou zahrnovány dny po skončení zaměstnání do konce kalendářního měsíce.
 • Při exportu tiskových sestav Výplatní list a Výplatní páska do PDF je do názvu PDF souboru vkládáno i osobní číslo zaměstnance.

Majetek

 • Na tiskové sestavě Účetní odpisy dlouhodobého majetku se nově zobrazuje hodnota vstupní ceny.
 • U majetku, který se odpisuje pouze účetně, by se měla zobrazovat v tabulce agendy stejná hodnota ve sloupci Cena a ve sloupci Zůstatek. Je-li cena rozdílná, je nutné tento majetek zeditovat.

Ostatní

 • V agendě Zásoby byl optimalizován výběr kategorie internetového obchodu přes složený dotaz v případě, kdy jsou u některé kategorie zadány název a popis delší než 512 znaků.
 • Při načítání výpisů PayU v agendě Banka se již správně načítají položky provize.
 • Po ověření IČ v systému ARES již nedochází u dané adresy v agendě Adresář k odstranění GPS souřadnic.
 • Pokud je řada POHODA E1 nebo POHODA SQL připojena na SQL Server 2012 je vyžadována instalace  Service Pack 1 for Microsoft® SQL Server® 2012. Uživatelé na to budou upozorněni hlášením při otevření programu POHODA.