Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Květen 2013

Update POHODA, rel. 10404

K dispozici od: 14. 8. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2013, rel. 10400 (resp. 10401, 10402, 10403).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10402, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10404 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se s účinností od 1. 8. 2013 zvýšila základní sazba minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin) nyní činí 8 500 Kč měsíčně nebo 50,60 Kč za hodinu. Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně zůstává však výše minimální mzdy na původní úrovni 8 000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu.

  Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 080 Kč na 1 148 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na odvod zdravotního pojištění z titulu neplaceného volna nebo neomluvené absence.

  Zvýšení minimální mzdy však neovlivní nárok na daňový bonus v průběhu roku 2013. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít i nadále zaměstnanec, který dosáhne v kalendářním měsíci příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč. Změna minimální mzdy se při posuzování nároku na daňový bonus zohlední teprve až od roku 2014.

  V programu POHODA se zvýšení minimální mzdy automaticky projeví v souvisejících mzdových výpočtech od měsíce srpna 2013. Pokud jste již mzdy za srpen vystavili v některé předchozí verzi programu POHODA, je potřeba tyto mzdy smazat a vystavit znovu.

Majetek

 • Již je správně vyčíslena zůstatková cena u nehmotného majetku zařazeného v prosinci. Správně se také zobrazí daňové odpisy v případě, že pro následující rok zadám přerušení odpisování.
 • U majetku se způsobem odpisování Sk. - fotovoltaiky je možné na záložce Daňové odpisy zadat korekci.

Účetnictví

 • Pro vstup údajů do souhrnného hlášení byl doplněn kód HR – Chorvatsko.
 • V poli Předkontace jednotlivých agend bylo optimalizováno plnění seznamů jednotlivých předkontací.

Ostatní

 • Byl upraven přepočet slev a vedlejších cen v případě, že dojde ke změně cenové skupiny, u které jsou přepočty nastaveny.
 • Byla aktualizována tisková sestava Poštovní podací arch podle nového vzhledu České pošty.
 • Bylo rozšířeno XML schéma o parametr Uplatnění DPH, který je možné vyplnit u vydaného opravného daňového dokladu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10403 ze dne 10. 7. 2013:

 • U pokladního dokladu je možné změnit datum zdanitelného plnění.
 • Na záložce Daňové odpisy v agendě Majetek je již možné zadat přerušení odpisů.
 • V řadě POHODA MDB a SQL byl opraven tisk dokladu naimportovaného přes XML.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10402 ze dne 27. 6. 2013:

Účetnictví

 • Pokud pokladní doklad nespadá do období, za které je vytvořeno přiznání, dojde úpravou data vystavení i k automatické změně data zdanitelného plnění.
 • Pokud v řadě POHODA E1 má uživatel nastavena práva Dle číselných řad pro agendy Fakturace, nezobrazí se již chybové hlášení při náhledu na tiskovou sestavu Doklady pro vzájemné zápočty v agendě Adresář.
 • Bylo upraveno stránkování u tiskových sestav Hlavní kniha a Hlavní kniha analyticky.

Sklady

 • U převodky je možné upravit množství převáděné zásoby.
 • Pokud je u výrobku, který má v agendě Cenové skupiny nastavenou volbu Ceny výrobku odvozovat od cen položek, změněno jeho složení, dojde k automatickému přepočtu prodejní ceny výrobku.
 • Byla provedena optimalizace přidávání položek do zásoby typu Souprava.

Ostatní

 • Již lze použít formu úhrady platební kartou s bankovním účtem, který je určen k platbě na terminál, i na PC, ke kterému není platební terminál připojen.
 • Nepřítomnost typu Mateřská dovolená (RP) se nezahrnuje do nepřítomností, pro které je generované NEMPRI.
 • Již lze prostřednictvím uživatelského XML exportu vyexportovat nabídky a poptávky a naimportovat je zpět do programu POHODA.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10401 ze dne 29. 5. 2013:

Fakturace

 • Prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše… je nyní možné předkontaci hromadně změnit i na BEZ, Nevím a Ručně.
 • Byla upravena tisková sestava Faktura s příkazem k úhradě tak, aby se bezpoložkově zadaná faktura zobrazovala na jedné straně včetně příkazu k úhradě.
 • Pokud je na položce nabídky nebo přijaté objednávky vložena zásoba, u které není vyplněná žádná měrná jednotka, dojde po zvolení povelu Záznam/Aktualizace cen… ke správnému přepočtu cen.

Majetek

 • Pokud je na záložce Daňové odpisy zadáno přerušení odpisování pro aktuální rok, zůstane již ve formuláři vyplněná odpisová skupina.
 • U majetku s pořizovací cenou na haléře je hodnota posledního odpisu vypočtena tak, aby souhlasily celkové oprávky s pořizovací cenou.
 • Pokud je položka souboru majetku vyřazena ve stejném roce, jako byl soubor majetku pořízen, je cena vyřazení položky stejná jako její pořizovací cena.

Ostatní

 • Bylo upraveno generování XML požadavku na export dat z agendy Parametry internetových obchodů a Kategorie internetových obchodů.