Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Říjen 2012

Update POHODA, rel. 10204

K dispozici od: 27. 12. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2012, rel. 10200, (resp. 10201, 10202, 10203).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10204.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10204 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Změny v oblasti DPH

 • Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2013 mění obě sazby DPH – snížená sazba DPH z dosavadních 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %. Aktuální sazba se u dokladů zobrazí na základě zadaného data zdanitelného plnění nebo odpočtu/doručení. Pokud bude u dokladu datum zdanitelného plnění či odpočtu, resp. doručení z roku 2012 a starší, automaticky se zobrazí sazby 14 % a 20 %. Pokud toto datum bude již spadat do roku 2013, zobrazí se nové sazby ve výši 15 % a 21 %.

  Doporučujeme zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně. Zatržením této volby si usnadníte práci při vystavování opravných daňových dokladů, storna k daňovému dokladu a vyúčtovacích faktur s odpočtem DPH.  

  Při vystavení opravného daňového dokladu a storna k daňovému dokladu z roku 2012 se použije sazba daně platná k datu původního zdanitelného plnění, tj. sazba daně platná před 1. lednem 2013. Pokud budete vystavovat tyto doklady v roce 2013 a budete mít zatrženou volbu Nabízet historické sazby DPH, program automaticky použije původní sazbu DPH. V případě, že tuto volbu nezatrhnete, je nutné upravovat částky DPH ručně. Pozornost věnujte také vyúčtování zálohových faktur uhrazených v roce 2012. Ideálně je všechny vyúčtujte ještě letos.

  Leasingový majetek
  V souvislosti se změnou sazeb DPH zkontrolujte a upravte splátky leasingového majetku. Postup najdete v tomto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2517

  Zásoby
  Změnou sazeb DPH nedojde k automatickému přecenění zásob. Tento přepočet cen je zapotřebí spustit ručně prostřednictvím povelu Záznam/Přecenění nákupních cen..., resp. prodejních cen... Přecenění zásob je nevratná operace, proto před jeho provedením doporučujeme provést zálohu účetní jednotky, a to prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Zálohovat...

  Postupů přecenění je několik. Záleží na tom, jakým způsobem máte zadanou prodejní cenu (bez nebo včetně DPH) a jakého cílového stavu chcete dosáhnout (zachovat nebo změnit prodejní cenu s daní). Naše FAQ Vám s tím pomohou:
  Prodejní ceny máme bez DPH – ceny bez DPH chceme zachovat (základ daně zůstane stejný) a potřebujeme upravit ceny s DPH (cena s daní se zvýší): Postupujte podle tohoto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2515
  Prodejní ceny máme bez DPH – ceny včetně DPH chceme zachovat (cena s daní zůstane stejná) a potřebujeme upravit ceny bez DPH (základ daně se sníží): Postupujte podle tohoto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2414
  Prodejní ceny máme včetně DPH - ceny včetně DPH chceme zachovat (cena s daní zůstane stejná) a potřebujeme upravit ceny bez DPH (základ daně se sníží): Postupujte podle tohoto FAQ:http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2516
  Prodejní ceny máme včetně DPH – ceny bez DPH chceme zachovat (základ daně zůstane stejný) a potřebujeme upravit ceny s DPH (cena s daní se zvýší): Postupujte podle tohoto FAQ:http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2413

  Jednotlivá FAQ obsahují příklady se základní sazbou DPH. Postupy pro přecenění zásob ve snížené sazbě DPH jsou však stejné. Podrobnější informace ke změně sazby DPH najdete v nápovědě v programu POHODA (téma Jak postupovat/Změna sazeb DPH). 
   

Nová struktura české daňové správy a změny čísel účtů pro placení daní

 • Od 1. ledna 2013 bude nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (v krajských městech) a 1 Specializovaný finanční úřad. Současných 199 finančních úřadů se transformuje na územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů. Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu. Základními částmi čísla bankovního účtu jsou:

  předčíslí v rozsahu dvou až pěti číslic: jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen - pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady – předčíslí se od 1. ledna 2013 nemění a zůstávají stejná jako doposud,
  - matriková část: jednoznačně určuje finanční úřad - všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část – matriky jsou od 1. ledna 2013 nové (kromě matriky účtu Specializovaného finančního úřadu),
  - směrový kód České národní banky (0710).

  Při bezhotovostní platbě daní nebo platbě v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A je zapotřebí od 1. ledna 2013 úhrady posílat na nové bankovní účty. Platby adresované na stávající účty budou vráceny.
  Více informací o placení daní včetně přehledů předčíslí a matrikových částí jednotlivých finančních úřadů najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html.

  Jak nastavit nové účty v programu POHODA?
  Správné účty pro platbu DPH, resp. daně ze mzdy vyplňte ručně v agendě Globální nastavení v sekci Daně 2, resp. Mzdy 1.

