Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Leden 2012

Update POHODA, rel. 10006

K dispozici od: 26. 4. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2012, rel. 10000 (resp. 10001, 10002, 10003, 10004, 10005).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10005. Pokud již tento update máte nainstalovaný, nevyžaduje update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10006 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Datové schránky

 • Byla přidána kontrola přihlašovacích údajů k datové schránce. V případě nesprávných přihlašovacích údajů je připojení zrušeno a zobrazeno chybové hlášení. Chcete-li datové schránky i nadále používat, v agendě Uživatelské nastavení/Datová komunikace aktivujte volbu Používat datovou schránku a upravte přihlašovací údaje.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10005 ze dne 16. 4. 2012:

Příspěvkové organizace

 • Byl upraven export výkazů pro příspěvkové organizace do CSÚIS s platností od 1.1.2012.
 • Pro rok 2012 byly aktualizovány tiskopisy příloh pro příspěvkové organizace.

Ostatní

 • Bylo upraveno načítání výpisů pro službu Citibank.
 • Byl upraven export dat pro elektronické váhy MoTEX (offline).
 • Import zálohové faktury z formátu HTML již neovlivní stav zásoby.
 • Od 1.1.2012 se u zahraničních cestovních příkazů neposuzuje tuzemská část cesty dle § 163 odst. 4 zákoníku práce.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10004 ze dne 5. 4. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Pro příspěvkové organizace bylo umožněno odeslání tiskopisů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy č. 3 + č. 4 a Přílohy č. 5. + č. 6 za rok 2012. Tiskové sestavy pro jednotlivé přílohy budou zapracovány do některé z nejbližší aktualizace. 
 • Seznam polí, ze kterých je možné načítat kód zboží dle kupujícího do elementu BuyersItemIdentification, byl rozšířen o Zkrácený název a Výrobce. Údaje lze vybrat v průvodci pro Export do ISDOC v poli Identifikace zboží dle kupujícího načíst z pole.
 • Byl aktualizován seznam statistických znaků pro Intrastat.

Personalistika a mzdy

 • Byl aktualizován vzor formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna a Oborová zdravotní pojišťovna.
 • Pokud máte nastaveno účtování na přelomu období a u zaměstnance, který nastoupí od 1.1.2012, zatrhnete volbu Nerezident na záložce Cizinec, nevstoupí již na tiskopis Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2011.

Ostatní

 • Byla zaktualizována komunikace programu POHODA s datovými schránkami.
 • Vyhledání zvolené adresy na obchodním rejstříku prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu bylo přesměrováno na adresu or.justice.cz.
 • Při generování zahraničního příkazu k úhradě již nedochází k validaci čísla účtů na standardní počet znaků, tj. 6 znaků jako předčíslí + 10 znaků pro číslo účtů.
 • Bylo upraveno načítání data výpisu u homebankingové služby UniCredit BusinessNet.
 • Import agendy Zásoby z externí databáze je možné provést i v případě, že je v programu založen sklad Import.
 • Bylo upraveno vyskladnění zboží prostřednictvím váhového čárového kódu v případě, že v agendě Globální nastavení/Sklady 1 není zatržena volba Povolit stav zásob do mínusu a stav zásoby je menší než 1.

Kasa Offline

 • Při zakládání kasy na přelomu období se vytvoří číselná řada i pro běžné období.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10003 ze dne 12. 3. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Na tiskové sestavy Faktura v agendě Vydané faktury a Pohledávka v agendě Ostatní pohledávky se v rekapitulaci DPH zobrazí informace o hodnotě základu daně v základní, resp. snížené sazbě DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Do poštovních tiskových sestav agend Vydané faktury a Vydané zálohové faktury byly přidány sestavy Balík Do ruky a Integrovaný doklad – Balík Do ruky.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, již vstupují na tiskovou sestavu Přehled o majetku a závazcích (JÚ) v agendě Účetnictví/Daň z příjmů správně opravné daňové doklady.
 • V agendě Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury byla upravena kontrolní sestava Inventura vydaných, resp. přijatých zálohových faktur v případě, že se v konečné faktuře použijí historické sazby DPH.
 • Pro elektronickou fakturaci ISDOC byla doplněna verze 5.3.1.