Zahraniční a tuzemské stravné pro rok 2013

 • Do tohoto updatu byly zapracovány také sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2013 podle vyhlášky 472/2012 Sb. Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 392/2012 byly aktualizovány základní sazby zahraničního stravného v cizí měně.

XML

 • V režimu Pobočkového zpracování dat je možné provést export skladových zásob.
 • Byl opraven export evidenčních čísel skladových zásob.
 • Pokud je dodací adresa shodná jako hlavní adresa, zobrazí se po importu adresy na záložce Dodací adresa informace o tom, že jsou adresy shodné.

Ostatní

 • Byl aktualizován formát pro zástavu pohledávek pro Komerční banku.
 • V režimu pobočkového zpracování dat se na pobočku/klienta přenáší údaje z agendy Zaúčtování prodejek, kterou otevřete z agendy Globální nastavení/Prodejky prostřednictvím volby Zaúčtování forem úhrad v agendě Prodejky.
 • Byl upraven export pro Českou poštu.
 • Počet kopií pro Tisk u svázaných sestav je možné nastavit pouze na záložce Sestava dialogového okna Tisk.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10203 ze dne 22. 11. 2012:

Účetnictví

 • Byl upraven vstup obojetného účtu 221 do tiskopisů Rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu. Pasivní zůstatky jednotlivých analytických účtů jsou vykázány jako krátkodobý bankovní úvěr. Aktivní zůstatky analytických účtů vstupují do aktiv na řádek Účty v bankách.
 • Při likvidaci ostatní pohledávky typu Penále dojde k přednastavení správné předkontace pro zaúčtování bankovního, resp. pokladního dokladu.
 • V daňové evidenci se při likvidaci dokladů v agendě Interní doklady správně vyplňují předkontace i při použití povelu Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem ->.

Sklady

 • Do agend Prodejky a Kasa byly přidány tiskové sestavy pro souběžný tisk na paragonovou tiskárnu. Jedná se o Daňový doklad – paragon (souběžný tisk) a Daňový doklad (s množstvím, souběžný tisk).
 • V ekonomické řadě POHODA E1 bylo upraveno zaúčtování inventury s evidenčními čísly v případě, že je před zaúčtováním proveden výběr záznamů.
 • Byl optimalizován přepočet individuálních slev pro cenové skupiny v případě, že dojde ke změně hodnot v agendě Cenové skupiny nebo Prodejní ceny.
 • Na tiskovou sestavu Denní tržba (více forem úhrad)v agendě Prodejky nevstupují záznamy typu Vklad a Výběr.
 • Pokud je v agendě Reklamace na tiskovou sestavu, například Reklamační list přidáno pole Způsob poslání, zobrazí se na tiskové sestavě správně textová hodnota seznamu.

Homebanking

 • Po načtení avíza z ČSOB do agendy Banka prostřednictvím nabídky Záznam se již poplatek uvede na položkách bankovního dokladu zápornou hodnotou.
 • Při pobočkovém zpracování dat v režimu Účetní/Klient se na klienta exportují z agendy Homebanking pouze záznamy určené pro tuto jednotku.
 • Při načítání výpisů do agendy Banka přes službu Databanking České spořitelny se již správně zobrazuje diakritika.
 • Při načítání výpisů PayU prostřednictvím nabídky Záznam se načítají do položek bankovního dokladu i stornované platby.

PDF a svázané sestavy

 • Byl optimalizován tisk do PDF formátu z náhledu tiskové sestavy.
 • Bylo upraveno podepisování PDF dokumentu při hromadném tisku.
 • Pokud není vyplněno pole Přílohy ukládat do složky v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby, ukládají se nově přílohy automaticky do složky Data/Dokumenty v datové složce programu POHODA.
 • Při odeslání svázaných sestav ve formátu PDF e-mailem se do předmětu e-mailu vkládá název hlavní sestavy.
 • Při tisku svázaných sestav do PDF formátu se otevře vybraná složka se všemi uloženými PDF dokumenty.  

XML

 • Byla upravena kontrola duplicity importu nového záznamu.
 • Čekací dialog byl rozšířen o sledování formátování a transformaci výstupního souboru.
 • Byl opraven export hodnoty Country u dodací adresy.
 • Doklad není naimportován v případě, že má příznak Registrace DPH v EU a zadané DIČ v programu POHODA neexistuje. 
 • Doplněn import členění DPH u dokladů, které mají příznak Registrace DPH v EU.
 • Při importu dokladu obsahující hlavní i dodací adresu dojde nejprve ke kontrole shodnosti adres. Pokud jsou stejné, naimportuje se pouze hlavní adresa.
 • Při importu zásob se již správně vyplňuje URL adresa u souvisejících odkazů.
 • Import a export agendy Zásoby byl rozšířen o pole Náklady na záložce Zaúčtování.
 • Při exportu složených zásob se exportuje i pořadí jednotlivých komponentů.  
 • Import a export agendy Adresář byl rozšířen o pole Tolerovaná splatnost.
 • Při importu vydané faktury, která má vazbu na přijatou objednávku, se správně přenesou i hodnoty telefon, email a na položkách dokladu i slevy.