Personalistika a mzdy

 • Bylo upraveno vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce. Do údaje Od se v případě, kdy účast na pojištění vzniká až v některém z následujících kalendářních měsíců po měsíci, kdy zaměstnanec začal konat sjednanou práci, uvádí první den tohoto kalendářního měsíce. Údaj Výdělečná činnost od se vyplňuje i v případě, že činnost na základě dohody o provedení práce byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP vystavován.
 • Na tiskových sestavách Přehled nepřítomností a Karta zaměstnance se již správně zobrazuje počet dnů v případě, že nepřítomnost byla zadaná přes den státního svátku.
 • Na tiskové sestavě Přehled náhrad mzdy se zobrazují hodnoty ve sloupci Nepřít. hod. na dvě desetinná místa.
 • U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, kteří vykonávali činnost již v roce 2011 a v této činnosti pokračují dále i v roce 2012 , se za den nástupu do zaměstnání na formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání považuje den 1.1.2012.

Kasa Online a Kasa Offline

 • Nechcete-li zobrazovat upozornění o možnosti aktualizace ceny a slevy vložených zásob podle vybraného zákazníka, zrušte zatržení volby Zobrazit dialog při změně zákazníka pro potvrzení aktualizace cen a slev. Tím se zpřístupní volba Při změně zákazníka provést aktualizaci cen a slev pro možnost nastavení automatické aktualizace bez upozornění.
  Nové volby naleznete v agendě Uživatelské nastavení/Kasy.

 • V agendě Kasa Online bylo umožněno otevření pokladní zásuvky připojené k paragonové tiskárně přes klávesovou zkratku.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ. 
 • Na paragonových tiskových sestavách byla upravena šířka textu a do rekapitulace DPH byly z důvodu přehlednosti doplněny mezery.
 • Byla upravena tisková sestava Inventurní soupis majetku v případě, že majetek má zadán způsob odpisu Neodpisovat.
 • Při XML aktualizačním importu adresy je možné nastavit dodací adresu a číslo účtu.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10002 ze dne 20. 2. 2012:

Účetnictví

 • Pro příspěvkové organizace byla přidána nová definice Cash flow s platností od 1.1.2012.
 • Pokud při vytváření daňových dokladů prostřednictvím povelu Záznam/Vyměřit DPH vyberete členění DPH pro přenesení daňové povinnosti, tj. PDpdp, PKpdp a DDpdp, vytvoří se interní doklady s textem:  Přiznání DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti, resp. Odpočet DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti.
 • V agendě Účetní deník je již možné použít klávesovou zkratku pro rozúčtování záznamů CTRL + R.
 • Zatržením volby Včetně zálohových faktur vstupují na tiskovou sestavu Předpokládaný stav finančních prostředků v agendě Účetní deník i vydané zálohové faktury.
 • Ve variantě POHODA Jazz bylo u jednotlivých dokladů zpřístupněno pole Členění DPH. Tato změna se netýká pobočkového zpracování dat.

Fakturace

 • Pro variantu POHODA Jazz byla do agend Přijaté a Vydané faktury přidaná tisková sestava Kontrola textových položek.
 • Při přenosu vydané objednávky do přijaté zálohové faktury byla doplněna možnost označit objednávku jako vyřízenou až po přenesení zálohové faktury do faktury přijaté. Díky tomu budete mít stále v agendě Sklady/Zásoby vždy přehled o stavu již objednaných zásob.
 • Byl umožněn přenos bezpoložkové přijaté faktury do vydané faktury.
 • Do přijaté faktury, resp. přijaté zálohové faktury vytvořené z vydané objednávky se vloží forma úhrady podle objednávky.
 • V ekonomické řadě POHODA MDB byl při datové uzávěrce optimalizován přenos vydaných a přijatých objednávek do účetní jednotky nového roku.
 • Při odesílání HTML dokladu, např. tisková sestava Faktura HTML z agendy, která obsahuje pole E-mail, se upřednostní e-mail zadaný v dokladu.
 • Pokud nejprve upravíte datum splatnosti na dokladu a teprve poté vkládáte adresu, u které není v agendě Adresář vyplněno pole Splatno, ručně upravené datum splatnosti na dokladu se nezmění.

Sklady

 • V agendě Zásoby byl pro typ Komplet, Souprava a Výrobek na záložku Položky doplněn sloupec Text.
 • Na tiskovou sestavu Dodací list (evidenční čísla kumulovaně) v agendě Výdejky vstupují i textové položky. 
 • Pokud je u adresy nastavena individuální cena zásob, použijí se i při přenosu příjemky do výdejky.