Ostatní

 • Byly zaktualizovány tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR.
 • Při exportu vydané faktury do formátu ISDOC se od verze 5.3. zobrazuje prázdný element <ElectronicPossibilityAgreementReference />.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10202 ze dne 17. 10. 2012:

Účetnictví

 • Pokud má bezpoložkový doklad v agendách Pokladna, Interní doklady a Banka (pouze daňová evidence) přiřazené členění DPH Nezahrnovat do přiznání a je zahrnutý do přiznání DPH, je nově možné k tomuto dokladu přidat likvidaci výběrem prostřednictvím záložky Likvidace.
 • Při likvidaci přijatého dobropisu (CTRL+L nebo CTRL+SHIFT+L) se už v daňové evidenci zlikviduje tento doklad jako výdajový doklad zápornou částkou.
 • Ve variantě POHODA Mini již není možné použít v agendě Interní doklady cizí měnu.
 • Při expresní likvidaci (CTRL+L) se správně vloží číselná řada dle likvidovaného dokladu.

Fakturace

 • Byly upraveny tiskové sestavy Chyby v zaúčtování dokladů a Kontrola zaúčtování dokladů v souvislosti s používáním předkontace Vlastní předkontace Bez.
 • Při přenosu dokladu (například příjemky) s výběrem položek do agendy Přijaté faktury se již vyplní i pole Účet v případě, že je u adresy bankovní účet vyplněn.
 • Do automaticky vytvořeného opravného daňového dokladu prostřednictvím povelu Záznam/Daňový doklad se již nepřenáší položka Odpočet zálohy v případě, že zdrojový doklad tuto položku obsahoval.

PDF

 • Pokud je nastavena jako výchozí tiskárna Stormware PDF Printer, zobrazí se tiskové sestavy správně dle nastavených voleb na dialogovém okně Tisk.
 • Při ukládání tiskové sestavy do PDF formátu se již respektuje upravený název a umístnění souboru v dialogovém okně Uložit jako.

XML

 • Byl upraven XML import skladové položky typu Komplet a Souprava. Ceny na položkách kompletu, soupravy se nyní nastaví dle cen uvedených v agendě Zásoby.
 • XML import a export parametrů internetových obchodů byl doplněn o typ cizí měny.

Ostatní

 • Při založení nového záznamu v agendě Kniha jízd se pole Příjezd automaticky vyplní dle zadaného data v poli Odjezd.
 • V řadě POHODA SQL/E1 byl upraven export podacích archů pro Českou poštu v případě, že byl zadaný Telefon a Mobil delší než 20 znaků a E-mail delší než 50 znaků.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10201 ze dne 5. 10. 2012:

Účetnictví

 • Byla upravena likvidace dokladů v případě, že je v agendě Banka nebo Pokladna nastavena výchozí šablona a pro likvidaci se použije zkratka CTRL+SHIFT+L. 
 • Při expresní likvidaci přes variabilní symbol je možné v dialogovém okně Likvidace v cizí měně vybrat účet a datum úhrady.
 • Při likvidaci interního dokladu do agendy Banka nebo Pokladna zůstává přednastavený typ dokladů (příjem/výdej).
 • Pokud je v daňové evidenci při částečné likvidaci dokladu zatržena volba Úplná likvidace, je u hradícího dokladu ve sloupci K likvidaci uvedena hodnota 0.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Likvidace zatržena volba Text, nedojde při likvidaci k oříznutí připojeného textu likvidovaného dokladu.
 • Je možné vystavit souhrnné hlášení pro rok 2009.
 • U příspěvkových organizací bylo upraveno načítání dat do výkazu PAP. 

Fakturace

 • Na tiskovou sestavu Kniha pohledávek, resp. závazků již správně vstupují uhrazené doklady k datu sestavení.
 • Byl upraven přenos dodacích adres při hromadné fakturaci.

Sklady

 • Ve formuláři agend Reklamace a Servis se již opět zobrazuje telefon a e-mail kontaktní osoby.
 • Byla upravena práce s klávesnicovou čtečkou čárového kódu v agendě Kasa v případě, že je v agendě Uživatelské nastavení/Kasa zatržena volba Filtrovat podle zadaného čárového kódu.

XML

 • Bylo upraveno generování XML pro elektronické odeslání ELDP.
 • Při XML importu dokladu v cizí měně již nedochází k zaokrouhlení částky DPH u položek.

Ostatní

 • Při odeslání výchozí sestavy e-mailem ve formátu PDF se již do zprávy vloží e-mail.
 • Bylo upraveno digitální podepisování PDF dokumentu. 
 • Při přenosu kontaktní osoby do dokladu se již správně vyplní adresa v případě, že je u hlavní adresy vyplněná země.
 • Byla upravena funkčnost svázaných sestav.
 • Bylo upraveno načítání výpisu pro UniCreditbank.