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika byl přidán nový formulář Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO. Elektronické odeslání provedete prostřednictvím povelu Export, který naleznete v dialogovém okně Tisk u výše uvedené tiskové sestavy.
 • Byl zaktualizován formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 20), platný pro rok 2012.
 • Byl zaktualizován tiskopis Evidenční list důchodového pojištění na vzor IV/2011.
 • Nový vzor tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti platný od 1. 1. 2012 se zobrazuje i pro zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr v předchozích letech.
 • Bylo aktualizováno elektronické odeslání tiskopisu Přehled o výši pojistného pro rok 2012.
 • V dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se dle pokynů nevyplňují sloupce 2 a 11 a v dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se nevyplňují sloupce 2 a 10.
 • Na tiskové sestavě Mzdový list se správně zobrazují dny čerpání mateřské dovolené (RP).
 • Změny provedené v agendě Personalistika se správně uloží i v případech, kdy je u zaměstnance zadaná srážka s vyplněnou mezerou v čísle účtu.
 • Do vyloučených dob pro Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění je započítáváno i neplacené volno, na které nemá zaměstnanec právní nárok, čerpané v roce 2011.
 • Ve vystavených mzdách je na tiskové sestavě Výplatní páska do osobních nákladů započítáváno Odstupné a nejsou zahrnovány Zd. náhrady naturální uvedené na záložce Čistá mzda v části Zvýšení základu.
 • Opraven výpočet počtu dnů nepřítomností v den státního svátku vstupujících na sestavy Přehled náhrad mzdy, Přehled náhrad (příloha mzdového listu), Přehled nepřítomností, Karta zaměstnance, Mzdový list. 
 • Překročení limitu 10 000 Kč pro odvod pojistného u dohod o provedení práce se posuzuje i na základě příjmů zadaných na záložce Čistá mzda v polích Zd. náhrady a Zd. náhrady naturální v části Zvýšení základu.

Elektronické odeslání na portál EPO

 • Nově bylo umožněno automatické odesílání písemností na portál České daňové správy (EPO). 

  V průvodci pro elektronické podání necháte zatrženou volbu Odeslat na portál České daňové správy, vyberete podpisový certifikát a volitelně můžete zadat email pro zasílání informací o změnách stavu zpracování. Po zvolení tlačítka Další bude přiznání automaticky odesláno na uvedenou adresu.  Záznamy o elektronicky podaných přiznání se automaticky evidují v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání.

  Pokud nechcete přiznání ihned odeslat, ponechte pouze zatrženou volbu Uložit do souboru. Do nastavené složky bude vytvořen XML soubor, který můžete odeslat později pomocí stránek České daňové správy. V případě, že jste přiznání odeslali ručně, doporučujeme uložit potvrzení podání. Soubor bude obsahovat text "...-potrvzeni.p7s". Tento soubor můžete následně načíst do agendy Elektronická podání ručně prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO).

  Více informací o elektronické odesílání z programu POHODA zjistíte zde.

Kasa Offline

 • Do názvu Kasy Offline již není možné zadat nepovolený znak.

Ostatní

 • XML schéma nabídky, poptávky, přijaté a vydané objednávky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a ostatní pohledávky bylo rozšířeno o e-mail.
 • Bylo upraveno nestandardní chování v agendě Nastavení internetových obchodů pro typ obchodu Stormware eForm.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10001 ze dne 26. 1. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • V daňové evidenci se již v dialogovém okně Tisk zobrazují volby pro vstup záznamů na některé sestavy, např. u tiskových sestav Výdejka se zobrazí volba Vážené nákupní ceny a sestavy Kniha pohledávek volba Pouze neuhrazené.
 • Do dokladu je možné vložit číslo zakázky s kratším číslem i v případě, pokud začíná stejně jako jiná zakázka.
 • Pokud je v účetním deníku změněn text, správně se přenese i do agendy Saldo.

Kasa Offline a Kasa Online

 • Byla upravena kontrola přihlašování pomocí PIN kódu.
 • Při výdeji skladových zásob se již respektuje zatržení volby Nabízet zásoby, které nejsou skladem v agendě Globální nastavení/Sklady 1.

Ostatní

 • Při exportu výkazu pro Intrastat přes InstatDesk se již vytvoří soubor s příponou .csv.
 • Byla upravena komunikace s pokladnou EURO 2500TX.